aDaniel 7:13

Revelation of John 1

Kristus nug ein igul aiu ses usalamaun en Zon abai moroun.

1Ze e Yesus Kristus nug Zon abai moroun. Getal ze go wageimai dareun, bo, Yesus nug ze go araog meun. Uwait nug igul go pigai usalamaun en Yesus abai morona, gonug mui gonugau salau dudu abai mareun. Yesus nug gonugau tibur palautina, gonug iz Zon, gonugau salau du, ze go abai milabun aleun. 2Izan han duailel ipal ze go mui, ece unum pemin mui, awaranem. Ze e Uwait nugau ze. Uwait nug igul go wageimai dareun, Yesus Kristus abai morona, gonug unum iz ameab araog abai mileun. 3Ze go eiman Uwait nug ein igul aiu ses usalamaun en aneun. Duailel ag ze go nanalaimai, ag siksikamamen. Duailel ag ze e doimai, ag Uwait nugau ze izan sikut wemin sesamoramamen, ag han siksikamamen. Einen, igul go Uwait nug usalabun aneun go petak pigai usalamau.

Zon nug agau kwali Esia agaigan oiagab petak emen duailel sikut wai mareun.

4Iz Zon, izan ag, Kristen duailel, Esia agaigan ban uzan kwali daremen sikut wai marem.

Uwait ulis dareu, go getal dareun, go aiu ses koli alamau. Uwait nugau wes kwali ag Uwait nugau hubabun biz ameg ebu tapai darem. Yesus Kristus go Uwait nugau ze unum naliu maraneu. Go tutak amegai noumaimai, koli ob oug eiman usai zoun. Gonug em e gumaranemen dudu banban unum gumaraimai, agal du banou usaleun. Ag guzenina, iz Uwait aurem, nug dual gonugau wes kwali abai Yesus Kristus dual agen oiagab naliu eiman ag isanarebi, agal oiagab iau damau.

Yesus nug ig en ougab nug noumaimai, gonugau eseu sil igual igul eg unum zilagai migeun.
6Gonug ig unum Uwait nugau duailel abai gonugau ula dabun dudu sul tapai migeun. Ig gonugau memeg, Uwait nugau salau mai darem. Gonun, ig enanem, “Yesus Kristus go muzmuz gusig banou mui wanib wag damau. Petak.”

7Ag uligan, go pi oug eiman alamau! Duailel unum agal ameag nug pimamen. Duailel go malai sil wemen ag han ereg go pimamen. Duailel em e ebu darem, ag unum go uligaimai, banban weinamamen. Igul go petak pet zumau.

8Uwait Ban go gusig unum a, go guzenai aneu, “Iz amegai darem, iz ulis darem.” Go Uwait go sag ulis dareu, getal dareun, aiu ses go alamau.

Zon nug Kristus peun.

9Iz Zon, iz agal zaiag, iz ag abai ereg ig Yesus dual pezai dacanem. Iz ag abai ereg ig mu wanem. Iz han ag abai ereg ig Uwait nug gumiganeu. Iz ag abai ereg uhu oimai, oiagab selai mui dacanem. Iz Uwait nugau ze maraimai, izal oiab Yesus nug en petak emin, guzenai ze marai darena, iz uhu milabun Patmos em waug ebu hiacaranem zau oug milemen. 10Ban Zobu tub ebu, Uwait nugau Ah Wes nug iz gusig gumilina, iz wabil eiman sul, seicab eim du tub nugau zeu, balau saiu ianeu sul, gusig ulina domin. 11Du go nug aileun, “Ecesab unum na uligem, agau go ebu sikut waiba, agau zikut wemen duailel oiagab petak emen ban uzan kwali palautai maren. Epesus, Smerna, Pergamum, Taiataira, Sardis, Piladelpia, Laodisia uzan go palautai maran.”

12Guzenina, du inug iz ze aileu aimai, koli kekulemin. Iz kekulaimai, al gol kwali piaremin. 13Iz go al ula ebu du tub dareun pemin. Du go gue ‘Du nugau Nag’ a  sul tapai dareun pemin. Go tibur galau huia arugaimai, gonugau arab unum kulai meun.Let gol tub gonugau torog ebu dareun. 14Gonugau gagalig ulig ausiau go waukai ausiau nugau ulig sul, go han pi ausiau sul mui. Gonugau ameg wag go ab al ilaneu sul. 15Gonugau arab go aiwaggol ab ebu aganem, unu tamacag, naliupet pet usalaneu sul. Iz gonugau ze meun zeu domin go ze salu nuaneu saiu sul. 16Gonugau ebeg naliu eiman, ureb kwali patai dareu. Maulzag huia aig tubaim tubaim, gonugau augol eim noi dareu. Gonugau siameg am banou ula, am gusig ilaneu go sul.

17Iz go uligaimai, gonugau arab waugab alainoimai, noumemin du sul daremin. Bo, gonugau ebeg naliu eiman izal enim ebu maimai, guzenai aileun. “Na i uminen. Iz petak pet aizem, iz amegai darem, iz ulis darem. 18Iz awau darem, iz getal noumemin, bo, uligilen, iz ulis awau muzmuz darem. Iz wanim mui, izan noumabun igul gumeimai, duailel noumemen agal uzanan zau og ebuan wakum patai darem.

19Gonun, na igul e ulis zoi dareu mui, aiu ses zumau mui, uligem guzental sikut wamam. 20Na ureb kwali e izal ebe naliu eiman darem mui, algol kwali mui, uligarem, go ze wageimai dareu sul darem. Ureb kwali go gonugau bigeg enai: ban uzan kwali go Kristen duailel gumarabun tibur kwali Algol kwali go ban uzan kwali ebuan Kristen duailel.”

Copyright information for `BMH