John 7

Yesus nugau amagul agen go en oiagab petak ab tam.

1Yesus gue ze go awaraimai, go Galili agaig uzan tutak tutak peipei beteun. Go koli Zudia agaig bitab tam, einen, Zuda dudu banban agen webi, noumamau en abu itanai daremen. 2Go Zuda duailel agal zobu go wain ougem salap zau ebu dacanemen ziwas* zoi dareu. 3Guzenaimai, Yesus nugau amagul agen auremen, “Na uzan e uteiba, Zudia agaig beten. Guzenamam, nait tapaimaranem dudu na gugeg beu beu memen, go uligizamam. 4Du tub wanib go ulagwag murabun gonugau salau i wageimai macaneu. Na duailel agal ameagab ebu nait salau manem, Guzenemen, em e ebuan duailel unum abe mizamam.” 5Gonugau amagul ze go memen, einen, go han go en goagal oiagab petak ab tam.

6Yesus nug koli awareun, “Izal bitabun ziwas zuab tam. Bo, ag ein ziwas bitabun go iboi. 7Em e ebuan duailel ag gasageim i hiacaranemen, ag iz gasageim heilanemen. Izan ag em e ebuan igul eg macanemen awaranem, gonun, ag go en iz gasageim heilanemen 8Izal ziwas zuab tam, gonun, iz [ziwas go] zobu piabun i bitai, agtal bitan.” 9Go guzenai awaraimai, go Galili agaig dareun.

10Gonugau amagul unum go zau ginampet ebu dacanemen zobu piabun Zerusalem ban uzan sina, go wage wageimai ses sesamarai sieun. Go araog bitab tam. 11Zobu go ebu Zuda dudu banban agen go itanaimai, enemen, “Du go gue eru dareu?”

12Duailel asiu go ula agzozou ze sisiaimai, Yesus en ze memen, “Go du naliu.” Guzenina, ipal agen ze memen, “Tam, go duailel polumaraneu.” 13Bo, du tub nug ze araog mabun iborain tam, einen, go Zuda dudu banban uminaremen.

14Zobu go ulagzanemen ziwas ula ebu darena, Yesus nug Nou Zau banou zaueim simai, duailel araog Uwait nugau ze mareun. 15Zuda dudu banban go Yesus nug ze mareun doimai, esilakaimai, enemen, “Du e go abiu banou ebu bitab tam, go erunai ze go abe macaneu?”

16Yesus nug goagal ze doimai, awareun, “Iz ze e awarem go izal dabeleu eiman tam, go Uwait nugau ze, nugtal iz palautilena, alemin. 17Du in go Uwait nugau dabeleu tuguiai sesamorabun damau du, iz ze e mai darem Uwait nug ebuan ta, izal dabeleu eiman mai darem ta, go abe mamau. 18Du in go gonugau dabeleu eiman ze maneu, go gonugau wanib ulagwag mabun guzenaneu. Du in gonugau palautoroun du nugau wanib ulagwag murabun ze macaneu, go i polumaneu, go du go tuguianau. 19Getal Moses nug kasai ze awareun, ag unum abiu. Ag kasai ze go suban sesamorab tam. Ag einen iz iwabun guzenai daremen?”

20Duailel asiu daremen agen enemen, “Wes eg nait ounab oug dareu. Inen agen na niwaporoi?”

21Yesus nug koli awareun, “Iz gugeg tutak memin ag uligaimai, esilakemen. 22Ag go don, Moses nug agal geleagar agal enimag galau kuatabun* kasai ze mareun. Gonun, ag Imabun Ziwas Zobu ebu agal enimag galau kuatanemen. Enimag galau kuatabun igul go Moses eiman alab tam, go embigeg Abraham eiman aleun. 23Go ag Moses nugau kasai ze sesamorabun agal geleagar agal enimag galau Imabun Ziwas Zobu ebu kuatanemen. Izan du tub nugau enib Imabun Ziwas Zobu ebu unum kasai memin en agen iz ibail einen iwai daremen? 24Ag agal ameag nug ein ece naliu i sisian. Ag igul naliu eiman ece unum subantal sisian.”

Dudu ipal agal dabeleu Yesus go Kristus emen.

25Zerusalem duailel ipal agen Yesus nug ze go awareun doimai, enemen, “Du e go Zuda agal dudu banban agen webi, noumabun ze mai darem ta? 26Ag uligan, go duailel ameagab ebu ze araog ze meu. Du tub nug go enib ebu ze i meun. Dudu banban agal dabeleu go petak Kristus ta? 27Ig du e nugau uzan abiu, bo, Kristus zuba, go eru eiman zoun du tub nug i abe mamau.”

28Yesus Nou Zau banou oug duailel ze maraimai, gusig awareun, “Ag iz en mui izal uzan mui petak abiu ta? Iz izal dabeleu eiman alab tam, du go nug palautileun go petak pet dareu. Ag go i abiu. 29Bo, iz go abiu. Iz go al daremin, go nug palautilena, alemin.”

30Guzenai ze mina, doimai, dudu go agen go gusig pataporoi. Du tub nug gusig patab tam, einen, gonugau gusig patabun ziwas zuab tam. 31Bo, duailel ipal go ula daremen goagal oiagab petak emen, einen, goagen ze memen, “Kristus alaba, du e nugau gugeg beu beu macaneu go nug zilaorou ta? Igual dabeleu go tam.”

Zuda dudu banban agen Yesus gusig patabun goagal malai dudu palautarena, alemen.

32Duailel agen Yesus nug gugeg beu beu meun en ze asiu ze sisicina, Parisi dudu agen doimai, Uwait ula dacanemen dudu banban abai gotulaimai, goagal malai dudu Yesus gusig patabun palautarena, betemen. 33Guzenina, Yesus nug awareun, “Iz ag abai ban i dai. Iz du go nug palautilena, alemin go waugab koli siai. 34Ziwas go ebu, ag iz itanilamamen, bo, ag iz i peilamamen. Iz uzan danai ag i alamamen.”

35Go guzenai awarina, Zuda dudu banban agzozou zemenar, “Du e eru ebu unabun aimai, ig go i pimam aigeu? Go Grik emgasag igual duailel ipal daremen ebu beteimai, go ebu Grik duailel abiu marabun ze meu ta? 36Go ein en aimai, ‘Ag iz itanilamamen, bo, ag iz i peilamamen. Iz uzan danai ag i alamamen,’ eu, ze go zebigeg erunai?”

Awau muzmuz dabun ze zabun.

37Salap zaueim dacanemen zobu go poabun ziwas ebu, go gonugau ziwas banou pet. Ziwas go ebu Yesus asaimai, araog guzenai ze meun, “Ag go don, duair in go ze useguba, go iz waiab alaimai, ze zimau. 38Getal Uwait nugau ze nug eneun, ‘Duair in iz en ougab petak amau, gonugau ougab oug muzmuz dabun ze kapai og zoimai, esikai numau.’” 39Go Uwait nugau Ah Wes en aneun, ‘Du in go en ougab petak amau go Ah Wes umau,’ eun. Ziwas go, Yesus go Mesgai i siau ebu, gonun, Uwait nug Ah Wes palautina, alab tam.

Duailel agen Yesus en ze beu beu memen.

40Duailel agen ze go doimai, enemen, “Petak pet, du go gue Uwait nugau ze doimai, awaraneu du. Uwait nug palautina, alabun eun.”

41Ipal agen enemen, “Go Kristus, Uwait nug gonugau duailel koli imarabun palautina, aleun.”

Bo, ipal agen enemen, “Kristus go Galili eiman zumau ta? Tam pet tam.
42Uwait nugau ze nug eneun, ‘Kristus go Devit nugau ug eiman usalamau, go Betlehem uzan getal Devit dareun ebu zumau.’” 43Guzenaimai, duailel go Yesus en dabeleu asiu oimai, agzozou atalaimai, ug aliag usalemen. 44Dudu ipal agen go gusig pataporoi emen, bo, du tub nug go gusig patab tam.

Dudu banban go Yesus en oiagab petak ab tam.

45Guzenaimai, go Nou zobu zauan malai dudu go koli Uwait ula dacanemen dudu banban mui, Parisi dudu mui, waiagab betena, goagen guzenai awaremen, “Ag go einen imai alab utemen?”

46Guzenina, malai dudu agen koli awaremen, “Go ze mai dareu sul, du tub nug guzenai ze i macaneu.”

47Guzenaimai, Parisi dudu agen koli awaremen, “Gonug ag han polumareu ta? 48Ig dudu banban mui, Parisi dudu ula ebu, du tub go en ougab petak eun ta? Tam. 49Bo, duailel e ag kasai ze i abiu, ag go en oiagab petak emen, ag Uwait nug unum eg maramau.”

50Nikodemus du go gue getal Yesus waugab beteun, go dudu banban go agal salau zaiag, go nug guzenai awareun, “Igual kasai ze eim du tub nugau ze gaul sisiai murab, ze meu ta? Tam pet tam. Ig gonugau ogusau nug ze aigena, gonugau ze erunai pet mamau doimai, petak gonugau ze sisiai murab.”

52Goagen koli auremen, “O, na han, na Galili du ta? Na Uwait nugau ze suban nanalaib, abe men, Uwait nugau ze doimai, awaraneun du tub go Galili agaig eiman i zumau.”

53[Guzenaimai, duailel go agal uzan beu beu wanena, Yesus go Oliv em manam ebu sieun.

Copyright information for `BMH