Revelation of John 16

Náaru kambíqaaninna ainainna kukéeqarana koorooírafa Yísufa Yoohaneena koorooqímamufanoo ákara rínau.

1Amaana máqakinaa idámuna qáfamaseeqa íriqiafana ufa moo ínnaarúnai máru amaana maqakiqari ufa moo fíraa qóo naméera qímaseenoo aupúrarana mároo qangiroosa qímanniminau. Dóo ínnee qísauku dínni taikásee dínni ani qaara marasée qafee Ánutuna áanooqira qáfee máraasa dóo innaarúnaindari maqásaa múqu téeqiaqa.

2Miqí qufanoo indaarúqaa qangiroo narí qafee mara máree innaarúnaindari maqásaa múqu téeqinau. Téeqimásoofaqa maqásaa fasiqí ánaasee káasau aandaura innaaru qímarusa miná ákara máree marusa misá nifaaqasása káaqa nídafidanoo áfundidanoo eeféeda námuana fooqáafa moómoo nárinau.

3Narusoofanoo kafáa miná ánaaqianna qangiroo moó fannoo narí qafee máreenoo múqu ooruku námmariki téeqimáqusoofanoo kúqira fasiqa fidíkara foorá kai mandifufanoo kúqira fasiqa fidíkara foora máqufufanoo ooruku námmariki márida kási maria ainainafa aiqáma kúqu taikáfinau.

4Kúqutaikáfufanoo miqandá nínaaqiana moo qángiroo fannoo narí qafee máreenoo innaarúnaindari nammári uqannaki múqu téeqimásoofanoo fidíka kai qumbiqáfinau. 5Qumbiqáfufanoo nammárisaa rakísimaru qángiroo fannoo naméera qinau. Óo Ánutufa náaquqarafa ánukarafa óoqai márunafa maqee márianafa anée fidíka naaqée qímasee nímiannanara andeeqárafa máriananoo. 6Misá maqásaa fasiqa Ánutuna ufa írimaria fasiqanaaseesa faqa tamummáqara fasiqauqa faqa fidíka ruqíee maríanara anée fidíka nímianaqa náidaqa. Nári óosanara saanára miná ákiaqara fidíka náidaqamiafoo qinau. 7Miqímandoofanoo Ánutuna tatúfira qáindasaaqari ufa moó qinau. Óo Karaambáiqa Ánutufa úriqararafa aninná nárirafa kúqaa andeeqárafa kai márifa máriananoo.

8Mi-namúsa miqímasoofanoo ínaaqianna moo qángiroo fannoo súanisaa narí qafeekínaana múqu téeqimásoofanoo súani fannoo firaaqóo idídinoo faiqí ánaasee firaaqóo idára foora nítakuqinau. 9Nítakuqufaqa áanoomásee quándaki Ánutuna áuqu rámasee áquraraqau. Mi-oosana oosana aupuraranná marasée mi-oosannána ákoona áqurarasee sía nári mandáinaina minnísee Ánutuna amooqiqáu. Káqi máraqa fímariqau. 10Mi-namúsa miqí másoofanoo qangiroo moó fannoo narí qafeekínaana káasau aandau qaarísaa téeqimásanau. Téeqimándoofanoo asukuna fannoo káasau aandau quqúsakinaasa ititánnimaqasoofaqa nipatara aupúraidaqa nárídaqa nídafirana faqa namúanara faqa aupúraidaqa nífai riqídaqa innaarúnai Ánutuna áqurara ufa kai qídaqa káqi fúrufarammásee nári mandáinaina káqi mara máree fímariqau.

12Mi-namúsa miqímasoofanoo qangiroo moó fannoo narí qafeekínaana Eeufarateesa námmariki téeqimáqusoofanoo mi-nammarífa aiqáma aadánusinau. Súani óosanaindaraa karaambáiqauqa nári rákira fasiqauqa faqa rákiraramásee ániaqeera aadánusinau. 13Qinée Yoohaneesa miná qáfaafananoo áfaanna qaaramoo táka fooqáana mandáikirana qáfaqiafana. Moó fannoo óoqai máru qaareena óokiqari ururanáu moó fannoo indaarúqaa kaasau aandauna óokiqari ururanáu, moó fannoo únna qíra tamummaqara fasiqa óokiqari ururanáu. 14Mi-qaaramoo takáusa óosana óosana ainaina sía faiqí áuqaaqaa íra ainaina áuqeemaru afaannausa faiqí rakísirausaikiqa máriqau. Mi-qaaramoo afaanna namúsa aiqáma maqa maaqakina karaambáiqauqa nári sundía námufaqa nífieeqee rákiranaki quqée maríasa máriqau. Misá Ánutuna faqa rákirara másaifanoo Ánutufa úriqararafa misá aiqáma náru taikáannoo.

15Miqímarufanoo Yísufa miqóo qiní qímaqiminoo qinau. Qiní ufa íria, qinée úmmuarira fasiqara foora íreedá kai innaarúnaindari qúmuanaura. Nífu máqee marusa faqa qamunna deedaqírausa faqa asasifáranoo, sía káqisámu fíqa faiqí nífusaa faqa Ánutuna áfusaa faqa sía nisaurífaranoo.

16Yísufa miqí qímaqimisoofanoo mi-taka namúsa aiqáma karaambáiqa faqa nári sundía námufaqa nífieeqeenoo Isaraee máqasaa quqásanau. Mi-maqa maaqána áuqu Heeburu ufakíqari moo áuqu Isaraee máqannaasa ufakíqari Aramakeedoona máqa maaqee qímariqau.

17Miqóo suqú quqásoofanoo ínaaqianna qangiroo fannoo narí qafeekínaana úfaisaa múqu téeqinau. Téeqimásoofanoo Ánutuna qaarísaaqari amaana máqaki márufa ufa moó firaa kari qinau. Dóo taikéefoo qímasoofanoo aakuasáa úqinoo innaarúnai qínoo óosana oosana ufa qínoo maqá náaquqarafa firaafá uqanna kásinau. Óoqai óosana árooqooqari sía maqá maaqímasee kásidanoo maaná firaafá uqanna úriqararafa kásiannoo. 19Yeerusaree máqusa qaaramoo kámu afoómakinoo aiqáma máqusanaasa táunna faqa kurídiannoo. Mi-karí Ánutufa Babiroonia maqusara sía aunínau. Narí káafakinaa áanoo qírana idáqee mari nammariara foora adíasee Babiroonia máqannaasa nimisoofaqa námasee kúqiqau. 20Aiqáma ooruku námmariki mári afumáusa aiqáma nammáriki ukúqnama taikánau, aiqáma áaqana faqa taikánau. 21Pupúsamu innaarúnaindari faiqísaa áqufinau firaa pupusamu moodáa moodáa fifiti kiroogaram qaara fasiqa níku nísauku taikásee moo fásiqa ásaukuqara taikásee sikéera ákara kamu áqufufaqa faiqí ánaasee mi-firaa pupusamúna qáfamasee quándaki Ánutuna áqurara ufa kai ámiqau.

Copyright information for `BJR