1 Corinthians 8

Pol a sulum atrainjro qaji iŋgi iŋgi uyqajqa kumbra qa anjam marej

1Ariya e na sulum atrainjro qaji iŋgi iŋgi uyqajqa kumbra qa niŋgi merŋgwai. Tamo qudei naŋgi endegsib mareqnub, “Iga kalil powo ti unum.” Di naŋgi bole mareqnub. Ariya naŋgo powo dena naŋgi olo tulaŋ diqoqnsib naŋgo segi ñam soqtoqnsib laqnub. Ariya iga qalaqalaiyo kumbra dauryqom dena iga Kristen tamo uŋgasari naŋgo areqalo siŋgilatetnjroqnqom. 2Tamo bei a marqas, “E powo ti unum.” A degsi marqo deqa iga qalieonum, aqa powo kereosaiunu. 3Ariya tamo bei a Qotei qalaqalaiyoqnqas di Qotei a tamo deqa bole poiyqo.

4Deqa e na sulum atrainjro qaji iŋgi iŋgi uyqajqa kumbra qa niŋgi endegsi merŋgwai. Mandamq endia sulum naŋgi unub di naŋgi qotei bolesai. Naŋgi laŋa gisaŋ qotei naŋgi sigitejunub. Qotei bole agi a segi qujai unu. Qotei bei sosai. Di iga qalieonum. 5Bole, tamo qudei naŋgi mareqnub, “Qotei gargekoba unub. Tamo kokba dego gargekoba unub.” Ariya laŋq di mandamq di qotei deqaji naŋgi unub di uŋgum. 6Iga qalieonum, Qotei qujai unu. A gago Abu. A iŋgi iŋgi kalil qa utru. Iga aqa segi tamo uŋgasari tiŋtiŋ unum. Tamo Koba qujai dego unu. Di Yesus Kristus. A iŋgi iŋgi kalil ateleŋej. Iga kalil aqaq dena ŋambile em.

7Ariya Kristen tamo qudei naŋgi anjam deqa geregere poinjrosaiunu. Naŋgi nami iŋgi iŋgi oqnsib gisaŋ qotei naŋgo sulum atrainjroqneb deqa bini naŋgi endegsib are qaleqnub, “Iga sulum atrainjro qaji iŋgi di uyqom di iga sulum naŋgi di olo atrainjroqnqom. Dena iga unetqom.” O was qu, naŋgi powo bole osai deqa naŋgi degsib are qaleqnub. 8Bole, gago iŋgi uyo na iga Qotei aqa areq gilqa keresai. Iga iŋgi getentqom dena iga Qotei aqa ŋamgalaq di une ti sqasai. Ariya iga iŋgi iŋgi uyoqnqom dena iga Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bole sqasai dego. 9Ariya niŋgi geregere are qaliye. Niŋgi qalie, niŋgi iŋgi bei uyqa are soqnim niŋgi uyiye. Di une sai. Ariya niŋgi iŋgi uyibqa tamo naŋgi powo bole osai qaji naŋgi niŋgi nuŋgsib dena uloŋosib uneq aiqab di niŋgi olo iŋgi di uyaib.

10Niŋgi powo ti unub qaji niŋgi sulum naŋgo atra tal miligiq gilsib dia iŋgi uyoqnib Kristen was bei powo bole osai qaji a bosim niŋgi nuŋgsimqa a endegsi are qalqas, “Kristen was qu naŋgi di iŋgi iŋgi di uyeqnub deqa uŋgum, e dego uyqai.” Osim a uloŋosim uneq aiqas. 11Nuŋgo powo dena niŋgi na Kristen was bei di powo bole osai qaji a uneq waiyonub. Niŋgi qalie, Kristus a was deqa moiej. 12Deqa niŋgi quiye. Niŋgi na Kristen was qudei powo bole osai qaji naŋgi uneq breinjrsib naŋgo areqalo Kristus qa siŋgilateb qaji di olo ugetetnjrqab di niŋgi Kristus dego une yonub. 13Deqa e damu bei uyitqa dena ijo was a uneq aiqas di e olo damu uyqasai. Ijo was a uloŋosim uneq aiaim deqa e damu uratqai.

Copyright information for `BOJ