Hebrews 5

1Maasá Heeburu máqannaasa faiqí misá aanáiqiki maru fasiqausa úriqararanara randásee paqúrimmeeqee faiqí ánaaseesaaroo qíanifeera Ánutuna aináiniranaki quqáidaqa. Miqóoqari mi-fasiqáfa faiqí ánaasee mandáinaina rukásainanoo Ánutufa sía náruaninnanara iriséenoo maqee maqee ámirainaina faqa aandáu̱ aruséenoo Ánutuna tatúfu suqá ámirana faqa ámidanoo. 2Mi-aanaiqikira fasiqáfa faiqí faiqi máridanoo narí faqa amanná márinara faiqí ánaasee fúrufarammásee áaqee maríanara ámuqusinanoo amaná dadaaqíannoo. 3Mi-aanaiqikira fasiqáfa mifá faqa faiqí kai máridanoo áaqee marífa márinara, sía faiqí ánaaseera kai aandáu̱ arusée tatúfidanoo narí mandáinainara faqa rukáanifeera naríara faqa Ánutuna tatúfuamidanoo. 4Sía faiqí moó fannoo naríaraa úriqarara saikaki kéeqaanauree qímasee naríaraa aanáiqiki maríasa úriqararafa máridanoo. Ánutufa qifá kai aanáiqiki máriasa úriqararafa máridanoo. Mooseena áfasaafa Aaroonafa óoqai miqí kai inau. Ánutufa Aaroona áaroofanoo aanáiqikinau.

5Yísufa ásauku mundírafa miqí kai másee sía narí kai naríara úriqarara aanáiqikinau. Ánutufa qunára kai miqínau. Mifá maaqí qímasee qímaminau.

Anée qiní qímaaku máriananoo.
Maqee fáasaana qinée aní ákausaikammiqa máridaqa.
6Miqí qímasee Ánutufa kafáa maaqí qinau.

Anée náaru náaru márinafa aanáiqikirafa máriananoo.
Anée Meerakiseedeekana átiara foora márianafa mifára foora náaru náaru márinnaranoo.
(Óoqai Meerakiseedeekafa Sareema máqusanaasa Ánutuna faqa faiqí ánaasee faqa aanáiqikirafa márinau.)

7Yísufa maa-maqánasaa Keetaseemanee saqamakí máridanoo aunírira saqarisaa kúquaninnanara Ánutunara innaaru qídanoo qáoo qímirinau. Innaaru qídanoo firaaqóo fáaqa rúmaseenoo ikíraqaseenoo kúquaninnanara qáoo qímirinoo innaaru qinau. Ánutufa miná reendeénirana qáfamaseenoo miná aundurá Ánutufinnai ubeekáranara iriséenoo miná innaaruqírana iriséenoo dadaaqinau. 8Yísufa naríara sía Ánutuna ámaaku fee qímasee mána máninau. Óosana óosana aupúraranannai Ánutuna ufara aaqee kái eedóo qíra oósana írinau. 9Mifá aupúraranakiqari ámiqiranaikamambinoo quandáfi narí ufara eedóo qímarusa náaru náaru márirana óosanaraseenoo níminau. 10Miqímasoofanoo Ánutufa minára maaqí qinau.

Anée aanáiqiki máriasa úriqararafa márianafa máriananoo. Anée Meerakiseedeekana fooqáafaikámambinana márinnaranoo.

Ínnee faiqí írirana máraaqaana faiqi ánaaqiara foo qímariafanoo.

11Ánutuna ufa narí ámaakuara miqíminoo márifaqa qinée maa-ufána ínni qímannimidaqa. Maa-ainainná afeeka ainaina máridanoo óosana óosana ainaina faqa ínni qímannimianee qímasaunaqa ínnee anuqímariasa máriafanoo. 12Ínnee faqa maqee faiqí uqannífiqaaqaana. Ínnee Ánutuna ákarakinaa ufa óosana ainaina faqa sía ámiqimasee íri maríafanoo. Ínnee moosá qímannimiaqaaqoo sía amanaikí maríafaqa moosá ínni qímannimidaqa. Ínnee óoqai nárana uqanna náaqaana máriafanoo ínnee náamma náidara foo kaimmímariafanoo sía innooqárausara foora máriafanoo. 13Náamma néemariasa faiqi ánaaqi kai máriafanoo sía ánoona ainaina mandá ainainara rainásee íriaqaamminóo máridanoo. 14Nárana uqanna faiqí ánaasee nárana máridanoo. Misá dóo akoofása máriafanoo nímaakirisaa quqásee qáfaidaqa mandáikinnana qáfeeqa ámiqirana qáfeeqa miqídaqa akoofása máridaqa. Ínnee faqa miqíaqaana. Qinée nárana kíkiqusidaqa amaana ufa qímannimira óosana miqíminoo máridanoo. Akoofása fannoo iriséenoo raináidanoo ámiqiranara íridanoo mandáikiranara minnísaidanoo. Faiqi ánaaqi fooqáa fasiqa mifá mandáikirana faqa ámiqirana faqa káqi náannoo.

Copyright information for `BJR