2 Thessalonians 2

Wachuc hoŋ Ŋadambaoc hoc dau asê

1
2:1-9Wachuc hoŋ Ŋadamba - yom naŋ Pol to yêc Yom Grik naŋ danem kwi bu ‘ŋgac sôc yomsu ŋapu-ŋga dom,’ me ‘ŋgac naŋ yomsu mbasi yêc iŋ ndê ŋalôm.’ (Yom Inglis: ‘lawless one.’ ) Ŋgac dau oc tec Anötö ndê yomsu ma kôm gêŋ hoŋ bambaliŋ tôm iŋ dau atac whiŋ.
O asidôwai. Yac ato yom têŋ mac su, pi Pômdau Yisu Kilisi ndê bêc mbu meŋ-ŋga, naŋ Anötö oc ndic yac hoŋ sa dapitigeŋ, ma dambo dawhiŋ Yisu. Yac gauc gêm yom dau, ma bu anem la mac bocdec bu.
2Lau ŋatô bu sêsôm têŋ mac bu Pômdau ndê bêc dau meŋ hôc asê su, naŋ goc ahêgo daôm dom me atac lu-lu dom. Lau dau bu sêsôm bu Ŋalau Dabuŋ kêŋ ŋawaê dau têŋ ŋac, me yac dauŋ asôm me ato têŋ ŋac, dec akêŋ whiŋ dom. Yom dau yom tasaŋ! 3Ayob daôm bu lau daŋ sêŋsau mac dom, bu gêŋ ŋatô oc sêhôc asê muŋ su, naŋ goc Pômdau ndê bêc oc meŋ sa. Têm daŋ oc meŋ sa, naŋ lau daêsam oc sêhu Anötö ti ndê yom siŋ. Ma tiŋambu wachuc hoŋ ŋadamba dau oc meŋ sa tiawê. Iŋ ŋgac naŋ gic waê bu niŋga gacgeŋ. 4Iŋ oc toc dau sa ma kêŋ kisa Anötö ŋandô ti gêŋ hoŋ naŋ lau sem akiŋ ti ŋac si anötöi yêc nom, naŋ bocdinaŋ. Ma iŋ oc sôc ndi ndöc Anötö ndê †lôm dabuŋ, ma êŋsau lau bu iŋ Anötö dau. 5Yom dindec pi ŋgac wachuc, iŋ yom wakuc dom. Gauc nem bu têŋ ndoc aö gambo gawhiŋ mac, naŋ gasôm têŋ mac su. 6Ma gêŋ naŋ kwahic dec kalhac iŋ ahuc dec iŋ meŋ sa tiawê su dom, naŋ mac aŋyalê su. Iŋ oc hôc asê tôm ŋandoc naŋ Anötö dau kêmatiŋ tidôŋ su. 7Kwahic dec iŋ ndê ŋaclai naŋ kêgilí lau bu sêkôm mêtê sac, naŋ kôm gweleŋ yêc siŋ dau. Ma ŋaclai dau oc kôm gweleŋ bocdinaŋ, e Anötö kôc gêŋ naŋ kalhac ŋgac dau ahuc, naŋ su. 8Têŋ dinaŋ wachuc hoŋ ŋadamba dau oc meŋ sa tiawê. Tigeŋ têŋ têm naŋ Pômdau Yisu mbu meŋ ti ndê ŋawasi ma ŋaclai atu, naŋ iŋ oc yu wayahô, ma seŋ iŋ su ŋagahô ŋambwa. 9Têŋ ndoc ŋgac sac dau meŋ, naŋ Sadaŋ oc kêŋ ŋaclai têŋ iŋ bu kôm gêŋ dalô atu-tu, ma gêŋ ti ŋaclai, ma êŋsau bu Anötö ndê ŋaclai kôm gêŋ dau. 10Iŋ oc kôm gêŋ sac daêsam ma êŋsau lau naŋ sêsa lêŋ sêniŋga-ŋga. Ŋac lau dau sêtec Anötö ndê yom ŋandô, naŋ tôm bu tôc seŋ dandöc taŋli-ŋga asê têŋ ŋac. 11Tu dinaŋ-ŋga dec Anötö oc hu ŋac siŋ bu Sadaŋ êŋsôŋ ŋac, e sêkêŋ whiŋ yom tasaŋ. 12Ma lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ yom ŋandô dom, ma atac ŋayham atu tu lêŋ sac-ŋga, naŋ oc sêtap si ŋagêyô sac sa, têŋ Anötö ndê bêc êmatôc lau-ŋga.

Anötö kêyaliŋ iŋ ndê lau sa gwanaŋ

13O asidôwai naŋ Pômdau tac whiŋ mac ndu andô, yac mba ŋalôm kac yac bu anem daŋge Anötö tu mac-ŋga tôm bêc hoŋ. Ŋahu bu têŋ têm ŋamata-ŋga andô iŋ kêyaliŋ mac sa gwanaŋ, bu atap iŋ ndê mwasiŋ nem mac si-ŋga sa. Ma gêŋ dau ŋandô sa bocdec bu, kwahic dec mac akêŋ whiŋ yom ŋandô, ma Ŋalau Dabuŋ kôm gweleŋ yêc mac nem ŋalôm bu êmasaŋ mac ati lau dabuŋ. 14Anötö kêgalêm mac sa bu awêkaiŋ mwasiŋ dinaŋ, ma bu atap yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi ndê ŋawasi atu sa. Ma mac atap galem dau sa têŋ ndoc iŋ kêkiŋ yac bu ahoc ŋawaê ŋayham asê têŋ mac naŋ. 15Bocdinaŋ asidôwai, alhac ŋaŋga. Yom ŋandô hoŋ naŋ yac ac dulu têŋ mac ŋa whaŋsuŋ me ato sip bapia, naŋ akôc dôŋ ma aŋkuc ŋapep.

Pol teŋ mbec pi ŋac

16Yac ateŋ yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi lu Damaŋ Anötö bu kôm mac nem ŋalôm tigahô, ma puc mac dôŋ bu akôm mêtê ti asôm yom ŋayham eŋ. Anötö dau iŋ tac whiŋ yac ndu andô ma iŋ gic bata mwasiŋ ŋayham naŋ ŋa-ŋandô dakêŋ bataŋ dambo, ma mwasiŋ dau oc puc yac neŋ ŋalôm dôŋ tôm bêc hoŋ.

Copyright information for `BUK