Ephesians 3

Pol gêm akiŋ lau apa

1Ŋalêŋ dinaŋ Anötö kêmwasiŋ mac lau apa, ma tu dinaŋ-ŋga dec aö Pol, gati Yisu Kilisi ndê ŋgac gapocwalô-ŋga tu wanem gweleŋ ma wanem mac sa bu atap mwasiŋ dau sa. 2Mac aŋgô ŋawaê su, pi lêŋ naŋ Anötö kêmasaŋ tu bu êmwasiŋ mac lau gameŋ apa-ŋga, dec kêyaliŋ aö sa bu wahoc yom dau asê têŋ mac. 3Bu yom pi Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga, naŋ muŋ-ŋga yêc siŋ dau, naŋ iŋ hoc asê têŋ aö. Aö gato bapia ŋalhô apê têŋ mac pi gêŋ dau su. 4Ma bapia naŋ kwahic dec gato, naŋ bu whê nem gauc sa pi Kilisi ndê gweleŋ naŋ ŋahu yêc siŋ dau, naŋ Anötö hoc asê têŋ aö. 5Yom pi Kilisi dau iŋ tiawê têŋ lau ŋamata-ŋga dom. Magoc kwahic dec Ŋalau Dabuŋ hoc asê têŋ Anötö ndê aposel dabuŋ ma têŋ lau propet. 6Ma yom naŋ muŋ-ŋga yêc siŋ dau naŋ bocdec bu, mwasiŋ ŋayham hoŋ naŋ Anötö gic bata bu kêŋ têŋ yac, naŋ mac lau apa awêkaiŋ awhiŋ yac lau Israel-ŋga, ma yac hoŋ dati toŋ tigeŋ. Asa naŋ kêŋ whiŋ Yisu Kilisi, naŋ oc tap mwasiŋ dau sa, tôm ŋawaê ŋayham whê sa têŋ yac.

7Anötö kêmwasiŋ aö ma puc aö dôŋ ŋa iŋ ndê ŋaclai atu, ma bocdinaŋ dec gati iŋ ndê ŋgac akiŋ bu wahoc ŋawaê ŋayham dau asê. 8Aö gati Anötö ndê lau dabuŋ hoŋ si ŋgac ŋambu-ŋga, tigeŋ iŋ kêmwasiŋ ma kêkiŋ aö bu wahoc ŋawaê ŋayham asê têŋ mac lau apa, pi mwasiŋ atu naŋ datap sa yêc Kilisi. Mwasiŋ dau atu andô, ŋahu sip ŋalôm gi ma pi lôlôc gi, ma hôc gêlêc ŋamalac si gauc atu-tu hoŋ. 9Ma iŋ kêkiŋ aö bu wawhê lau hoŋ si gauc sa pi Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga, naŋ têm hic baliŋ su yêc siŋ dau yêc Anötö naŋ kêŋ undambê ti nom ma gêŋ hoŋ. 10Magoc kwahic dec Anötö tac whiŋ bu ŋaclai ti gôliŋ hoŋ naŋ sêmbo undambê ma sêmbo umboŋ ŋasawa, naŋ oc sêŋyalê iŋ ndê gauc atu-tu. Iŋ piŋ lau apa ma lau Israel-ŋga dôŋ sêti gôlôwac dabuŋ tigeŋ, ma lêŋ dinaŋ tôc iŋ ndê gauc asê tiawê. 11Lêŋ dau iŋ gauc gêm tidôŋ muŋ su, ma kwahic dec yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi kôm ŋandô sa.

12Tu dakêŋ whiŋ ti dasap Kilisi dôŋ-ŋga, dec gêŋ daŋ kalhac yac ahuc bu datêŋ Anötö dandi-ŋga dom, ma datigasuc iŋ ti atac pa su. 13Bocdinaŋ aö wateŋ mac bu ahêgo daôm dom tu ŋawapac hoŋ naŋ gahôc tu mac-ŋga, bu gahôc tu bu mac ati lau tiwaê yêc Anötö aŋgô-ŋga.

Pol teŋ mbec tu lau Epesas-ŋga

14Tu gêŋ hoŋ dinaŋ-ŋga, dec aö gapôŋ haŋduc têŋ Damaŋ Anötö, naŋ gêlic ŋayham bu hê ndê ŋaê pi lau undambê ti nom-ŋga hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ Kilisi, ma sam ŋac bu iŋ ndê balêkoc. 16Ma aö gateŋ Mwasiŋ Ŋadau Anötö, bu kêŋ ndê Ŋalau sip nem ŋalôm, bu puc mac dôŋ ŋa iŋ ndê ŋaclai atu. 17Ma gateŋ iŋ bu kêŋ Kilisi ndöc nem ŋalôm tu mac nem akêŋ whiŋ-ŋga. Ma mêtê atac whiŋ-ŋga puc mac dôŋ bu alhac ŋaŋga, tôm a naŋ ŋawakac gacgeŋ sip nom ŋalôm gi. 18Kilisi ndê atac whiŋ yac iŋ gêŋ atu andô, naŋ tôm dom bu danem dôhôŋ, ma ŋahu hôc gêlêc gauc nom-ŋga hoŋ su. Magoc aö gateŋ Anötö bu kêŋ ŋaclai ti gauc têŋ mac bu aŋyalê Kilisi ndê atac whiŋ, awhiŋ lau dabuŋ hoŋ. Aö gateŋ mbec pi gêŋ hoŋ dinaŋ, tu bu mac ati lau gwalam akwa akêŋ whiŋ-ŋga naŋ Anötö ti ndê mwasiŋ ti ŋawasi ma ŋaclai atu nem mac hoŋ ahuc.

20Anötö ndê ŋaclai, naŋ gêm gweleŋ yêc yac neŋ ŋalôm, naŋ ŋaclai atu andô. Yac datôm dom bu gauc nem me dateŋ gêŋ daŋ, naŋ iŋ ndê ŋaclai oc tôm dom bu kôm ŋandô sa ŋagahô eŋ. 21Tu dinaŋ-ŋga yac lau naŋ dambo gôlôwac dabuŋ ŋalôm, ma yac neŋ wakuc hoŋ naŋ bu sêŋkuc yac, naŋ dahoc Anötö ndê waê asê tu Yisu Kilisi-ŋga, tôm têm hoŋ ndi. Yomandô.

Copyright information for `BUK