Luke 2

Maria na Yesus ŋambabtej

1Bati deqa Rom naŋgo mandor koba Sisar Ogastus a marej, “Iga na tamo uŋgasari sawa sawa kalilq di unub qaji naŋgo ñam sisiyqom.” 2Kwirinius a Siria sawaq di mandor koba sonaqa bati deqa naŋgi na naŋgo ñam sisiyeb. Naŋgi nami ñam sisiyosaioqneb. 3Ariya tamo uŋgasari kalil naŋgo ñam ateleŋqajqa marsibqa naŋgo segi segi qure utruq gileleŋeb. 4Onaqa Josep a Nasaret qureq dena tigelosiqa Devit aqa qure utruq oqej. Nasaret qure a Galili sawaq di unu. Devit aqa qure utru aqa ñam Betlehem. Betlehem a Judia sawaq di unu. Josep a deq oqej. Di kiyaqa? A Devit aqa leŋ dena ŋambabej deqa. 5Josep a Maria oqajqa marej deqa naŋgi aiyel ombla na naŋgo ñam atqajqa Betlehem oqeb. Bati deqa Maria a gumaŋ ti. 6Naŋgi oqeb ŋereŋo tal koba qaji tamo na maqej. Deqa naŋgi bulmakau naŋgo talq di ŋereŋeb. Naŋgi di sonabqa Maria aqa bati kereonaqa a aŋgro ej. Aqa aŋgro matu mel ŋambabonaqa gara na dalaosiq bulmakau naŋgo iŋgi uyo tabirq dia ŋeiotej.

Laŋ aŋgro naŋgi Qotei aa anjam bole osi bosib kaja taqato tamo naŋgi minjreb

8Qolo qujai deqa qure qalaq dia tamo qudei naŋgo kaja ñiŋ uyeqnabqa taqatnjresoqneb. 9Onaqa Tamo Koba Qotei aqa laŋ aŋgro bei aisiqa naŋgo areq di tigelonaq uneb. Aqa riaŋ na naŋgi tulaŋ koba suwantnjrnaqa naŋgi unsib tulaŋ ulaugeteb. 10Onaqa laŋ aŋgro dena naŋgi minjrej, “Niŋgi ulaaib. E niŋgi anjam bole merŋgwajqa bonum. Merŋgitqa niŋgi qusib tulaŋ areboleboleiŋgwas. Tamo uŋgasari sawa sawa kalilq di unub qaji naŋgi dego ijo anjam endi qusib tulaŋ areboleboleinjrqas. 11Anjam bole agiende. Bini Qotei na aqa segi Ŋiri qariŋyqoqa Devit aqa qure utruq dia ŋambabqo. A gago Tamo Koba Kristus. A na qujai tamo uŋgasari naŋgi eleŋamqa naŋgi ŋambile gaigai sqab. Naŋgi padalqasai. 12Aŋgro mom di gara na dalaosib bulmakau naŋgo iŋgi uyo tabirq di ŋeiotonub unu. Niŋgi aisib unsib poiŋgwas, ‘Bole, Kristus agide.’”

13Degsi minjreqnaqa laŋ aŋgro tulaŋ gargekoba naŋgi laŋ goge dena bosib laŋ aŋgro nami bej qaji a ombla tigelosibqa Qotei aqa ñam soqtoqnsib maroqneb, 14“Laŋ goge dia Qotei a ñam kobaquja oqo. Mandamq endia tamo uŋgasari naŋgi are lawo na soqnebe. Qotei a naŋgi qa are boleiyeqnu.”

Kaja taqato tamo naŋgi Yesus unqajqa marsib Betlehem qureq aieb

15Laŋ aŋgro naŋgi olo puluosib laŋ qureq oqeqnabqa kaja taqato tamo naŋgi segi segi qairosib mareb, “Iga tigelosim Betlehem qureq aisim kumbra Tamo Koba Qotei a iga deqa mergwo qaji di unqom.” 16Degsi marsibqa gurgur ti aisib Maria wo Josep wo naŋgo aŋgro mom a bulmakau naŋgo iŋgi uyo tabirq di ŋeiotosib sonab unjreb. 17Unjrsibqa aŋgro deqa anjam laŋ aŋgro na minjrej qaji di kalil ubtosib mare mare laqneb. 18Mare mare laqnab tamo kalil anjam di queb qaji naŋgi prugeleŋosib are koba qaloqneb. 19Ariya Maria a anjam di qusiqa aqa areqaloq di atsiq soqnej. 20Onaqa kaja taqato tamo naŋgi olo puluosib gileb. Naŋgi laŋ aŋgro aqa anjam qusib aisib Kristus uneb deqa naŋgi tulaŋ areboleboleinjrnaqa Qotei aqa ñam soqtoqnsib giloqneb.

Naŋgi aqa ñam Yesus waiyeb

21Ariya Yesus a ŋambabosiq sonaqa bati 8-pela kereonaqa a muluŋ waiyeb. Osib aqa ñam Yesus waiyeb. Ñam di agi nami laŋ aŋgro na Maria gumaŋosaisonaq minjej qaji.

Simeon wo Ana wo naŋgi atra talq dia Yesus uneb

22Juda naŋgo kumbra bei agiende. Uŋa aŋgrotimqa bati 40 koboamqa naŋgi uŋa aqa jejamu yansetibqa a Qotei aqa ŋamdamuq di une saiqoji sqas. Dal anjam di Moses a nami marej. Deqa Maria aqa jejamu yansetqa bati kereonaqa aqa gumbulu qali wo Jerusalem gilsibqa atra tal miligiq dia Maria aqa jejamu yansetosib Yesus osib Tamo Koba Qotei aqa baŋq di ateb. 23Agi Moses a nami Tamo Koba Qotei aqa dal anjam endegsi neŋgreŋyej, “Aŋgro matu mel ŋambabamqa niŋgi Qotei aqa baŋq di atibqa a Qotei aqa segi tamo sqas.” 24Naŋgi aiyel Tamo Koba Qotei aqa dal anjam Moses nami neŋgreŋyej qaji di kalil dauryosibqa iŋgi bei osib Qotei atraiyeb. Agi Moses a nami endegsi neŋgreŋyej, “Binoŋ matu aiyel kio qebari bunuj aiyel kio osib Qotei atraiyiye.” Naŋgi aiyel anjam di dauryosib degsib yeb.

25Jerusalem dia tamo bei soqnej aqa ñam Simion. Aqa so tulaŋ boledamu. A Qotei aqa sorgomq di geregere sosiqa aqa dal anjam kalil dauryoqnej. Qotei aqa Mondor na a siŋgilatonaq soqnej. Qotei na Kristus qariŋyim bosim Israel tamo uŋgasari naŋgo are boletetnjrqajqa deqa Simion a are qalsiq tariŋosiq soqnej. 26Qotei aqa Mondor na nami Simion minjej, “Ni mati moiqasai. Ni moiosaisoqnimqa Tamo Koba Qotei a na aqa Kristus qariŋyim bamqa ni unsim moiqam.” 27Onaqa bati bei Qotei aqa Mondor na Simion aqa are tigeltetonaqa atra tal miligiq gilej. Gilsiq di sonaqa Maria wo Josep wo naŋgi Moses aqa dal anjam nami marej qaji di dauryqajqa marsibqa naŋgo aŋgro Yesus osib a Qotei aqa baŋq di atqajqa deqa atra tal miligiq gileb. 28Onaqa Simion a Yesus unsiqa a osiq soqoŋyej. Soqoŋyosiqa Qotei aqa ñam soqtosiq endegsi pailyej,

29“O Tamo Koba Qotei, e ino wau tamo. Ino anjam nami merbem qaji di ni uratosai. Deqa e lawo na moiqai.
30Ni na ino segi tamo uŋgasari naŋgi eleŋam naŋgi padalaib deqa ino Kristus qariŋyonumqa agi e unonum.
31Tamo uŋgasari kalil naŋgo ŋamgalaq dia ni kumbra di yonum.
32Kristus aqa riaŋ na tamo uŋgasari kalil sawa isa isaq di unub qaji naŋgi suwantnjrqas.
Ino segi tamo uŋgasari Israel naŋgi dego a na bosim naŋgi suwantnjrimqa naŋgo ñam kobaqas.”
33Simion a degsi marnaqa Yesus aqa ai wo abu wo naŋgi anjam di qusib are koba qaloqneb. 34Onaqa Simion a naŋgi aiyel qa Qotei pailyosiqa Yesus aqa ani Maria minjej, “Ni que. Qotei na aŋgro endi giltqo deqa Israel tamo gargekoba naŋgi uloŋqab. Gargekoba dego olo tigelqab. A toqor bul sqas deqa tamo gargekoba naŋgi a jeutoqnqab. 35Deqa tamo gargekoba naŋgo areqalo uliejunu qaji di olo boleq dqas. Yimqa serie na ino are qametmo bul are jaqatiŋ oqnqam.”

36Bati deqa Qotei aqa medabu o qaji uŋa bei soqnej aqa ñam Ana. A Fanuel aqa asi. A Aser aqa leŋ. A tulaŋ qeliej. A nami tamo osiqa gumbulu qali wo wausau 7 soqneb. 37Aqa gumbuluŋ moinaqa a segi qobul soqnej. Aqa wausau kalil 84. A qobul sosiqa a bati gaigai qolo ti qanam ti atra tal miligiq giloqnsiqa iŋgi ti ya ti uratoqnsiqa Qotei pailyoqnej. A atra tal uratosaioqnej. 38Ariya Simion anjam marsiq koboonaqa Ana a bosiqa aŋgro kiñala di unsiqa Qotei aqa ñam soqtej. Osiqa Jerusalem tamo uŋgasari Qotei na eleŋqajqa deqa tariŋosib soqneb qaji naŋgi Yesus qa sainjroqnej.

Maria wo Josep wo naŋgi olo Nasaret qureq gileb

39Maria wo Josep wo naŋgi Jerusalem dia Tamo Koba Qotei aqa dal anjam kalil dauryekritosib naŋgi olo puluosib Galili sawaq gilsib naŋgo segi qure utru Nasaret di soqneb. 40Di sosibqa naŋgo aŋgro kiñala Yesus a boleoqnsiqa siŋgilaoqnsiq powo qelikoba oqnej. Qotei a Yesus qa are tulaŋ boleiyoqnsiqa geregereiyoqnej.

Yesus aqa wausau 12-pela kereonaqa a Jerusalem aisiq atra tal miligiq gilej

41Yesus aqa ai wo abu wo naŋgi wausau gaigai Juda naŋgo yori bati koba unqajqa maroqnsib tigelosib Jerusalem aioqneb. Qotei na nami Israel naŋgi Isip sawaq dia padalqa laqnabqa eleŋosiq aqaryainjrej. Juda naŋgi deqa olo are qalsib yori bati unqajqa maroqnsib Jerusalem aioqneb. 42Deqa Yesus aqa wausau 12-pela kereonaqa a na aqa ai wo abu wo naŋgi daurnjrsiqa yori bati di unqajqa koba na Jerusalem aieb. 43Aisib yori bati di unsib koboonaqa tamo uŋgasari kalil naŋgi olo puluosib naŋgo segi segi qureq olo gileqnabqa aŋgro wala Yesus a segi Jerusalem di soqnej. Aqa ai wo abu wo naŋgi deqa qaliesai. 44Naŋgi are qaleb, “Yesus a tamo qudei naŋgi daurnjrsiqa nami gilqo kio?” Degsi are qalsibqa qanam qujai naŋgi walwelosi gileb. Gilsib gamq dia Yesus unosai deqa naŋgo segi kadoi naŋgi ti naŋgo segi leŋ naŋgi ti Yesus qa nene nenemnjroqneb. 45Onaqa ugeinjrnaqa naŋgi puluosib olo Jerusalem aisibqa dia Yesus qa ŋamoqneb. 46Bati qalub naŋgi Yesus qa ŋamoqneb. Ŋamosib gilsib atra tal miligiq dia ŋam ateb Yesus a di awesonaq uneb. A dal anjam qalie tamo naŋgo ambleq dia awesosiqa naŋgo anjam quoqnsiqa a kamba anjam qudei naŋgi nenemnjroqnej. 47Aqa powo tulaŋ kobaquja. Deqa a dal anjam qalie tamo naŋgo anjam qusiq kamba anjam bole bole minjreqnaqa tamo uŋgasari naŋgi qusibqa tulaŋ prugeleŋoqneb. 48Onaqa aqa ai wo abu wo naŋgi a unsibqa are koba qaleb. Osib aqa ai na minjej, “O ijo aŋgro, ni kiyaqa aqo ino abu wo kumbra deggonum? Ni que. Aqo aiyel tulaŋ are gulubeigwoqa ni qa ŋamoqnam.” 49Onaqa Yesus na minjrej, “Niŋgi kiyaqa e qa ŋamoqnab? E ijo Abu aqa talq endi unum. Niŋgi di qaliesai kio?” 50Onaqa aqa ai wo abu wo naŋgi aqa anjam di qusib poinjrosai.

51Onaqa Yesus a tigelosiqa aqa ai wo abu wo naŋgi daurnjrsiqa Nasaret qureq gileb. Gilsib dia a naŋgo aiyel anjam geregere dauryoqnsiqa naŋgo sorgomq di soqnej. Onaqa aqa aniqali na aqa kumbra di unsiqa tulaŋ arearetonaqa aqa areqaloq di atnaq soqnej. 52Yesus a Nasaret qureq di sosiqa tamo kobaqujaoqnsiqa aqa qalie dego kobaqujaoqnej. A Qotei aqa ŋamdamuq dia kumbra tulaŋ boledamu yoqnej. A tamo uŋgasari kalil naŋgo ŋamdamuq dia dego kumbra tulaŋ boledamu yoqnej.

Copyright information for `BOJ