Hebrews 7

Óoqai aanáiqiki maru fasiqa Meerakiseedeekanara qíra ufa.

1Meerakiseedeekafa Sareema máqannaa karaambáiqa márinau. Innaarúnai úriqarara Ánutuna karaambáiqa aanáiqikirafa faqa márinau.

(Indaarú namuqáa karaambáiqa moómoo qumurée Soodooma máqannaasa faqa Koomoora máqannaasa faqa misaqá márusa naruséeqa misá aináina sipsípa burimakáu faiqí ánaasee aiqáma rumbáidaqa Rootana faqa rumbámaree nífiqee fiqau. Abarahaamafa minára iriséenoo narí aináini marusa nífiqeenoo nífaqeeufanoo aanái óorumara nárú nífaqaaqammámareenoo óonu paqúrimaseenoo naru taikéenoo maindáraasa rumbée óoru fúsa faqa misá aináina burimakáu sipsípaina Rootana faqa máreenoo óorurandee qúminau.)

Qúmimarufanoo aanái Meerakiseedeekafa Abarahaamana paqúrimandeenoo afaaqóoqa qinau.
2Qímasoofanoo Abarahaamafa rákiranaki maraqoo áinaina raíneeqeenoo káqikaana Ánutuna ámidee qímaseenoo miná aanáiqikirana Meerakiseedeekafa márufanoo áminau, Ánutunara dúfi dúfi qída fee qímasee Meerakiseedeekana káqikaana áminau. Meerakiseedeekana áuqu óosana andeeqára karaambaiqee qiqau. Miná maqúsa áuqu Sareema máqusa mi-auqúna óosana asooára máqusafée qiqau. Minára mi-fasiqáfa andeeqárana faqa asooárana faqa karaambáiqa márinau. 3Meerakiseedeekana ánaakuna ákoona ánoona misá óosana sía maasá minára íridaqa, sía ákara rúmaqoo máridanoo. Miná máqoo áukuana faqa sía íridaqa miná kúqira áukuanara faqa sía íridaqa. Miqínoo márifaqa maasá Yuda máqannaasa óosana marasée minára Ánutuna ámaakummi foo qídaqa náaru náaru márufa máridanoo fee maasá qídaqa. Mifá náaru náaru Ánutuna aanáiqikirafa márufa máridanoo fee qídaqa.

4Dóo Meerakiseedeekana qáfaaqa, faiqí úriqararafa faiqí firaafá márufanoo Abarahaamafa maasá qikeekú qikaakú fannoo rákiranaki mároo ainainna miná áminau. Abarahaamana úriqararafa márunara miqínoo raínaminau. 5Ánutufa minára iriséenoo Reefina áiku ásauku maréeqeenoo Isaraee máqannaa faqa Ánutunara faqa aanáiqikiranaki quqáseenoo maaqí qímasee qímanniminau. Ínnee ínneeqa níkaqaafasaa Isaraee máqanna qímannimifaqa aukuana áukuana nári nárana ainaina káqikaana rainá nímiaqee qinau. Reefina áiku ásauku Isaraee máqannaasa aanáiqikimarusa Abarahaamana áiku ásauku máridaqa. Nári niqoónausa Isaraee máqannaasa misá faqa Abarahaamana áiku ásauku kai máridaqa nári nárana ainaina rainásee káqikaana Reefina áiku ásauku nímiqau.

6Abarahaamafa Ánutufa qíma afeekaikámaqoo ufana írimarufa márufanoo úriqararafa márufanoo. Meerakiseedeekafa Ánutuna aanáiqikirafa sía Reefina áti márufa máridanoo Abarahaamana úriqararafa máridanoo miná afaaqóoqa qinau. Miqí qufanoo rákiranaki maraqoo áinaina káqikaana raíneeqee miná faqa áminau. 7Nifaaqóoqa qímaria fasiqausa sía mandá fasiqa fannoo nifaaqóoqa qídanoo. Faiqí úriqararafa áuqu faqaafa akooqóo márifa mifá kai nifaaqóoqa qídanoo, uréeqarausa nifaaqóoqa qímannimaqaidaqa. Minára Meerakiseedeekafa Abarahaamana úriqararafa márinau. 8Abarahaamana ámaaku moó miná áuqu Reefifa márinau. Reefina áiku ásauku aanáiqikirausa faiqí faiqi misá faqa kúqimariasa máridaqa niqoónausa nárana ainaina nímufaqa máraqau. Meerakiseedeekáfa sía kúqirafa ákarakinaa ufa márinara minára náaru náaru máru fee qímarufa máridanoo Abarahaamana nárana aináina ámufanoo máranau.

9Indaarú Abarahaamafa narí nárana ainaina káqikaana rainásee Meerakiseedeekana áminau. 10Reefifa mi-kamúqoo sía kambíqanau narí ákoona áranandaki máridanoo narí ákoona faqa qumeé Meerakiseedeekana áminau. Dóo maqee áukuana Meerakiseedeekana ámu fasiqana Reefina áiku ásuaku quándaki nári niqoónausunnai nárana ainaina máraidaqa.

11Mooseena sándufa faqa Ánutuna sándufa faqa miqandúfa moodáa ufa marinau. Mi-ufáfa Reefina áiku ásaukusaa aanáiqiki márusakina moodáanaki kúsinoo máridanoo aiqáma sándufa fannoo misásaaqari Isaraee máqannaasaki amanaíkinau. Reefina áiku ásauku aanáiqikira óosana fannoo faiqí anaasee Ánutuna áfusaa káaqa andeeqára ánukarana níminoofau sía moo áanaiqikirafa ínaaqianna Meerakiseedeekana fooqáafa kambíqaiqini. Sía Aaroona áiku ásauku Reefina áiku ásaukukiqari fúka moó quqéenoo Meerakiseedeekana miná aannarée marína náaru náaru márirana Yísuna kai quqánau. 12Ánutufa óoqeenáa aanaiqikirausa Reefina áiku ásauku minníseenoo fúka aanaiqikirana quqáraree qídanoo óoqeenáa sándufara Mooseena sandufara faqa sía amanaikíannoo, fúka sandufa miná ámaaqaki quqásee miqóo kai fúka aanaiqikirana quqáannoo.

13Maasá karaambáiqa Yísunara fúka aanaiqikiranara qídanoo fúka karaambaiqee qídanoo. Mooseefa Reefina áiku ásaukuara qufaqa aanáiqikiqau. Yísufa sía Reefina áti márinau. Yudana áti márinau. Yudana áiku ásauku moó fannoo sía aanáiqikira ainainiranaki máriqau, sía uqanna máriqau. Mooseefa faqa sía Yudana áiku ásaukuara moorá qufanoo misaikána máraqau sía uqanna qinau.

Fúka aanaiqikirafa Meerakiseedeekana fooqaafa dóo ani máridanoo.

15Dóo fúka aanaiqikirafa kooroo írana námufaqa fúka sandufa faqa aanáiqikirausa óosana faqa máriannoo. Mifá akooqóo kooroo ínoo máridanoo. Mi-fuka aanaiqikiráfa Meerakiseedeekana fooqáafa animáridanoo. 16Isaraee máqannaa sándufa fannoo Reefina áiku ásaukuara qufaqa aanáiqikiqau. Yísufa sía faiqí faiqi sándufa ámeemaanaifau máridanoofau aanáiqikinau. Mifá náaru márifa sía taikárafa, mi-afeekáfa kai miná afeeqásoofanoo fúka aanáiqikinau. 17Tamummáqara ákara fannoo minára maaqí qídanoo.

Anée aanáiqikirafa náaru náaru márinafa márinnaranoo, Meerakiseedeekana fooqáafa márinnaranoo.
Mi-tamummaqara ufáfa miqíminoo máridanoo.
18Indaarúqaa sándufa oósana dóo máfi Ánutufa quqéenoo miná afeeka fannoo sía amanaíkifanoo kai fífau márunara máfi quqánau.

19Mooseena sándufa fannoo mooná káaqa ámiqira ándeeqárana Ánutuna áfusaa sía ámiaqaaufanóo mi-sandufána máfi quqánau. Quqáseenoo dóo maqee fúka ainaina firaaqóo úriqarara ainaina Yísunara asasíra áfeesirana máree míni quqásoofaqa minánnai kai Ánutuna aaqá uqanna fuanáura.

20Dóo kafáa Ánutufa fúka aanaiqikiranara qímafeekaíkinau. Óoqeenáa aanaiqikirausara sía miqínoo qímafeekaíkinau. 21Qímafeekaikíra ufasáa Yísufa aanáiqikirafa kambíqanau. Miqímma afeekaikíranara Ánutufa maaqí qímasee qinau.

Qinée karaambáiqa Ánutusa qíma afeekaikíra ufa dóo quqéeqa.
Sía qinée qeeqá íriranannai moosáa fuanáura.
Anée náaru náaru aanáiqikirafa márinnaranoo.
22Mi-qima afeekaikira ufáfa Yísuna maréeqeenoo sía óoqeenáa Ánutuna faqa faiqí faqa moodáanaki qíma afeekaikíranaki quqánau, áaduma úriqarara moodáanakikira ufa rakísirafáikamambi márinau.

23Yísunara moo írirafa káqi máridanoo. Indaarúqaa aanaiqikira fasiqauqa moómoo máriqau. Misákina kuqufímarufanoo moó fannoo kai aanáiqiki máriqau. 24Yísufa sía misá naanna rée kúquannoo sía miná aanáiqikirafa moonásaa máriannoo, narí náaru náaru márinara naríki kai náaru náaru máriannoo. 25Dóo minára maqee faqa náaru faqa minánnai Ánutufa máriqoo fímarinausa Yísufa amaná maréeqee narí ákoona aaqa quqáannoo. Mifá náaru náaru márinara mifá narí ákoona aaqá quqáseenoo náaru náaru misára narí ákoona faqa ufa qínoo dadaaqíannoo.

26Yísufa mifá maasá aanáiqikira úriqararafa máridanoo. Maasá mandáinaina óosana óosana manda ainaina ákiaqara amana kái Yísufa máridanoo. Mifá andeeqárana náaquqarafa máridanoo. Minakí sía moo áaqarafa mandáikirafa máridanoo. Miná mandá maqasaa máriasakinaana áadumasaa Ánutufa quqáraree qímaseenoo maréeqeenoo innaarúnai uqéera úriqararanaki quqáqaifanoo máridanoo. 27Yísufa maqásaa fasiqa aanáiqikirausa úriqararausa naanna sía ráidanoo. Misá maqee maqee faasaambáasaana aandáu̱ tatúfirana nári mandáinaina taikáanifeera tatúfirana suqée mariqau. Nárindi náaree tatúfusaida quandáfi faiqí ánaasee mandáinaina númoo taikáanifeera áukuana aukuana tatúfusee Ánutuna ámi maríqau. Yísufa sía misá naanna ráidanoo, Mifá moodáa kari uqanna narí afaaqa Ánutuna aru áminau. Dóo sía kafáa kafáa Ánutuna aru ámiannoo, dóo moodáa kari aru áminoo aiqámausa numóo taikánau.

28Mooseena sándufa fannoo fífau faiqí faiqi maréeqeenoo aanáiqikirausa úriqararausaki quqánau. Ánutuna qíma afeekaikírafa narí áuqu rámasee qíma afeekaikírafa Mooseena sándufa náaree ani márifanoo Ánutuna mi-qimafeekaikirufáfa Mooseena sándufa rafáaqafúamaqeenoo Ánutuna ámaaku uqanna maréeqeenoo aanáiqikira úriqararanaki quqánau, náaru náaru andeeqárafa márianinnana quqánau.

Copyright information for `BJR