Ephesians 1

Pol gic hu ndê bapia têŋ lau Epesas-ŋga

1Aö Pol, naŋ gati Yisu Kilisi ndê †aposel kêkuc Anötö ndê atac whiŋ, gato bapia dindec têŋ lau dabuŋ malac Epesas-ŋga, mac lau naŋ akêŋ whiŋ Yisu Kilisi. 2Mwasiŋ ti yom malô têŋ mac akêŋ Damaŋ Anötö, lu Pômdau Yisu Kilisi.

Mwasiŋ ŋalôm-ŋga naŋ datap sa tu Kilisi-ŋga

3Tampiŋ Anötö, yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi Damba, naŋ kêmwasiŋ yac lau naŋ dakêŋ whiŋ Kilisi, ŋa Ŋalau Dabuŋ ndê mwasiŋ ŋalôm-ŋga tidau-tidau, naŋ ŋahu yêc undambê. 4Bu têŋ ndoc iŋ kêŋ undambê ti nom su dom, naŋ iŋ kêyaliŋ yac sa gwanaŋ su, bu piŋ yac dôŋ danem damiŋ Kilisi, ma bu dati lau dabuŋ ma dambo iŋ aŋgô-ŋga ti neŋ giso mbasi. Iŋ tac whiŋ yac ndu andô, 5dec kêyaliŋ yac sa gwanaŋ su, ma kêmasaŋ lêŋ bu kôc yac sa dati iŋ ndê balêkoc, tu Yisu Kilisi-ŋga. Lêŋ dau kêkuc iŋ ndê atac whiŋ, ma iŋ gêlic ŋayham bu kôm ŋandô sa, 6tu bu yac dapo Anötö ndê waê sa tiatu, tu mwasiŋ atu naŋ datap sa ŋambwa, tu iŋ ndê Atuŋgac naŋ iŋ atac whiŋ kêlêc-ŋga. 7Yac lau naŋ dakêŋ whiŋ Yisu Kilisi, naŋ Anötö suc yac neŋ sac kwi ma gêmlhi yac neŋ sac ŋatôp, ŋa Kilisi ndê dac. Anötö iŋ mwasiŋ ti mwasiŋ Ŋadau, dec kôm gêŋ dau ŋandô sa. 8Iŋ ndê mwasiŋ kêsalê yac ahuc, ma kêŋ gauc ŋayham-ŋayham têŋ yac bu taŋyalê iŋ ti ndê yom-ŋga. 9Ma lêŋ naŋ Anötö gauc gêm tidôŋ muŋ su, ma gêlic ŋayham bu Kilisi kôm ŋandô sa, naŋ yêc siŋ dau têŋ têm ŋamata-ŋga andô e meŋ, magoc kwahic dec Anötö hoc asê têŋ yac. 10Lêŋ dau bocdec. Anötö tac whiŋ bu piŋ gêŋ undambê-ŋga ti gêŋ nom-ŋga hoŋ dôŋ sêsôc ŋagôlôŋ tigeŋ ŋapu, ma ŋagôlôŋ dau iŋ Kilisi. Ma gêŋ dau oc ŋandô sa têŋ ndoc naŋ Anötö kêmatiŋ tidôŋ.

11Lêŋ hoŋ naŋ Anötö gauc gêm tidôŋ, naŋ kôm ŋandô sa kêkuc iŋ dau ndê atac whiŋ. Ma têŋ têm ŋamata-ŋga andô, iŋ gauc gêm tidôŋ bu êŋyaliŋ yac lau naŋ ambo Israel si toŋ ŋalôm naŋ sa, bu piŋ yac dôŋ anem damiŋ Kilisi. 12Anötö kôm gêŋ dau, bu yac lau naŋ ati lau ŋamata-ŋga bu akêŋ bataŋ bu atap Anötö ndê mwasiŋ nem yac si-ŋga sa tu Kilisi-ŋga, naŋ oc ambo tu ampiŋ iŋ, ma tu apo iŋ ndê waê sa-ŋga. 13Ma mac †lau gameŋ apa-ŋga bocdinaŋ. Anötö piŋ mac dôŋ am damiŋ Kilisi awhiŋ yac lau Israel-ŋga, têŋ ndoc mac aŋgô yom ŋandô ŋawaê ŋayham-ŋga, naŋ whê Anötö ndê lêŋ nem mac si-ŋga sa. Ma têŋ ndoc mac akêŋ whiŋ, naŋ Anötö kêŋ Ŋalau Dabuŋ naŋ iŋ gic bata muŋ su, bu ti mac nem ŋadalô bu tôc asê bu mac ati Kilisi ndê lau. 14Ŋalau dau, Anötö kêŋ têŋ yac gitôm gêŋ ŋandô mbêc, tu bu tôc asê bu mwasiŋ hoŋ naŋ iŋ gic bata bu dawêkaiŋ tiŋambu, naŋ oc datap sa yomandô. Anötö gêmlhi yac su dati iŋ ndê, ma gêŋ dau ŋa-ŋandô yac oc datap sa têŋ bêc ŋambu-ŋga. Tu dinaŋ-ŋga tampiŋ Anötö ma dapo iŋ ndê waê sa.

Pol teŋ mbec tu lau Epesas-ŋga

15Aö gaŋgô ŋawaê bu mac akêŋ whiŋ Pômdau Yisu Kilisi ŋaŋga, ma atac whiŋ lau dabuŋ hoŋ. Ma tu dinaŋ-ŋga dec, 16aö gateŋ mbec ma gam daŋge Anötö tu mac-ŋga tôm bêc hoŋ. 17Yêc aneŋ mbec hoŋ ŋalôm, aö gateŋ yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi Damba, Ŋawasi Ŋadau Anötö, bu iŋ ndê Ŋalau kêŋ gauc ŋayham têŋ mac, ma whê Anötö ndê yom sa têŋ mac e aŋyalê iŋ tidôŋ andô. 18Ma aö gateŋ whiŋ bu Anötö whê mac nem gauc sa e aŋyalê sôc ŋalôm ndi, mwasiŋ ti ŋawasi atu naŋ iŋ kêgalêm mac sa bu awêkaiŋ awhiŋ iŋ ndê lau dabuŋ hoŋ, naŋ mac tamkwê ambo. 19Ma aö gateŋ mbec bu mac aŋyalê Anötö ndê ŋaclai naŋ hôc gêlêc ŋaclai hoŋ su, naŋ iŋ kêŋ bu nem yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga sa. Anötö ndê ŋaclai atu tigeŋ dinaŋ, 20uŋ Kilisi sa akêŋ lau batê-ŋga, ma kêŋ iŋ ndöc iŋ dau amba andô-ŋga yêc undambê. 21Ma Kilisi ndöc Anötö ndê andô-ŋga, dec hôc gêlêc kiŋ ti gôliŋwaga ma ŋaclai ti ŋaŋga hoŋ naŋ sêmbo undambê me sêmbo nom, ma iŋ hôc gêlêc ŋaê ti waê hoŋ naŋ sêtoc sa têŋ têm kwahic dec-ŋga ma têŋ têm ŋambu-ŋga bocdinaŋ. 22Ma Anötö kêŋ gêŋ hoŋ sêsôc Kilisi gahi ŋapu, ma kêyaliŋ iŋ sa ti gôlôwac dabuŋ si ŋagôlôŋ bu nem gôliŋ gêŋ hoŋ. 23Gôlôwac dabuŋ dau ti Kilisi ndê ŋandô. Ma Kilisi ndê mwasiŋ ti ŋaclai naŋ gêm gameŋ hoŋ ahuc, naŋ kêsalê gôlôwac dabuŋ ahuc.

Copyright information for `BUK