John 8

Dudu ipal agen air du tub al wal igul meun gusig patemen.

1Yesus go Oliv em manam ebu sieun. 2Nineimai, umaseu pet, asaimai, koli Nou Zaueim sieun. Duailel unum go waugab alai gotulina, go hoboimai, Uwait nugau ze mareun. 3Kasai ze tapaimaranemen dudu* mui, Parisi dudu mui, goagen air tub go du tub al wal igul meun gusig pataimai, alai duailel agal ameagab ebu tapai memen. 4Goagen alaimai, Yesus auremen, “Du banou, air e go du tub al wal igul meun pemun. 5Igual kasai ze Moses nug migeun nug guzeneu, ‘Guzenanemen air gue go aiwag sil wemun, noumamau.’ Nait dabeleu erunai pet?” 6Goagen Yesus ze go ameg pataimai, gusig patabun aimai guzenemen.

Yesus go waulai noimai, ebeg sil em ebu sikut wai dareun.
7Goagen go gusig kanabai darena, go nug go uligaraimai, awareun, “Du in go getal igul eg i macaneu, go nug amegai air go aiwag sil waba, noumamau.” 8Guzenaimai, go kolital waulai noimai, em ebu sikut weun.

9Go ze go aurina, doimai, dudu banban go tutak tutak unum amegai utei wanena, dudu ipal ses wanemen. Yesus go nugtal em ebu sikut wai wai darena, air go waugab tapai dareun guzenaital dareu. 10Gonug air go peimai, aureun, “Dudu go eru wanem? Na igul eg memen abun du tub i dareu ta?”

11Air gonug aureun, “Du banou, du tub i dareu.”

Guzenina, Yesus nug koli aureun, “Go iboi, iz han na igul eg memen aimai i aizai. Bo, na beteiba, igul eg go kolital i guzenen.”]

Yesus go em e ebuan duailel agal al.

12Ziwas tub ebu, Yesus nug duailel awareun, “Iz sag, iz em e ebuan duailel agal al. Duair in iz sesamilamau, go umusot oug i aidamau, gonugau dorog al ebu muzmuz damau.”

13Parisi dudu agen ze go doimai, Yesus koli auremen, “Na ze go en anem, go petak tam, go nait dabeleu eiman zeze mai darem.”

14Yesus nug awareun, “Tam, go petak. Iz ze e iz en anem, ze e awarem go petak pet. Iz eru eiman alemin, koli eru eiman unai, iz abiu. Iz eru eiman alemin, koli eru eiman unai, ag i abiu. 15Agen em e ebuan igul eim duailel ze sisiaranemen. Izan duair tub nugau igul i sisiai muranem. 16Bo, izan duailel sisiaranemin zob, iz suban sisiarem zob. Einen, iz izaseu i darem, izal mekai palautileun du, nug iz ibail dareu. 17Agal kasai ze ebu ze guzenai sikut wemen dareu, ‘du aliag agal ze tutak macanemen ze go petak pet’. 18Iz iza en awaranem, izal mekai go nug iz palautileun go han iz en ananeu.”

19Goagen koli kanabemen, “Nait memen go erueim dareu?”

Yesus nug koli awareun, “Ag iz, izal mekai al i abe migemen. Ag iz abe milemen zob, izal mekai han abe moromen zob.”
20Yesus Nou Zau banou zaueim, aiwag macanemen pip waugab daimai, ze go unum awareun. Du tub nug go gusig patabun iborain tam, einen, gonugau gusig patabun ziwas zuab tam.

Uzan go iz unai ag i unamamen.

21Yesus nug koli awareun, “Iz wanemin, agen iz itanilamamen. Bo, ag iz i peilamamen. Ag igul eg umkoskos memen, noumamamen. Uzan go iz unai ag i unamamen.”

22Guzenaimai, Zuda dudu banban agen ze go doimai, enemen, “Go eru unabun guzeneu, ‘Uzan go iz unai ag i unamamen’? Go nugtal nug enib waimai, noumamau ta?”

23Yesus nug guzenai awareun, “Ag em e ebuan ug. Iz Mesgai wagan. Ag em e ebuan, bo, iz em e ebuan tam. 24Gonun, iz awarem, ag agal igul eg umkoskos memen, noumamamen. Ag iz Uwait nug palautilena, alemin en oiagab petak ab tam, gonun, ag unum agal igul eg mui noumamamen.”

25Goagen koli kanabemen, “Guzenem, na in?”

Yesus nug awareun, “Iz ze go getal awaremin, go sag.
26Iz agal igul macanemen ze asiu awaraimai, agal igul ze sisiabun iboin. Bo, du go iz palautilena, alemin, gonugau igul petak pet. Gonugau ze unum domin, ze go em e ebuan duailel maranem.”

27Go gonugau memeg wag dareu en awareun, ag i abiu. 28Guzenina, gonug awareun, “Aiu ses agen Du Nugau Nag a gegeulanau ebu asai mebi, ziwas go ebu, Uwait nug iz palautilena, alemin, ag abe mamamen. Guzenaimai, ag abe mamamen, iz izal dabeleu eiman igul tub i macanem, bo, izal mekai nugtal ailina, iz ze macanem. 29Palautilena alemin du gue, go iz ibail dareu, go iz utilina, izaseu i darem, einen, iz ein igul mina, go ougab siksikeu.” 30Duailel asiu gonugau ze doimai, go en goagal oiagab petak emen.

Petak ze agal oiagab oug damau, ag dudu ipal piagsal i damamen.

31Yesus nug Zuda duailel ziwas go ebutal gonugau ze doimai, go en oiagab petak emen guzenai awareun, Ag izal ze suban sesamoramamen, go ag izal tapaimaremin dudu pet usalamamen. 32Go ag Uwait nugau petak ze abe mamamen. Petak ze e nug ag igul eg ebuan imaramau.”

33Goagen koli go auremen, “Ig igual embigeg Abraham nugau ug, ig ziwas tub ebu, dudu ipal agal salau dudu i daremun. Nait dabeleu erunai pet, gonun, ig salau eg ebuan koli imaigamam aigem?”

34Guzenai aurina, Yesus nug koli awareun, “Iz petak pet awarem, duair in go igul eg macaneu, go igul eg gonugau salau du. 35Salau du go, gonugau du banou gonugau zaueim ban i dacaneu, nag petak gonugau memeg nugau zaueim umkoskos dacaneu. 36Guzenaimai, Uwait nugau Nag nug agal igul eg zilagai maraba ag igul eg nugau salau dudu i damamen. 37Iz abiu ag Abraham nugau ug, bo, ag izal ze sesamorab utemen, iz iwebiag, noumabun guzenemen. 38Iz izal mekai nug abai mileun sultal ze maranem, bo, ag agal memeag nug awaraneun sultal igul macanemen.”

39Zuda dudu agen Yesus nugau ze doimai, enemen, “Abraham go igual memenig.”

Yesus nug koli awareun, “Abraham go agal memeag zob, gonugau igul naliu guzenaneu sultal memen zob.
40Iz petak ze Uwait nug aileun awaranem, bo, ulis agen iz iwabun aimai guzenemen. Abraham gue igul go i guzenaneun. 41Ag agal memeag nug guzenaneu sultal guzenanemen.”

Goagen koli auremen, “Igual anaiger go dudu ipal abai wal igul maimai, ig soligiwab tam. Uwait nug sag go igual memenig. Ig gonugau gelegul pet.”

42Yesus nug koli awareun, “Uwait go agal memeag zob, ag agal oiagab nug iz en noumemen zob, einen, iz Uwait nug dual daimai, alemin e darem. Iz izal dabeleu eiman alab tam, gonugtal iz palautilena, alemin. 43Bo, ag einen izal ze gonugau zebigeg suban i abiu? Gonun, ag izal ze suban duabun utemen. 44Agal memeag Satan, gonun, ag gonugau ze sesamorabun guzenanemen. Go getal, dudu wagarina noumanem du, go petak ze duabun utaneu, einen, go umkoskos polumaraneu. Go polu ze maimai, go gonugau igul go nugtal sesamoraneu, einen, go polu ze maneun du. Go polu ze manem dudu agal memeag. 45Iz petak ze maranem, gonun, ag izal ze nug agal oiagab petak ab utemen. 46Agal dabeleu iz igul eg mai darem aimai dabilanemen, ag izal igul eg go araog macan. Bo, iz petak ze mem aba, ag einen izal ze en oiagab petak ab utemen? 47Uwait nugau gelegul, go Uwait nugau ze duanemen. Bo, ag Uwait nugau gelegul tam, gonun, ag gonugau ze duabun utemen.”

Yesus nug en ze meun.

48Zuda dudu agen koli Yesus auremen, “Na Samaria agaig ebuan du, na wes eg mui.”

49Yesus nug koli awareun, “Wes eg iz ebilab i dareu. Tam pet, iz izal mekai nugau wanib ulagwag tutak muranem, bo, agen izal wanim i ulagzanemen. 50Iz izal wanim i ulapwag manem. Du tub dareu, go nug izal igul uligaimai, sisiaraimai, gonugtal izal wanim ulapwag milamau. 51Iz ag petak pet awarem, duair in go izal ze doimai, sesamoraneu, go i noumamau. Tam pet, tam.”

52Goagen ze go doimai, koli auremen, “Ig ulis abe mem, wes eg na ebizab dareu. Abraham mui, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu mui, go noumemen. Na nagtal guzenem, duair in go izal ze doimai, sesamoramau, go i noumamau. 53Na go donen, igual embigeg Abraham go noumeun. Nait dabeleu na du banou, Abraham zilacoroi darem ta? Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu han noumemen. Nait dabeleu na in du sul usalaimai, ze mem?”

54Yesus nug koli awareun, “Iz izatal izal wanim ulapwag maimai, wanim go eiman esab tub i wai. Izal mekai nug tutak izal wanim ulapwag macaneu. Go Uwait tutak. Agen go igual Uwait anemen. 55Bo, ag go i abiu. Iz tutak go abiu. Bo, iz go i abiu awarem zob, go iz polumanemen dudu sul usalem zob, bo, iza go abiu, gonun, gonugau ze unum sesamoranem. 56Getal agal embigeg Abraham go izal alabun ziwas zuba, piabun dabeleimai, siksikeun. Gonug petak peimai, banban siksikeun.”

57Goagen koli auremen, “Nait wai houhou tabkwai (50) sag tam. Erunai na iz Abraham pemin em?”

58Yesus nug koli awareun, “Iz ag petak pet awarem, Abraham go i usalau tam ebu iz daremin.” 59Guzenina, goagen aiwag oimai, Yesus wabun ina, go wage wageimai zobu zau banou go zauan utei waneun.

Copyright information for `BMH