Matthew 2

Súani óosanaindari ánu fasiqausa.

1Eeroodeefa rakísimaru aukuanai Yísufa Yuda máqa maaqaki moo máqusaki Beetareeqeemma máqusai kambíqanau. Yísufa kambíqoofaqa írirana faqaasa fásau ásaana rímarusa, fásau ásaana rúmasoofanoo uqannífiqoofaqa súani afu óosana qáanaindari níanaindari faiqaqá ániufaqa Yeerusareenni ániqau. Misá anirée Yeerusaree máqannaasa irámmiriqa qiqau. 2Ínni Yuda máqannaa karaambáiqaikianinafa kambíqaina, yámaqusanaki fee máridanoo fee maasá qeeqá maqúsai níanai máridaqa narí karaambáiqa máqooqoo fásau irafufaqa qáfamáseeqa mi-faiqínara dúfi dúfi qímamaqarara ánidaqa.

3Miqí qufanoo rakísirafa Eeroodeefa mi-ufána iriséenoo maa-fuka karaambaiqáfa qiní maqa máaqa máraandoo qímaseenoo áranaqoofanoo taútinau. Tautúmasoofaqa Yeerusaree máqannaasa misá aiqáma náaquqanau. Misá Eeroodeenara rufíaqau. Fúka karaambaiqa namufaqa maasá faqa dáruandoo qímasoofanoo náaquqanau. 4Eeroodeefa tautúmáseenoo aiqáma amaana máqasaa rakísimarusa misá úriqararausá kai Ánutuna sándufara írimarusa faqa aiqáma suqú quqáseenoo irámmirinoo qinau. Tamummáqarausa ákarakinaana yámaqusanai fee Ánutuna ásauku mundírafa kambíqaannoo fee qufaqa misá qiqau. 5Yuda máqa máaqa Beetareeqeemma máqusaki kambíqaannoo. Ánutuna tamummáqara fasiqa óoqai maaqí qímasee qímaqoofa Beetareeqeema máqusara ákara rúmaqoofa máridanoo.

6Ínni Yuda máqannaaki káqikaa maqusa áuqu Beetareeqeemma máridanoo kásooqaqee áuqu firaa maqusa úriqarara maqusa máriannoo.
Mi-kaqikaa maqusánakiqari karaambáiqa firaafá kambíqafinoo máriannoo.
Mifá qiní Ánutuna faiqí ánaasee Isaraee máqannaasa rakísinnimaqáannoo.
Mi-ufána Ánutuna tamummáqara fasiqa qímaseenoo ákara rinau.

7Eeroodeefa mi-ufána iriséenoo fásau̱ ásaana rímarusa qumeé náaramma quqáseenoo irámmirinoo qinau. Mi-fasauná ínnee indaarú qáfoofanoo kambíqoo kamuqoo miná óosanara idaaqamásee andeeqásee qímaqimiaqee qinau. 8Irámmiriséenoo misá niqiqáidanoo únna qímaseenoo qímanniminoo qinau. Ínnee Beetareeqeemma máqusai óonu mi-faiqínara ámiqiuqanna másee randásee paqúrimásee óonurandee anirée qiní faqa qímaqimifaqa qinée faqa miqí kai íqa óonu amooqianáura. 9Mifá miqí qufaqa misá fíndimeeqee Beetareeqeemma máqusai fiqau. Aanái fímarufanoo fásau fannoo aaná amummaqa uqannífiqanau. Mi-fasaufá misá náriqa maqúsai súani óosanaindari máridaqa qáfoo fásaufa kai mi-fasaufá kai nífiqanoo fífiufanoo faiqi ánaaqi máruqoo miná amummaqa kásoo inoo márinau. 10Misá mi-fasaufá faiqi ánaaqi máruqoo kásoo inoo márufaqa qáfamaseeqa nímuqusa idaaqufaqa nímudaani itairí fufaqa susúmamaqaqau. 11Misá óonureeqa máaqaki kéeqafufaqa faiqi ánaaqi káqikaaqóo afeekaíkinoo narí ánoona Máriana faqa márufaqa íreeda rufía rufía ídaqa óoru kéeqafi qáfaqau. Mi-fasiqáusa náaquqoofaqa óoqumarifufaqa nóorindari maqásaa kummára máfufaqa amooqímamaqaida susúmamaqaqau. Misá Yísunara amooqímaseeqa karaambáiqa nímimaru ainaina minámmamiqau. Sía káiqeesa nímimaruna Yísuna ámiqau. Ámiqira ainaina idukúsee kóora munnimma aabaá kai ámiqau. Kaifáa áfundimaru saqari anoona makáqa anoona fooqáana misá miná faqa aabaá ámiqau nári maqúsai firaa feefaurummámaree ánuna máree míni aabaá ámiqau. Kaifáa moo sáqari anoona áfundi máruna faqa, mandéefana anoona fooqáafa miqí kai íqa aabaá miná ámiqau.

12Miqímmasee márufanoo qainá nífu nároofaqa Eeroodeefa márinnai sía kafáa anirandée fuaqa. Ánutufa miqí qufaqa misá moo áatata qumeé nímaaqa fiqau.

Eeroodeena ásaukukiqari Isipa máqusai sandánau.

13Fásau ásaana rímarusa misá fufanoo Ánutuna qangiroo moó fannoo Yooseefaana qainásaa áfunnáreenoo qinau. Eeroodeefa faiqi ánaaqiara randásee rutúkirara qídaqinoo. Anée faiqi qísanoosa nífiqeenana Beetareeqeemma máqusara rufíasee Isipa máqusai óonu márinaqa kásooqaqee qinée qíanana óoqurandee úrua. 14Miqí qufanoo Yooseefaafa fíndifinoo eendámuqusai faiqi qísanoosa nífiqeenoo sandéenoo Isipa máqannai óoquree márinau. 15Eeroodeefa káqi márufanoo minní márinau. Maaqí qímasee Ánutuna óoqeenáa ufa narí tamummáqara fasiqasaa qímaqoofa ánoona kambíqanau. Maaqí qímasee mi-fasiqáfa qinau. Qinée qeeqá qímaaku Isipa máqanaindaraana áaraanauranoo qinau.

Eeroodeefa faiqiuqáindi rutúkinau.

16Eeroodeefa fásau ásaana rímarusa nífeesida márusianoo ákaru qímasee moo áatata fífufanoo Eeroodeefa minára írinoo áranaqeenoo sía káiufanoo narí firisuaiqáuqa niqiqoofaqa misá Beetareeqeemma máqusa faqa dínni dínni márusa faqa akoonaiqí ánaaqi kai aiqáma rutúku taikánau. Eeroodeefa fásau ásaana rímarusara mi-fasaunára irámmirusara minára óonu máfi iriséenoo faiqi náridaqa Yísuna faqa áruaqeera mináramma írinau. Minára irisée qaara aukuana márarausa faqa qámbaana aukuana márarausa faqa ánaaqi maqee máqarausa faqa minára iriséenoo akoonaiqí kai aiqáma rutúku taikánau. 17Faiqi ánaaqi aiqáma rutúku taikásoofanoo Ánutuna tamummáqara fasiqa áuqu Yeereemaia miná ufa ánoona kambíqanau. Mifá qinau.

18Ínnee íriaqa, Ramma máqusai ánaaseeuqa ufa ánoona kambíqaannoo.
Ikífaafau faqa fáaqa fuísee faqa máriannoo. (Yuda máqannaa anaaseera Raseerana áraamummaakee qímariqau.)
Raseerana áraamummaaka nári faiqi ánaaqiara ikíraqeefara moosá anirée núqa máseeqa idaaqídaaqa máseeqa misára dóo taikáaqee qífaqa síamma írifara.
Misá nímuqusa mandáiki márifaqa miqíqa máridaqa misá faiqiuqáindi sía máriafaqa miqídaqa.
Tamummáqara fasiqa ufa miqí qímasee ákara rinau.

Isipa máqusaindari óonurandee áninau.

19Yooseefaafa Isipa máqusai káqi márufanoo Eeroodeefa kuqufufanoo Ánutuna qangiroo moó fannoo Yooseefaana qainásaa áfunnáreenoo akooqóo qímaminau. 20Fíndifi dóo fúa. Faiqi qísanoosa nífiqee kaifáa Isaraee máqusai óoru fúa. Óoqai faiqi áriraru fasiqafa dóo kúqinoo. 21Miqí qufanoo Yooseefaafa írinoo faiqi qísanoosa nífiqeeno kaifáa anirandéenoo Isaraee máqasaa óoru finau.

(Isaraee firaa maqa maaqa márunaki minakí dínni atinai Yuda máqa máaqa márinau.)

22Yuda máqasaa óonureenoo Eeroodeena miná ámaaku áuqu Aakeerausifa dóo mifá narí ákoona aináina afapíta qumáreenoo rakísirafa márinau. Yooseefaafa minára iriséenoo rufíee marínau. Qainásaa áfunnároofanoo Isaraee máqa máaqa dínnatinni Kariree máqa máaqaki óonu marínau. 23Miqóo káqikaa maqusai Nasareeteenní náaruara márinau. Miqí qunára Ánutuna óoqai máru tamummaqara fasiqauqa misá ufa kambíqanau. Yísufa sía kambíqoo kamuqoo óoqai maaqí qímasee minára ákara riqau.

Misá minára Nasareetee fasiqa fee qifáranoo fee qiqau.
Copyright information for `BJR