2 Corinthians 7

1O aneŋ lau atac whiŋ-ŋga. Anötö kêmatiŋ yom tidôŋ bu kôc yac sa ŋalêŋ dinaŋ, ma tu dinaŋ-ŋga dec danem dabuŋ dauŋ, ma dandic ahê gêŋ hoŋ naŋ oc kôm yac neŋ ŋamlic ma gatuŋ ŋadômbwi sa yêc iŋ aŋgô-ŋga. Yomandô! Yac bu datöc Anötö ti datoc iŋ sa ŋapep, dec dandic dabiŋ dauŋ e dasa neŋ lêŋ dabuŋ eŋ.

Lau Korin-ŋga si ŋawaê kôm Pol tac ŋayham

2Yac ateŋ mac bu gauc nem yac yêc mac nem ŋalôm ti atac ŋayham eŋ. Aŋgô su naŋ. Yac akôm mêtê sac têŋ lau dom, yac aŋsôŋ lau si gauc dom, ma yac ambac-ambac yom lau tu bu akôc ŋac si gêŋ-ŋga dom. Mba. 3Gauc nem bu aö gato yom dinaŋ tu bu wamatôc mac-ŋga dom. Tôm aö gasôm têŋ mac muŋ su, bu yac akêŋ mba ŋalôm ti atac whiŋ têŋ mac. Yac atac whiŋ mac kêlêc, dec yac bu ambo taŋli me ambac ndu awhiŋ mac, oc ŋayham. 4Aö gasôm aneŋ yom hoŋ haŋ têŋ mac, ŋahu bu aö gakêŋ whiŋ bu mac oc akôc sa. Ma aö gatoc mac nem waêm sa yêc lau ŋatô aŋgô-ŋga. Mac nem ŋawaê kôm aö lic pi ma ŋalôm tigahô. Ŋawapac daêsam kêsalê yac ahuc, magoc yac gauc gêm mac, dec kôm yac atac ŋayham atu andô.

5Têŋ ndoc yac ahôc asê gameŋ Masedonia-ŋga, naŋ ŋawapac daêsam tap yac sa. Lau sêkêŋ kisa yac ŋandô, ma yêc yac mba ŋalôm atöc dauŋ atu. Tu dinaŋ-ŋga dec ŋasawa mba bu yac aŋwhaŋ dauŋ. 6Magoc Anötö, naŋ gêm malô lau ti ŋalôm ŋawapac, naŋ kêkiŋ Taitus mbu têŋ yac, dec kôm yac mba ŋalôm tigahô. 7Ma Taitus gic miŋ pi mac, ma whê sa bu mac nem lêŋ gêm malô iŋ ndê ŋalôm. Iŋ sôm bu mac aŋyalê nem giso ma apu daôm, ma whê sa bu mac gauc gêm aö ŋapaŋ, ma tamkwê bu alic aö tiyham. Bocdinaŋ yac mba ŋalôm tigahô tu alic iŋ-ŋga, ma tu aŋgô iŋ ndê yom pi mac-ŋga. Yom hoŋ dinaŋ kôm aö atac ŋayham atu andô.

8Têŋ ndoc aö gaŋgô bu bapia naŋ gato têŋ mac, naŋ kôm mac nem ŋalôm ŋawapac, dec kasahê yham dom tu gakêŋ bapia dau têŋ mac-ŋga. Magoc aneŋ bapia kêŋ wapac mac ŋapaŋ dom, ma boc-dinaŋ kwahic dec aö atac ŋayham pi gêŋ dau. Aö atac ŋayham tu gakêŋ ŋawapac têŋ mac-ŋga dom, magoc tu ŋawapac dau whê nem gauc sa pi nem giso e am daôm kwi. Ŋalêŋ dinaŋ dec ŋawapac naŋ aö gakêŋ têŋ mac, naŋ kêkuc Anötö ndê atac whiŋ. Ma yom naŋ yac ato têŋ mac, naŋ kôm mac atisac dom, magoc gêm mac sa. 10Têm ŋatô Anötö gêlic ŋayham bu yac dahôc ŋawapac tu bu yac taŋyalê yac neŋ sac ma danem dauŋ kwi-ŋga. Ŋawapac kaiŋ dinaŋ oc dalic sac dom, ŋahu bu iŋ gêm yac sa tu datap Anötö ndê mwasiŋ nem yac si-ŋga sa. Yac bu dahôc ŋawapac nom-ŋga ŋambwa ma danem dauŋ kwi dom, dec yac oc gacgeŋ dambo lêŋ dandiŋaŋ-ŋga.

11Mac aŋyalê su bu ŋalôm ŋawapac naŋ mac aŋsahê, naŋ kêkuc Anötö ndê atac whiŋ, ma gêm ŋandô bocdec. Têŋ ndoc aneŋ bapia whê mac nem gauc sa pi nem giso, dec kôm mac asö ma atöc daôm. Ma bocdinaŋ mac akôc gauc ŋaŋga pi lêŋ bu amatôc giso dinaŋ, ma amasaŋ tisolop. Mac akêŋ daôm sambuc tu akôm bocdinaŋ, tu bu atôc asê bu mac atec lêŋ sac. Gêŋ hoŋ naŋ mac akôm tu amatôc gêŋ dau-ŋga, naŋ tôc asê bu giso daŋ yêc mac-ŋga dom. 12Yêc aneŋ bapia aö gato yom pi ŋamalac naŋ kôm giso, ma gato pi ŋamalac naŋ giso dau kêŋ wapac iŋ. Magoc bapia dau iŋ ŋahu andô dinaŋ dom. Aö gato tu bu watôc asê yêc awê, bu mac akêŋ daôm sambuc tu asôc yac mba yom ŋapu yêc Anötö aŋgô-ŋga.

13Yac aŋgô ŋawaê bu mac am daôm kwi ma akôm gêŋ hoŋ dinaŋ, dec kôm yac mba ŋalôm tigahô. Ma gêŋ daŋ whiŋ kôm yac atac ŋayham, naŋ Taitus gic miŋ bu têŋ ndoc iŋ hôc asê mac, naŋ mac akôc iŋ sa ti atac ŋayham, dec kôm iŋ ndê ŋalôm timalô. 14Muŋ-ŋga aö gatoc mac nem waêm sa têŋ Taitus. Ma kwahic dec iŋ kêyalê bu yom naŋ aö gasôm pi mac iŋ yomandô, dec kôm aö mayaŋ dauŋ dom. Mac aŋyalê bu yom hoŋ naŋ yac asôm têŋ mac, iŋ yomandô eŋ, ma ŋalêŋ tigeŋ yom naŋ yac asôm tu ampiŋ mac-ŋga, naŋ Taitus tap sa bu yomandô bocdinaŋ. 15Têŋ ndoc iŋ hôc asê mac, naŋ mac akôc iŋ sa ŋalêŋ ŋayham, ma iŋ gêlic bu mac apu daôm ti atöc Anötö, dec asôc yac mba yom ŋapu. Bocdinaŋ ndoc bocke iŋ gauc gêm mac nem lêŋ dinaŋ, dec kôm iŋ atac whiŋ mac kêlêc su. 16Ma aö Pol gaŋgô su bu mac aŋkuc lêŋ solop, dec gakêŋ whiŋ bu mac oc asap lêŋ dinaŋ dôŋ ŋapaŋ. Ma tu dinaŋ-ŋga aö atac ŋayham atu.

Copyright information for `BUK