Revelation of John 12

Aareena fannoo ánaasee faiqi nambíqarara qu úfafa.

1Qinée Yoohaneesa miqúna qáfamaseeqa quándaki moo áinaina qáfaqiafana. Innaarúnai firaaqóo kooroo íra ainaina kikíqusirafa kambíqoofaqa qáfaqiafana, ánaasee moó fannoo súani afu miqíra kúrusa afisúsee máru qáfaqiafana áikuqara quqoonasáa ranóo márufaqa qáfaqiafana miná ákiaqaki afisíra qáfeesaa qísaukuqara taikásee qíku óoqu qaaraqánda marasée fásaunamu miná qafeesáa qéemaru qáfaqiafana. 2Mi-anaaseefá ámuaqu uqáikinoo márufa innaamunara aurínoo aupúreenoo fáaqa rínau.

3Fáaqa rímarufaqa qinée quandáfi moo áinaina innaarúnai mári ainainna kooroo íaninnana qáfaqiafana. Qaareena qínaakuna qáfaqiafana miná afaaqa aiqáma taatuqée árinoo márinau miná ákiaqa aambúmanamu qísauku dínni taikásee dínni ani qaara marasée ákiaqafaqaafa márinau. Aiqáma ákiaqasaa qafee afisínoo márinau, miná ákiaqaaqa aanai qísaukuqara taikásee márinau. 4Miná ámeesa fannoo innaarúnaidaraa fásau moómoo núkudara foora rarisámeeqeenoo maqái áqimarinau. Mi-qaareenáfa ámuaqu uqaikira ánaasee óorisaa kikínoo máridanoo faiqi maqasáinanoo nambíqarara rakísidanoo. 5Mi-anaaseefá akoonaiqí maqasoofanóo fíndifinoo qáinna áuqira samu qumáreenoo aiqáma ánaamurusaa rakísi nímaqaanínnana máqanau. Mi-anaaseefá akoonaiqí maqasoofanoo Ánutufa qaareena náandoo qímasee áranaiqi rafúsueeqeenoo innaarúnai narí úfa írira qaarisaa quqásoofanoo márinau. 6Miqíufanoo mi-anaaseefá quqásee qaareenara rufíasee sandée aadána maqa maaqaki Ánutufa deedaqammáqoonaki óonu márinau. Qaaramoo áukuana faqa moo áukuana átisaa faqa Ánutufa miqóo rakísinau.

7Qinée Yoohaneesa qáfeemariafananoo rákirafa innaarúnai kambíqanau. Dínni qangiroo karaambáiqa miná áuqu Mikaraafa Ánutuna qangiroo námufaqa dínni qaareena narí mandá qángiroo námufaqa máridaqa innaarúnai rákimariqau. 8Mikaraafa Ánutuna qangiroo námufaqa afeekaikámasee qaareena rafáaqafuseenoo narí faqa narí qangiroo námufaqa rafúseeqeenoo innaarúnaindari maqásaa áqusanau. Ánutufa aníara sía maaqóoqari maaqóo máriannee qifaqa aní maqásaa rafúsueeqee áqida fee qímasee áqusanau. Mi-qinaakuna qaareenáfa óoqai sakáni márufa aiqáma maa-maqánasaaqaraasa ueeqée márufa márinau. Miná áuquara Áfaanna firaafá Sadannee qinau.

10Mikaraafa Sadanna maqásaa áqusoofaqa qinée Yoohaneesa qífu pisipasamásoofaqa innaarúnai máridara fooqáana qáfaafananoo ufa moo firaa kari naméera qinau, Ánutuna asumu máree maríafa dóo animáridanoo. Dóo maqee Ánutufa narí Karaambáiqa afeeka kooroomáseenoo. Dóo maqee miná ásauku mundírafa narí áanoo dóo uqannífiqeenoo. Dóo maqee maasá qíkaqaafasaauqa maqásaaqaraasa níkaruqirafa eendáki faqa fáasaana faqa Ánutuna áfusaa múnuqi míniqi márifa Sadannafa innaarúnakiqari áranaiqi futeeqá rafúsueeqeenoo maqásaa dóo áquseenoo. 11Maasá qíkaqaafasaauqa maqásaa fasiqauqa Ánutuna sipsípa ánaaqí kúqu fidíkanannai dóo Sadannana úraaqareenoo nári Ánutuna ánoona ufara kúqunannai faqa miná úraaqareenoo misá mi-ufánara narí máriranara sía ánoonee qímasee káqi kúqiraree qímariasa máridaqa. 12Úfa firaaqóo kai qídanoo qinau. Innaarúnaki mári ainainausa ínnee aiqáma asasiaqa Sadannafa ínniki márifa dóo maqái áqufinoo. Ínnee maqásaa máriasa faqa ooruku námmariki mári ainainna faqa ínnee rufíaida máriaqa. Áfaanna firaafá ínniki óoqu fínoo miná áanoo firaafá máriannoo narí qúsasaa márianinnanara iriséenoo miná áanoo firaafá máriannoo fee qínoo.

13Qinée Yoohaneesa mi-ufána iriséeqa quándaki qaareena maqásaa qáfeeqa. Qaareena qínaakufa dóo maqásaa áqufinoo máridano qáfeenoo áanoomáseenoo quándaki faiqi máqoo ánaaseena arunaanéera áfaqanoo fufanóo Ánutufa firaa quqaumu áqoosa qaaraaqánda ámufanoo qaqamáreenoo aadána máqasaa Ánutufa deedaqammáqoo maqanasaa áqufinoo asumu márinau. Qaaramoo áukuana faqa moo átikai marasoofanoo Ánutufa rakísimarufanoo qaareena fannoo mi-anaaseená áriranasaa Ánutufa ititéemarinau. 15Qaareena fannoo mi-anaaseená qáfamasee áanoo qufanoo miná óokiqari nammári moómoo áufinau. Nammári áufinoo mi-anaaseená mi-samúna áruanifeera fufanóo maqá fannoo mi-anaaseená soodáaqinoo maqá óo raqáfufanoo nammári minakí kai kéeqanau. 17Qaareena fannoo miná qáfoofanoo firaaqóo uqanna áranaqoofanoo quándakinoo mi-anaaseená áti áiku ásauku márusa aiqáma Ánutuna aauqíra sándufamau fímariasa Yísuna kooroo íra ánoona ufamau fímariasa faqa náruanee qímasee fufá ooruku námmari áfainni kikíqinoo márinau.

Copyright information for `BJR