Mark 7

Saarewale bime Abiberäja

(Mat 15:1-9)

1Parisea sigu biname piiyepu Yerusalema ca lui poto cotre abiberäja biname cina seclumi, teepi abasecretnige Yeesu bau me. 2Teepi jepänisi, egä teeme abiberäja bägrä cina ime äciseja cäco deedei erwäjemisi. Teepi peei lui saarewale bime mule ne lica jaawenusi Parisea biname piiyepu nuuja Israela biname bime pana, lui cina deedei lica loolo, teepi liba conocäcorage mule ca niinäce ime lica lääcisäjinusi cude gwidape cabu ca kälyä äbitame. 4Cuta teepi liba täcnäruge aletna puupu cabu ca deedei cama, teepi pui deedei lica yäärwäjimusi, liba niinäce lica jääcisäjemusi. Piti nemi cuta bucurage poto saarewale bime mule, teepi lui bine jaawenimusi, naace teepi lipu conocäcorage mule ca jääcisäjemusi kaapo, pani, piiyepu lijalija ängära gwidape bine cuta piiyepu ute gwidape bine.

5Siige pui Parisea biname piiyepu cotre abiberäja biname cina Yeesu ne itemlisi egä, “Ngena name pi määme abiberäja bägrä cina saarewale bime mule bine lica yääcwetnimusi, yepä teepi äciseja cäco ime ca deedei loolo?” 6Yeesu jejemige egä, “Toraca gyene, mename biname Isaya lui niinäce gaabe mene jiicuji weeme poto cidi me. Weene walya biname gemi, tabe lipu soogäruji egä,

‘Ai biname cina cebine, lui Acejiyame gäne, teeme tage miipe ca nawepyeräjusi,
yepä teeme ngene atwanena cudecewerage gyene cäme bau ca.
7Nuuja miiji lica gyene teepi cebine opo gaabe me acitame,
ingle teepi biname bine yaabiberäjimusi cotre bine äcwetname, lui cäme cotre lica gemi.’”
8Yeesu cuta jejemige egä, “Weene läbwäricinuye wawenecame, Acejiyame te ngena jijinuge, yepä weene saarewale bime mule bine jaawenimuye. 9Weene mage umle gemi Acejiyame me Mene ägyi saarewale bime mule bine cängenarage äcwetname. 10Moose te jiicuji egä, ‘Weene miiji mage babe bine opo gaabe me acita,’ piiyepu egä, ‘Laati te liba teeme mage babe poto cidi me niiyarage mene jiicemuge, teebine miiji budre me acita.’ 11Yepä weene te yaabiberäjimuye, egä laati te liba teeme mage babe bine jaajuge egä, ‘Cane äblicäco gäne weebibine ätityera, ingle cane lui gwidape ca ätityerame weebibine, cane itu secitumene Acejiyame tääpume,’ 12siige tabe kälyä läbituge teeme mage babe bine ätityera cabu ca. 13Weene Acejiyame me Mene ne kaake me jaawenuye saarewale bime mule ca, weene lui yaabiberäjimuye. Piti nemi bucurage apu pana mule, weene lui bine jaawenimuye.”

Lui Gwidape cina Biname ne Niiya me Jaawenusi

(Mat 15:10-20)

14Yeesu biname bine cääri tesoglicmige teeme bau me, jejemige egä, “Weene iyeta cebine nätecijeye, umle äbitinineye. 15Lui gwidape te labacituge biname me trupa ngalebora me, pui te äblicäco gyene teebine niiya me wawename. Yepä lui te tasatuge teeme ngenecu cabu ca, pui te teebine niiya me jaawenuge. 16Weeme liba tablame piti nemi ätecijame, weene itecijinege.”

17Puma cita ca Yeesu biname bine sebmalimige, mete me abacitige. Puma teeme abiberäja bägrä cina teebine itemlisi pui ngene ca agli mene ne aboclomtame. 18Yeesu jejemige egä, “Baa weene cuta umle lica gemi! Weene nää lica jepäneniye, egä ngena te labacituge biname me trupa cabu me, peei te äblicäco teebine niiya me wawename, 19ingle lica labacituge teeme ngenecu bora me yepä teeme came cabu me, siige ingwe ca tasatuge teeme cabu ca.” Ai iicema cabu Yeesu jiicige, egä nuuja deedei cibu cude lica gemi.

20Puma cita ca tabe jiicige egä, “Lui te tasatuge biname me ngalebora ca, peei te teebine niiya me jaawenuge. 21Ngalebora ca, biname me ngenecu bora ca saacluge niiyarage ngene atwanena cina. Puma cita ca cuta saacluge singi sargi ero mule wawename, singi gwidape ero me, budre me aglime, 22mule wawename biname cama lui te teeme coga coo rooriye lica birige. Ngenecu bora ca cuta saacluge gwidape singisingi cina, piiyepu singi nuuja maramara niiya mule bine wawenetnäjame, angletnejame, ajiri cama mule wawename, ire patre aglime, niiyaniya mene iicetnejame, teemämu awepyeräjame, budubuduma mule wawenecame. 23Iyeta ai niiya singisingi cina, lui ngalebora ca saacluge, biname ne niiya me jaawenusi.”

Yepä Magebi me Ätrunga

(Mat 15:21-28)

24Puma cita ca Yeesu abyemärige, ädige babo cewe Turo gawe cabu me. Tabe yepä mete cabu me abacitige, siige tabe singi lica ge nuuja biname te umle äbitame, egä tabe pisi nyene mete cabu, yepä tabe äblicäco ge ämlitäneji lenaja. 25Yepä magebi, lui me ngulebägrä niiya cable cama ge, liba utecijige Yeesu poto cidi me, tabe piba taatu teeme bau me toclige, siige ajarige teeme opo gaabe je ernge gome. 26Ai magebi lui Israela biname lica gwene, tabe Griik meneyame magebi gwene. Tabe Poenikiya babo cewe je aplimluji Suriya gawe cabu je. Siige tabe Yeesu ne ewejanige niiya cable ne asatame teeme bägrä me trupa cabu ca. 27Yepä Yeesu ngene ca agli mene ca jojige egä, “Miiji niinäce bägrä bine deedei ceera. Niiya gyene teeme deedei acata, drego plongo bime tääpume iisaba.”

28Magebi te Yeesu ne teeme ngene ca agli mene jewecnistige, jejige egä, “Toraca babo biname, yepä dade gawe me lui drego plongo cina lätwitaninusi, teepi yäärwäjimusi pläpupläpu bine, bägrä bime bau ca lui cina saatrametnemuge.” 29Yeesu jojige egä, “Maane miijirage mene ca nawecnistite. Äte ocli mete me. Niiya cable te bii tasatige määme bägrä me trupa cabu ca.” 30Magebi te acnenutige teeme mete me, puma bägrä ne jopänige ätwitäneji ge ute puupu cabu, siige umle äbitige, egä cable te bii basatige.

Yeesu Mene Iicema cäco Tablame Buduma Biname ne Miiji Jewenige

31Yeesu ebmalige babo cewe Turo gawe ne, Sidona babo cewe ta ädige piiyepu Ten Modamoda Cewe gawe cabu ta, ngälu Galilaya sawa ne joomlige. 32Puma teeme bau me ecanisi tablame buduma biname ne, lui te mene cängena lica jiicemuge. Teepi Yeesu ne ewejanisi teeme tääpe ne oomlaname. 33Yeesu teebine ecatige biname bime sobe cabu ca, taatu cewe me ecanige. Puma tabe teeme ime kukluta aacitige teeme tablame bora me, piba mote eclemutige teeme ime kukluta cabu me, siige joomlige teeme wätä ne. 34Piba tabe ire acitige cabu me, ngenecu mäpu äbitige owecu name pi, siige jejige Aramea mene ca egä, “Epata” lui egä, “Iitneye”.

35Piba taatu teeme tablame cina iitnäsi, siige tabe cängenarage mene itecijige piiyepu teeme wätä te apinicige, tabe siige piba mene cängena jiicemige. 36Puma cita ca Yeesu biname bine jejemige, egä teepi gone ai poto cidi me mene jajanena. Ngänuge, tabe puu jiibanemige, yepä teepi jejananemisi. 37Siige iyeta biname cina mutäcäco äbitininisi, jiicisi egä, “Iyeta mule tabe lui itu tewenetnäjimumi, babo miijirage gemi. Tabe cuta tablame buduma biname bine jaawenimuge mene ätecijame piiyepu mene iicema cäco biname bine jaawenimuge mene iicemame.”

Copyright information for `BON