John 5

Yísufa farúmma áfainni faiqí moó andeéqa̱isóo ufafa.

1Yísufa Kariree máqamaaqai káqikaaqóo márinoo dóo miqóoqari fíndimaqeenoo Yuda máqannaasa amaanara qoomáqirafa firaafá kambíqaaninnanara qufanoo Yísufa irisée minní óoru fínau. 2Yeerusaree máqusa faandaamura kooqí sipsípa kooqí fée qímarufa márinau. Mi-kooqína aaqá nammári fárumma fíraafa márinau. Mi-farummána áfainni aaná fíqu ímarunnai qaindairá moodáanai qísauku qaindaira márinau. Mi-farummána áuqu Beetasata fárummee qímariqau. 3Mi-qaindairána ámeemaanai auqaánai aurírana óosana óosana máree marúsa misá miná ámeemaanai óoqumari marée mi-farummána áfaiqara fíqummámbi máriqau.[ 4Karaambáiqa qangiroo moó fannoo inaarúnaindari narí kai iriséenoo moodáa kari moodáa kari áqufufanoo mi-nammarína áuqeesoofanoo indaarú mi-nammarínaki kéeqoofa mifá kéeqafufanoo narí aurírana taikásee fímarinau. Miqí márunara misá aurímarusa moómoosa Beetasata námmari áfainni rakísida maríqau.] 5Faiqí moó kísaaqasaa aurímarufa misáki márinau. Moo fásiqa áiku ásauku taikásee moo fásiqa ásaukuqara taikásee dínni aíku taikásee dínni óonu qaaramoó marasée (38) aukuana dinee uqée marúfa márinau. 6Yísufa mi-fasiqána qáfoofanoo maqásaa faiqaqée ufanoo Óo kísaaqasaa aurímari fee qímaseenoo mi-fasiqána maaqí qímasee irámmirinau. Anée fíndifirara áididanoo fee.

7Mi-dinee fasiqáfa miná iriséenoo maaqí qímasee qímaminau. Óo rakísirafa, Ánutuna qangiroo maa-nammarína áuqamásaifaqa yáfee qiní maréeqee minakí quqáannoo fee qinée anúqi márunaqa moó fannoo kai káqi káqi áqufida taikásaida fídaqa.

8Yísufa miná iriséenoo quándaki qímaminoo qinau. Dóo fíndi fínana aneenná qaarí raqándaamamareena dóo fúa. 9Dóo mi-fasiqáfa aaqee uqanná dóo mi-karí kai dóo fíndi finoo narí qaarí maramáree finau. Mi-faasaanná Yísufa andeeqásoo fáasaana Yuda máqannaasa Sariríqa misá amaana fáasaana márinau.

10Yuda máqannaasa úriqararausa mi-fasiqána aurímaruna qáfamasee áqiqa qiqau. Maaná amaana fáasaana máridanoo maasá sándufa rukíeenana aneenná qaarí áakai máqeenana nánaree sándufa rukíaidanee.

11Mi-fasiqáfa qinau, qiní andeeqáqísaifa aneenná qaarí raqándaamamaree fúannee qifaqa qeeqá qaarí dáakai maqa máree fídaqa.

12Misá miná iriséeqa irámmiriqau. Yáfee aníara aneenná qaarí raqándaainana fúannee qifanée mi-fasiqáfa sía Yísuna áuqu írinau. Faiqí ánaasee moómoo márufanoo misáki kukéeqafufanoo mi-fasiqáfa sía ámiqimasee qáfanau.

14Kásooqaqee marikínoo amaana máqaki mi-fasiqána paqúrimandee Yísufa maaqí qímaseenoo qímaminau. Dóo fee maqee qáfeenee Dóo fíndifuananoo dóo maqee aneenná mandáinaina mínnimasaa. Sía miqínanoo kafáa mandáinaina firaafá uqanna anísaa áqufuannoo.

15Mi-fasiqáfa miná iriséenoo óonuree Yuda máqannaa rakísirausa paqúrimaseenoo qímanniminoo qinau. Yísufa kai qiní ámiqi mándaifaqa fíndi fíqa. 16Rakísirausa miná iriséeqa dóo miqóoqari Yísuna árira úfa qímariqau. Yuda máqannaa amaana fáasaana andeéqai̱sóonara árirariqau. 17Yísufa miná iriséenoo rakísirausa maaqí qímasee qímanniminau. Qiní qíkoofa sía moo fáasaana minnísaidanoo aiqáma fáasaana aináinidanoo. Qinée fáqa miqíkaimmianáuranoo.

18Yuda máqannaasa mi-ufána iriséeqa dóo kuqá áriraree qiqau. Misá Yísunara amaana fáasaana sándufa rukiásaifaqee qímariqau. Sía minára kai mifá Ánutunara narí ákoo fee qunára minára fáqa árirari maríqau. Mifá Ánutunara qiní qíkoo fee qunára misá nánaree maqásaa fasiqa fannoo únna qídana Ánutuna amanakái máridee qídanee qímasee árirariqau.

Ánutufa narí ámaaku Yísuna aiqáma ainaina afeeka ámu ufafa.

19Yísufa kafáa qímanniminau. Qinée kúqaa ánoona ufa ínni qímannimidaqa. Qinée sía moo áinaina qeeqáraa áuqaidaqa qeeqá qíkoona qáfamasee mifá indéekai ídaqa. Ákoofa moo áinaina áuqaifanoo ámaaku miqíkaimmídanoo. 20Qiní qíkoofa narí ámaaku qiníara káaqa ámuqusifanoo minára qiníara rídanoo narí aiqáma ainaina áuqaina qiní faqa kai uqaqífiqaidanoo. Maqee maa-fasiqáfa firaa teeroo máraidanoo áukuana áukuana apatara aupúree márifanoo qiní qíkoofa dadaaqifaqa andeeqásauna ínnee miná qáfee fee. Kasóoqaqee qiní qíkoofa fíraa áinaina dadaaqínaqa áuqaanaqa qáfee tautífanoo náaquqeenoo nímudaani faqa kai qumooqukámasaannoo. 21Qiní qíkoofa kúqira fásiqauqa fíndifumánnisaidanoo. Qinée fáqa miqíkai íqa qeeqá dídiranannoo kai káqi márirana akaqáusa nímianaura. 22Qiní qíkoofa sía maa-maqánasaaqaraasa mandúfa irisée andeeqánnisaannoo. Narí ámaaku qiní qimiqaifaqá qeeqá qíkoona Ánutuna íriramau misá mandá ufa andeeqánnisaanaura. 23Aiqámausa qiní qíkoona Ánutunara náaquqaanifeera miqínau. Qiníara náaquqaindée kai íqa qiní qikoonara náaquqaanifeera miqínau. Faiqí moó fannoo moóna ámaaku sía miná áqoondikinafa miná ákoona fáqa miqíkai ínana miqandá qísakoosa sía niqoondikinnaranoo.

24Yísufa Yuda máqannaa rakísirausa káqi qímannimidanoo qinau. Qinée kúqaa ánoona ufa ínni qímannimidaqa faiqí moó fannoo qiní ufa irisée qiní diqiqámaqoona saqárikinafa mifá dóo náaru máriranaki máridanoo. Miqínna fasiqafa sía Ánutuna árirufaki máriannoo. Ánutuna nárirana dóo máa̱ maqee áiqaaqareenoo káqi máriranaki dóo kéeqanoo máridanoo. 25Qinée ánoona ufa ínni qímannimidaqa. Moo áukuana dóo adeedí ranoo márida dóo animáridanoo maa-maqánasaa káqi máridaqa Ánutuna náriranaki máriusa kuqufusá Ánutuna ámaaku qínaqa iriséeqa dóo nárírafa áinaaqaráinaqa káqi máriranaki kéeqeefaranoo. 26Káqi márira óosana qiní qíkoonaki kai márifanoo faiqí ánaasee nímidanoo. Miqíkai ínoo narámaaku qiní faqa kai káqi márira nímira óosana dóo qiní qimiqaisá máridaqa. 27Mifá Ánutufa narí ámaakuara faiqí nímaaku fee qímasee faiqí ánaasee mandáinaina andeeqánnisarana narí ámaaku qinísáa quqáqaisa máridaqa. 28Ínnee qiní mi-ufána irisée sía taútiaqa. Kásooqaqee moo áukuana aniráinaqa aiqáma madikakí kúqirausa máriasa misá faqa Ánutuna ámaaku qiní ufa iriséeqa madikakíqari fíndi fifáranoo. 29Akaqáusa andeeqára oosana máree marúsa fíndifi káqi máriranaki fifaranoo. Akaqáusa mandá oosana máree maríusa misá fíndi fíqa Ánutuna ufa firaanáki áqufifaranoo.

Yísuna óosana akooroou úfafa.

30Yísufa káqi qímannimidanoo qinau. Sía qeeqáraa moo áinainianaura. Ánutufa dadaaqínaqa faiqí ánaasee ufa irisée andeeqánnisaanaura. Sía qeeqá íriranamau afeekaikámandee fídaqa. Qiní qíkoofa qiní diqiqámaqaimáu kai fídaqa.

31Qinée qeeqáraa ufa qímannimianaqa síamma írifaranoo naríkai qídaqinoo únna qidaqiifoo qifáranoo. 32Ánutufa qiní dadaaqímarifa máridanoo mifá ánoona úfa kai qiníara qímarifa máridanoo, sía qeeqá kai qianáura mifá dadaaqíannoo. Ínnee Yuda máqannaa rakísirausa ufa ánoona íriannee qímasee faiqí niqiqaifaqa Yoohaneefa nammári nímimarifunnai óoquree íriqau. 34Qinée sía maqásaa fasiqa moó qiní dadaaqíranara randáidaqa Yoohaneenara qídaqa. Ínnee náaru máriranaki fuaqée qímasee maa-ufána qímannimidaqa. 35Yoohaneefa nammári nímimarifa qóomara fooqáana márinoo káaqa qáidanoo rupannoo ináu. Ínnee miná káaqa qáranaki qúsasaa kai kéeqafiqa asasída maríqau. 36Yoohaneefa nammári nímimaruna ufa ánoona máru fanoo qiníndi mináindi arusée úriqaranoo máridanoo. Qinée anirée faiqí sía amana áuquaqaa ira ainaina qiní qíkoofa qímuna áuqaqa fímarunna ainainna fannoo qiní dúqu firaaqóo uqéeraannoo. Uqéerainaqa qáfamásee qiníara Ánutufinaindari qúmu fee qifáranoo. 37Sía qinée áuqee márunafa kai qiní dúqu uqéeraidanoo. Qiní qíkoofa qiní diqiqámaqaifa mifá fáqa qiníara ufa qídanoo dadaaqídanoo. Ínnee Yuda máqannaa úriqararausa óoqaindari sía miná ufa írimariafanoo. Ínnee sía miná áfiri qáfaanara sía uqanna miná íriranamau fíranara írimariafanoo. 38Ínnee qiní qíkoofa diqiqoonara sía miná írimariafanoo minára ínniki sía miná ufa máridanoo. 39Ínnee Mooseena sándufa faqa Ánutuna tamummáqara fasiqauqa ákarakinaa ufa ásaana rídaqa náaru márira aanara randáidaqa mi-sandufáfa kai qiníara qímannimimarifaqa sía írimariafanoo. 40Ínnee minára íridaqa sía qinée únnannai anirée náaru márirana máree maríafanoo.

41Yísufa Yuda máqannaa rakísirausa káqi qímannimidanoo qinau. Qinée sía ínni naanna ráida faiqí qimooqiaqée qírainainara randáidaqa. 42Qinée ínni írirana ámiqimasee íridaqa níqafauna ínni naundurá nímuqusaki Ánutunara rírafa sía máridanoo 43Qiní qíkoofa Ánutufa qiní diqiqoofaqa qumu márunaqa sía ínnee qiníara irisée asasamásee qífiqee animáriafanoo. Moó fannoo kásooqaqee narí mandá áidiranafaqaafa aniráinaqa ínnee miná asasamásee óonu áfiqee ánifaranoo. 44Ínnee káaqa narámooqírana narámooqíranara rídaqa Ánutuna amooqíranara sía rímariafanoo. 45Ínnee qiníaree quandáfinoo Ánutufinnai maasá dárira ufa qíannoofee fee qídee sía qianáura. Mooseefa mifá kai ínniara nímaarusirufa qíannoo. Ínnee maasá minásaa kai mundímaríasee qímariafanoo. 46Ínnee Mooseena sándufa fífau ásaana rímariafanoo miná ufa íridaqau qiníara írini, qiníara ákara rúmaqoofa máridanoo. 47Ínnee miná ufa rirímma sía írimariafanoo náqimasee qiní ufa írifaree. Sía amana írifaranoo.

Copyright information for `BJR