Matthew 1

Yísuna akeekú akaakú márusa.

(Ruka 3:23-38)

1Maa-akaráfa Ánutuna ásauku mundírana Abarahaamana áti Yísunara qídanoo. Karaambáiqa Dafidina áti máridanoo. Miná akeekú akaakú miná óosana maaqímminoo máridanoo.

2Abarahaamafa Isakeena ákoofa márinau. Isakeefa Yakooboona ákoofa márinau. Yakooboofa Yudana faqa miná ákaqaafasaa faqa níkoofa márinau. 3Yudafa faqa Peereesana faqa Seeraana faqa níkoofa márinau. Miqandá nínoofa Tamaafa márinau. Peereesáfa Qeeseeroona ákoofa márinau. Qeeseeroonafa Aramana ákoofa márinau. 4Aramafa Aminadafana ákoofa márinau. Aminadafa Naasoona ákoofa márinau. Naasoofa Saramoona ákoofa márinau. 5Saramoonafa Booasina ákoofa márinau. Booasina ánoofa Raqabafa márinau. Booasifa Oobeetana ákoofa márinau. Oobeetana ánoofa Rusioofa márinau. Oobeetafa Yeeseena ákoofa márinau. 6Yeeseefa karaambáiqa Dafidina ákoofa márinau. Dafidifa Sooroomoona ákoofa márinau. Sooroomoona ánoofa Quriana ánaaqa Dafidifa rafíaqoofa márinau. 7Sooroomoonafa Reeqoobooamana ákoofa márinau. Reeqoobooanafa Abisaana ákoofa márinau. Abisaafa Asaana ákoofa márinau. 8Asaafa Yeeqoosafatana ákoofa márinau. Yeeqoosafatafa Yooramana ákoofa márinau.
Yooramafa Usiana ákoofa márinau.
9Usiafa Yootamana ákoofa márinau. Yootamafa Aqasana ákoofa márinau. Aqasafa Qeeseekiana ákoofa márinau. 10Qeeseekiafa Manaseena ákoofa márinau. Manaseefa Amoona ákoofa márinau. Amoofa Yoosiana ákoofa márinau. 11Yoosiafa Yeekooniaana faqa miná ákaqaafasaauqa faqa misá níkoofa márinau. Babiroonia karaambáiqa fannoo narí maqúsaindari aniréenoo narí sundíauqa qímannimufaqa Yuda máqannaasa akaqáusa náru taikéenoo akaqáusa Babiroonia máqa máaqai nífiqasee karabusaki quqásoofaqa Yeekooniaana faqa miná ákaqaafasaauqa faqa karabúsa márunaki kambíqaqau. 12Babiroonia máqusaindaraa karabusa taikáseeqa narí maqúsai aniréenoo Yeekooniaafa Seearatieena máqanau. Seearatieefa Seerubaabeerana ákoofa márinau. 13Seerubaabeerafa Abiutana ákoofa márinau. Abiutafa Eeriakimana ákoofa márinau. Eeriakimafa Asoorana ákoofa márinau. 14Asoorafa Sadookana ákoofa márinau. Sadookafa Aakimana ákoofa márinau. Aakimafa Eeriudana ákoofa márinau. 15Eeriudafa Eeriasarana ákoofa márinau. Eeriasarafa Matana ákoofa márinau. Matanafa Yakooboona ákoofa márinau. (Mi-Yakooboofá moó marínau.) 16Yakooboofa Yooseefaana ákoofa márinau. Yooseefaafa Máriana afaaqi márinau. Máriafa Ánutuna ásauku mundírana Yísuna ánoofa márinau.
17Maaqímmasee Abarahaanasaaqari qísaukuqara taikásee qíkunni óoqu qaara faqa qaara faqa marasée óosana kambíqafufanoo Dafidinaki ootúpanoo máridanoo. Dafidifa misá Isaraee máqannaasa karaambáiqa márinau. Karaambáiqa Dafidinasaaqari óonu arufufanoo miqí kai ínoo qísaukuqara taikásee qíkunni óoqu qaara faqa qaara faqa marasée óosana kambíqafufanoo minakíqari Babiroonia káraambaiqa fannoo karabúsa máreenoo nárinoo inau. Babiroonia káraambaiqa karabúsa óosana raqúramifufanoo miqóoqari kafáa miqíkai ínoo qísaukuqara taikásee qíku qaara faqa qaara faqa óoqu marasée óosana kambíqafufanoo misáki Ánutuna ásauku mundírafa ootúpa máfi kambíqanau.

(Yísufa kambíqoo áukuana faiqí ánaasee síara irannímimarufa maaqímminoo márinau. Kumaaráa mánaaqa nínausa níkausa útaaqama nímaqaqoofaqa márida naríara naríara níanasaa rufíasee máriqau. Miqíqa máridaqa mánaaqa faqa akoonaiqí faqa innooqáfufaqa misá nínausa níkausa nárana suqásee náidaqa susúmasee dóo firaaqóo kooroomásoofaqa miqandá káqi náadu náadu máriqau. Miqímmásooqóoqari dóo moodáa aukuana áiqaramáfufanoo dóo moo áukuanasaa amúndeeqee faiqí faqa moodáanaki quqásoofaqa máriqau. Yooseefaasa Máriasa miqímmasee firaaqóo kooroomásoofaqa náadu náadu márunakina Ánutuna maraqunannái Yísufa Máriana áranandaki kambíqanau.)

Yísufa kambíqoo ufafa.

(Ruka 2:1-7)

18Óoqai Ánutuna ásauku mundírafa Yísufa miná máqoo ufafa maaqímminoo máridanoo. Miná ánoofa Máriafa faqa miná áqoonafa Yooseefaafa faqa qútaaqama ámaqarafa máriqau. Miqandá náadu náadu máriqau. Miqínoo máridanoo Máriafa ámuaquqáikinau. Ánutuna káaqa aréenara maraquna fannoo Máriana áranandakina ánoonaikufanoo ámuaquqáikinau.

19Yooseefaafa andeeqára faiqi Ánutuna ufa írimarufa marinau. Sía Máriana mifá faiqi mara áminau. Minára iriséenoo Yooseefaafa Márianara ámuqusufanoo ufa firaaná qíqa Mooseena sándufamau fíqa Máriana árifoo qímasee qumeé kai minnísararee qinau. 20Miqí qímaseenoo Yooseefaafa irisée fímarufanoo karaambáiqa qangiroo fannoo qainásaa akooqóo qímaminau. Yooseefa, anée Dafidina mi-oosanáfa máriananoo. Anée aneenná áqoonnanara sía rufía, sía qúmuarimari manaaqafa máridanoo mifá ámuaquqaiki ainainafa Ánutuna káaqa aréenara maraquna fannoo quqásaifanoo ánoonaikinoo. Sía minnísaa káqi máraa. 21Máriafa mári ínanoo faiqi akoonaiqí máqaannoo. Maqasáinana anée miná áuqu Yísunee qía. Miná áuqu óosana maaqímminoo máriannoo. Fúrufariranakinaana qumbáqi uqéerannísaaninafa máriannoo. Mifá kásooqaqee narí máqannaasa náriqa mandáinaina númookinaana qumbáeeqeenoo ámiqiraqoo quqáannoo. Minára anée Yísu née qía.

22Qangiroo miqí qufanoo óoqai Ánutufa tamummáqara fasiqa qímannimu ufafa ánoonaikinau. Mi-tamummaqara fasiqáfa maaqí qímasee qímaqoofa.

23Mánaaqa moó fannoo mári ínanoo ámuaquqáikiannoo. Ámuaquqáikinoo faiqi máqaannoo. Miná áuqu Imanueera née qifáranoo.
Mi-auqúna oosana maasá ufakiqari maaqímminoo máridanoo. Ánutufa dóo maqee maasá faqa máridanoo.

24Miqí qímasoofanoo qainásaa Yooseefaana áfunni ároofanoo tautínoo fíndifinoo karaambáiqa qangiroo ufa kái máranau. Minára misá amúndeeqee narí afaaqi ámufanoo dóo narí ánaukoo máaqaki mara quqánau. 25Mara quqáseenoo ámuaquqaiku kamuqoo sía ámeesaaqusinoo ninau, káqi márinau. Miqí márufanoo Máriafa narí ámaaku maqasoofanoo Yooseefaafa miná áuqu Yísu née qinau.

Copyright information for `BJR