Revelation of John 4

Innaarúnai máriasa Ánutuna amooqída asasímaria úfafa.

1Qinée Yoohaneesa mi-ufána írunanoo qífu pisipasifaqa moo áinaina qáfeeqa. Innaarúnai kooqíara foora atúanoo márifaqa qáfeeqa. Minakíqari moó fannoo qímaqimifaqa íriqa miná ufa fannoo qufíreena miqírana fuaqáidanoo miqídanoo qímaqiminoo anée maí ururáinaqa kásooqaqee kambíqaaninna ainainna uqafíqaanaura. 2Miqí qímasoofanoo Ánutuna maraquna dáakufufaqa kooqíki kéeqaki innaarúnai óoru fíqiafana. Óoruree qáfaafananoo ufa írira qaari ufiqíranasaa moo fásiqa márufaqa qáfaqia. Mi-fasiqáfa Ánutufa márinau. Mi-qaarífa sía káiqeesa qaari Ánutuna narí rakísimari qaarína márinau. 3Mi-fasiqáfa Ánutuna óori áfiri pupú óoniara foora óoriki tákunasoosá ímarinau. Óondanda ámiqirafa rakísimari qaarína ufiqírana fíqu fíqu ínoo márinau. 4Mi-qaarína ufiqírana átiqara moodáa fasiqa áiku ásauku taikásee moo fásiqa ásauku qaara faqa qaara faqa óonu marasée fasiqauqa náriqa rakísimari qaarínasaa fíqu fíqumma óoqu máriqa máriqau. Misá aiqáma úriqararausa kóorannai áuqira qáfee faqaasa éekara qamunna afisírausa náriqa qaarísaa Ánutuna fíqu fíqu máfi óoqu marifi máriqau. 5Ánutuna rakísimari qaarína qámbaanaindari aakuasáa faqa innaarúnai qírana faqa dárara qírana faqa ruruqírana faqa qaarí qámbaanaqari ururoofaqá qáfaqiafana Ánutuna óorinni qísauku dínni taikásee dínni ani qaara marasée qóomanamu Ánutuna óorinni qéemarufaqa qáfaqiafana. Mi-qoomáusa Ánutuna maraqunauqa márufaqa qáfaqiafana.

6Ánutuna óorinni ooruku námmari miqírafa tánukara foora mándinoo márinau. Mi-nammarínasaa sía káqikaaqoo dumúna qaisóora márinau ámiqirafa uqanna márinau. Ánutuna rakísira qaari dínni qaaraqánda dínni qaaraqánda aandáu̱ márinau. Nóorinni faqa nitaufakai faqa aiqáma nifaaqasása nífu moómoo márinau. 7Moó fannoo raióona káasau púsina fooqáafa firaatiá márinau moo áandau burimakáu ánaaqi miqírafa márinau moo áandau faiqí nóorikira aandau márinau moo áandau quqaumu miqírafa áqoosa faqaafa márinau. 8Mi-aandau namúsa qísauku dínni taikásee dínni ani moodáa marasée níqoosa faqasaa máriqau. Mi-namúsa nifaaqasása faqa naunduráki faqa nífu moómoo márinau. Mi-namúsa eendáki faqa fáasaana faqa idí ráida kai máriqau. Misá maaqí qímasee idí rée máriqau.

Ánutufa karaambáiqa afeeka úriqararafa náaquqarafa náaquqarafa náaquqarafa.
Óoqai márufa maqee márifa kásooqaqee márianinafa máridanoo.
9Mi-qaara faqa qaara faqa aandau namúsa qámbaana Ánutuna rakísinnimaqee maru qaarínasaa dínni dínni máriasa maqee maqee Ánutunara idí rée marusa máriqau. Misá qaarí qámbaana máruna Ánutunara náaru náaru márianinnanara dúfi dúfi qíra idi faqa miná áuqu uqéerara idi faqa miná aréenaranara faqa idí rée marúsa máriqau. 10Mi-aandaunamúsa idí rámasoofaqa fíqu fíqumma márusa moodáa fasiqa áiku ásauku taikásee moo fásiqa óonu qaara faqa qaara faqa marasée úriqararausa nári kóora áuqira qáfee uturúqu quqásee nóorindari maqásaa Ánutuna óorinni kummárammafufaqa miná amooqímasee maaqí qímasee qímamiqau.

11Óo Karaambáiqa Ánutufa anée ámiqirafa.
Anée amaná aréenarana faqa amooqírafa faqa afeeka faqa amaná máreennaranoo.
Anée aiqáma ainaina áuqunafa.
Aneenná íriranannai márirana faqa kásirana faqa nímunafa márianafa máriananoo.
Copyright information for `BJR