Genesis 26

Isakeefa Keeraa máqa máaqai faqa Beeraseeba máqa máaqai faqa máriu úfafa.

1Abaraqaammáfa máru aukuanná aandaróo firaafá nárufanoo Abaraqaammáfa Isipa máqa máaqai óoqu fínau. Kafáa miná ámaaku Isakeefa máru aukuanná aandaróo nárufanoo Isakeefa Keeraa máqusai Abimeereekána maqúsai finau. Abimeereekáfa Firistia máqannaasa úriqararafa Keeraa máqusai márunnai finau. 2Isakeefa Keeraa máqusai óonu márufanoo Karaambáiqa maaqí qímasee qímaminoo qinau. Aneé sía Isipa máqa máaqai óoqu fúa. Maaqóo qinée aníara máriannee qúnnaqoo kai mária. 3Maaqóo kai márinaqa qinée aní faqa márida ámiqi ámiqida dadaaqianáura. Maa maqa maaqána fáqa anísaa ani aruakínáusa fáqa nímianaura. Qinée minára Abaraqaammána ufa qíma afeekaiká másee ámianauroo qíafannana doo aní fáqa qíma afeekaikíqa ámianauranoo. 4Qinee anísaa ani aruakí kambíqainausa fásaura foorá moómoo ámianaura. Qinée maa maqa maaqána misá nímianaura. Aiqáma máqannaasa anirée maaqí qímasee innaaru qifáranoo. Óo Ánutu anée Isakeena áiku ásauku ámiqi ámiqimma nímaqoonandee ínana maasá fáqa ámiqi ámiqimma qímaqaa. 5Abaraqaammáfa aní ákoofa qiní sándufa faqa aamúaqira úfa faqa áfaqee márunara qinee aní ámiqi ámiqimma ámaqaanaura. 6Isakeefa Ánutuna mi ufána iriséenoo eedóo qímaseenoo Keeraa máqusai máridanoo Isipa máqa máaqai sía óoqu finau.

7Keeraa máqannaa fásiqauqa miná ánaaqara irámirufanoo Isakeefa qiní qísooki fee qinau. Isakeefa narí ánaaqa Reebeekaa námmarifa óori ámiqirafa márufanoo qiní darusée qini qínaaqa máreefoo qímaseenoo rufía máreenoo qiní qísooki feé qinau.

8Isakeefa káqi kaaqóo márinoo moó kári narí ánaaqa Reebeeka námmarina faqa mádaanai óoqu faaqee narísaa narísaa mundíqa márufanoo mi maqannáasa úriqararafa narí máaqaki óoqufaaqee máridanoo qáfanau. 9Qáfamaseenoo Abimeereekáfa Isakeena áaramáseenoo qinau. Maa anaaseefá aní ánaaqa uqanná máridanoo. Anée nánaree qiní qísooki feé qínanee. Isakeefa qinau. Qiní qínaaqa fee qíanaqa dárifoora miqí qíqa.

10Abimeereekáfa iriséenoo qinau. Anee maasá náqaa fée máqimaqéenee. Qiní máqannaa moó fánnoo aní ánaaqa sakasée faiqaifaná anee mi ummaarána maasá qímianaiqíni.

11Miqí qímaseenoo narí máqannaasa aiqáma náarama quqáseenoo maaqí qímasee qíma níminau. Yáfee maa fasiqánee miná ánaaqee mandáikamma nímaqaifaqa qinée kuqá kai miná áruanauránoo.

12Mi aukuannái Isakeefa nárana úmmaqusoofanoo kambíqafufanoo ámiqimmasee ánoona máfufanoo unakíra áukuana moómoo uqanná unakínau. Karaambáiqa ámiqi amiqimma ámaqasee dadaaqunára miqínau. 13Karaambáiqa dadaaqufanóo miná aináina rairaáufanoo káaqa aináina faqáafa márinau. 14Mifa moómoo sipsípa faqa burimakáu faqa aináinira fáiqiuqa faqa márunara Firistia máqannaasa níranaqee márinau. 15Óoqai Abaraqammáfa káqi máridanoo indufúqoo námmari díkaandausa Firistia máqannaasa aiqáma rafáaqa fíqau.

16Moó kári Abimeereekáfa Isakeena aiqáma áinaina tia qáfamaséenoo rufía séenoo qímaminau. Doo anée maasá úridaaqarana máriananoo. Anee maasá maqa máaqa quqásee moósaa fua. 17Isakeefa mi ufána iriséenoo mi maqa maaqána minníseenoo narí úiqaana máaqa Keeraa nóopunduki usakásee miqóo kísaaqasaa márinau.

18Miqóo óoqu Isakeefa narí ákoona nammári mádikauqa Firistia máqannaa rafáaqa fúqoona paqúrimmaseenoo kafáa indufúseenoo narí ákoofa áuquroo áuquna kaí kaifáa áuquranau.

19Isakeena aináini marú fásiqausa mi arumúnaki fúka madika indufíufaqá nammári paqúriqau. 20Paqúri másoofaqa Keeraa máqannaa sipsípasaa rakísi márusa mi nammarína qáfamásee Isakeena sipsípa rakísirausa fáqa rákirarida qíqau. Maa nammarífa maasáindi máridanoo. Miqí qufanóo Isakeefa mi nammari madikána áuqu Tínoorira námmari mádikee qinau. 21Miqí qímasoofaqa miná aináinira fásiqa namu kafáa moó indufíqau. Keeraa máqannaasa minára fáqa miqí kaí iqau. Isakeefa miná iriséenoo minára fáqa niranaqara námmari fée kaí qinau. 22Miqí qímaseenoo kafáa quqásee moosáa óonureenoo miqí kaí mínoo moó námmari mádika indufínau. Miqóo minára sía tínoo taanóo rírafa márufanoo mi nammari madikána áuqureenoo nifaaqa quqásee mána mánira námmari mádikee qinau. Maqeé Karaambáiqa fánnoo mána mánirana maasá qímifaqa máridaqa maaqóo aiqáma áinaina másaananoo rairaáiannoo.

23Doo miqóo máriufanóo miqóo minní séenoo Beeraseeba máqa máaqai fínau. 24Miqóo márufanoo moó éendaki akooqóo Karaambáiqa maaqí qímasee qímaminau. Qinée aní ákoona Abaraqaammána Ánutusa máridaqa. Sía anee rufía rufíaqia. Qinée aní fáqa nídaqa. Qeeqá aináinira fásiqa Abaraqaammána faqa qíma afeekaikíafannanara iriséeqa aní ámiqi ámiqi ianáura anísaa ani aruakínausa moómoo kambíqeefaranoo.

25Isakeefa Karaambáiqa mi ufána iriséenoo óoninnai qaindá áuquseenoo Karaambáiqa aandáù tatúfirana minásaa suqá amiséenoo innaaru qinau. Miqóo Isakeeefa narí úiqaana máqa burimakáu apatannóo usakáseenoo márinau. Minakí máridanoo narí aináinira fásiqauqa niiqoofaqá moó námmari mádika indufíqau.

Isakeesa Abimeereekása eedóo qímasee moodáanakiku úfafa.

26Abimeereekáfa Keeraa máqa máaqaindari Ausafatana narí irirana ámimaru fasiqána faqa narí sundiauqa úriqararana Pikoorana faqa Isakeena qáfararee qímasee Beeraseeba máqusai ániqau.

27Aniroofanóo Isakeefa irámirinoo qinau. Náqi fée qifaqée qiníara níkooqoofaqa diiqámasoosa márunnannai kafáa ánidanee. 28Miqí qufanóo Abimeereekáfa fáqa miná faqa ánusa qiqau. Karaambáiqa aní faqa márinara maqee maasá íridaqa. Ani fáqa maasá faqa qámbaana kúqaa qíma afeekaikírafa márianifeera íridaqa. 29Maasá aníara qíma afeekaikámmasee sía maasá mandáikamma qímaqaannee qídaqa. Maasá sía aní mandáikamma ámaqaafannandee ínana maasá faqa sía mandáikamma qímaqaa. Maasá aní ámiqi ámiqimmá áisaafanana anee asooáranaki finau. Maqee akooqóo uqanná Karaambáiqa fánnoo aní ámiqi ámiqimma ámaqaidanoo.

30Miqí qímasoofanóo Isakeefa qoomáqa deedaqinau. Deedaqammásoofaqa misa nárana námaseeqa faiqaqau. 31Kanánaana fíndi fufaqa narí qímami narí qímamimma afeekaíkámasee firaa ufannái qíma afeekaikamma rafáaqafiqau. Miqímmaseenoo Isakeefa nímandara úfa qímasoofaqa áqoondi kámmasee quqásee fiqau. 32Doo mi faasaanná Isakeena aináinira fásiqa námu nammári mádika indufú qoonáki nammári paqúrimmásee Isakeena qímamiqá qiqau. Dóo maasa nammári páquriqa. 33Miqí qímasee qímamufanoo Isakeefa mi nammari madikánara qíma afeekaikíra mádikee qinau. Miqí qimaseenoo nárì ufakíqari Beeráseeba máqusa fee qímasee áuqu ranau.

Eesáufa ánaamuru ánaaseeqara mároo ufafa.

34Isakeena faiqi indaarúqaafa miná áuqu Eesáufa márinau. Mifá qaara fasiqa áiku ásauku taikásee 40 áukuana maraséenoo Qeetaa máqannaa ánaaseeqara máranau. Moo ánaasee áuqu Yuditi námmarina Beerina áraamuna máranau. Moó ánaasee áuqu Baseemata námmarina Eeroona áramuna máranau. 35Miqandá nári nínaakuquqara Isakeesa Reebeeka námmarisa sukáqara óosana nímufaqa níkooqanau.

Copyright information for `BJR