b2Lew 23.34, Dut 16.13
c22Jen 17.10, Lew 12.3;
e37Lew 23.36;
f38Eze 47.1, Zek 14.8
g422 Sml 7.12, Mai 5.2

John 7

Jisösnöŋ munurupŋi yembuk keu eraum mötket.

1Juda jitŋememe yeŋön Jisös qebingö kapaŋ kölgeraŋgöra Judia prowins uruŋe anda kamamgö tököyök. Miaŋgöra Judia mosöta Galili prowins uruŋe anda liliköba maliga köiŋ tosatŋi teköyök. 2Mi teköiga Juda yeŋgöreŋ kendon kun qetŋi koumkoum miaŋgö nalöŋan töriyök.
Juda yeŋgöreŋ yambu jeŋi qeqe sösöŋgai kendonŋi mi yambu (yara) dop kewö alget: Wain nupŋine anda ip sinŋi memba koumkoum qeba miaŋgöreŋ ahöba wehön 8 söŋgaiba kendon tata malget. Wehön kondikŋe sösöŋgai öŋgöŋgöŋi alget. Mönöwök gölme qararaŋkölkölŋe yambu (yara) 40 miaŋgö dop opo koumŋine ahöba kaba malgeri, mi mötmöriba söŋgaiget. Lew 23.33-36,39-43, Dut 16.13-15


3Miaŋgöra Jisösgö munurupŋan kewö jiget mörök, “Gi kiaŋgöreŋ mala aŋgöletot memakzani, mi gwarekurupkan mewöyök ek kutumegöra gi mönö gölme ki mosöta Judia anöŋga dop kölma. 4Kunŋan nanŋak aukŋe asuhumamgö mörakzawi, yaŋön yuai kun tölapŋe qahö memakza. Aŋgöletot mewöŋi memakzanaŋgöra mönö ambazip kambuŋi kambuŋi yeŋgö jeŋine anda asuhuba könaŋamgi indelman.” 5Munurupŋan qahö möt narim waŋgiba tönpin malgeraŋgöra aka mewö laŋ jiget.

6Mewö jigetka kewö jii mötket, “Urugö nup aukŋe memamgö nalöŋan qahö kam kuŋguiga maljalmö, eŋgö nalöŋinan mönö sundan dop anmeaŋgö dop ahöza. 7Gölme ambazipnöŋ kazik ak eŋgibingö osimakzemö, nöŋön yeŋgö ahakmemeŋini bölöŋi indela naŋgöba jibi mötzeaŋgöra mönö ni kazik ak niŋgimakze. 8Anmamamgö nalönan mönö qahö kam kuŋguza. Miaŋgöra nöŋön sösöŋgai kendon kiaŋgöreŋ qahö öŋgömam. Nöŋön mire tatpiga iŋini ölöp endu anda öŋgöba söŋgaime.” 9Keu mewö jii mötketka Galili prowins uruŋe toroqeba malök. Mewö. b 

Jisösnöŋ koumkoum sösöŋgainöŋ malök.

10Jisösgö munurupŋan koumkoum kendongöra angetmö, nanŋak mire tata könaŋgep aukŋe qahöpmö, tölapköba anda Jerusalem öŋgöyök. 11Juda yeŋgö jitŋememeurupŋinan sösöŋgai nalöŋe Jisösgö jeŋi jaruba qesiqesi aka kewö jiget, “Azi mi denike?”

12Ambazip kambu yeŋön sutŋine Jisösgöra saŋep keu gwötpuk jiget. Tosatŋan “Azi mi ölöp sorokŋi,” jigetmö, tosatŋan kewö jiget, “Qahö! Yaŋön mönö ambazip kambu eŋololoŋ ak eŋgiiga kahapmahap ahakze.” 13Mewö mewö laŋ jigetmö, Juda jitŋememe yeŋgöra keŋgötŋini möta malgeraŋgöra kunŋan yaŋgö keuŋi aukŋe qahö jiyök. Mewö.

Jisösnöŋ nanŋi könaŋi ambazip kusum eŋgiyök.

14Kendon sösöŋgai bibiŋe malgetka Jisösnöŋ jöwöwöl jike tohoŋ uruŋe öŋgöba könahiba ambazip kusum eŋgiyök. 15Kusum eŋgiiga Juda yeŋön welipköba kewö jiget, “Azi ki mötmöt jake öŋgöŋgöŋe qahö öŋgöba töndup Buŋa Kimbigö könaŋi denöwö möt soroköza?” Mewö jiba welipköget.

16Welipkögetka kewö jii mötket, “Mötmöt Buŋa jimakzali, nöŋön miaŋgö Toŋi qahö akzal. Nanak qahöpmö, melaim niŋgiyöhi, nöŋön mönö yaŋgö mötmötŋi memba kaba jimakzal. 17Ambazip kunŋan Anutugö jitsihitŋaŋgö dop aka memamgö mötzawi, yaŋön mötmöt jibiga miaŋgö Toŋi daŋön akza, mi möt kutuma. Anutunöŋ Buŋaŋi nöŋgö urune ali asuhuza me nani imbinaŋgö keu laŋ jimakzal?

18“Kunŋan nanŋi imbiŋe mötmöriba keu jimakzawi, yaŋön nanŋak qetbuŋaŋambuk akŋamgö mötza. Mewö mötzapmö, melaimelai azi kun toŋan qetbuŋaŋambuk akŋapköra kapaŋ köljawi, yaŋön mönö jitŋememe ölbölŋi geŋmoŋi qahö akza. 19Mosesnöŋ Köna keu al eŋgii mi ahöza me qahö? Mi ahözapmö, eŋgöreŋök kunŋan mi qahö tem köla wuataŋgömakza. Iŋini mönö wuanöŋgöra kapaŋ köla ni nuŋgubingö mötmörize?”

20Mewö jii möta ambazip kambu yeŋön kewö meleŋget, “Ömewörömenöŋ mönö uruge geba kinja. Daŋön kapaŋ köla gi guhumamgö mötmöriza?”

21Mewö meleŋgetka jii mötket, “Nöŋön aŋgöletot mohot membiga iŋini körek pakpak auruba köŋkuŋ akze. 22Mosesnöŋ sileŋine Anutugö aiwesök yandibingöra jim kutum eŋgiyöhi, o Mosesnöŋ mi mutuk qahö jim kutuyökmö, ambösakonurupninan mi könahiba memba malgetka silik mi neŋgöreŋ kaiga Sabat kendonöŋ mewöyök azi sileŋini yandimakze.

23“Nini Mosesgö Köna keu walöŋnin siŋgisöndok ahubapuköra köhöikŋi mötzin. Mi mötzinmö, keu mi qetala Sabat kendonöŋ mewöyök azi sileŋini yandiba töndup nanŋini qahö jim aŋguba silebile malje. Mewö maljemö, nöŋön azi jömukŋi Sabat kendonöŋ mem ölöwak waŋgiali, miaŋgöra mönö wuanöŋgöra mi yom jim niŋgize? 24Iŋini ambazip sileŋini miyöhök eka mewö miaŋön bahösöhamök kewöta keu laŋ jim tekömakzei, mi mönö mosötme. Mi mosöta uruŋini törörök möt kewöta keu ölŋanök jim teköme.” Mewö. c , d 

Jisösnöŋ Amötqeqe Toŋi akza me qahö?

25Jerusalem toŋi yeŋgöreŋök tosatŋan kewö jiget, “Azi kapaŋ köla qebingö mötmörizei, yaŋön mönö mia me? 26Eket, yaŋön ambazip jeŋine aukŋe keu jiiga qahö jim waŋgize. Mewögöra azi kiaŋön Amötqeqe Toŋi Kraist akzawi, keu mi ölŋa galömkölköl azi yeŋgö kezapŋine geiga mötze me qahö? 27Amötqeqe Toŋi Kraistnöŋ kamapköra jiba kota malgeri, yaŋön ‘Denikeyök asuhumawi, mi kunöŋ kun qahö mötma,’ jizemö, azi kiaŋön denikeyök asuhuyöhi, mi mönö ölöp mötzin.”

28Mewö eraum mötketka Jisösnöŋ jöwöwöl jikegö tohoŋ uruŋe kinda imbiŋi memba wahöta kusum eŋgiba keu kewö jiyök, “Iŋini nöŋgöra kewö jize, ‘Azi mi möt waŋgiba miriŋi denikegö mi ölöp mötzin.’ Nani kukösum qakŋe qahö asuhuba kinjal. Melaim niŋgiyöhi, yaŋön melaimelai Toŋi ölŋi aiga i qahö möt kutum waŋgiba malje. 29Yaŋön melaim niŋgiiga yaŋgöreŋök eralaŋgöra i ölöp möt waŋgizal.”

30Mewö jiiga i memba jöhöbingö mötketmö, nalöŋan qahö kam kuŋguyöhaŋgöra aka kunŋan sileŋe qahö meyök. 31Mewö mötketmö, ambazip kambu yeŋgöreŋök gwötpukŋan möt narim waŋgiba kewö jiget, “Kraistnöŋ kamawi, yaŋön mönö azi ki oŋgita aŋgöletot memba malma me denöwö? Mewö tandök akza.” Mewö.

Jisös memba jöhömegöra naŋgu galöm melaim eŋgigetka kaget.

32Ambazip kambu yeŋön Jisösgöra mewö goranora jiba jitnakölik akeri, mi Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋön mötket. Mi möta jike nup galöm yembuk kinda naŋgu galöm (sikiriti) tosatŋi melaim eŋgigetka memba jöhöbingö kaget. 33Kagetka Jisösnöŋ kewö jiyök, “Nöŋön embuk nalö töröptökŋi toroqeba malmam. Mi malagun eŋgömosöta melaim niŋgiiga erali, mönö yaŋgöreŋ liliŋgöba öŋgömam. 34Öŋgöbiga göraim niŋgiba malmemö, ni qahö miwikŋaim niŋgime. Nöŋön miri malmami, iŋini miaŋgöreŋ kabingö osime.”

35Mewö jiiga Juda jitŋememe yeŋön sutŋine kewö erauget, “‘Nini miwikŋaim waŋgibingö osibin,’ jiza. Miaŋgöra mönö denikeaŋgöreŋ öŋgömamgöra jiza? Juda ambazip tosatŋan deŋda kantri tosatŋe anda Grik yeŋgö sutŋine maljei, mönö yeŋgöreŋ anda Grik ambazip kusum eŋgimamgö möta jiza me? 36Keu kewö jiza, ‘Göraim niŋgiba malmemö, ni qahö miwikŋaim niŋgime,’ aka keu kun kewö jiza, ‘Nöŋön miri malmami, iŋini miaŋgöreŋ kabingö osime.’ Keu yahöt mietkö könaŋiri denöwö?”

Malmal köhöikŋaŋgö oŋan mönö jeŋi tohoba kaŋgotma.

37Mewö eraugetmö, kendon söŋgaigeri, miaŋgö wehön qöndökŋi ketaŋi miaŋön kam kuŋguiga Jisösnöŋ kinda köhöikŋanök qeta kewö jiyök, “Kunŋan ogöra kömuzawi, yaŋön mönö nöŋgöreŋ kaba nema. 38Buŋa Kimbigö keu kun kewö ohoget ahöza, ‘Kunŋan ni möt narim niŋgizawi, yaŋgö uruŋeyök malmal köhöikŋaŋgö oŋan mönö tohoba saksaköba kaŋgorakŋa.’”

39Mewö jiyökmö, keu mi Uŋa Töröŋaŋgöra aka kewö jiyök, “Denike eŋön ni möt narim niŋgizei, iŋini mönö Uŋa Töröŋi buŋa qem aŋguba malme.” Anutunöŋ Jisös gölmenöŋ malöhaŋgö dop Suepkö asakmararaŋi qahö al waŋgiiga malök. Miaŋgöra Uŋa Töröŋi qahö melaiiga eta uruŋine geiga öne malget. Mewö. e , f 

Ambazip sutŋine jujul ahui malget.

40Jisösnöŋ mewö jiiga ambazip kambu yeŋgöreŋök tosatŋan keu mi möta kewö jiget, “Azi kiaŋön mönö ölŋa kezapqetok azi asuhumapkö jigeri, mönö mia akza.”

41Tosatŋan jiget, “Yaŋön Amötqeqe Toŋi Kraist akza.” Mewö jigetmö, tosatŋan qetala jiget, “Kraistnöŋ mönö denöwö Galili prowinsnöhök kabawak? Mi qahö dop kölja. 42Buŋa Kimbinöŋ kewö jiza, ‘Kiŋ Deiwidnöŋ Judia prowinsgö taon moröŋi Betlehem miaŋgöreŋ malöhi, Kraistnöŋ miaŋgöreŋök asuhuba Deiwidkö gwölönarökurupŋi yeŋgöreŋök kunŋan akŋa.’”

43Mewö mewö laŋ jigetka ambazip kambu yeŋön Jisösgöra aka jula deŋget. 44Yeŋgöreŋök tosatŋan memba jöhöbingö mötketmö, kunŋan sileŋe qahö meyök. Mewö. g 

Juda galöm yeŋön Jisös qahö möt narim waŋgiget.

45Jöwöwöl jikegö kiripo galöm (sikiriti) yeŋön liliŋgöba jike nup galöm aka Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋgöreŋ kagetka kewö jim eŋgiget, “Iŋini wuanöŋgöra i qahö memba kaze?”

46Jim eŋgigetka kewö meleŋget, “Azi miaŋön keu jimakzawi, kunŋan nalö kunöŋ keu tandökŋi mewöŋi qahö jiyök.”

47Mewö meleŋgetka Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋön qesiba jim eŋgiget, “Iŋini tok eŋololoŋ ak eŋgii malje me? 48Galömkölköl azi neŋgöreŋök kunŋan mönö i qahö möt narim waŋgiyök. Aka Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) neŋgöreŋök kunöŋ kun uruŋi yaŋgöreŋ göröken meleŋnök me qahö? 49Mewö qahöpmahöpmö, ambazip kambu Mosesgö Köna keu qahö möt kutuba Jisösgö keu möta kopa keu laŋ jimakzei, yeŋgöra muat! Anutunöŋ mönö i qesuahöm eŋgiiga ayuhume.”

50Mewö jim eŋgigetka azi qetŋi Nikodemus mutuk Jisösgöreŋ kaiga qambaŋ waŋgiyöhi, yaŋön mewöyök yeŋgöreŋök kun aka sutŋine tata kewö jii mötket, 51“Azi kunöŋ siŋgisöndok ahöhi, mi qahö qesiinga jiiga möta töndup kewöringa dop kölja me qahö? Qahö kewöta keuŋi öne jim teköbin ewö, mönö naninak Köna keunini qebin me? Mi qahö dop kölma.”

52Mewö jii möta kewö meleŋ waŋgiget, “Gi mewöyök Jisös ewö meleŋda Galili qandak azia akzan me? Galili prowinsnöhök kezapqetok azi kun qahö asuhumawi, mi mötzin. Mewö mi nangak Buŋa Kimbi oyoŋda könaŋi jaruba möt kutuman.” 53Mewö jitnakölik aka jula deŋda miriŋine anget. Mewö. h 

Copyright information for `BMU