2 Corinthians 11

Pol nug polu ze oi aidanemen dudu en ze meun.

1Iz kar weun du sul ze ipal izal wanim ginam wag mabun awaranai. Ag iz utilebi, guzenabun iboin ta? 2Uwait nug ag en asiu dabilaneu sul, izan han ag en dabeleu asiu wanem. Du tub nug gonugau aleg du tub murabun baib maimai, suban gumaneu sul, iz ag Kristus murabun suban gumarabun bigeg wemin, gonun, aiu ses ag Kristus waugab beteimai, ag gonugau duailel tuguiai damamen. 3Bo, Satan nug Ewa bimag peun sul, polumanemen dudu ipal agen han ag bimaiag pimam en iz uminem. Ag polumaraimai, agal dabeleu naliu eg marebi, Kristus nugau igul suban sesamoranemen go utamamen. 4Dudu ipal agen alaimai, ze tub abai maramam. Iguanag Yesus nugau Ze Naliupet petak abai maranemun, bo, dudu goagen Yesus en ze atai tub mamam. Igul go ebu ag wes atai umamen. Getal Uwait nugau Ah Wes omen go sul tam. Dudu go agen ze naliu atai abai maramam. Go Uwait nugau Ze Naliupet iguanag abai maremun sul tam. Go igul go guzenebi, agen goagal ze petak aimai, pigai sesamorabun guzenanemen.

5Bo, izal dabeleu, polu ze oi aidanemen dudu go, go agal wanimag wag macanem, go banou, iz ginampet aimai, dabilab tam. 6Petak, iz Uwait nugau Ze marabun en abiu wab tam, bo, iz gonugau ze suban abe memin, gonun, ig umkoskos ag Uwait nugau Ze araog abai maranemun.

7Iz Uwait nugau Ze Naliupet abai maraimai, agen iz aiwag milabun aimai i awaranemin. Iz agal wanimag wag mabun guzenanemin, izal wanim wag mab tam. Agal dabeleu iz igul eg go guzenanemin ta? 8Iz ipal uzanan Kristen duailel agen aiwag milena, betei ag isanarabun salau macanemin. Igul go memin en, iz duailel go agal aiwag zob omin sul. 9Iz ag abai betei daimai, ecesab ipal wabun dabeleu oimai, ag uhu i maranemin. Iz ein ecesab wabun dabelemin izal zaiar ag Masedonia agaig eim alemen agen petak ecesab go unum milemen. Iz agen ecesab milabun aimai i awaranemin. Ulis han, ag iz ecesab milabun aimai i awaranem. 10Kristus nug petak ze macaneu sul, iz han petak ze macanem. Iz agal aiwag i omin, gonun, izal wanim wag mabun iboin. Akaia agaig ebuan du tub nug iz igul go guzenabun tapel ilabun iborain tam. 11Iz einen agal aiwag wabun i awaranem? Agal dabeleu izal oiab nug ag en i noumanem emen ta? Tam pet tam. Uwait go abiu iz ag en oiab nug noumaneu.

12Iz getal agal aiwag i omin, go igul ulis guzental sesamorem. Polumanemen dudu go agagal wanimag wag macanemen abu tapelabun iz igul go guzenanem. Agal salau igual salau sul anem, bo, agen agal salau maimai, ag ebuan aiwag wanemen, gonun, goagal salau igual sul tam. 13Dudu go Kristus nugau ze oi aidanemen dudu pet tam. Go salau maimai, Kristus nugau salau mai darem anem. Go polumanemenin. Goagenag ig Kristus nugau ze oi aidanem dudu alaloimai, goagal salau macanem. 14Agal igul gonug ig amecig i patamau. Satan han nugtal koli kekulaimai, iz Uwait nugau tibur al banou ebu darem aimai guzenaneu. 15Guzenaimai, Satan nugau salau dudu agenagtal kekulaimai, salau naliu mina, duailel ipal agen go ag Uwait nugau salau dudu anem. Bo, dudu goagal igul go guzenanemen, aiu ses Uwait nug unum eg maramau.

Pol go Yesus nugau ze oi aidaimai, uhu asiu oun.

16Iz amegai kar ze ipal mabun awaremin. Ag ze go doimai, go petak kar weun du aimai i dabilan. Bo, ag iz kar iweun du aimai dabileiban aba, ag kar wageun dudu ipal agal ze duanemen sul, ag izal ze han iau dumamen. Ag iz utilebiag, izan han izal wanim wag ginampet macanai. 17Iz abiu izal salau naliu en izal wanim wag macanai, go iz Dubanou Ban nugau ze sesamorianem, iz kar wageun dudu sul usalaimai, izal wanim wag macanem. 18Dudu asiu ag em e ebuan igul sesamoraimai, agal salau en agal wanimag wag macanem. Iz han agal igul sesamoraimai, izal salau en izal wanim wag atai macanai.

19Ag dabeleu naliu mui anem, bo, ag kar wageun dudu utarebiag, agal ze awarina, duanem! 20Ag dudu ipal utarebiag, agen gusig ze awaraimai, goagal salau mabun imaranem. Goagen ag suban gumarabun gusig awaraimai, agal ecesab gaul wanemen. Dudu go agtal ig dudu naliu aimai, go dudu eg awaranem. Dudu go gusig mui, goagen agal sibenag pipou anemen sul. 21Bisomagar pet, iguan han go igul eg go ebalagab guzenabun gusig tamacag, gonun, ig aipig nuaneu ta?

Bo, du tub gonugau salau meun en gonugau wanib wag maba iz han izal wanim wag macanai. Iz kar iweun du sul ze go mem.
22Dudu go ag Hibru dudu ta? Iz han Hibru du. Ag Israel dudu ta? Iz han Israel du. Ag Abraham nugau ug ta? Iz han Abraham nugau ug. 23Dudu go ag Kristus nugau salau dudu ta? Iz ulis ze mem, go kar wageun dudu sul. Iz gonugau salau du pet. Iz salau go gusig pet maimai, dudu go zilacaremin. Dudu ipal agen iz umkoskos hiacaranemen zau oug heilanemen. Dudu agen iz ziwas asiu pet iweimai, mu milanemen. Ag polumanemen dudu go guzenai ugarab tam. Ziwas asiu iz noumabun sul anemin. 24Zuda dudu agen gil tutak ebu, ziwas 39 iz us gusig sil es salausul iwemen. Ag igul go guzenemen, gil beu beu ebu, ziwas tabkwai guzenilemen. 25Ziwas tub ebu, Rom malai dudu agen gil beu beu ebu, ainarai ziwas us gusig sil es salausul iwemen. Gil tub ebu, dudu asiu ipal agen aiwag sil iwena, noumamanemin. Iz aidanem ebu, tebil ziwas ainarai eg weun. Tebil tub eg wina, iz umaum tutak, amban tutak ibut ze ebu daremin. 26Ziwas asiu iz salau mabun abu ebu aidanemin, i mab tam. Iz ze nug oilai zamoroi eun. Dudu ipal agen dudu agal ecesab zob wabun abu ebu daimai, goagen iz iwabun anem. Izaltal zaiar Zuda agental iwabun anem. Emgasag ipal ebuan dudu agen han iwabun anem. Iz ban uzan uhu asiu wanemin. Du tamacag uzan em ula ebu uhu wanemin. Ibut ze mui oilai zamoroi aneun. Dudu ipal agen polumaimai, ig nait Kristen zaunar aimai ze maimai, iwabun anem. 27Iz salau gusig atai macanemin. Umaum asiu, iz suban i ninanemin. Ziwas ipal ebu, iz we iweimai, ze useg iwaneun. Ziwas ipal ebu, izal salau maimai, iz ee i zanemin. Ut malalai ziwas ipal ebu, iz tibur galau tamacag ut iwaneun. 28Izal uhu go tutak tam, ziwas umkoskos iz Kristen duailel gumarabun dabeleu asiu pet wanemin, go uhu banou pet milaneu. 29Kristen du tub go gusig tamacag usalaba, iz han gusig tamacag pet usalanem. Du tub igul eg maba, iz gonugun dabeleimai, oiab eg waneu.

30Ag iz gaul du ailina, iz abu tub tamacag, gonun, izaseu izal wanim wag gaul macanai. Bo, ein igul nug iz gusig tamacag abai maraneu, iz go en oiab siksikai mui, izal wanim wag macanai. 31Uwait nug go igual Dubanou Ban, Yesus nugau Memeg mui gonugau Uwait mui. Ig gonugau wanib wag umkoskos murab. Go abiu iz ze go polumarab tam. 32Damaskus ban uzanan gumaraneun du go King-Aretas nugau piu dacaneu, go nug malai dudu ipal goagen iz gusig patilabun uzan abuog gumabun mareun. 33Bo, izal zaiar agen iz gom gau zo oug heilaimai, gilan wol abu heilina, nomin. Guzenina, iz go uzanan gumaraneun du nugau ebeg ebalagab teliai wanemin.

Copyright information for `BMH