Acts 20

Pol a Masedonia sawa ti Grik sawa ti dia walweloqnej

1Naŋgi jaraionabqa Pol na Kristen naŋgi metnjrnaqa aqa areq di koroonabqa naŋgo are siŋgilatetnjrej. Osiqa naŋgi uratnjrsiqa Masedonia sawaq gilej. 2Gilsiq sawa dia walweloqnsiqa Kristen naŋgi itnjroqnsiqa Qotei aqa anjam gargekoba minjroqnej. Minjreqnaqa aqa anjam dena naŋgo are siŋgilatetnjroqnej. Onaqa a naŋgi uratnjrsiqa gilsiq Grik naŋgo sawaq di brantej. 3Brantosiqa sawa dia bai qalub sosiqa dena qobuŋ na Siria sawaq gilqa laqnaqa Juda tamo qudei naŋgi na Pol qalsib moiotqa mareqnab qusiqa endegsi are qalej, “E qobuŋ na gilqasai. E olo puluosiy siŋga na Masedonia sawaq aisiy dena Siria sawaq gilqai.” 4A degsi are qalsiqa tigelosiq aiqa osiqa tamo qudei naŋgi joqsiqa koba na aieb. Tamo di naŋgo ñam agi marqai. Bei Sopater. A Pirus aqa ŋiri. A Beria qure qaji. Tesalonaika tamo aiyel Aristarkus wo Sekundus wo naŋgi dego Pol koba na aieb. Bei Gaius. A Derbe qure qaji. Bei Timoti. Esia qaji tamo aiyel Tikikus wo Trofimas wo naŋgi dego Pol koba na aieb. Tamo naŋgi di Pol na joqsiqa koba na Masedonia sawaq aieb. Aisib dia iga Pol qu uratgosib namo aisib Troas qureq di branteb. Brantosib dia iga qa tariŋoqneb. 6Ariya Juda naŋgo bem tiyosai qaji uyqa bati koboonaqa iga Filipai qureq dia qobuŋ bei gogetosim qobuŋ na aisim bati 5-pela koboonaqa Troas qureq di tiryem. Tiryosim dia tamo naŋgi iga qa tariŋoqneb qaji naŋgi itnjrsimqa bati 7-pela naŋgi koba na soqnem.

Troas qureq dia Yutikus a uloŋosiqa moinaqa Pol na olo tigeltej

7Onaqa Juda naŋgo yori bati koboonaqa qolo iga na Kristen naŋgi koroinjrsimqa naŋgi koba na bem gentosim uyem. Bem uyeqnamqa Pol na Qotei aqa anjam minjroqnej. A anjam olekoba mareqnaq qolo jigeej. Di kiyaqa? Nebeamqa a naŋgi uratnjrsim aiqajqa deqa. 8Naŋgi koroesonabqa warum goge dia lam gargekoba pumbloŋoqnej. 9Aŋgro wala bei aqa ñam Yutikus a siraŋme kiñala dadaŋ gogeqsi aqa areq di awesoqnej. Onaqa Pol a anjam tulaŋ olekoba mareqnaqa Yutikus a urŋamyonaqa tibiboqnej. Osiq qambumtosiqa warum goge dena uloŋosiq mandamq aiej. Onaqa naŋgi kalil mandamq aisib Yutikus osib soqteb a moiej. 10Onaqa Pol a dego mandamq aisiqa aŋgro wala di soqoŋyej. Soqoŋyonaqa a olo ŋambile soqnej. Deqa Pol na tamo uŋgasari kalil Naŋgi minjrej, “Niŋgi are ugeiŋgaiq. A ŋambile unu.” 11Pol a na naŋgi degsi minjrsiqa olo warum gogeq oqsiqa dia bem giŋgeŋyonaqa naŋgi uyeb. Uynabqa Pol na olo anjam olekoba naŋgi minjreqnaqa nebeej. Nebeonaqa Pol a naŋgi uratnjrsiqa aiqa osiqa endegsi minjrej, “O ijo was niŋgi quiye. E aieqnum. Deqa niŋgi bole soqniye.” 12Aŋgro wala di a ŋambile sonaqa deqa aqa was naŋgi tulaŋ areboleboleinjrnaqa a osib naŋgo talq gileb.

Pol a Troas qure uratosiqa Miletus qureq gilej

13Ariya iga Pol uratosim qobuŋ bei gogetosim aisim Asos qureq di tiryem. Di kiyaqa? Pol a nami iga endegsi mergej, “Niŋgi namooiye. E bunuqna siŋga na walwelosiy aisiy Asos qureq dia niŋgi itŋgwai. Osiy dena niŋgi koba na qobuŋ gogetosim aiqom.” Pol a iga degsi mergej. Deqa iga namo qobuŋ na aisim Asos qureq di tiryosim Pol qa tariŋoqnem. 14Ariya Pol a bunuqna Asos qureq bosiq dia iga itgonaqa iga koba na qobuŋ gogetosim qobuŋ na aisim Mitilini qureq di tiryem. 15Nebeonaqa iga dena qobuŋ na aisim Kios nui qalaq di tigelosim ŋereŋem. Olo nebeonaqa iga qobuŋ na aisim Samos nui qalaq di tigelosim ŋeiem. Olo nebeonaqa iga aisim Miletus qureq di tiryem. 16Pol na iga endegsi mergej, “Iga Efesus qure buŋyosim urur Jerusalem aiqom. Aisim di soqnimqa Juda naŋgo iŋgi meli bunuj otoro bati ñam Pentikos di brantim unqom. E Esia sawaq endia bati olekoba sqasai.” Pol a na iga degsi mergej.

Efesus naŋgo Kristen gate naŋgi Miletus qureq di koroonabqa Pol na anjam minjrej

17Deqa iga Miletus qureq di tiryosim Pol na tamo qudei naŋgi qariŋnjrnaqa naŋgi siŋga na gilsib Efesus qureq di brantosib Kristen gate naŋgi endegsi minjreb, “Niŋgi Miletus qureq aisib dia Pol itosib aqa areq di koroabqa a na niŋgi anjam bei merŋgwas.” Onaqa Kristen gate naŋgi tigelosib Miletus qureq aisib dia Pol itosib aqa areq di koroonabqa a na naŋgi anjam endegsi minjrej,

“O Kristen gate niŋgi quiye. E Esia sawaq branto ŋasiti e nuŋgoq bosim niŋgi koba na soqnem. Sosimqa e bati gaigai Tamo Koba Yesus aqa anjam niŋgi merŋgoqnem. E ijo segi ñam soqtqajqa are qalosaioqnem. Ijo kumbra di niŋgi qalie. E niŋgi koba na sosimqa gulube gargekoba itoqnsim akamoqnem. Bati gargekoba Juda naŋgi na e lubsib moiotbqa mareqnab dena e are gulubekobaiboqnej.
20Niŋgi qalie, e bati gaigai nuŋgo koro sawaq dia, nuŋgo segi segi talq dia nuŋgo are siŋgilatetŋgwajqa anjam merŋgoqnem. E anjam deqaji niŋgi merŋgwajqa uratosaioqnem. 21E bati gaigai Juda tamo ti Grik tamo ti naŋgi are bulyosib Qotei aqaq bosib gago Tamo Koba Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilatqajqa deqa e siŋgila na anjam minjroqnem. 22Deqa niŋgi quiye. Bini Qotei aqa Mondor na ijo are tigeltetbqoqa e Jerusalem qureq aieqnum. Dia kumbra kie ijoq di brantqas di e qaliesai. 23E qure qureq dia laqnamqa Qotei aqa Mondor na e endegsi merbeqnu, ‘Ni Jerusalem dia tonto talq aisim gulube koba oqam.’ Deqa e qalieonum, kumbra di ijoq bqas.

24“Di uŋgum. E ijo segi jejamu qa are qalosaieqnum. Wau kalil Tamo Koba Yesus na ebej qaji di yosiy kobotqajqa are qaleqnum. Wau di endegsi unu. E siŋgila na Yesus aqa anjam bole tamo uŋgasari naŋgi minjre minjre laqnqai. Anjam bole di aqa damu agiende. Qotei a tamo uŋgasari naŋgi qa are boleiyoqnsiqa naŋgi eleŋeqnu.

25“Deqa niŋgi quiye. E nami nuŋgo ambleq di sosimqa anjam endegsi plaltosim merŋgoqnem, ‘Qotei a nuŋgo Mandor Koba sosiq niŋgi taqatŋgeqnu.’ Ariya bini e qalieonum, e niŋgi uratŋgitqa niŋgi ijo ulatamu olo unqasai. 26E nuŋgo ambleq di sosimqa e Qotei aqa areqalo kalil niŋgi merŋgwajqa uratosaioqnem. Agi kalil merŋgekritem. Deqa tamo bei a nuŋgo ambleq di padalqas di ijo une na sai. 28O ijo was niŋgi nuŋgo segi segi jejamu geregere taqatosib Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi dego geregere taqatnjroqniye. Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi kaja bul. Qotei na aqa segi Ŋiri Yesus Kristus aqa leŋ na naŋgi awainjrej. Deqa niŋgi na naŋgi geregere taqatnjroqnsibqa naŋgo mandor bole soqniye. Wau di Qotei aqa Mondor na niŋgi eŋgej. 29E qalie, e niŋgi uratŋgitqa gisaŋ anjam maro tamo qudei naŋgi nuŋgo ambleq aiqab. Bauŋ juwaŋ na kaja ugeugeinjreqnub dego kere gisaŋ anjam maro tamo naŋgi di nuŋgo ambleq aisib Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi ugeugeinjroqnqab. 30Nuŋgo ambleq dena dego gisaŋ anjam maro tamo qudei naŋgi tigelosib Qotei aqa anjam bole bulbulyoqnsibqa gisaŋ anjam merŋgoqnqab. Yibqa Yesus aqa tamo uŋgasari naŋgi qusibqa Qotei aqa anjam bole ulontosib naŋgi daurnjrqab. 31Deqa niŋgi geregere ŋam atsib sosibqa ijo kumbra e bati gaigai nuŋgo ambleq di yoqnem qaji deqa are qalsib dauryoqniye. Agi wausau qalub e niŋgi koba na sosimqa niŋgi padalaib deqa qolo ti qanam ti Qotei aqa anjam niŋgi merŋgoqnsim akamoqnem. E wau di uratosaioqnem. Niŋgi ijo kumbra deqa geregere are qalsib dauryoqniye.

32“Bini e niŋgi Qotei aqa baŋq di ateleŋitqa a na niŋgi geregere taqatŋgoqnqas. Qotei a niŋgi qa are boleiyosiqa eleŋej anjam di niŋgi siŋgila na ojesoqnibqa anjam dena nuŋgo are siŋgilatetŋgoqnqas. Niŋgi Qotei aqa segi tamo uŋgasari a na nami gilteleŋej qaji. Deqa mondoŋ a na niŋgi iŋgi bole bole eŋgoqnqas.

33“E silali qa kio gara qa kio tamo bei ŋilyosaioqnem. 34Niŋgi qalie, e iŋgi bei qa truquoqnsimqa e segi wauoqnsim iŋgi awaiyoqnsim tamo naŋgi e ombla na wauoqnem qaji naŋgi iŋgi anainjroqnem. 35Kumbra kalil e nuŋgo ambleq di yoqnem qaji di niŋgi segi unoqneb. Unoqnsib endegsi poiŋgoqnej, ‘Pol aqa kumbra di bole. Deqa iga Pol aqa kumbra di dauryosim siŋgila na wauoqnsimqa tamo uŋgasari siŋgila saiqoji unub qaji naŋgi aqaryainjroqnqom. Iga Tamo Koba Yesus aqa anjam nami marej qaji deqa are qaloqnsim degsi wauoqnqom.’ Agi Yesus a segi nami endegsi marej, ‘Tamo bei na tamo bei aqaryaiyosim iŋgi bei yqas di tamo iŋgi oqas qaji a areboleboleiyqas. Ariya tamo a na iŋgi yqas qaji a olo tulaŋ arebolebolekobaiyqas.’”

36Pol a na Efesus gate naŋgi anjam degsi minjrsiq koboonaqa siŋga pulutosiqa naŋgi koba na Qotei pailyeb. 37Pailyosib koboonaqa gate naŋgi are tulaŋ ugeinjrnaqa Pol soqoŋyosib akamoqnsib a kundoqyoqneb. 38Pol na minjrej, “Niŋgi ijo ulatamu olo unqasai.” Aqa anjam deqa naŋgi are tulaŋ ugeinjrej. Ariya naŋgi na iga suweigonab iga alile aisim naŋgi uratnjrsim qobuŋ gogetosim aiem.

Copyright information for `BOJ