Hebrews 4

1Maqee maa-aukuanná Ánutufa maaqí qímasee qíma afeekaikámma maasára qinau, Amaná ínnee qinísaimbaqa qiní ámiqira adooqaranaki ani kéeqafiqa qinísaimbaqa qidooaaqée qinau. Dóo ínnisaimbaqa Ánutufa ániaqee qímaqoo úfafa taikáandoora dóo káqi máriqoo ámiqimasee rakísi qumáraaqa, sía kéeqaannoo qímasee minára rufíaaqa maasáki moo mándainaina fannoo maasá qumárainaqa maasá sía miná adooáranaki kéeqáanóora. 2Óoqai ínni sáimbaqa Isaraee máqannaa nínausa níkausa Ánutuna ufa íriqau. Maasá maqee dóo írimmaseeqa ámiqira fasaasa ufa máridanoo. Indaarú misá mi-ufána iriséeqa áqummasaqau. Misá mi-ufána náaqoonnai iriséeqa sía naundurá nímuqusannai mi-ufána qumáraqau. Sía minára kúqaa fee qímasee minásaa írirana rusíqau.

3Maasá mi-fasaasa ufána Ánutufa qímafeekaíkunara kúqaa fee qímasee minásaa rusíqa márunnanara maasá kúqaa Ánutuna faqa kéeqaidaqa miná adooáranaki adooáida adooaanáura. Mifá minára maaqí qímasee ákaraki qinau.

Qinée Ánutusa maaqí qímasee áanoo qíma afeekaikíafannana.
Náaru náaru misá sía uqanna qiní idooáranaki qiní faqa kéeqafi idooeefáranoo.
Ánutuna ufa miqíminoo máridanoo qinée minára maaqí qídaqa. Óoqai óosana ároo aukuana Ánutufa kúqaa aiqáma ainaina dóo áuqu taikásee adooámasee narí adooárana faqa quqánnimaqásoofaqa írirana rukíasee sía kéeqee sía íriqau. Ánutufa minára iriséenoo sía káqi fuaqée qinau, káqi mifá máridanoo sía uqanna amaná misá kéeqeefaranoo káqi kai qáfa.

4Ákarakinaa ufa moo qísauku taikásee dínni ani qaara marasée fáasaanara maaqí qídanoo.

Ánutufa narí kadáapirirana óosana óosana mi-faasaanná quqásee adooanáu.
5Ákarakinaa ufa moó idooáranara Ánutufa maaqí qinau.

Misá náaru náaru qinée maqa máaqa nímiannanaki, idooárana nímiannanaki sía qiní faqa kéeqafi idooeefáranoo.
Ánutuna ufa miqínoo márifaqa qinée minára maaqí qídaqa.
6Indaarú márusa misá Ánutuna ámiqira fasaasa ufa irisée sía miná idooáranaki kéeqaqau. Náriqa ufa sía írunnannai sía idooáranaki kéeqaqau. Akaqáusa Ánutuna faqa kéeqeefandinausa márianara moo kéeqaaninna faasaana quqásee maqee kámuqoo fee qinau. 7Indaarú áukuanasaaqari mi-kamúqoo sía Ánutuna ufa íriqau. Dafidifa kambíqoo aukuannai Ánutufa Dafidina qímamufanoo maaqí qímasee ákara rínau.

Maqee maa-faasaanná ínnee Ánutuna ufa iriséeqa sía ititiaqa sía mána mána írirana íriaqa.
Dafidifa mi-ufána ákara rínau.

8Yoosuafa Isaraee máqannaasa nífieeqeenoo Yooradanna námmari taqamáreenoo nári fúka maqaki idooáranaki quqánnisanau. Ánutufa sía mi-idooaránarau qinau, moorá qinau, Yoosuafa Ánutuna adooáranaki quqánnisainanoofau Ánutufa sía moo fáasaanara qini.

9Mi-moo faasaanáfa káqi máridanoo, Ánutuna ufa írimaria fasiqa anaaseesa maqásaaqaraasa minakí kéeqeefaranoo. Óoqai indaarú Ánutufa aiqáma ainaina áuquseenoo qísauku dínni ani qaara maraséenoo ámiqimasee idooanáu. Miná fooqáa idooárafa káqi márinaki Ánutuna ufa íri maría fasiqanaaseesa kéeqeefaranoo. 10Faiqí ánaasee moó fannoo Ánutufa máriqoo kéeqafinoo idooáinafa mi-fasiqa anaaseesá nári ummaara afaimmá quqáseenoo ámiqimma adooeefáranoo. Ánutufa narí kadáapirirana minníseenoo idoo oondée mi-fasiqa anaaseesá faqa miqíkai íqa nári kadáapirirana afaimmá quqáseeqa ámiqimasee adooéeqa Ánutufa undée ifáranoo. 11Minára maasá sía ufa rukíasee mánoo manáa iqánuaqa nímudaanai qímasee Ánutuna faqa narí adooéemarinaki kéeqaaqa. Sía moó fannoo maasáki ufa rukíasee ínnisaimbaqa Isaraee máqannaa nínausa níkausa naanna rée káqinni áqufuaqa.

12Ánutuna ufa sía fífau ainaina máridanoo, áfu máqee marífa kásimarifa máridanoo. Aseema miqírafa káaqa dínni dínni firaaqóo raiqárafa naundurái ateekéemarifa máridanoo. Faiqí nimana faqa maraquna faqa moodáanaki márinaki miqóo faqa fímarifa. Nímudaani aqumu faqa ákikimana faqa ruqíasee miqóo faqa fímarifa máridanoo. Faiqí naunduráki faqa nímuqusaki faqa nídimarina faqa óonumafi írimariana faqa mináuqa faqa qáfeenoo rainée márifa máridanoo.

13Sía Ánutuna áfusaa moo áinaina kukéeqarana amana, sía amaná miqíannoo. Aiqáma ainaina faiqí ánaasee Ánutufa áuquqoo ainainausa kai márinara narí áfusaa akoosaqa akooqóo uqanna máridanoo. Maasá mi-Anutúna áfusaa qeeqá márunnanara andeeqáranara faqa áaqaranara faqa ufa qianáura.

Aiqáma aanáiqikirausakiqari Yísufa firaaqóo úriqararafa.

14Maasá aanáiqiki maría fasiqausa úriqararafa Ánutufa narí máriqoo uqanna kéeqafi máridanoo. Mi-fasiqáfa Yísufa Ánutuna ámaaku márinara maasá Ánutuna amaana ufa qumáraunnana ámiqimasee qumáraaqee qídaqa. 15Maasá aanáiqiki maría fasiqausa úriqararafa maasá daunduráki ummaararée marifaqa maasá kudoosaápee marunnana sía sía qáfee marífa máridanoofau, qáfee marífa máridanoo. Sadannafa aiqáma ainaina amanamásaifanoo sía miná qumáraifa qáfamaqaifá kái máridanoo, minára kai maasára qimudáoo qímasee ámuqusidanoo.

16Minára maasá mifá dáruanínnanara faqa sía rufía rufíaqiqa paasóosamasee mifá mári qaarinasaa óonu réera foora nári nífaueenoo ámuqusianinnanara faqa qímiannee qiaqa. Miqóo káqi nímirafa káqi dadaaqírafa miqóo máridanoo. Maasá miqóo óonuraananoo Ánutuna áfauarafa ámuqusirafa maasára máriannoo. Maasá ummaara faqa sárauqirana faqa dárinnanara mifá dadaaqíannoo.

Copyright information for `BJR