Acts 9

Sol a are bulyosiq Yesus qa aqa areqalo siŋgilatej

1Sol a na tamo uŋgasari Tamo Koba Yesus dauryoqneb qaji naŋgi ugeugeinjrsim moiotnjrqajqa siŋgila na maroqnej. Deqa bati bei a atra tamo gate aqaq gilsiqa minjej, 2“Ni anjam bei neŋgreŋyosim ebimqa e anjam di osiy aisiy Damaskus qureq dia Juda tamo kokba naŋgi enjritqa naŋgi na anjam di sisiyosib e odbibqa tamo uŋgasari Damaskus qureq dia Yesus aqa gam dauryeqnub qaji naŋgi tontnjrsiy joqsiy Jerusalem bqai.” 3Degsi minjnaqa anjam di neŋgreŋyosiq yonaqa walwelosi aisiq Damaskus qure jojomyeqnaqa gamq dia puloŋ siŋgila koba minjal ti laŋ goge dena aqaq aisiq tulaŋ koba riaŋonaqa a uloŋosiq mandamq di ŋeiej. Ŋeiesosiqa Yesus aqa kakoro quej. Yesus na minjej, “O Sol. Ni kiyaqa e ugeugeibeqnum?” 5Onaqa Sol na minjej, “O Tamo Koba, ni yai?” Onaqa minjej, “E Yesus agi ni na ugeugeibeqnum qaji. 6Deqa ni tigelosim Damaskus qureq aie. Aisim dia tamo bei itqam. A na ni wau kie yqam di mermqas.”

7Onaqa tamo naŋgi Sol ombla soqneb qaji naŋgi Yesus aqa kakoro qusib ŋam ateb naŋgi tamo bei unosai. Deqa naŋgi ulaosib mequmosib laŋa tigelesoqneb. 8Onaqa Sol a mandamq dena olo tigelosiqa ŋam plaltej a sawa unqa keresai. Deqa naŋgi a babaŋysib Damaskus qureq osi aieb. 9Sol a bati qalub ŋam qandimyonaq soqnej. Deqa a iŋgi bei uyosai. A ya uyosai dego.

10Damaskus qureq dia tamo bei aqa ñam Ananaias soqnej. A Yesus dauryoqnej qaji. Bati deqa Tamo Koba Yesus na aqa areqalo waqtetosiqa ŋeiobilqei na minjej, “O Ananaias.” Onaqa minjej, “Tamo Koba, e agiende.” 11Onaqa Tamo Koba Yesus na minjej, “Ni tigelosimqa gam bei aqa ñam Tiŋtiŋ di dauryosim gilsim Judas aqa talq di brantqam. Tarsus tamo bei aqa ñam Sol a dia pailyoqnsi unu di unqam. 12E na aqa areqalo waqtetonumqa a ŋeiobilqei na kumbra endegsi unqo. Tamo bei aqa ñam Ananaias a bosiqa Sol aqaq di baŋ atqoqa ŋam poiyqo sawa unqo. Sol a ŋeiobilqei na kumbra degsi unqo.” Tamo Koba Yesus na Ananaias degsi minjej.

13Onaqa Ananaias na kamba Yesus minjej, “O Tamo Koba, tamo gargekoba naŋgi e merbeqnub, ‘Sol a na Jerusalem dia Yesus aqa tamo uŋgasari naŋgi tulaŋ ugeugeinjreqnu.’ Naŋgi e degsib merbeqnub. 14Deqa ni que. Atra tamo kokba naŋgi na Sol qariŋyonab Damaskus qure endeq bej. A qure endia tamo uŋgasari ino ñam qa loueqnub qaji naŋgi tontnjrsim joqsim Jerusalem gilqajqa deqa bej.” 15Onaqa Tamo Koba Yesus na Ananaias minjej, “Ni ijo anjam mermonum qaji endi daurye. Sol a ijo wau tamo. E na a giltonum deqa a na ijo ñam osi walwelosim sawa sawa kalilq dia tamo uŋgasari Qotei qaliesai qaji naŋgi ti mandor kokba ti Israel tamo uŋgasari naŋgi ti ijo ñam minjroqnqas. 16A ijo ñam qa gulube gargekoba itoqnqas. Gulube di e na osoryoqnitqa itoqnqas.”

17Onaqa Ananaias na minjej, “Od, Tamo Koba, e ino anjam dauryqai.” Osiqa tigelosiq gilsiq Sol soqnej qaji tal di gogetosiqa Sol aqaq di baŋ atsiqa minjej, “O ijo was Sol, Tamo Koba Yesus agi gamq dia inoq di brantonaq unem qaji a na e endegsi merbej, ‘Ni gilsim Sol boletimqa aqa ŋamdamu olo poiyqas. Yimqa Qotei aqa Mondor Sol aqa are miligiq aisim a siŋgilatqas.’ Yesus na e degsi merbsiqa qariŋbqoqa agi e inoq bonum.” 18Ananaias na Sol degsi minjnaqa bati qujai deqa iŋgi bei qe gajige bul Sol aqa ŋamdamuq dena uloŋonaq ŋam poiyonaqa sawa unej. Sawa unsiqa tigelonaq Ananaias na Yesus aqa ñam na yansej. 19Yansonaqa a iŋgi uysiqa jejamu siŋgilaej.

Sol a Damaskus qureq dia tamo uŋgasari naŋgi anjam endegsi minjroqnej, “Yesus a Qotei aqa Ŋiri.”

Ariya Sol a bati quja quja Damaskus qureq dia tamo uŋgasari Yesus dauryoqneb qaji naŋgi koba na korooqneb. A Juda naŋgo Qotei tal dego miligiq giloqnsiqa naŋgi endegsi minjroqnej, “Yesus a Qotei aqa Ŋiri.”
21Yeqnaqa tamo uŋgasari aqa anjam quoqneb qaji naŋgi tulaŋ prugeleŋoqnsib maroqneb, “Niŋgi uniye. Sol a Yesus aqa ñam mare mare laqnu. A nami Jerusalem dia tamo uŋgasari Yesus aqa ñam qa loueqnub qaji naŋgi ugeugeinjroqnej. Osiqa Damaskus qureq endia dego naŋgi tontnjrsim atra tamo kokba naŋgoq joqsim gilqajqa bej.” Tamo uŋgasari naŋgi degsib maroqnsib tulaŋ prugeleŋoqneb.

22Sol a siŋgila na Qotei aqa wau yoqnej. Yeqnaqa aqa siŋgila ti aqa powo ti tulaŋ kobaoqnej. Deqa a siŋgila na Qotei aqa anjam maroqnej. A anjam geregere plaltoqnsiqa endegsi maroqnej, “Yesus a bole Kristus Qotei na qariŋyej qaji.” Degsi mareqnaqa Juda tamo kokba Damaskus qureq di soqneb qaji naŋgi aqa anjam di quoqnsib naŋgi na kamba olo aqa anjam di qalotqa keresai.

Juda tamo kokba naŋgi Sol qalsib moiotqajqa maroqneb deqa a ulaŋej

23Onaqa bati gargekoba yala koboonaqa Juda tamo kokba naŋgi koroosib mareb, “Iga Sol qalsim moiotqom.” 24Naŋgi anjam degsib marnabqa Sol a quej. Deqa a qure di uratosim ulaŋqajqa maroqnej. Mareqnaqa Juda tamo kokba naŋgi qolo ti qanam ti qure aqa siraŋme kalil taqateleŋesoqneb. Taqatesonabqa tamo uŋgasari Sol daurysib laqneb qaji naŋgi na qolo a osib gumbaq di jigsib qure aqa jeŋ gogetosib sil na gumba tontosib goge na ura uratonab jeŋ qalaq aiej.

Sol a Jerusalem qureq gilsiq di soqnej

26Jeŋ qalaq aisiqa dena walwelosiq Jerusalem qureq di brantej. Di brantosiqa tamo uŋgasari Yesus dauryoqneb qaji naŋgoq gilsiqa minjrej, “E niŋgi ti koba na Qotei aqa wau ojqom.” Degsi minjrnaqa naŋgi a ulaiyosib saidyeb. A are bulyosiqa Yesus aqa anjam daurysi laqnej di naŋgi poinjrosai. Deqa a naŋgi ti wauqajqa minjrnaqa naŋgi a ulaiyosib saidyeb. 27Onaqa Barnabas na Sol osiqa Yesus aqa aŋgro 12-pela naŋgoq gilsiqa Sol a nami Damaskus qureq aioqnsiqa gamq dia Tamo Koba Yesus unnaqa anjam minjej qaji deqa naŋgi sainjrej. Sol a Damaskus qureq aisiq dia sosiqa Juda tamo uŋgasari naŋgi Yesus aqa anjam minjroqnsiq laqnej a ulaosaioqnej deqa ti naŋgi sainjrej. 28Onaqa naŋgi Barnabas aqa anjam di qusibqa naŋgi Sol osib koba na soqneb. Sosibqa Sol a Jerusalem dia walweloqnsiqa siŋgila na Tamo Koba Yesus aqa ñam maroqnej. A ulaosaioqnej. 29Bati bei Sol a Qotei aqa anjam qa Juda tamo qudei ti anjam na qotoqneb. Tamo naŋgi di Grik anjam maro qaji. Naŋgi Sol ombla anjam na qotsibqa naŋgi a qa ugeosib mareb, “Iga Pol qalsim moiotqom.” 30Onaqa Kristen was naŋgi anjam di qusibqa Sol osib Sisaria qureq osi aieb. Aisib dena Sol qariŋyonabqa Tarsus qureq gilej.

31Bati deqa Judia sawaq dia, Galili sawaq dia, Samaria sawaq dia dego tamo uŋgasari Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateb qaji naŋgi geregere lawo na soqneb. Naŋgi bati gaigai Tamo Koba Qotei aqa ñam biŋiyoqnsibqa aqa anjam dauryeqnabqa Qotei aqa Mondor na naŋgo are siŋgilatetnjreqnaqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba are bulyoqnsib naŋgo miligiq aieqnab naŋgi tulaŋ kobaoqneb.

Pita na Ainias boletej

32Bati bei Pita a sawa beiq di laqnsiqa a gilsiq Lida qureq di brantej. Brantosiqa Qotei aqa segi tamo uŋgasari qure dia soqneb qaji naŋgi itnjrej. 33Dia tamo bei soqnej aqa ñam Ainias. A jejamu laiyonaq soqnej. Wausau 8-pela a bijalq di ŋeiesoqnej. Onaqa Pita na unsiqa minjej, “Ainias, Yesus Kristus na ni boletmqo. Deqa ni tigelosim ino bijal qale.” Degsi minjnaqa aqa jejamu siŋgilaonaq a tigelej. 35Onaqa tamo uŋgasari kalil Lida qure ti Saron sawa ti dia soqneb qaji naŋgi tamo di boleonaq unsibqa naŋgi are bulyosib Tamo Koba Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateb.

Pita na Tabita olo tigeltej

36Jopa qureq dia uŋa bei soqnej aqa ñam Tabita. A Yesus dauryoqnej qaji. Grik anjam na aqa ñam Dorkas. A uŋa bolequja. A gaigai kumbra tulaŋ boledamu yoqnsiqa tamo uŋgasari iŋgi iŋgi saiqoji soqneb qaji naŋgi lueinjroqnsiq iŋgi anainjroqnej. 37Ariya bati bei a maiyosiq moiej. Moinaqa uŋa qudei naŋgi na aqa jejamu yansosib warum bei goge di atnab soqnej. 38Lida qure di Jopa qure jojom. Deqa Jopa qureq dia tamo uŋgasari Yesus dauryoqneb qaji naŋgi Pita a Lida qureq di soqnej di qusibqa tamo aiyel qariŋnjrnab aisib Pita minjeb, “Ni urur au. Iga ni qa bonum. Ni iga daurgosim koba na Jopa qureq gilqom.” 39Onaqa Pita a tigelosiqa naŋgi daurnjrsiqa koba na gilsib Jopa qureq di branteb. Brantonabqa naŋgi Pita osib uŋa moiej qaji aqa warum miligiq gileb. Gilnabqa uŋa qobul kalil naŋgi Pita aqa areq di koroosib naŋgi akamoqnsib naŋgo gara jugo ti gara tugo ti nami Dorkas ombla na sosibqa gereiyosiq enjreleŋej qaji di Pita osoryeb. 40Onaqa Pita a naŋgi minjrej, “Niŋgi kalil oqediye.” Degsi minjrnaqa naŋgi oqedonab siŋga pulutosiq Qotei pailyej. Pailyosiq koboonaqa uŋa moiej qaji aqa areq gilsiqa minjej, “O Tabita, ni tigel.” Degsi minjnaqa a ŋam plaltosiqa Pita unsiq tigelosiq awoej. 41Onaqa Pita na aqa baŋ ojsiq tigeltej. Tigeltosiqa Qotei aqa segi tamo uŋgasari naŋgi ti uŋa qobul naŋgi ti metnjrnaqa naŋgi warum miligiq bosib Tabita uneb a ŋambile soqnej. 42Onaqa tamo uŋgasari kalil Jopa qureq di soqneb qaji naŋgi deqa queb. Qusib naŋgo qure dia tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi are bulyosib Tamo Koba Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateb. 43Onaqa Pita a bati gargekoba yala Jopa qureq di soqnej. Tamo bei wagme aqa jegara na gara gereiyo qaji aqa ñam Saimon aqa talq di naŋgi ombla soqneb.

Copyright information for `BOJ