Hebrews 2

Qotei na iga eleŋej. Iga Qotei aqa wau di qoreiyqom di iga awai ugedamu turqom

1Qotei aqa Ŋiri a ñam kobaquja ej deqa aqa anjam iga nami quoqnem qaji di iga olo siŋgila na ojsim dauryqom. Iga dauryqasai di iga uloŋosim olo aqa anjam dauryqa urato uge. 2Nami Qotei a laŋ aŋgro naŋgo medabu na gago moma utru naŋgi anjam minjroqnej. Anjam di siŋgila koba. Deqa tamo kalil anjam di gotraŋyoqneb qaji naŋgi Qotei na kambatnjroqnsiqa awai uge enjroqnej. 3Ariya bini Qotei na iga oqajqa marsiq wau kobaquja yej. Deqa iga Qotei aqa wau di qoreiyqom di iga awai uge turqom. Awai di iga britosim jaraiqa keresai.

Namoqna Tamo Koba Yesus a segi na iga oqajqa anjam di maroqnej. Onaqa tamo naŋgi aqa anjam di quoqneb qaji naŋgi na kamba olo iga endegsib mergoqneb, “Anjam di bole.”
4Qotei na maŋwa ti siŋgila ti babtoqnsiqa aqa segi areqalo dauryosiq aqa Mondor Bole aqa kumbra segi segi jeisiq tamo uŋgasari naŋgi enjroqnej. Kumbra dena naŋgi osornjrej, Qotei aqa Ŋiri aqa anjam di bole kalil.

Qotei na iga eleŋej wau di Yesus a segi na tigeltej

5Mondoŋ Qotei na mandam bunuj olo atqas. Iga qalieonum, laŋ aŋgro naŋgi na mandam bunuj di taqatqasai. Qotei na laŋ aŋgro naŋgi mandam taqatqajqa minjrosai. 6Ariya Qotei aqa anjam mutu bei tamo bei na nami endegsi neŋgreŋyej unu,

“O Qotei, ni kiyaqa tamo naŋgi qa are qaleqnum?
Osim naŋgi qa duloqnsim aqaryainjreqnum?
7Ni na tamo naŋgi gereinjrsim naŋgi laŋ aŋgro naŋgo sorgomq di atem unub.
Deqa naŋgi laŋ aŋgro naŋgo sorgomq di sokiñalayibqa
bunuqna ni na naŋgo ñam olo soqtetnjrimqa
naŋgo ñam tulaŋ kobaosim laŋ aŋgro naŋgo ñam buŋnjrqas.
8Ni na tamo naŋgi giltnjrem deqa naŋgi na iŋgi iŋgi kalil ni nami gereiyem qaji di taqatesqab.
Iŋgi iŋgi kalil di ni na osim tamo naŋgo sorgomq di atim sqas.”
O was qu, Qotei a marej, a na iŋgi iŋgi kalil osim tamo naŋgo sorgomq di atqas. Deqa iga qalieonum, a na iŋgi bei uratqasai. A na iŋgi iŋgi kalil osim tamo naŋgo sorgomq di atim sqas. Ariya bini iga uneqnum di iŋgi iŋgi kalil tamo naŋgo sorgomq di sosai.
9Ariya bini iga Yesus uneqnum. A ñam kobaquja ejunu. Nami a laŋ aŋgro naŋgo sorgomq di sokiñala soqnej. Bati deqa a na tamo uŋgasari kalil naŋgo sawa osiq moinaqa Qotei a naŋgi qa are boleiyosiq aqaryainjrej. Yesus a jaqatiŋ koba osiq moiej deqa Qotei na aqa ñam olo soqtetosiqa ñam kobaquja yej.

10Qotei a iŋgi iŋgi kalil qa utru. A na iŋgi iŋgi kalil gereiyej. A na aŋgro gargekoba naŋgi joqsim laŋ qureq oqwajqa deqa are qalsiq Yesus siŋgilatonaqa a jaqatiŋ osiq moiej. Moisiq aqa jaqatiŋ dena a na iga oqajqa wau tigeltej. Qotei aqa wau di tulaŋ tiŋtiŋo. 11Iga qalie, Yesus aqa segi tamo uŋgasari a na giltnjrej qaji naŋgi a ombla Abu qujai. Deqa a na naŋgi minjreqnu, “Niŋgi ijo was tiŋtiŋ.” A naŋgi was qa minjrqajqa jemaiyosaieqnu. 12Deqa a na aqa Abu Qotei endegsi minjej,

“O Qotei, e na ino ñam bole babtoqnsiy ijo was naŋgi minjroqnqai.
Naŋgi louqa korooqnibqa e naŋgo ambleq di tigeloqnsiy ino ñam soqtoqnqai.”
13Yesus a degsi Qotei minjsiqa olo endegsi marej, “E Qotei qa ijo areqalo siŋgilatosiy a qa tariŋoqnsiy sqai.” Osiqa marej, “Niŋgi e nubiye. Aŋgro Qotei na ebej qaji naŋgi e koba na unum.” Yesus a degsi marej.

Yesus na iga aqaryaigwa marsiq deqa tamo bulyosiqa moiej

14Yesus aqa aŋgro naŋgi di mandam tamo. Deqa Yesus a naŋgi bulosiqa a dego mandam tamo bulyosiq moiej. A Satan aqa siŋgila kobotqa marsiq deqa moiej. Satan a moio qa utru. A na tamo uŋgasari naŋgi moiotnjreqnu. 15Deqa naŋgi moiqa ulaeqnub. Naŋgi mandamq endi sonabqa Satan a na naŋgi siŋgila na ojeleŋeqnu. Ariya Yesus a na naŋgi Satan aqa baŋq dena olo eleŋqajqa marsiq moiej.

16Bole, Yesus a laŋ aŋgro naŋgi aqaryainjrqa osiq moiosai. A Abraham aqa moma naŋgi aqaryainjrqa osiq moiej. 17Utru deqa a aqa was kalil naŋgi bulosiq tamo brantej. Deqa bini a atra tamo kobaquja sosiq Qotei aqa wau ojeqnu. A tamo uŋgasari naŋgi qa dulosim naŋgi aqaryainjrqajqa deqa marsiq atra tamo kobaquja brantej. A Qotei aqa anjam kalil dauryoqnsiqa aqa wau ojeqnu. Aqa wau agiende. A na tamo uŋgasari naŋgo une kobotetnjroqnsiqa Qotei aqa minjiŋ taqal ateqnu. 18Gulube gargekoba Yesus aqa jejamuq di branteqnaqa a jaqatiŋ koba oqnej. Deqa a na tamo uŋgasari kalil gulube eqnub qaji naŋgi aqaryainjrqa kere.

Copyright information for `BOJ