Acts 28

Marata máqusanaasa ámiqimasee rakísinnimaqaqau.

1Maasá aiqáma nammárikiqari áfainni akarámafufaqa qáfaafana aiqáma ámiqimandee máriqiafana. Miqóoqaraasa iroofaqa mi-maqána áuqu Marata fée qiqau. 2Marata máqannaasa maasá ámiqi ámiqimaqisaqau. Aaku rufaqa suara dárufaqa misá idáraseeqa mara quqáseeqa maasá qíqoondikiqau.

3Pauroofa idá ásaida maramáreenoo idáki áqusoofanoo sakáni minakí kukéeqanoo máriufa ásauku aakúsee miqóo dírinoo márinau. 4Marata máqannaasa miná qáfeeqa maaqí qímasee únna ufa qiqau, maa-fasiqáfa faiqí nárímarifa márifanoo. Misá nimana fannoo mi-sakanína aundurái kéeqafifanóo naráridanoo. Ooruku námmariki sía kúqunara sakáni fannoo miná áridanoo. 5Pauroofa ásauku rutátufanoo sakáni idáki áqufufanoo Pauroofa sía aurínau.

6Marata máqannaasa miná qáfamasee qiqau káqi kásooiqa máridaqa qáfa mifá innooqáannoo fee maqásaa áqufinoo kúquannoo fee qímasee kísaaqasaa fífau qáfee maríqau.

7Pauroofa sía kúqufaqa misá minára moo ánutu fée qiqau. Maasá sípa maqásaa raqúru ámuqoo karaambáiqa áuqu Pubariusafa miná áfuqa anaadóo aaqá raqúraminau. Pubariusafa Marata máqannaa karaambáiqa márinau. Mifá maasá qumu qífiqeenoo múrusoofaqa qaaramoo fáasaana miná faqa máriqiafana. 8Pubariusana ákoofa aurínoo márinau. Miná aurírafa afaaqa idídidanoo áratootooki márinau. Pauroofa minára iriséenoo miná máaqaki kéeqafinoo innaaru qímaseenoo narí ásauku miná afaaqasáa mundúsoofanoo aurírafa taikánau.

9Miqímasoofaqa qáfamaseeqa mi-maqannáasa mi-saqanná márusa nári aurírausauqa náakidaqa mínisee márufanoo aurírana taikánnisee marínau.

Marata máqa maaqaindari moo sípaki Roomma máqusai fiqau.

10Maasá qaaramoo qúqoona Marata máqasaa máriqiafana maasá sípa moó miná áuqu Moodáa Karira Anutuqanda maasá miná paqúriqiafana. Areekasandiria máqannaa sípa fannoo Itari fímaru sipafa úfaira rufíasee Marata máqasaa fáasai ani kukéeqanoo márinau. Maasá mi-sipánaki akarámafuafanaqa Marata máqannaasa nárana faqa óosana óosana ainaina faqa aanásaa naaqée qímasee quqásoofaqa maasá máreeqa Itari máqa maaqai fiqíafana. 12Fífiufaqa Sisiri áfuma firaannái óonuree firaa taunnaki Sirakusee máqusai raqúramisee qaaramoo áfuru miqóo faiqaqíafana.

13Dóo miqóoqari sípaki nammári ámuaqumau fífiufaqa Itari máqa maaqa átisaa firaa taunna Reekiumma máqusai kásooiqíafana. Iqáqoo kanánaana úfai maasá ínaaqianaindari úqinoo séera fuaqóofanoo dadaaqufaqa káqi káqiufaqa qaara faasaana kái Puteeóori máqusai sípa kásooinau. Puteeóori máqusa Roomma máqusa Kaamánna máqusai márinau. Aiqáma sípauqa Puteeóori máqusasaa múnu afiqúsee márufaqa maqámau Roomma máqusai fímariqau. 14Puteeóori máqusaki Yísuna ufa írimarusa paqúrimasee misá faqa moodáa amaana máriqiafana. Dóo miqóoqari andeeqásee Roomma máqusa andeeqásee maqámau fiqíafana.

15Roomma máqusai Yísuna ufa írimarusa akaqáusa márusa óoqai Pauroofa ánimarunara iriséeqa aanái káqikaa máqusa Apiusana makéeta faqa qaaramoo pásindiaqa maqa máqusa faqa máruqoo Yísuna ufa írimarusa qumu qífiqee Roomma máqusai óoru fíqau. Pauroofa misá níndafoofanoo ámuqusaki idaaqufanoo Ánutunara dúfi dúfi qímasee dóo misá faqa Roomma máqusai óorufinau.

Pauroofa Roomma máqusai kísaaqasaa máru ufana.

16Maasá Roomma máqusai óoruroofanoo Kiapafa Pauroonara áaduma moo máqaki márinanoo sundía kai rakísianifee qinau.

17Pauroofa mi-maqánaki qaaramoo áfuru faiqéenoo Roomma máqusai máru Yuda máqannaasa úriqararausa náaramasoofaqa suqúmaree Pauroona máaqaki aniroofanoo Pauroofa ufa qímanniminoo qinau.

Óo qiní qíkaqaafasaa, sía qinée moo áinaina qeeqá máqannaasaindi máreeqa sía maasá qeeqá qikeekú qikaakú sándúfa rukíaafanausa máridaqa Yeerusaree máqannaasa qiní ruúmbeeqeeqa Roomma máqannaa nímia.
18Kiapausa Seesareea máqusai qiní mandáinainara randóosia sía moo kúqira ainaina qiníki márinau. Minára misá qiní idukúanee qufaqa Yuda máqannaa afeekaikámándee áanoo ufaqa qinée quándaki Sisaana áuqureeqa sía qeeqá máqannaasa ufa nímiraree qímaseefau maa-ufána óosana áreefau náriqá kai. 20Minára qinée ínni qímannimianeera náaraida. Ánutuna ásauku mundírafa ánianínnanara Isaraee máqannaasa irimáree fídaqa minára kai qiní qísauku maa-sainandáfa rumbánoo máridanoo. 21Yuda máqannaa úriqararausa mi-ufána iriséeqa Pauroona qímamiqa qiqau. Maasá sía Yudeeaa máqannaa ufa moó aníara íriqa, sía moó fannoo pása ákara rúma aníara maasá qímaqeenoo. Sía moó fannoo mindári anirée aníara mandá ufa qía. Maa-fuka ufána Yísunara aiqáma maqa maaqaki máriasa níkoo fee qídaqa, maasá minára aní ufa írianauree qídaqa.

23Miqí qímaseeqa moo súaniara útaaqamásoofanoo mi-faasaannásaa Yuda máqannaa moómoo anirée Pauroona máaqaki kéeqafufanoo Pauroofa Ánutuna quqúsa ufara naamúa qímarínau. Kanánaana óosana araséenoo eendírana paqúrinau. Pauroofa tamummáqara fasiqausa ákarakinaa ufa faqa Mooseena sándufa faqa minakínaanannai Yísunara naamúa qinau. 24Akaqáusa Pauroona ufa irisée kúqaa ánoonee qímasee íriqau. Akaqáusa sía íriqau. 25Pauroofa miná qáfamaseenoo qímanniminoo qinau. Ánutuna náaquqara maraquna fannoo tamummáqara fasiqa Eesaiaana óoqai áakufinoo dadaaqufanoo ínni nikeekú nikaakú náaru kambíqaaninna ainainara qímanniminau. 26Mifá maaqí qinau.

Eesaiaa anée óonureena Isaraee máqannaasa maaqí qímasee qiní ufa qímannimia. Ínnee kísaaqasaa qiní Ánutusa ufa íridaqa sía ufa írifaranoo. Ínnee kísaaqasaa qiní ufa nífunnai qáfee márifanoo sía miná ánoona paqúrifaranoo.
27Ínnee maa-maqannáasa nitikúra ummaarándanóo máridanoo óoni miqírafa máridanoo. Misá náriqa náaqoo nísaukunnai ititéemariasa máridaqa. Misá nárikai nári nífu dimbéemariasa máridaqa. Misá nári nífunnai qáfeefoora náaqoonnai írifoora nitikúrannai óonumafi írifoora. Misá qiní Ánutu finnái quandéefoora, qinée misá ámiqimánnisaannoora.
28Pauroofa miqímasee qímannimiseenoo maa-ufánannai rafáaqafinoo qinau. Ánutufa ínniara maa-ufána íriaqee qinau. Dóo Ánutuna faiqí maréeqee narí asumu máriranaki quqéemaru ufafa dóo ánaamuru máaqa máaqai dáraaninoo. Misá írifara ínnee sía írimariafanoo. Miqí qímasoofaqa Yuda máqannaasa Pauroona máaqakiqari ráudamaki fídaqa narínni narínni ufa raináqa fiqau. 30Pauroofa máru maqana úfaasu maqaki márinau maqee maqee munnimma áqusaida márinau. Qaara aukuana mi-maqánaki márufaqa moómoosa anirée márufanoo náarama quqásaidanoo Ánutuna quqúsara qímannidanoo Karaambáiqa Yísufa ásauku mundíranara faqa paasóosamasee naamúa qímarinau. Sía moó fannoo qáoo qímarinau. Eedóo kai qímariqau.

Copyright information for `BJR