2 Corinthians 12

Wabil oug eiman sul darena, Uwait nug Pol ze asiu aureun.

1Ag iz gaul du aimai dabilanem, gonun, iz abu tub tamacag, izanag izal wanim koli wag mai. Ulapwag mabun igul gonug iz i isanilamau. Bo, iz guzenai awarai, Dubanou Ban nug wabil oug ecesab ipal wageimai dareun abai mileun. 2Iz du tub Kristus en ougab petak eun abe mem. Getal wai 14 mazicina, go Uwait nug Mesgai ziwas ainarai ebu imai sieun. Gonugau enib mui sieun ta, tam ta, iz i abiu. Uwait tutak go abiu. 3Iz abiu du go gue Uwait nug gonugau uzan naliu Mesgai wag imai sieun. Gonugau enib mui sieun ta, tam ta, iz i abiu. Uwait tutak go abiu. Mesgai ebu go ze ipal ze memen doun. Du tub nug ze go eruneneg em ebuan ze eim aurabun iborain tam. Uwait nug ‘Du tub nug ze go koli duailel ipal i awaran’ aimai aneun. 5Iz guzeneneg du gonugau wanib wag mai, bo, izal wanim wag i mai. Bo, ein igul nug iz gusig tamacag abai maraneu iz go en oiab siksikai mui, izal wanim ulapwag mai.

6Bo, izal wanim wag mabun aiban, iz kar iweun du sul i usalai, einen, iz petak ze mai. Bo, iz izal wanim wag i mai, einen, iz izal wanim wag memin, duailel agen izal dabeleu sesamoraimai, izal wanim wag mamam. Bo, ag amegai izal ze abai maranem doiban, iz ein igul guzenanem uligaiban, go suban sisiai abe maiban, iz en suban dabilamamen.

Ece kulam sul nug Pol nugau enib bulianeu.

7Bo, Uwait nug Mesgai wag ece naliu pet go wageimai dareun abai mileun go en iz izal wanim wag mai aimai, Uwait nug Satan io aurina, go nug ece tub kulam sul izal enim mu wabun dareu palauteun. Guzenina, iz siksikaimai, izal wanim wag mabun iborain tam. 8Izal uhu go izal enim ebu zoi dareu go oi hiabun aimai iz ziwas ainarai Dubanou Ban gusig auremin. 9Bo, Dubanou Ban nug iz koli guzenai aileun, “Izal oiab naliu eiman isanizai, go iboi. Na gusig tamacag darena, izal gusig nug na gusig mizaneu.” Guzenaimai, ein igul nug iz gusig tamacag abai maraneu iz go en izal wanim wag mai. Guzenemin, duailel agen Kristus nugau gusig go iz ibail dareu pimam. 10Go igul en, iz gusig tamacag darem, duailel ipal agen izal wanim ebu ze eg macanem, iz uhu banou wanem, duailel ipal iz eg milanem, go uhu unum iz ebilab zuna, iz oiab eg i waneu, einen, iz Kristus nugau salau mai darem. Gonun, iz siksikem, einen, iz gusig tamacag darena, Uwait nugau gusig sil iz gusig milaneu.

Pol go Korin duailel isanarabun dabeleu asiu waneun.

11Iz kar ze mem. Bo, agtal iz ze go marabun asilemen. Ag iz igul naliu mai darem ze marabun iboin, bo, ag guzenab tam. Petak, iz wanim banou mui tam. Bo, polu ze oi aidanemen dudu go agen goagal wanimag wag banou macanem, goagal salau nug izal salau zilaurabun tam. 12Iz ag abai daimai, izan Yesus nugau ze oi aidanem du abai marabun igul beu beu macanemin. Iz ag abai daimai, gugeg beu beu mui, igul beu beu mui macanemin. Iz gusig tapai daimai, uhu asiu oimai, Uwait nugau gusig abai marabun igul go guzenanemin. 13Iz ein igul Kristen duailel ipal ebalagab guzenanemin iz ag ebalagab han guzental guzenanemin. Ze tub tutak go iz ag ebalagab guzenab tam. Iz ag ee milabun aimai awarab tam. Agal dabeleu iz ee milabun awarab tam go iz igul eg memin ta? Ag guzenai dabeleu mui, agen izal igul eg go zilagai milabun iboin ta?

14Iz ulis koli ziwas ianai ainarai ebu alai uligarabun dabilei darem. Agen iz isanilabun uhu i marai. Izan agagal ecesab milabun aimai i awarem. Agal oiagab iz milabun aimai awarem. Geleagar agen ecesab gotulaimai, memeagar i maranem. Memeagar agen petak ecesab gotulaimai, goagal geleagar maranem. 15Guzenai sul, izal ecesab unum dareu go ag marai. Izal dorop han ag isanarabun marai. Izal dabeleu izal oiab nug ag en noumanem banou usalaba, agal oiagab nug iz en noumamau go ginampet usalamau.

16Igul go araog pet, izan uhu tub agal enimag ebalagab mab tam. Bo, ag ula dudu ipal agen guzenai ze macanem, “Gonug polumigeimai, amecig pataimai, igual ecesab waneun.” Go petak tam. 17Dudu ipal izan ag waiagab palautaremin, betemen agen polumaraimai, agal ecesab iz milabun omen ta? Tam, ag abiu dudu goagen agal ecesab wab tam. 18Izan Taitas ag waiagab bitabun dabeleu gusig moromin, go ag waiagab beteun. Igual zaicig tub go Taitas dual palautaremin, ag waiagab betemenin. Taitas nug polumaraimai, agal ecesab ipal oun ta? Tam pet, go agal ecesab wab tam. Iz Taitas dual igual dabeleu tutak, ig igul tutak sesamoranemun.

19Ag dabilanemen ig agau go dudu ipal agen igual wanimig ebu ze eg memen petak tam aimai, abai marabun sikut wai maremun ta? Ig go gonugun sikut wai marab tam. Ig Kristus dual pezai daimai, Uwait nugau ameg ebu ze go awarai darem. Ag igual zaiger pet. Ig ein igul guzenanem go agal oiagab petak emen gusig marabun guzenanem. 20Iz uminem, einen, iz ag waiagab alaimai, ag izal ze abai maremin i sesamoranemen piai. Ag guzenebi, iz alaimai, uhu maremin, agen iz oiab selai mui i peilamamen. Iz ag igul eg macanemen piabun utem. Ag ze eim alalamamen, agal zaiagar en oiagab eg umamen, ag aiag sisil amau, ag beu beu siutamamen, ag dudu ipal agal wanimag ebu ze maramamen, ag agzozou ze biabial kuai mai damamen, ag agal wanimag wag maimai, dudu ipal agal ze i dumamen, agen salau unum eg umamen. Iz alaimai, ag igul go guzenebi, piabun utem. 21Iz ag waiagab alaimai, agal igul eg uligaimai, Uwait nugau ameg ebu aip numau. Duailel asiu ag ula agen getal igul eg maimai, agal igul eg en koli agal oiagab kekulab tam uligaimai, oiab banban eg umau. Ag igul eg pet macanemen, ag wal igul macanemen, agal oiagab igul eg beu beu guzenabun asanemen. Ag igul go guzenanemen en agal oiagab koli kekulab tam, iz igul go uligaimai, aip nuba, oiab eg umau. Gonun, iz ag waiagab alabun uminem.

Copyright information for `BMH