Acts 11

Pita gic miŋ lau gameŋ apa-ŋga si yom têŋ lau Jerusalem-ŋga

1Lau aposel ti lau sêkêŋ whiŋ Yisu-ŋga naŋ sêmbo gameŋ Judia-ŋga, naŋ sêŋgô ŋawaê bu lau naŋ Israel dom, naŋ sêkôc Anötö ndê yom sa sêwhiŋ. 2Magoc têŋ ndoc Pita hu Sisaria siŋ ma mbu têŋ Jerusalem gi, naŋ lau ŋatô sêsôm iŋ. Ŋac lau Israel-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Pômdau, ma sêsap lau Israel-ŋga si sakiŋ akwa ma pwac sêsê ŋamlic ŋatô su-ŋga dôŋ. Ma ŋac sêsôm Pita bocdec bu, 3“Bocke am sôc lau naŋ sêŋkuc yac neŋ mêtê dasê ŋamlic-ŋga dom, naŋ si andu, ma gêŋ gêŋ whiŋ ŋac?”

4Dec Pita gic hu whê sa timala têŋ ŋac, gêŋ hoŋ naŋ hôc asê iŋ, ma sôm, 5“Têŋ bêc daŋ aö gateŋ mbec gambo malac Jopa, e gatuŋ kaiŋ daŋ sa ma galic gêŋ ŋagatu daŋ. Galic gêŋ gitôm po atu daŋ, naŋ sêsô wac sip ŋakêcsu hale, ma sêŋwhaŋ sip akêŋ undambê têŋ aö meŋ. 6Aö gatôc gwaniŋ ma galic bôc nom-ŋga tidau-tidau, bôc saleŋ-ŋga ti gêŋ naŋ sêŋsêlêŋ ŋa ŋatac pu-ŋga, ma mbac lôlôc-ŋga. 7Dinaŋ su, goc gaŋgô awha daŋ sôm têŋ aö bocdec bu, ‘Pita! Tisa ndic ma neŋ.’ 8Magoc aö gaô yom ma gasôm, ‘Pômdau, mba andô! Moses ndê yomsu gic yao gêŋ dau ma sôm bu iŋ gêŋ ŋadômbwi, ma aö whaŋsuŋ gêm gauc sambuc.’ 9Ma awha dau sa akêŋ undambê tiyham ma sôm, ‘Anötö bu sôm bu gêŋ daŋ iŋ gêŋ ŋawasi, dec am sôm bu ŋadômbwi dom.’ 10Gêŋ hoŋ dinaŋ hôc asê aö tidim tö su, goc Pômdau kôc mbu pi undambê gi tiyham. 11Ma têŋ ndoc dinaŋ lauŋgac tö sêhôc asê andu naŋ aö gambo. Ŋamalac daŋ kêkiŋ ŋac sêtêŋ aö sêmeŋ akêŋ malac Sisaria. 12Ŋalau Dabuŋ sôm têŋ aö bu wahêgo dauŋ tu ŋac lau gameŋ apa-ŋga lec dom, ma kac aö bu wawhiŋ ŋac wandi, dec aö gawhiŋ ŋac ga. Ma asidôwai 6 akêŋ Jopa sêwhiŋ yac si. Yac ahôc asê ma asôc ŋamalac dau ndê andu a. 13Ma iŋ gic miŋ têŋ yac bu aŋela daŋ hoc dau asê têŋ iŋ yêc ndê andu, ma sôm yom têŋ iŋ bocdec bu, ‘Êmkiŋ lau sêtêŋ malac Jopa sêndi ma sêkôc Saimon naŋ sêsam bu Pita, naŋ meŋ. 14Iŋ oc whê yom sa têŋ mac, pi lêŋ naŋ am ti nem lau hoŋ atap Anötö ndê mwasiŋ nem mac si ambo tamli ŋapaŋ-ŋga sa.’

15“Bocdinaŋ aö gac hu bu wasôm yom têŋ ŋac, ma têŋ ndoc dau dinaŋ Ŋalau Dabuŋ gêm ŋac ahuc tôm iŋ meŋ pi yac têŋ ŋamata-ŋga. 16Ma têŋ dinaŋ aö gauc gêm Pômdau ndê yom bocdec bu, ‘Jon kêku lau ŋa bu, tigeŋ Anötö oc êŋku mac ŋa Ŋalau Dabuŋ.’ 17Lau dinaŋ sêkêŋ whiŋ Pômdau Yisu Kilisi tôm yac lau Israel-ŋga dakêŋ whiŋ, ma bocdinaŋ dec Anötö kêmwasiŋ ŋac ŋa Ŋalau Dabuŋ tôm iŋ kôm têŋ yac. Anötö dau ndê lêŋ dinaŋ, ma aö asa dec bu walhac ahuc?”

18Lau Israel-ŋga dau sêŋgô Pita ndê yom dinaŋ e ŋac si yom mba, ma sêmpiŋ Anötö ma sêsôm, “Kwahic dec yac taŋyalê bu lau hoŋ naŋ sem dau kwi, naŋ oc sêtap Anötö ndê mwasiŋ sêndöc tali ŋapaŋ-ŋga sa. Yac lau Israel-ŋga, ma lau naŋ sêmbo Israel si toŋ dom, naŋ sêwhiŋ.”

Lau sêkêŋ whiŋ Yisu yêc malac Antiok

19Têŋ ndoc lau Israel-ŋga sic Steven ndu, naŋ sic hu sêkêŋ kisa lau sêkêŋ whiŋ-ŋga e ŋac si daêsam sêhu Jerusalem siŋ ma sêlhö têŋtêŋ. Ŋatô sêtêŋ gameŋ Pionisia-ŋga ti nduc Saipras, ma ŋatô sêtêŋ malac Antiok si. Yêc gameŋ bocke naŋ sêhôc asê, naŋ sêhoc ŋawaê ŋayham asê, magoc sêsôm têŋ lau Israel-ŋga tawasê. 20Magoc lau ŋatô naŋ sêhu Jerusalem siŋ, naŋ si malachu Sairin ma nduc Saipras, naŋ sêtêŋ Antiok si, ma sic hu sêsôm ŋawaê ŋayham pi Pômdau Yisu têŋ lau Grik sêwhiŋ lau Israel-ŋga yêc malac dinaŋ. 21Ma Pômdau gêm mbec gweleŋ dau e lau daêsam ŋandô sem dau kwi ma sêkêŋ whiŋ Pômdau.

22Tiŋambu lau Jerusalem-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu, naŋ sêŋgô gêŋ dau ŋawaê, dec sêŋkiŋ Banabas têŋ Antiok gi. 23Banabas iŋ ŋgac ŋayham naŋ Ŋalau Dabuŋ gêm iŋ ahuc ma kêŋ whiŋ ŋaŋga. Têŋ ndoc iŋ hôc asê Antiok, naŋ gêlic bu lau daêsam sêtap Anötö ndê mwasiŋ sa ma sêkêŋ whiŋ Yisu. Dec iŋ tac ŋayham atu, ma kêgilí ŋac bu sêsap Pômdau dôŋ, ma sêkêŋ whiŋ iŋ ti si ŋalôm sambuc. Ma têŋ ndoc dinaŋ lau daêsam sêŋgô Banabas ndê yom ma sêkêŋ whiŋ Pômdau.

25Malô goc Banabas têŋ malac atu Tasis gi ma kêsalê Saul. 26Iŋ tap iŋ sa su, goc kôc iŋ sa, ma iŋlu sêmbu sêtêŋ Antiok si. Ma iŋlu sêkôm gweleŋ yêc gôlôwac dabuŋ ŋalôm, sêndôhôŋ lau daêsam gitôm yala sambuc daŋ. Malac Antiok ti malac ŋamata-ŋga naŋ lau sic hu sêsam lau sêkêŋ whiŋ-ŋga bu Kilisi ndê lau.

27Têŋ ŋasawa dinaŋ propet ŋatô akêŋ Jerusalem sêsip Antiok si. 28Ma Ŋalau Dabuŋ kac ŋac si ŋgac daŋ ŋaê Agabus, dec tisa yêc lau sêkêŋ whiŋ-ŋga aŋgô-ŋga, ma hoc yom asê bu tiŋambu tôbôm atu oc nem gameŋ naŋ lau Rom sem gôliŋ, naŋ ahuc sambuc. (Ma iŋ ndê yom dau ŋandô sa têŋ ndoc Klaudias ti kiŋ Rom-ŋga.) 29Tu dinaŋ-ŋga lau naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu sêkôc gauc pi lêŋ bu sênem asidôwai naŋ sêndöc gameŋ Judia-ŋga, naŋ sa. Ŋac tigeŋ-tigeŋ sic awa sa tôm Anötö kêmwasiŋ ŋac, 30ma sêkêŋ têŋ Banabas lu Saul bu sêkôc sa sêndi, ma sêkêŋ têŋ lau sêkêŋ whiŋ-ŋga si lau bata naŋ sêmbo Jerusalem.

Copyright information for `BUK