Acts 7

Steven sôm yom têŋ lau Sanedrin-ŋga

1Ma dabuŋsiga ŋamata-ŋga ndac iŋ bu, “Yom dindec naŋ sêŋgôliŋ pi am, naŋ yom ŋandô, me mba?” 2Ma Steven ô yom ma sôm, “Asidôwai ti damaŋi. Aŋgô su naŋ! Muŋ-ŋga lê abaŋ Abraham ndöc Mesopotemia, iŋ têŋ malac Haran gi su dom, ma Anötö Ŋawê Ŋadau hoc dau asê têŋ iŋ. 3Ma sôm têŋ iŋ, ‘Hu nem gameŋ ti am nem lau siŋ, ma têŋ gameŋ daŋ naŋ aö bu watôc têŋ am, naŋ ndi.’ 4Bocdinaŋ iŋ hu lau Saldi si gameŋ siŋ, ma sa gi ndöc Haran. Tiŋambu iŋ damba mbac ndu su, goc Anötö kêkiŋ Abraham bu têŋ gameŋ dindec naŋ kwahic dec mac andöc, naŋ meŋ. 5Tigeŋ iŋ kêŋ nom têŋ Abraham wêkaiŋ yêc gameŋ dindec dom. Mba, Abraham dau tap nom sauŋ daŋ sa dom! Têŋ ndoc dinaŋ Abraham ndê balêkoc mba, magoc Anötö kêmatiŋ yom tidôŋ têŋ iŋ, bu iŋ ti iŋ ndê lau wakuc oc sêwêkaiŋ gameŋ dau. 6Ma Anötö sôm têŋ iŋ bu, ‘Am nem wakuc oc sêhu gameŋ dindec siŋ ma sêndöc sêtôm lau apa yêc lau daŋ si gameŋ. Ma ŋac oc sênem akiŋ lau dau, ma lau dau oc sêkôm ŋac ŋayom nditôm yala 400. 7Magoc tiŋambu aö oc wakêŋ ŋagêyô têŋ lau gameŋ dinaŋ-ŋga naŋ sem akiŋ ŋac, ma am nem wakuc oc sêhu gameŋ dinaŋ siŋ ma sêmbu sêmeŋ sênem akiŋ aö yêc gameŋ dindec.’ 8Ma Anötö kêŋ †pwac sêsê lauŋgac si ŋamlic ŋatô su-ŋga têŋ Abraham. Tiŋambu Abraham kwê ndê atuŋgac Aisak asê, ma sê iŋ ndê ŋamlic ŋatô su têŋ iŋ ndê bêc ti-8-ŋga. Aisak dau kwê Jakob asê, ma Jakob kwê yac neŋ abaŋi 12 asê, naŋ sêti yac neŋ gôlôwac Israel-ŋga toŋ 12 si ŋahu. 9Josep iŋ abaŋi 12 si daŋ, magoc dôwai sem lêmuŋ iŋ, dec sêkêŋ iŋ têŋ lau semlhi. Ma lau dau sêkôc iŋ sa sêsip gameŋ Isip-ŋga si, ma iŋ mbo gameŋ dinaŋ tôm ŋgac akiŋ ŋambwa daŋ. Magoc Anötö mbo whiŋ Josep, 10dec gêm iŋ si yêc ŋawapac bocke naŋ tap iŋ sa. Iŋ kêŋ gauc ŋayham-ŋayham têŋ iŋ dec lau Isip-ŋga si kiŋ Parao gêlic iŋ ŋayham, ma kêŋ iŋ gêm gôliŋ gêŋ hoŋ yêc iŋ ndê andu kiŋ-ŋga, ma gameŋ Isip-ŋga sambuc. 11Tiŋambu tôbôm gêm Isip ma Kanan ahuc e lau sêhôc ŋawapac atu, ma abaŋi sêpônda gêŋ sêneŋ-ŋga. 12Jakob ŋgô ŋawaê bu gêŋ daneŋ-ŋga yêc Isip, dec kêkiŋ ndê atui sêsip Isip si. Têm ŋamata-ŋga dinaŋ sêsip si ma semlhi gêŋ daneŋ-ŋga, ma sêmbu sêmeŋ. 13Tiŋambu iŋ kêkiŋ ŋac sêsip Isip si tiyham, ma têŋ dinaŋ Josep sôm dau asê têŋ ndê asidôwai, ma Parao ŋgô ŋawaê pi Josep ndê gôlôwac. 14Goc Josep kêkiŋ yom têŋ iŋ damba Jakob ti iŋ ndê lau ŋatô, bu ŋac hoŋ sêsip Isip sêtêŋ iŋ sêndi. Ŋac lau dinaŋ lau 75. 15Bocdinaŋ Jakob ti yac neŋ abaŋi sêsip Isip si, ma sêndöc e sêmbac ndu sêyêc gameŋ dinaŋ. 16Ma tiŋambu ŋac si lau wakuc sêkôc ŋac si ŋakwa su yêc Isip bu sêŋsuhuŋ ŋac yêc malac Sekem, sêyêc sêhô naŋ Abraham gêmlhi su yêc Hamo ndê atui.

17“Tiŋambu, ndoc meŋ kêpiŋ bu yom naŋ Anötö gic bata têŋ Abraham, naŋ ŋandô sa. Têŋ têm dinaŋ lau Israel-ŋga naŋ sêndöc Isip, naŋ sêti daêsam ŋandô. 18Magoc kiŋ wakuc daŋ gêm gôliŋ Isip, naŋ kêyalê Josep dom. 19Iŋ yob yac neŋ abaŋi solop dom, ma kêŋ ŋawapac atu têŋ ŋac. Iŋ gic yomsu ŋac bu sêmbaliŋ balêkoc wakuc hoŋ siŋ sêniŋga. 20Têŋ ndoc dinaŋ Moses dinda kôc iŋ, ma Anötö gêlic iŋ ŋayham. Ŋac sêlôm iŋ sêmbo damba ndê andu gitôm ayô tö. 21Tiŋambu sêkôc iŋ sa si ma sêsiŋ iŋ, ma malô goc Parao ndê atuwê tap iŋ sa ma gôlôm iŋ ti ndê balêkoc. 22Ma bocdinaŋ dec Moses sôc lôm bapia ma kêdôhôŋ lau Isip-ŋga si gauc hoŋ. Ma iŋ ti ŋgac ŋaŋga tu sôm yom ma kôm gweleŋ-ŋga. 23Iŋ mbo e iŋ ndê yala ti 40 su, ma bêc daŋ iŋ gauc gêm bu sa ndi lic ndê asidôwai Israel-ŋga. 24Têŋ ndoc dinaŋ iŋ gêlic ŋgac Isip-ŋga daŋ kôm ŋgac Israel-ŋga daŋ ŋayom. Dec iŋ gic ŋgac Isip-ŋga dinaŋ ndu bu nem iŋ ndê asidôwa dinaŋ si. 25Iŋ gauc gêm bu mboe iŋ ndê asidôwai oc sêŋyalê bu Anötö kêyaliŋ iŋ sa bu nem ŋac sa, magoc mba. Ŋac sem gauc. 26Ŋagalaŋsê iŋ sa gi tiyham ma gêlic Israel lu sic dau sêmbo. Iŋ bu nem malô iŋlu, dec sôm, ‘Amlu asidôwa, ma tu sake-ŋga dec akêŋ kisa daôm?’ 27Magoc ŋgac lu dau si daŋ, naŋ bu kôm ndê asidôwa tisac, naŋ suc Moses sa gi, ma sôm, ‘Asa kêŋ am bu nem gôliŋ ma êmatôc yac? 28Bocke? Am bu ndic aö ndu gitôm am gic ŋgac Isip-ŋga daŋ têŋ alhabêc, a?’

29“Têŋ ndoc Moses ŋgô yom dinaŋ, naŋ iŋ kölhö têŋ gameŋ Midian-ŋga gi, ma ndöc dinaŋ gitôm ŋgac apa. Ma yêc dinaŋ iŋ gêm awhê sa ma kwê balêkoc ŋgac lu asê. 30Yala 40 giŋga su, goc aŋela daŋ hoc dau asê têŋ iŋ ŋalêŋ bocdec. Moses mbo Lôc †Sainai yêc gameŋ sawa, ma gêlic ya ŋawahô golom sa a sauŋ daŋ. 31Gêŋ dau kôm iŋ sö ma gauc gêm yom daêsam. Iŋ tigasuc gi bu lic gêŋ dau, dec ŋgô Pômdau awha sa têŋ iŋ meŋ bocdec bu, 32‘Am apami Abraham lu Aisak ma Jakob si Anötö aö.’ Moses ŋgô yom dau e kêtitec ŋandô ma töc dau bu hôc tandô sa ma lic tiyham. 33Goc Pômdau sôm têŋ iŋ, ‘Kôc nem atapa su yêc gahim, bu gameŋ naŋ am kalhac, naŋ gameŋ dabuŋ. 34Aö galic su bu aö neŋ lau sêmbo sac yêc Isip. Aö gaŋgô ŋac si daŋgi, madec gasip gameŋ bu waŋgaho ŋac su yêc ŋawapac dau. Bocdinaŋ kwahic dec aö oc waŋkiŋ am mbu têŋ Isip ndi.’”

35Steven gic miŋ yom dinaŋ, goc sôm, “Aö wasôm têŋ mac, bu Moses iŋ ŋgac dau, naŋ muŋ-ŋga lau Israel-ŋga sêtec iŋ ti sêsôm iŋ bocdec bu, ‘Asa kêŋ am bu nem gôliŋ ti êmatôc yac?’ Tigeŋ Anötö dau ndê aŋela hoc dau asê têŋ iŋ yêc a sauŋ dinaŋ, ma kêkiŋ iŋ bu nem gôliŋ lau Israel-ŋga ma kôc ŋac su yêc gameŋ Isip-ŋga. 36Bocdinaŋ iŋ kôc ŋac sêsa akêŋ Isip sêmeŋ. Têŋ ndoc dinaŋ iŋ kôm gêŋ dalô ti gêŋ atu-tu daêsam yêc gameŋ Isip-ŋga, ma yêc gwêc naŋ sêsam bu Gwêc Koc. Ma iŋ kôm gêŋ dalô tidau-tidau yêc gameŋ sawa tôm yala 40.

37“Iŋ Moses dau dinaŋ goc sôm têŋ lau Israel-ŋga bu, ‘Anötö oc tôc ŋgac daŋ yêc mac nem toŋ ŋalôm, ti propet nditôm aö dauŋ.’ 38Moses mbo whiŋ lau Israel-ŋga têŋ ndoc sêmbo gameŋ sawa. Iŋ kalhac aŋela naŋ sôm yom têŋ iŋ yêc Lôc Sainai, ma yac neŋ abaŋi ŋalhu, bu kôc Pômdau ndê yom dandöc taŋli-ŋga ma kêŋ têŋ lau Israel-ŋga. Ma lau dau sic yom dau dulu e meŋ têŋ yac. 39Magoc yac neŋ abaŋi sêtec bu sêsôc iŋ ŋapu. Ŋac sêpu iŋ ma ŋac si ŋalôm gauc gêm gameŋ Isip-ŋga ŋapaŋ, e ŋac atac whiŋ bu sêmbu sêndi. 40Têŋ ndoc Moses mbo Lôc Sainai ŋasawa baliŋ, naŋ ŋac sêsôm têŋ Aron bu, ‘Iŋ ŋgac Moses dinaŋ, kôc yac sa asa yêc Isip ameŋ, ma kwahic dec yac am gauc gêŋ bocke hôc asê iŋ. Bocdinaŋ êmasaŋ anötöi gwam bu sêwê yac.’ 41Têŋ ndoc dinaŋ ŋac sêmasaŋ makao ŋagatu ti gwam, goc sêndê mwasiŋ atu daŋ tu bu sêtoc gêŋ dau sa-ŋga. Ŋac sêkêŋ da têŋ gwam dau, ma atac ŋayham kêlêc pi gêŋ naŋ ŋac dau amba sêmasaŋ. 42Tu dinaŋ-ŋga dec Anötö puc dômbwê ŋac ma hu ŋac siŋ bu sênem akiŋ tata ti gêŋ umboŋ-ŋga. Lau propet sêto yom pi ŋac si mêtê dau bocdec bu:

  • O mac lau Israel-ŋga. Yala 40 dinaŋ mac ambo gameŋ sawa, naŋ mac akêŋ nem gêŋ daŋ ti da têŋ aö dom. Mba!
43Mac êlêmê ambalaŋ bac po daŋ tu anem akiŋ mac nem anötö tasaŋ Molek-ŋga. Ma mac am akiŋ tata daŋ ŋaê Repa ti mac nem anötö, ma apôŋ hamduc têŋ anötöi gwam daêsam naŋ mac amasaŋ. Tu dinaŋ-ŋga aö watiŋ mac su andi andöc gameŋ Babilon-ŋga ŋadaŋga tôm lau gapocwalô-ŋga. [Amos 5:25-27]

44Yêc gameŋ sawa, Anötö whê sa ti tôc lêŋ têŋ Moses bu lau Israel-ŋga sêmasaŋ †bac dabuŋ daŋ ti ŋac si gameŋ sênem akiŋ iŋ-ŋga, naŋ sêkêŋ †apa yomsu-ŋga yêc ŋalôm. Iŋ kêmasaŋ gêŋ dau tôm Anötö tôc asê têŋ iŋ, ma abaŋi sêmbalaŋ gêŋ dau whiŋ ŋac, têŋ ndoc ŋac sêŋsêlêŋ si. 45Ŋalêŋ dau dinaŋ Anötö kêŋ ndê bac dabuŋ têŋ lau Israel-ŋga yêc gameŋ sawa. Tiŋambu Anötö soc lau naŋ sêndöc gameŋ Kanan-ŋga su, bu kêŋ gameŋ dau têŋ ŋac. Ma têŋ ndoc Josua wê ŋac sêsôc gameŋ Kanan-ŋga si, naŋ sêmbalaŋ bac dabuŋ dau whiŋ ŋac. Ma bac dau kalhac whiŋ ŋac e Dawid ndê têm. 46Anötö gêlic Dawid ŋayham, ma Dawid tac whiŋ bu kwê lôm daŋ sa ti Jakob ndê Anötö ndê andu ŋandô. 47Magoc Dawid kwê andu dau dom, iŋ ndê atuŋgac Solomon kwê andu dau sa. 48Tigeŋ kwahic dec aö wasôm têŋ mac bu Anötö Ŋaclai ti Ŋawasi Ŋadau, iŋ ndöc andu naŋ ŋamalac sêkwê, naŋ dom. Tôm yom naŋ propet Aisaya to bocdec bu:

49
  • Pômdau sôm, ‘Undambê ti aneŋ pôŋ kiŋ-ŋga, ma gameŋ nom-ŋga ti gameŋ gahiŋ lhac-ŋga. Bocdinaŋ mac oc akwê andu kaiŋ bocke tu bu wandöc-ŋga? Me amasaŋ gameŋ bocke tu waŋwhaŋ dauŋ-ŋga?
50Bu aö dauŋ gakêŋ gêŋ hoŋ dinaŋ.’” [Ais 66:1-2]

51Têŋ dinaŋ Steven sôm têŋ ŋac lau Sanedrin-ŋga bu, “Mac lau ŋalôm ŋadandi-ŋga. Mac am daôm kwi dom, ma mac nem daŋamsuŋ kwa ŋaŋga. Mac nem mêtê gitôm apami si. Mac êlêmê atec Ŋalau Dabuŋ ndê gweleŋ. 52Mac nem apami sêkêŋ kisa propet hoŋ naŋ Anötö kêkiŋ. Ma propet naŋ sêhoc yom asê pi ŋgac gitêŋ nem lau si-ŋga naŋ Anötö oc êŋkiŋ meŋ, naŋ apami sic ŋac ndu. Ŋgac gitêŋ dau meŋ su, magoc mac akêŋ iŋ sip lau Rom-ŋga amba ma ac iŋ ndu. 53O mac lau daôm! Mac daôm akôc Anötö ndê yomsu naŋ aŋela sêkêŋ têŋ abaŋi, naŋ su, tigeŋ asôc ŋapu dom!”

Sêtuc Steven ŋa hoc mbac ndu

54Têŋ ndoc lau Sanedrin-ŋga sêŋgô Steven ndê yom dinaŋ, naŋ ŋac atac ŋandê atu ma sêseŋ lhô tu iŋ-ŋga. 55Magoc Ŋalau Dabuŋ gêm Steven dau ahuc, ma iŋ tatac undambê ma gêlic Anötö ndê ŋawasi, ma Yisu kalhac Anötö amba andô-ŋga. 56Dec iŋ sôm, “Alic su naŋ! Aö galic undambê kac sa ma †Ŋamalac ndê Atu kalhac Anötö ndê amba andô-ŋga.” 57Ŋac sêŋgô yom dinaŋ goc sêpôc daŋgasuŋ ahuc, ma sêmbwêc atu pi gi. Ŋac sênti sêtêŋ iŋ si, 58ma sêtiŋ iŋ sa malac ŋamakê gi, ma sic hu sêtuc iŋ ŋa hoc. Lau naŋ sêŋgôliŋ yom pi Steven, naŋ sêkac si ŋakwê bambaliŋ su, ma sêkêŋ têŋ ŋgac wakuc daŋ ŋaê Saul bu yob. 59Ŋac sêtuc hoc pi Steven sêmbo, ma iŋ teŋ mbec têŋ Pômdau bocdec, “O Pômdau Yisu, kôc aneŋ gatuŋ sa loc.” 60Goc iŋ peŋ ŋa haduc-ŋga sip gi ma mbwêc atu bu, “Pômdau, gauc nem sac naŋ lau sêkôm têŋ aö, naŋ dom.” Iŋ sôm su, goc mbac ndu.

Copyright information for `BUK