Revelation of John 18

Babilon* ban uzan go unum eg weun.

1Go guzenina, iz Uwait nugau tibur tub Mesgai wag eiman aleun pemin. Gonugau gusig banou pet, gonugau iweiu nug em unum al ilai heun. 2Gonug guzenai gusig ul weun, “Babilon ban uzan wanib banou mui, go eg weun! Babilon ban uzan unum eg weun! Uzan go ebu wes eg mui meg eg unu a, go sag dacanemen. 3Emgasag ipal ebuan duailel unum go uzanan wal igul sesamoranemen, ag wain ze gusig zaimai, dabuiag guganeu sul. Em ebuan gumaranemen dudu banban ag han go dual wal igul macanemen. Duailel uzan go darem, ag ee ban agabun ecesab asiu em ebuan ecesab palautanemen dudu ebuan gau mina, go dudu ag uzanan duailel agal aiwag asiu wanemen.”

4Kolital iz du tub nugau zeu Mesgai wag eiman guzenai aneun, domin, “Izal duailel ag go ban uzan uteiban, alan! Ag go uzanan igul eg i sesamoran. Einen, go uhu umau, go ag go dual i umamen! 5Gonugau igul eg go ecesab sul mugunina, Mesgai wag sieun. Uwait nug go uzanan igul eg koli dabilaneu. 6Air gonug ein igul eg ag ebalagab guzeneun sultal agen han koli go ebu guzental guzenamamen. Gonug ein igul eg ag ebalagab meun, agen go ebu ziwas aliag guzenamamen. Go wain ze gusig gap oug kekulaimai, mareun, gonun, agen koli wain ze gusig pet morobi, zamau. 7Go nugtal gonugau wanib wag maimai, wal igul eg macaneun. Agen gonugau igul eg macaneun sultal go mu asiu morobi, uhu umau. Go nugtal guzenai ze macaneu, ‘Iz gumaranem air banou pet, izal biz ebu hoboi darem. Iz wab air tam. Iz ebilab uhu tub i alamau, gonun, iz oiab eg i umau.’ 8Go ze go aneu, gonun, uhu ata atai ipal go ebu gil tutak ebutal zumau. Ebeu eg asiu zuba, uzanan duailel go ag weinamamen, we banou zumau. Air go gue ab nug unum elamau, einen, Uwait Ban go gusig banou mui gonug air gonugau igul eg sisiai uligaimai, go ze asiu mui eu.”

9Em ebuan gumaranemen dudu banban ag air go dual wal igul maimai, ee banou agaimai dacanemen, dudu go ag ban uzan ab nug eleimai, abmuk zuba, uligaimai, ag air go en banban weinamamen. 10Ag air gonugau uhu ereg wab aimai, uminaimai, tubaiman tapai daremen. Ag guzenai ze memen, “Bisoua, bisoua, Babilon, na ban uzan, na ban uzan wanim banou mui. Nait igul eg nug koli kekulaimai, pigai eg mizeu!”

11Em ebuan ecesab palautanemen dudu ag go Babilon ban uzan nug en oiagab egwina, go weinemen, einen, du tub nug agal ecesab koli i gau mamau. 12Agal palautanemen ecesab go gol, silva, aiwag naliupet, galoloi naliu wanibpel, tibur galau ausiau naliu, tibur galau karakun naliu, tibur galauslika, tibur galau epeua mui. Ipal palautanemen ecesab a sous naliu mui beu beu mui, ecesab ipalelepant nugau aig sil patai memen mui, ecesab ipal ag a beu beu mui,ain bras,ain,mabel aiwag eiman patai memen. 13Palautanemen ecesab ipal go bereu, gunai, garai sous zuaneu, a ilau sous zuaneu beu beu, wain ze, a ilau wanib ‘olib’, plaua, wit, bulumakau, sipsip,hos,karis mui. Go salau duailel doropag mui han palautemen. Ulis ecesab gau mabun du tub i dareu.

14Ecesab palautemen dudu go agen uzan go guzenai auramam, “Ecesab naliu go na wacanem ounab nug alaneun go utizeun. Nait ecesab asiu mui, iweiu naliu go unum wagemeun, na koli i pimam.” 15Ecesab asiu palautaimai, aiwag wanemen dudu go ag air gonugau uhu umam aimai uminaimai, tubaiman tapai daimai, oiagab eg wina, weinai daremen. 16Go guzenai ze memen, “O, ban uzan wanim banou mui, bisoma, bisoma, getal na tibur galau naliu ausiau mui, gulin sul mui, epeua mui, arugaimai, gol aiwag naliupet, galoloi naliu wanibpel mui, go sil iweiu pianaimai dacanemen. 17Nait ecesab aiwag banou sil gau memen unum pigai eg wemen.”

Tebil gumanem dudu, duailel ipal tebil oug aidanemen, tebil patanemen dudu, tebil ebu salau macanemen dudu mui, go unum tubaiman tapaimai pei daremen. Go gonugau abmuk zuna, uligaimai, guzenai ulemen, “Ban uzan go wanib mui, ban uzan tub go sul i dareu.”
19Go em waibul oimai, agal gagaliag ebu maimai, weinaimai, oiagab egonou mui daremen. Go guzenai ze memen, “Bisoua, bisoua, go ban uzan wanib banou mui, go eiman ibut ze ebu salau macanemen dudu ag ecesab asiu wanemen. Pigai gonugau ecesab unum eg wemen.”

20Na Mesgai mui, Uwait nugau duailel mui, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu mui, Uwait nugau ze doimai, awarenemen dudu, ag go ban uzan guzeneu en agal oiagab naliu usalan. Einen, ban uzan gonug ag ebalagab igul eg mareun, gonun, Uwait nug go uzanan igul eg sisiaimai, eg moroun.

21Ze go mazicina, tibur tub gusig mui nug aiwag banou uhua tub oimai, ibut ze oug hamaceimai, guzenai aneun, “Aiwag go noun sul, Babilon ban uzan han guzental unum numau. Duailel ag go koli i pimamen. 22Babilon uzan dudu agen wag wanem, kabal wanem, ar ninanem, pulel huanem, duailel saiu go koli i dumamen. Dudu salau macanemen ag koli i piaramamen. Wit tuanem gonugau saiu han ag i dumamen. 23Nagen al manem koli al i mamam. Na ebizab, du air zaug dual awau egarabun agal zaiagar abai ze mebi, koli i dumamen. Getal nait ecesab palautanemen dudu ag dudu banban ecesab asiu mui, agen dudu ipal em ebu unum zilacaremen. Nait eten ze nug em ebuan duailel unum polumarena, go nait igul unum sesamoranemen.”

24Uwait nugau ze doimai, awarenemen dudu mui, gonugau salau dudu mui duailel ipal unum em ebu ugarina, noumemen, goagal esepag esikeun go unum Babilon uzan uligemen, gonun, Uwait nug Babilon uzan uhu banou moroun.

Copyright information for `BMH