1 Corinthians 6

Lêŋ tamatôc ŋawapac-ŋga

1Tu sake-ŋga dec mac akêŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga si yom têŋ ŋgac êmatôc yom-ŋga naŋ kêŋ whiŋ dom, bu êmatôc? Yom daŋ bu yêc ŋamalac sêkêŋ whiŋ-ŋga lu ŋasawa, dec mac daôm amasaŋ. 2Aŋyalê tidôŋ! Têŋ ndoc Yisu mbu meŋ, naŋ Anötö oc kêŋ gweleŋ sip i ŋ ndê lau dabuŋ amba, bu sêmatôc lau nom-ŋga. Gweleŋ dau iŋ gweleŋ atu andô, ma yom naŋ kwahic dec yêc lau sêkêŋ whiŋ-ŋga ŋasawa, naŋ gitôm gêŋ sauŋ. Boc-dinaŋ dec mac atôm bu amatôc. 3Ma aŋyalê gêŋ atu daŋ tiyham. Yac oc tamatôc aŋela sac si yom whiŋ. Bocdinaŋ têŋ têm kwahic dec-ŋga yac datôm bu tamatôc yom bocke naŋ yêc yac ŋasawa. 4Tu dinaŋ-ŋga dec yom bu yêc mac nem ŋamalac lu ŋasawa, naŋ tu sake-ŋga mac akêŋ têŋ lau naŋ si ŋaê mba yêc gôlôwac dabuŋ ŋalôm, bu sêmatôc? Mac daôm atôm dom bu amatôc, a? 5Aö gato y om dindec bu wakôm mac mayam daôm. Bocke? Yêc mac nem gôlôwac dabuŋ ŋalôm, ŋamalac tigauc naŋ gitôm bu êmatôc lau sêkêŋ whiŋ-ŋga si yom, naŋ daŋ mbo dom, a?

6Bocke dec mac nem daŋ kêŋ iŋ ndê asidôwa daŋ kalhac lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom, naŋ aŋgô-ŋga, tu bu sêmatôc iŋlu si yom-ŋga? Tu mac akôm bocdinaŋ-ŋga dec ku mac nem lêŋ aŋkuc Kilisi-ŋga dulu su. Mac nem lau sêkêŋ whiŋ-ŋga ŋatô bu sêkôm sac têŋ mac, me sêsôm yom tasaŋ bu sêŋgaho mac nem gêŋ ŋatô su, dec wasôm têŋ mac bu ahu gêŋ dau siŋ têŋ ŋac ma ahôc ŋawapac dau! 8Magoc mac akôm dom. Mac daôm akôm sac t êŋ daôm, ma aŋgaho nem asidôwai si gêŋ su.

Lau sac oc sêtap undambê sa dom

9Aŋgô ma aŋyalê! Lau naŋ sêkôm mêtê sac, naŋ si daŋ oc wêkaiŋ ndê mala yêc Anötö ndê gameŋ undambê-ŋga dom. Akôc gauc ŋapep ma aŋsau daôm dom! Lau naŋ sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga ŋalêŋ tidau-tidau naŋ so pwac naŋ Anötö kêmatiŋ tidôŋ tu lauwhê ma lauŋgac sênem dandi-ŋga, lauŋgac naŋ sêkêŋ dau têŋ lauŋgac ŋatô, lau naŋ sem akiŋ gwam, 10lau kaŋ, lau naŋ seŋ gêŋ ŋawahô, lau naŋ sênôm gêŋ e kêŋiŋ ŋac, lau naŋ sêsôm yom sac-sac, lau naŋ sêŋsau lau tu sêŋgaho ŋac si gêŋ-ŋga, lau kaiŋ dinaŋ si daŋ oc wêkaiŋ ndê mala yêc Anötö ndê gameŋ dom. 11Muŋ-ŋga mac nem lau ŋatô sêsa lêŋ sac bocdinaŋ. Tigeŋ kwahic dec yac neŋ Anötö kôm gweleŋ pi mac ŋa iŋ ndê Ŋalau Dabuŋ. Iŋ kêgwasiŋ mac nem sac hoŋ su giŋga, ma kôm mac ati lau dabuŋ ma lau gitêŋ tu Pômdau Yisu Kilisi ndê ŋaê-ŋga.

12Mac nem lau ŋatô sêsôm yom bocdec bu, “Gêŋ hoŋ gitôm bu yac dakôm. Yao daŋ yêc dom.” Magoc aö wasôm têŋ mac bu gêŋ hoŋ oc nem yac sa dom. Yomandô, gêŋ hoŋ gitôm bu yac dakôm, ma yao daŋ yêc dom. Magoc aö dauŋ gatec bu gêŋ daŋ nem gôliŋ aö. 13Ma mac nem lau ŋatô sêsôm bu, “Anötö kêŋ gêŋ daneŋ-ŋga tu ŋatac-ŋga, ma kêŋ ŋatac tu gêŋ daneŋ-ŋga-ŋga. Magoc iŋ oc seŋ gêŋ daneŋ-ŋga ma ŋatac lu-lu su sêniŋga.” Tu ŋac si yom dinaŋ-ŋga dec sêlic si ŋamlic tôm gêŋ ŋambwa-ŋga ma sêkêŋ si ŋamlic bambaliŋ tu sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga tidau-tidau. Magoc aŋgô! Anötö kêmasaŋ yac ne ŋ ŋamlic tu danem akiŋ Pômdau-ŋga, ma Pômdau ndê gweleŋ nem yac si-ŋga gic waê yac gatuŋ tigeŋ dom, magoc gic waê yac neŋ ŋamlic whiŋ. 14Anötö ndê ŋaclai uŋ Pômdau sa akêŋ lau batê-ŋga, ma oc uŋ yac sa ti ŋamlic sambuc bocdinaŋ.

15Aŋgô su naŋ! Mac nem akêŋ whiŋ piŋ mac dôŋ am damiŋ Kilisi, dec kôm mac nem ŋamlic ti iŋ ndê ŋandô ŋadaŋga daŋ. Mac aŋyalê yom dindec, me mba? Ma bocke dec mac alic ŋayham bu akôc Kilisi ndê ŋandô ŋadaŋga ma asap pi awhê mockaiŋ-ŋga? Lêŋ dau sac sambuc! 16Ŋgac daŋ bu yêc whiŋ awhê mockaiŋ-ŋga daŋ, naŋ iŋlu sêti ŋamlic tigeŋ. Mac aŋyalê, me mba? Gauc nem Anötö ndê yom naŋ sêto yêc bocdec bu:

  • Iŋlu oc sêti gêŋ tigeŋ.
[Gen 2:24]

17Magoc asa naŋ sap Pômdau dôŋ, naŋ Ŋalau piŋ iŋlu dôŋ sêti gêŋ tigeŋ.

18Bocdinaŋ alhö su yêc mêtê mockaiŋ-ŋga. Bu asa naŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga naŋ kôm mêtê sac têŋ dau ŋamlic, bu mêtê dau kêyaiŋ iŋ ndê ŋamlic hôc gêlêc mêtê sac ŋatô naŋ iŋ bu kôm. 19Aŋgô! Anötö kêŋ Ŋalau Dabuŋ têŋ mac lau tigeŋ-tigeŋ ma iŋ mbo nem ŋalôm, dec mac nem ŋamlic gitôm Ŋalau ndê lôm dabuŋ. Aŋyalê, me mba? Mac ŋadau daôm dom. 20Mba! Anötö gêmlhi mac su ati iŋ ndê, ŋa ŋaôli atu. Tu dinaŋ-ŋga dec ayob nem ŋamlic ŋapep, tu bu gêŋ hoŋ naŋ mac akôm, naŋ oc po Anötö ndê waê sa.

Copyright information for `BUK