b17-18Apo 21.17-28;
c21Apo 23.6

Acts 24

Pol keunöŋ algetka premiö Filiksgö jeŋe kinök.

1Wehön nup memeŋi 5 teköiga jike nup galöm bohonŋi qetŋi Ananaias yaŋön jitŋememe tosatŋi aka loya (Köna keugö mötmöt azi) qetŋi Tertulus yembuk aitoŋgöba Sisaria taonöŋ geba premiö Filiksgö jeŋe öŋgöba Pol keu jakeŋe albingö keuŋi jiget mörök.

2Mi möta Pol köl öröi kaŋgori loya Tertulusnöŋ könahiba Polgö sileŋe keu ala premiögö jemesoholŋe keu kewö jiyök, “O Filiks, göŋön galöm köl neŋgiba malnöŋi, nini nalö miaŋgöreŋ luai ketaŋi möta guŋbönjönjöŋ malin. Göŋön ölöpŋanök köyan köla jim kutum neŋginöŋga malmal tatatnini likeplikep möhamgögetka kantri kiaŋön uteköba wahöri ölöwakzin. 3O ketaŋamnini Filiks, nini mi miri dop ölöpŋanök möt kutuba göhöra söŋgaiba kilik-kalukŋi kun qahö möta saiwap jim gihizin. 4Saiwap jim gihizinmö, nöŋön keu köröpŋi jibi ölan göhöbapuköra kewö qesim gihizal: Nini keu memba kainga kötoŋanök jimami, mi mönö neŋgöra ak gihiiga kezap ala mötman.

5“Nini azi kiaŋgö könaŋi kewö eka miwikŋainin: Yaŋön kegwek-kahasililiŋ azi keŋgöt kotkotŋambuk akza. Yaŋön gölmeŋi gölmeŋi liliköba Juda ambazip uruŋini esiba kuŋgum eŋgiiga karimŋi karimŋi miri dop asuhugetka göjupmajup qeta alakze. Tosatŋan tuaköpek aka Nazaret azi kungö qetŋe pati aljei, yaŋön mönö yeŋgö ketaŋamŋina akza. 6Yaŋön jöwöwöl jike mi mewöyök kapaŋ köla mem töwiba memba et almamgö ahök. Miaŋgöra nini i memba jöhöin. Nini keuŋi kewöta nanine Köna keu wuataŋgöba jim teköbingö mörin. 7(Mi mörinmö, suahö galöm bohonŋi Lisias yaŋön yarö azi yembuk kaba kukösum ketaŋi miaŋön könöpuk börönineyök meköba waŋgitket.
Keu sel uruŋe ahözawi, mi mötmöt ambazip yeŋön kewöta Luknöŋ mi könakönahiŋe ohoyök aka tosatŋan mi qahö ohoyök, mewö jigetka uruyahötŋambuk akza.
8Waŋgita keu sileŋe ala jim waŋgizei, i göhö jemesoholge kaŋgotmegöra jim kutum neŋgiyök.) Göŋön nangak qesim waŋginöŋga könaŋi indela jima. Mi jiiga keu memba kazini, miaŋgö ölŋi pakpak ölöp aukŋe asuhuiga mötman.” 9Mewö jiiga Juda ambazip yeŋön mewöyök “Keu pakpak mi ölŋa,” jiba imbi köla mi naŋgöba toroqeba sileŋe ala jim waŋgiget. Mewö.

Polnöŋ keu likepŋi meleŋni Filiksnöŋ mörök.

10Pol jim waŋgigetka premiönöŋ keu jimapköra böröjöpaŋ kuŋguiga kewö meleŋda jiyök, “Göŋön (yara) yambu gwötpuk ambazip kambu kiaŋgö jimtekötekö toŋi aka malnöŋ mötzal. Miaŋgöra nöŋön keunaŋgö likepŋi mi göhö jege awösamkakak jimam. 11Nöŋön uruwale Anutu waikŋi memba möpöseimamgöra Jerusalem sitinöŋ öŋgöyal. Mi wehön 12 miyök teköiga merak ki kinjal. Nangak qesim eŋgibanak ewö, mi ölöp naŋgöba jime. 12Nöŋön jöwöwöl jikenöŋ me köuluk miri kungen öŋgöba azi me ambi kunbuk goranora (noragora) keu jiba jitnakölik akiga mewö qahö miwikŋaim niŋgiget. Siti uruŋe köna me sombem kunöŋ ambazip uruŋini kuŋgubi ölököba liliköm niŋgigeri, mewö qahö neket.

13“Mewö qahö neka dölki keu silene ala jim niŋgizei, yeŋön miaŋgö ölŋi kondel gihibingö osize. Keu omaŋi jize. 14Mi osizemö, keu kun mi ölŋa jim miwikŋaim gihimam: Yeŋön Nazaret pati qetŋi qetzei, nöŋön mönö miaŋgö köna wuataŋgöba mala nanine ambösakonurup yeŋgöreŋ bem Anutu mi waikŋi memba möpöseimakzal aka Mosesgöreŋ Köna keu aka kezapqetok yeŋgöreŋ Buzup Kimbi miaŋgöreŋ keu ohoget ahözawi, mi pakpak möt narim köhöizal. 15Anutunöŋ ambazip diŋdiŋi aka goŋgoŋi mi körek pakpak mem gulim eŋgii kömupnöhök wahötmei, Juda azi kieŋön miaŋgöra mambötze. Nöŋön yembuk toroqeba öröröŋ kinda mewö asuhumapköra jörömqöröm aka mamböta maljal. 16Mewö mala Anutu aka ambazip jeŋine diŋdiŋi kinbiga Anutunöŋ keuni naŋgöba jiiga urunaŋgö kezapŋan mörakzal. Jönömnan qahö unduza. Mönö sarakŋi aka malmamgöra nalö dop kapaŋ köla köhöiba malakzal.

17“Nöŋön kungen malbiga (yara) yambu tosatŋi teköi liliŋgöba miri tosatŋi yeŋgöreŋök kalem memba uruwale kayal. Mewö kaba ‘Mi nani könagesöurup wanapŋi yeŋgöra mendeŋ eŋgimam,’ jiba Anutugö jöwöwöl ohoba naluk al waŋgimamgöra Jerusalem öŋgöyal. 18Miaŋgöreŋ öŋgöba köl könjörat ak aŋguba solanŋi mala jöwöwöl jikenöŋ öŋgöyal. Yuai mi ohoba Anutu al waŋgibiga miwikŋaim niŋgiget. Miwikŋaim niŋgigeri, miaŋgöreŋ ambazip tosatŋan qahö kaba liliköba ölököm niŋgiba göju meget. 19Juda ambazip tosatŋan Eisia prowinsnöhök kaba jikenöŋ öŋgöba nekeri, yeŋön mönö dölki göhö jege kiaŋgöreŋ kaŋgota kinda keu kun ahöm eŋgibawak, mi aukŋe silene ala jim niŋgigetka dop kölbawak.

20“Me jike kaunsöl kambu yeŋgö jeŋine kinda keu jiali, mi wani Köna keu oŋgita pinjit akiga keu jakeŋe alalgö keuni miwikŋaiget? Azi ki tatzei, yeŋön mönö mi jigetka dop kölma. 21Nöŋön yeŋgö sutŋine kinda keu mohok-kun jiba töhöreŋ qetpiga lömböriyök. Köpösihit mewö kun ahal me qahö? Mi denöwö kewötket ahöza? Keu kewö qeta jial, ‘Kömukömuŋi yeŋön guliba wahötmei, nöŋön mewö möt narizalaŋgöra aka keu jakeŋe al niŋgigetka merak keuni kewöta jim teköm niŋgibingö akze.’” Mewö. b , c 

Polgö keuŋi qahö jim teköba kösö mire alget.

22Polnöŋ mewö jiiga premiö Filiksnöŋ Jisösgö könaŋi wuataŋgöba maljei, miaŋgö könaŋi ölöp möt soroköba Polgö keuŋi kembaŋe kutuba kewö jiyök, “Suahö galöm bohonŋi Lisiasnöŋ kaŋgoriga nalö miaŋgöreŋ Polgö keuŋi jim tekömam.” 23Mewö jiba suahö galöm jim kutuiga Pol qahö jöhöba öne jegalöm meiga kösö mire tarök. Tinitosolomurupŋan Pol köyan köla yuai osiyöhi, mi memba waŋgimegöra qahö qetal eŋgiyök.

Polnöŋ keuŋi jiiga Filiks aka Drusila mörohot.

24Wehön tosatŋi teköiga Filiksnöŋ anömŋi qetŋi Drusila, Juda ambi mi waŋgita kayohotka Polgöra keu ali kaiga keuŋaŋgöra kezap ali Kraist Jisös möt narim waŋgibingö könaŋi jim asariiga mörök. 25Mi mörökmö, Anutugö keu tosatŋi toroqeba eraum mötketka lömböriyök. Polnöŋ Anutugö jeŋe solanibingö könaŋi jim asariba nanine ahakmemenini galöm köl aŋgubingöra jiyök aka Anutunöŋ nalö kun ali miaŋgöreŋ kewöt neŋgiba keunini jim tekömawi, keu karöbut miaŋön uruŋi kuŋguyök. Polnöŋ keu mewöŋi jiiga töwöratiba bök qesiŋda jiyök, “Yapmakek! Muat mosötnöŋ. Dölki ölöp mosöta anöŋga nalö kun mötpi dop kölmawi, miaŋgöreŋ ölöp kunbuk köl öröm gihibi kaman.” 26Mewö jiba töndup toroqeba Pol nanŋi töwaya moneŋ waŋgimapköra mötmöriyök. Mewö al mamböta jörömqöröm aka sömaŋi gwötpuk köl öröm waŋgii kaiga keukeu jiba tarohot.

27Polnöŋ kösö mire tari (yara) yambu yahöt teköyök. Mi teköiga azi qetŋi Porsius Festus yaŋön Filiksgö undumŋa premiö akŋamgö ahök. Mewö aiga Filiksnöŋ Juda ambazipnöŋ nek sorimegöra möta Pol qahö pösari kösö mire toroqeba tarök. Mewö.

Copyright information for `BMU