Exodus 18

Yéetooroofa Mooseena ani qáfanau.

1Yeetaroofa Midianna máqannaasa aanáiqikirafa Mooseena áiráamaku márinau. Aiqáma áinaina Anutufa Mooseena faqa Isaraee máqannaasa faqa dadaaqí márunara faqa Isipa máqa máaqakinaana nífiqee ánunara faqa Yeetaroofa írinau.

2Iriséenoo mifá faqa Mooseena ánaaqa Sipooraa námmarina maqúsai quqásee ánuna afiqee áninau. 3Miná faiqiqara Keerasoommana faqa Eerieesarana faqa nífiqee áninau. Mooseefa maaqí qinau. Qinee ánaamuru máqa máaqaki asaqíraafai ani máridee qimasee narí ámaaku áuqureenoo Keerasoommaneé qinau. 4Mooseena ínaaqíanaa faiqi áuqu Eerieeseerafa márinau. Miná ánoofa maqasoofanóo Mooseefa qinau. Qiní qíkoona Ánutufa qiní dadaaqínoo Fáraoona durú féefa óokinaana qiní ititáqisáinaree qinoo miná áuqu Eerieesaraneé qinau.

5Yeetaroofa Mooseena ánaaqa faqa miná faiqi qára faqa nífiqeenoo aadána máqa máaqaki náaquqara áaqana aaqá Mooseefa úiqaana maqa usakásee máruqoo aniranau. 6Yeetaroofa Mooseenara ufa quqáidanoo qinau. Óonuree maaqí qímasee qímamíaqa. Aní áiraamaku faqa aní faiqì ánaasee faqa ánidammiaafoo qíà.

7Mooseefa mi ufána iriséenoo narí áiraamaku óonu aanái paqúrimáseenoo miná óorinni aqoori sáunú arafufanóo miná ámooqá nanau. Miqí másoofaqa nári máriranara narí irée narí irée máseeqa doo Moosena úiqaana maqaki kéeqaqau. 8Minakí óoru máridanoo Mooseefa narí áiraamaku óosana óosana aupúrarana Yáaweefa Fáraoona faqa Isipa máqannaasa faqa nimiseenoo Isaraee máqannaasa mároonara qímaminau. Mifa Isaraee máqannaasa aanái ánidaqa moómoo ummaara máree márufanoo Yáaweefa dadaaqunára faqa qímamínau. 9Yeetaroofa mi aiqama ufána iriseenoo asasinau. 10Asasammáseenoo qinau. Yáaweefa Faraoona ásaukukinaana faqa Isipa máqannaasa nísaukukinaana máráinara miná ámooqía. Yáaweefa narí faiqí ánaasee rumbárana kínaana idukúnara miná amooqiaqa. 11Doo maqée qinee íridaqa, Yáaweefa aiqáma únna anutusa úrinnaaqararafa máridanoo. Isipa máqannaasa ínni mandáikamma nímaqee márufanoo ínni idaaqámma nísoonannai mifa aiqáma únna anutusa úrinnaaqararafa máridanoo. 12Miqí qímaseenoo Yeetaroofa aandáù marasée aruséenoo múduka idá aiqáma qáma taikára tátufirana Ánutuna suqá áminau. Kafáa mifa akaqá tatúfirana faqa Ánutuna suqá áminau. Áaroonafa fáqa Isaraee máqannaa úriqararausa faqa aniréeqa Mooseena áiraamaku faqa Anutuna amooqídaqa mi naaquqara qoomaqána naqau.

Misa akaqá síaasa mara quqáqau.

(Lo 1:9-18)

13Iáqoo kanánaana Mooseefa fíndifinoo narí máqannaa qámbaanai óonureenoo misá kóotauqa írinau. Kanánaana óosana arasée kóotinoo fífíi ufanoo eendá kai másanau. 14Yeetaroofa Mooseena kadáapirirana qáfamaseenoo maaqí qímaseenoo Mooseena qímaminau. Anée nánaree aneennáraa maa saikáusa áuqaidanee. Faiqí ánaasee kanánaana kóotirara ani márida rakísi maríafanóo eendídanoo.

15Mooseefa iriseenoo qímaminoo qinau. Qinée miqíànaqa faiqí ánaasee qinée únnannai anirée Ánutuna áidiranara írifaranoo. 16Qaara fasiqa qára ufa raináida narí áfu máu narí áfu máu máseeqa qinée únnannai aniraafaqa qinée andeeqái fásiqanara maafá andeeqée foo qímaseeqa Ánutuna sánda ufa naakápaidaqa.

17Yeetaroofa Mooseena qímaminoo qinau. Anee sía andeeqée máriananoo. 18Anée miqídana aneenná afeeka taikáinaqa maa fasiqa anaaseesá faqa miqí kai ifáránoo. Aneennáraa sía amanaikí máriananoo. 19Anée maqee qiní ufa íria. Qinee ámiqira áakapara úfa aní ámianaura. Anee írinanoo Ánutufa aní faqa márida dadaaqíannoo. Anee andeeqáseenana Ánutuna áfusaa aanáiqikina máridana faiqí anaasee ummaara Ánutuna qímami máriananoo. 20Anée Ánutuna sánda ufa qímannimisee andeeqára márirana óosana naamúa qímasee misa ifándinna áinainara faqa qímannimia. 21Qíma nímiseenana anee miná ámúaaqa írirana fáqaa fásiqauqa mara quqásainaqa Isaraee máqannaasa úriqararausaikiqa máriaqa. Akaqáusa wan tauséenna 1000 fásiqa ánaaseesaa rakísifaqa akaqáusa wan handareetasaa 100 rakísifaqa akaqáusa fiftísaa 50 rakísifaqa akaqáusa teennasaa 10 rakísiaqa. Misá Ánutunara rufíee máriasa máridaqa misa andeeqára óosana faqáasa máridaqa sía umeé raaqée múnnimma máree márinausa máriaqa. 22Mi fasiqáusa aiqáma kari faiqí ánaasee kóota ufa írimarinausa máriaqa. Moo áfeeka ainaina firaa ainaina kambíqafinaqa máree mini aní ámifana anée miná andeeqáa. Káqikaa ainaina nárì kai andeeqáaqa. Misá miqímandee aní qummaara rainá máraifanoo aní afaaqa aufadáani. 23Ánutufa eedóo qínana qiní ufa máu fínana sía kudoosaápeennáranoo. Miqínaqa maa fasiqa anaaseesá áanoo qírafa taikáfinaqa quqásee nímaaqa fifáranoo.

24Mooseefa Yeetaroona ufa iriséenoo mi máu kai finau. 25Mooseefa írirana faqaasa Isaraee máqannaasa kínaana mara quqásoofaqa úriqararausaikiqau. 1,000 fásiqasaa rakísirausa faqa 100 fásiqasaa rakísirausa faqa 50 fásiqasaa rakísirausa faqa 10 fásiqasaa rakísirausa faqa mara quqásoofaqa rakísimariqau. 26Misá aiqáma kári síaasara foorá náaruara mariqau. Máridaqa káqikaa kóotauqa misá andeeqée máriqau. Firaa kootá Moosee funnái máree fímariqau.

27Miqímmásee Mooseefa Yeetaroona ámándàma soofanóo ámaaqa finau.

Copyright information for `BJR