Revelation of John 14

Maqásaaqaraasa moómoosa fúka idiroofaqa qáfaafanna úfafa.

1Qinée mi-ainaináusa qáfamaseeqa quándakufaqa qáfaafananoo sipsípa ánaaqi kúqufa Yísufa Oorifa áaqanasaa moo áuqu Sioona áaqana minásaa kikíqinoo márinau. Oorifa áaqana Yeerusaree máqusa aaqá máridanoo. Miná sáimbaqa faiqí moómoo máriqau. Yísuna áuqu faqa miná ákoona áuqu faqa níqinaaqa ákara rírausa kai máriqau. Mi-fasiqáusa nísaanaruafanaqa wan handaréeta faqa footi foo tauséenna faqa Yísuna faqa máriqau, (144,000). Faiqí óoni saqári uqanna áuqufiqau. 2Qinée miná qáfaidaqa innaarúnaindaraa ufa moo íriqiafana. Firaa kari innaarúnai qíara foora qínoo firaa oondaindari nammáriara foora áqufidanoora foora qufaqa íriqiafana. Miqímarunakina innaarúnaindari piripúnna áriufaqa íriqiafana.

3Yísuna sáimbaqa Oorifa áaqanasaa máriusa wan handaréeta faqa footi foo tauséenna faqa misá aiqáma Ánutuna qaarí óorisaa faqa qaara faqa qaara faqa áandau faqa úriqararausa faqa misáuqa nóorinni ubeekaqáu. Nóori ubeekáidaqa fúka idi moó raqau sía moó fannoo mi-idína írifaranoo Yísuna faqa máru fasiqausa wan handaréeta faqa footi foo tauséenna faqa misá kai mi-idína amaná reefáranoo Yísuna fidíkannoo feefaurírausa kai mi-fasiqáusa márufaqa qáfaqiafana. 4Mi-fasiqáusa sía ánaasee qúmmuari marusa ámiqira mánaaqara foora andeeqárausa kai máridaqa. Misá sipsípa ánaaqi kúquna Yísuna faqa aiqámai fímarusa misá maqásaa fasiqa nandáfiana néera foorídaqa misá Ánutunaindi faqa Yísunaindi faqa máridaqa miqídaqa. 5Sía únna ufa misáki márusa sía áaqarafa misáki márusa.

Qaaramoó qangiroo qu úfafa.

6Qinée Yoohaneesa miqímaruna qáfamasee quandáfi qáfaafananoo qangiroo moó fannoo innaarúnai sandáaqai qaqamáree fufaqá qáfaqiafana. Mifá ámiqira fasaasa ufa náaru náaru márira ufa aiqáma maa-maqánasaaqaraasa firaa maqanaasa fáqa káqikaa máqannaasa faqa aiqáma ufa qímariasa faqa aiqáma maqannaasa faqa qímannimirara qaqamáree fínoo firaa kari qinau. 7Ínnee Ánutunara rufíasee miná afeeka úriqararanara amooqiaqa, dóo mifá maqásaa máriasa ufa írirafa dóo ani máridanoo. Mifá innaarúna faqa maqá faqa ooruku námmari faqa káqi nammariuqa faqa mináuqa áuqufa máridanoo, miná óorisaa kumáramafi amooqiaqa.

8Mi-qangiroofá miqí qímasoofanoo qangiroo moó fannoo miná ánaaqianna qaqamáree fídanoo Babiroonia máqusara ánaasee kíkiqa ususée qinau. Mandá anaasee Babiroonia máqusa dóo maqásaa áqufinoo maqúsa naakundú kai saaeemáseenoo. Mi-maqannáasa nári deedéepirana faiqí ánaasee qúmmuarirana moómoo uainna nammáriara foora aiqáma maqannaasa nímufaqa námaseera foora aiqáma máqannaasa nímufaqa námaseeqa fúrufarammidammia.

9Dóo mi-qangiroofá miqí qímasoofanoo miná ánaaqianna moo qángiroo fannoo qaqamáree fínoo firaa kari naméera qímasee aiqámausa qímanniminoo qinau. Káasau aandau fee narí amana áuqiranaree amooqídaqa innaaru qímariasa miná ákara níqinaaqa faqa nísaukusaa faqa ákara rírausa misá Ánutuna áanooqirana uáinna nammariara foora nambíqeefaranoo. Ánutuna áanooqiranara qídanoo idídimari uainnana kíkiqa úsidanoo. Sía nammári námufaqa uáinna námufaqa asooárana nímifaranoo káqi uáinna kai idídi márina kai nári mandá óosana ákiaqara áanooqirana idára foora qéemarina nímiannoo. Aiqáma káasau aandau amooqímaríasa faqa miná ákara máree maríasa faqa misá aiqáma Ánutuna náaquqara andeeqara qangiroouqa nóorisaa faqa sipsípa ánaaqi óorisaa faqa firaa idaqée marínaki aupúraranaki fifáranoo. 11Misá aupúrararana nímimari mi-idauru munáfa náaru náaru ururáidanoo máriannoo. Fáasaana faqa eendáki faqa sía asooárana máreefaranoo káqi miqí kai minoo máriannoo. Káasau aandau fee miná amana áuqiranara innaaruqímariasee miná ákara máree maríasee misá aiqáma miqí kai mifárannoo.

12Mi-aukuannái maqásaa Ánutuna áiku ásauku márianausa mi-aupuraránaki reendeénamafi fifímafi márirana faqa Yísunasaa káqi kai mundúfi márirana faqa miqímandee mi-aukuanná Yísuna ufamau fímariasa miqíaqa.

13Mi-qangiroofá miqí qímasoofaqa qiní qífu pisipasamásoofaqa qinée innaarúnaira foora máriafananoo ufa moo qímaqiminau, Yoohanee anée maa-ufána ákara rúa. Maa-aukuannásaaqari karaambáiqaki kéeqafiqa kúqifandinausa misá asasifáranoo. Ánutuna maraquna fannoo mi-ufána irisée dadaaqínoo qinau. Eeóo kúqaa náriqa kadáapi firaaná ríriseeqa kúqiqa adooáidaqa asasifáranoo. Nári kadáapirirana ánoona kúqiranaki fíqa dóo máree fídaqa asasifáranoo.

Ánutufa maa-maqa maaqánakinaasa nífiqaseenoo narí ufa írimariasa máraaninna úfafa.

14Qinée Yoohaneesa mi-ufána iriséeqa quandáfi qáfaafananoo éekara asurusaa faiqí moó fannoo faiqí nímaakuara fooqáana óoqufaaqee ídanoo kóora áuqira qáfee afisírafa ásaukuki paipána áfai raiqárana ásaukuki uaqéeufaqa qáfaqiafana. 15Mi-fasiqáfa asurusáa óoqumarifi márufanoo Ánutuna innaarúnai náaquqara amaana maqakiqari qangiroo moó fannoo ráudee qumurée mi-fasiqána firaa kari áaramáseenoo qinau. Dóo nárana qanaá márida aneenná paipánannai ateekásee máree ánia. Dóo maqásaa naranara foora akuqanóo máridanoo. 16Asurusáa marufa miná iriséenoo eedóo qímaseenoo dóo narí paipána rauqímareenoo maqásaa áquseenoo nárana ateekásee máree úrinau.

17Mároofanoo qangiroo moó fannoo Ánutuna náaquqara amaana máqaki innaarúnai márunakiqari ráudamaki aniréenoo narí ásaukuki paipána áfai raiqárana úqirafa ráudoofaqa qáfaqiafana.

18Ánutuna tatúfira qaindasaa rakísimarufa qumuréenoo paipána úqirafa qúmuna áaramásee qímaminau. Anée dóo uáinna tatímaria sandafa maqásaaqaraasa mandóosana dóo akuqanóo máridanoo, ateekámaree múrusee misá fidíka sáunara foora tátia. 19Miná iriséenoo paipánafaqaafa narí paipána maqásaa uáinna sanda ateeká mareenoo Ánutuna áanooqirana tatímarunaki maqúsai múrusee naambeéqai áqinau. 20Áqusoofaqa misá tatisoofanoo fidíka kai nammáriara foora áufinoo faiqí ninuka kái urururufanoo níanai uqanna máree finau.

Copyright information for `BJR