3 Zon

Agau e nugau zebigeg

Zon go agau tub kolital sikut weun. Go gonugau wanib sikut wab tam, go gaul guzenai sikut weun iz agal gumaranemin du banou izan sikut wemin. Go du tub gonugau wanib Gaius sikut wai moroun. Gonug Kristen duailel ipal suban gumaraimai, isanareun, gonun, Zon nug gonugau wanib ulagwag moroun. Zon nug go du tub igul eg macaneu, gonugau wanib Daiotrepis, suban piabun aimai aureun.

3 John

1O Gaius, iz Yesus en oiagab petak anemen duailel gumaranem. Na izal zai pet. Petak, izal oiab na en noumeun.

2O zai, iz abiu nait dorop naliu dareu, gonun, iz na salau mai darem salau naliu usalabun, mui, na suban dabun go en Uwait na isanizabun aurai darem. 3Igual zaiger ipal agen iz waiab alaimai, na petak ze suban sesamoranem en ailemen. Iz ze go doimai, izal oiab siksikeu. Petak pet iz abiu, umkoskos na petak ze suban sesamoranem. 4Izal gelear alear agen Yesus nugau petak ze suban sesamoranemen doimai, izal oiab naliu pet usalaneu.

Zon nug Gaius nugau wanib wag meun.

5O zai, iz na en oiab nug noumem, na igual Kristen zaiger unum isanaraimai, salau naliu macanem. Petak, dudu ipal uzan tub an na i abiu guzental isanaranem. 6Dudu go na isanaremen agen alaimai, duailel oiagab petak emen e darem awaremen. Go guzenai dudu nait uzan alebi, koli unabun ziwas ebu, na Uwait nugau ougab siksikabun goagal abu unabun ece unum maren. 7Goagal salau bigegwemen ziwas ebu, goagal uzan uteimai, Yesus nugau wanib ulagwag murabun betena, duailel Yesus en oiagab petak ab tam agal ece i wanemen. 8Guzenina, igag Yesus en oigeb petak emun dudu, igag dudu go isanarab. Igul go eiman igag ereg petak ze abai marabun salau tutak mab.

Daiotrepis gonugau igul eg.

9Iz ze ipal nait gumaranem duailel sikut wai maremin, bo, Daiotrepis go izan sikut wai maremin duab uteu, nugtal go du banou usalabun guzenaneu. 10Guzenina, iz ag waiagab beteimai, gonug igul eg go meun araog mai. Gonug igual wanimig ebu ze ata atai polumaneu. Go igul go tutak guzenai i aneu, dudu ipal Yesus en oiagab petak emen zuna, gonugau zaueim i imarai bitaneu. Dudu ipal agen goagal zau imarai bitabun anem, gonug ze kuataimai, dudu go Yesus en oiagab petak emen duailel gotulanemen ebuan zamaraneu.

Demitrius go igul naliu macaneu.

11O zai, iz na en oiab noumem, na dudu ipal agal igul eg i sesamoren, bo, na igul naliu sesamoren. Duair in go igul naliu sesamoraneu, go Uwait nugau. Duair in go igul eg macaneu, go Uwait piab tam. 12Duailel unum go Demitrius nugau igul naliu ulagzanem. Uwait nugau petak ze nug han gonugau wanib wag muraneu. Ig han gonugau wanib wag muranem, na abiu igual ze go petak pet.

Poabun ze.

13Iz ze asiu dareu sikut wai mizeimai, ze mabun iboin, bo, ze e unum sikut wab utem. 14Iz na betei peizemin, iguana ereg hoboi daimai zeze mab. 15Nait ounab selai damau. Zaiger e ebu daremen agen han na ‘Kero’ aizem. Na koli izal ‘Kero’ ze igual zaiger na ibaiz darem unum awaren.

Copyright information for `BMH