aKisim Bek 24:8

Hebrews 9

Getal Uwait ula dacanemen dudu agen egun eseu oimai, Uwait ulagwag muranemen.

1Iz ulis ze tub awarai. Uwait nug baib awau mina, Yesus Kristus go ig en Uwait nugau salau Mesgai wag mai dareu. Uwait go muzinan baib gonugau duailel abai maimai, ag kasai ze go ulagwag murabun mareun. Ag em ebuan Nou Zau maimai, go ulagwag muranemen. 2Nou zau gonugau bigeg iz ag awarai. Zau go oug empip aliag, empip tub amegai dareun, empip tub ses dareun. Amegai empip dareun go empip nou*. Go oug al mui, noubret Uwait murabun biz ebu memen dareun. 3Tub empip ses dareun, go empip nou pet* anem. Go empip nou pet oug Uwait dacaneu. Zau empip aliag go ula ebu,laplap gusig asai mina, zau empip nou pet abu tapelai memen dareun. 4Laplap go dareun waugab Uwait ece muranemen bizgol eiman patai memen dareun. Go ebu Uwait ula dacanemen dudu agen Uwait auraimai, a ilau ipal sous naliu mui agena, sous zuaneun. Empip nou pet oug baibbogis* tutakgol sil patai memen dareun. Bogis go Uwait nug baib gonugau duailel abai meun abai mareun.Bogis go oug,bret wanib mana* go tebilgol oug memen mui, Aron nugau taru walu zoun mui, aiwag aliag Uwait nug kasai ze houhou mui sikut weun mui ereg daremen. 5Bogis go wag ebu tibur dorog aliag daremen. Agen Uwait e ebu dareu aimai abai marai daremen. Goagal sanag nug bogis go apeg kuloroi daremen. Bogis go nugau apeg gonugau wanib ‘Uwait nug duailel en bisomag peimai, agal igul eg zilagai maraneu.’ Bo, iz go en ze bigeg ban i awarai. 6Nou zau go oug, ece guzenai memen dareun.

Uwait ula dacanemen dudu ag gil tutak tutak duailel isanarabun go zau empip amegai dareu oug simai, Uwait nugau salau macanem.
7Bo, Uwait ula dacaneun du banou pet gonug tutak wai tutak tutak gil tutak ebu, zau empip nou pet oug sianeu. Go gaul i sianeu, egun eseu oimai, petak sianeu. Go egun eseu go oimai, nug nugau igul eg mui, duailel suban i dabeleimai, igul eg ipal gaul macanemen mui zilagabun en Uwait muraneu. 8Nou zau go em ebu darena, agal kasai ze sesamoraimai, Uwait dacaneu zau empip nou pet oug umkoskos i sianem. Nou zau go em ebu dareun ziwas, Uwait nugau Ah Wes nug ag zau empip amegai dareun tutak Uwait ulagwag murabun siabun ig abai miganeu. Ziwas go ebu, ag go ebutal Uwait ulagwag muranem. Zau empip nou pet im gebei dareun. Go oug duailel Uwait waugab siabun iborain tam. 9Go ag agal igul eg zilagabun aimai egun waimai, agaimai, Uwait morona, gonug agal igul eg zilaganeu. Go igul nug duailel go Uwait ulagwag muranem gonug agal oiagab naliu i usalaneu. Getalan igul go ulisan igul nugau dorog. 10Duailel ag kasai ze sesamoraimai, agal ece ta, egun waimai, agaimai, Uwait muranemen, gonug ag Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun iborain tam, einen, agal kasai ze nug ag ee zabun, ze zabun, ze ziwabun igul erunai abai maraneun. Ag enimag en kasai ze sesamorai betena betena, Uwait nug gonugau wanib ulagwag murabun igul awau abai mareun.

Kristus nugtal gonugau eseu oimai, Uwait waugab sieun.

11Bo, ziwas go ebu, Kristus go Uwait ula dacaneu du banou pet aleun. Gonug ece naliu Uwait nug ig migabun aneun unum oi miganeu. Gonug Nou Zau naliu Mesgai wag dareu ebu, ig en salau macaneu. Nou Zau go du tub nug tapai mab tam. Go em e ebu i dareu. Nou Zau gonug em ebuan Nou Zau zilacuraneu. 12Em e ebu, Uwait ula dacaneu du banou pet gonug bulumakau ta, meme ta. Goagal esepag oimai, Uwait murabun zau empip nou pet oug sianeu. Bo, Kristus go igul gue guzenab tam, go Uwait waugab Mesgai wag ziwas tutak sag simai, gonugau eseu oimai, Uwait moroun. Einen, igul go eiman gonugau eseu sil igual igul eg gau migeun. Guzenina, Uwait nug igual igul eg ebuan koli imaigena, ig muzmuz go dual damam. 13Yesus go noumaimai, igual igul eg unum ziwas tutak sag gau migeun. Getal duailel ag amegain kasai ze sesamoraimai, ag igul ipal beu beu macanemen. Igul go enai; duailel noumebi, eb paiu ta macanemen empip, gonug ag Uwait nugau ameg ebu unu maraneu. Ag igul go guzenina, Uwait ula dacaneu du go bulumakau nag waimai, agaimai, gonugau waibul oimai, egun eseu mui ipulaimai, dudu go ebalagab kueicaraneu. Guzenina, dudu go ag Uwait nugau ameg ebu go dudu agal enimag koli naliu usalanem. 14Ulis, Kristus nugau eseu sil igul go unum zilacoroimai, ig isanigeun. Uwait nugau Ah Wes muzmuz dacaneu. Gonug Yesus dual daimai, gusig moroun. Guzenina, Yesus go nugtal gonugau enib Uwait moroun. Go igul eg tub mab tam, go du tuguianau naliupet pet daimai, noumeun. Gonug igual igul eg ebuan unum gau migeun, gonun, ig Uwait nugau ameg ebu koli naliu usalai darem. Ig enimig ebuan kasai ze sesamoremun, gonug ig i isanigamau, ig noumamam. Ulis, ig igul eg mamam Uwait nug ig eg migamau aimai i uminab. Yesus go igul go ig en guzeneun, gonun, ig gonugau wanib ulagwag moroimai, Uwait muzmuz awau dacaneu nugau salau murab.

15Einen, Kristus nug gonugau eseu sil baib awau maimai, Uwait nug ig koli nug dual naliu dabun imaigeun. Baib amegai dareun ebu duailel igul eg macanemen. Uwait nug Kristus palautina, go alai agal igul eg ebuan imarabun noumeun. Gonun, ein ece Uwait nug ig wabun tapai migeun ipal getalan baib mareun duailel nugtal tapai mareun go han ereg ece go umamen. Einen, Kristus nug gonugau eseu sil agal igul eg ebuan han gau mareun. Go igul go guzenina, ag Uwait nug tapai mareun go dual muzmuz awau damamen.

16Kristus go noumaimai, baib awau meun ze go gonugau igul enai; du tub go noumamoroi aimai, gonugau ece gonugau nag nug umau aimai ananeu. Go nag nug go pigai ece go i umau. Gonugau memeg noumaba, petak ece unum umau. 17Du tub nug gonugau nag dual baib macaneu. Go awau daba, baib go gusig tamacag. Bo, baib go meun du noumaba, go petak nag nug ece unum umau. 18Go igul sul, Uwait nug amegai gonugau duailel abai baib meun. Egun tub noumina, Uwait nugau baib meun go petak pet usaleun. 19Amegai Moses nug duailel unum Uwait nugau kasai ze mui baib ze mui awareun. Gonun, go bulumakau nag mui meme ebuan eseu mui oimai, ze mui ipulaimai, tau tub sipsip ulig go sil tau waimai, seu epeua ebu memen oimai, go a tub ebeg ebu kiai meun. A ebeg go ze eseu ebu maimai, a ebeg go tau epeu mui kasai ze agau mui duailel ebalagab mui unum ebalagab kueiceun. 20Guzenaimai, Moses nug awareun,

“Egun eseu e nug baib naliu meu. Baib go Uwait nug ag suban sesamorabun gusig ze awareun.” a 
21Tutak igul go Moses nug egun eseu oimai, salap nou zau ebu mui kueiceun. Go koli egun eseu go oimai, Uwait wanib wag murabun ece salap zaueim dareu, go oug han kueiceun. 22Uwait nugau kasai ze eim guzenai aneun, egun eseu sil ece unum koli naliu usalamam. Uwait nug igual igul eg gaul i zilagai migamau. Eseu sil go petak igual igul eg zilagai migamau.

Kristus nugtal noumaimai, igual igul eg zilagai migeun.

23Uwait nugau ameg ebu ece naliu usalabun ag egun eseu sil kueicanemen, go Mesgai wagan dorog. Bo, egun eseu sil ece em ebu naliu usalabun iboin, ece Mesgai wag dareu egun eseu sil naliu usalabun iborain tam. Eseu naliu tub sil petak Mesgai wagan ece naliu usaleun. 24Kristus go Nou Zaueim sieun. Bo, go Nou Zau dudu agen tapai memen zaueim siab tam. Nou Zau go em ebu dareu, go Mesgai wagan Nou Zau nugau dorog. Kristus go Mesgai wag sieun. Ulis go Mesgai wag Uwait dual daimai, ig isanigabun en Uwait ze moroi dareu.

25Uwait ula dacaneu du banou pet wai tutak tutak ebu zau empip nou pet ebu sianeu. Go go ebu siamoroi aimai, egun eseu Uwait wanib wag murabun oimai sianeu. Bo, go Kristus guzeneun sul gonugau eseu oimai, simai, Uwait murab tam. Kristus go Mesgai wag siabun go Uwait ula dacanemen dudu banban agen guzenanemen sul guzenab tam, gonugau eseu ziwas tutak sag Uwait moroimai, sieun. 26Kristus go koli koli em e usalai meun ziwas, alai ulis, gonugau enib Uwait moroun zob, go mu asiu pet oi dareu zob. Bo, gonugau enib ziwas tutak sag Uwait moroun. Em e tamamaun ziwas waugab, Kristus go zoimai, ziwas tutak sag noumeun, gonun, Uwait nug igual igul eg unum zilagai migeun. 27Go guzeneun sul duailel han ziwas tutak sag noumamam. Ag noumebi, aiu ses Uwait nug ag sisiaramau. 28Kristus go ziwas tutak sag noumaimai, gonugau eseu sil duailel agal igul eg ebuan imareun. Go koli alamau, duailel agal igul eg zilagai marabun i alamau. Bo, duailel inen go en agal oiagab petak aimai, go gumei darem, gonug ag imarabun alamau.

Copyright information for `BMH