Hebrews 6

Ánutuna ufara írimariasa káqi rúnna fíranara aaquqímannimaqara ufa.

1Maasá sía maqee márunnaqoo óosanaki kai mária, maqee dóori mundúsaannaqoo qámbaanairá foora fúa. Yísuna ufakí óosana ainaina ánaaqi kímarunnana ínaaqiannai máfi quqásee dóo maqee óorisaa fuanáura. Maasá qeeqá fífau áaqara óosana kadáapiriranannai innaarúnai fíraree qímarunnana miná minníseeqa Ánutunasaa mundúfuafannana dóo maasá minára írimarunafa máridanoo. Nammári nímirana faqa ásauku níkiaaqa mundúsee nifaaqóoqa qírana faqa kúqiranakiqari fíndifirana faqa náaru náaru idáki fímariana faqa dóo írimariafanoo. Sía kafáa kafáa ánaaqiara foora náamma kai náidara foora óoqai íri maru ainainara kai kaifáa kaifáa minára kai íriaqa. Ánutufa dadaaqímarinaqa maasá nóorisaa fíndifinaqa indaarúara foora fídaqa maqee maqee Ánutuna ufakínaana fúka iriséeqa mi-maú fuanáura.

4Ánutuna ufamau fímariasa quándaki káqinni áqufiqa náqi fee mándee aupúramásee quándakinaqa kafáa fifáree. Sía amana miqífara. Misá óoqai Ánutuna qóomasaa fímariasa, misá innaarúnaindaraa nárana náidara foora ímariasa máridaqa Ánutuna náaquqara andeeqara maraquna máreemariasa. 5Misá Ánutuna ufa amanamándee qáfamasee ámiqira ainainara írimariafa máridanoo. Kásooqaqee Yísufa kafáa qúmuaninna aukuanaki kambíqaaninna afeeka átiara írimariasa máridaqa. 6Misá mi-ainaináusara níkooqaifaqa káqirúnna fídaqa sía amana misá kafáa aupúramásee quándakinaqa kafáa Ánutuna aanái ubeekeefáranoo. Misá miqímariasa Ánutuna ámaaku kafáa aunírira saqarisaa quqásee pirímma áridaqa miqídaqa aiqámausa nífusaa asaurírana ámidaqa miqí maríafanoo.

7Ánutufa maqá dadaaqídanoo aaku quqásaifanoo rídanoo maqásaa aináini maríasa dadaaqídanoo nárana minákiqari kambíqaifaqa néemariafanoo. Miqí kai másee faiqí ánaasee Ánutuna ufamau fímariasa misá Ánutufa misá ámiqi ámiqíannoo. 8Nimmúru faqa mandáinaina amuka faqa mi-maqánasaa kambíqafinanoo Ánutufa qáfamaseenoo fífau maqa máridanoo, qúsasaa qinée mi-maqána áquraraséeqa idákikai áquanauree qinau. Ánutuna ufa minnísee maríasa miqí kai másee idá kai qámataikéefaranoo.

9Maasá qíqoondi maasá ínniara íridaqa, ínnee sía miná ufa minnísee maríasa máriafanoo. Ínnee Ánutuna saqárikidaqa innaarúnai asumu máree maríasa máriafanoo minakínaa ámiqi ámiqirana úriqararana ínnindi miqóo nífeedammá nímaqaqaifanoo máridanoo. 10Ánutufa sía qaaraikí marífa máridanoo, andeeqásee amana amana kái nímimarifa máridanoo. Mifá sía ínnee kadáapirinnana ákiaqara aunúannoo, íridanoo. Ínnee Ánutunara nídinara quándaki ínneeqa niqoónausa Yísuna ufa írimariasara ámiqimaseenoo nímuqusinaqa káqi dadaaqífanoo Ánutufa minára faqa sía aunídanoo, íridanoo miná ákiaqara ínni nímiannoo. 11Maasá ínniara maaqíaqeera ínniara rídaqa. Ínni Ánutunara nídirafa asasírafa kásirafa miqíqa fífi ínaqa taikáinna áukuana kai máfi taikáaqa. Ínnee miqífanoo ínni naundurákinaa nídirafa kúqaa ánoonaikiannoo. 12Maasá ínnee kudoosaápee foora qíkooqaidanoo. Akaqáusa nári írirana Yísunasaa rusíranannai faqa ubiqásee reendeenámasee márirana níranannai faqa óoqai Ánutufa qíma afeekaikámmasee nímira naundurá qúmiasana dóo máree maríafanoo. Maasá ínniara misá naanna rámasee máridaqa naundurá qúmiasana máraaqeera qídaqa.

Ánutufa qíma afeekaikámaqoo úfafa afeeka náaruara márianinnufafa.

13Óoqai Ánutufa Abarahaamanasaa qíma afeekaikámmaqoona ásauku uqéeraseenoo kúqaa miqíanauree qímaqoona. Sía miná úriqararafa márunara narí ásauku uqéeraseenoo yána áuqu fee raanáuree qusía narí áuqu kai rámafeekaíkinau. 14Mifá maaqí qímasee Abarahaamana qímaminoo qinau.

Qinée qíma afeekaikámmasee kúqaa ámiqi ámiqianaura.
Aní áiku ásauku akeekú akaakú faiqi maqannímaqaifaqa moómoo kambíqafi maa-maqánasaa amanaikíqa márifaranoo.
15Ánutufa miqí qímasoofanoo Abarahaamafa mi-ufána ánoonara kísaaqasaa reendeenámasee áfeesida márufanoo kásooqaqee uqanna Ánutufa qímamu ainainafa koorooináu.

16Faiqí moó fannoo qíma afeekaikíanee qímaseenoo ásauku innaarunai uqéeraseenoo naríara úrinaaqarara áuqu rámaseenoo qímaafeekaikámmaseenoo dóo ufa qímaqoofa taikáidanoo. 17Ínaaqianna kambíqee maríasaki Ánutuna qíma afeekaikíra márirana ánoona máreefandínausa sía qiní Ánutusara qeeqá qíma afeekaikíranara minnísee foo qiaqeera misá qiníara kúqaa uqannée qímasee qiaqéera kooroomásee sía kai fífau qímafeekaíkinau, narí áuqu faqa rámaseenoo qímafeekaíkinau.

18Dóo minára iriséeqa qaara ainaina, afeeka ainaina ínnikina káqi máriannoo sía taikáannoo. Mi-ainaina qandá moo áinaina Ánutuna qíma afeekaikírafa máridanoo. Moo áinaina Ánutuna ásauku uqéerarafa máridanoo. Mi-ainaina qandára Ánutufa sía amana únna qírafa máriannoo. Maasá Ánutuna saqárikidaqa miná asumu máriranaki máriasa Ánutufa maasá áranaiqi fuki faakí qídanoo maasá daikisáa márianinna innaarúnai máriranara asasídaqa áfeesidaqa máriaqeera qídanoo.

19Maasá Yísunara asasíra áfeesirafa maasá qímuqusa sándara foora rakísiqumarainaqa mapukúfi márifara. Yísunara asasíra áfeesirafa afeeka sandara foora sía rakéeirafa ámiqirafa máridanoo. Maasá maa-maqánasaa maaqóo márunnaqooqari mi-sandáfa fírafa Ánutuna náaquqara amaana maqaki firaa ititara qammunna tapóoqaidanoo Ánutufa innaarúnai máriqoo kukéeqara maqaki miqóo dínni áti rumbánoo máridanoo dínni áti maasá maqásaa rumbánoo maridanoo maasá atukaramáqimaqaidanoo. 20Yísufa miqóo maasásaa roo qímasee maasá dóorinni indaarú óoru fúfa máridanoo. Mifá miqóo aanáiqikirafa firaa úriqararafa náaru náaru márifa Meerakiseedeekana aanna rárafa máridanoo maasá káqi dadaaqídanoo.

Copyright information for `BJR