Ephesians 6

Damba ti dindai ma balêkoc si yom ŋatô

1Mac balêkoc, daŋam wambu dinam ti damami tu Pômdau-ŋga, bu lêŋ dau iŋ lêŋ gitêŋ. 2Bu Anötö ndê yomsu naŋ sôm bu, “Toc damam lu dinam sa,” naŋ yomsu ŋamata-ŋga naŋ Anötö gic bata yom daŋ whiŋ bocdec bu, 3Kôm bocdinaŋ, dec aö wanem mbec am nem lêŋ hoŋ, ma wandic têku nem têm mbo tamli yêc nom-ŋga.

4Mac dambai, ayob daôm bu akôm nem balêkoc atac ŋandê dom. Magoc tôm têm hoŋ naŋ sêmbo sêwhiŋ mac, naŋ andôhôŋ ti anem la ŋac ŋalêŋ solop naŋ gic Pômdau ndê lau ŋawaê, e sêtiatu.

Lau akiŋ ma ŋadaui si yom

5Mac lau akiŋ, daŋam wambu nem ŋadaui nom-ŋga, ma atoc ŋac sa ti asôc ŋac ŋapu ŋapep. Akôm ti nem ŋalôm sambuc, tôm mac am akiŋ Kilisi dau. 6Ma gauc nem bu akôm tu bu nem ŋadaui sêlic mac ŋayham-ŋga ŋambwa lec dom. Mba. Mac nem ŋadaui bu sêmbo sêwhiŋ mac, me sêmbo dom, magoc anem akiŋ ŋapep eŋ. Anem akiŋ ŋac ti nem ŋalôm sambuc, bu Anötö tac whiŋ bu mac akôm bocdinaŋ. Akôm tôm mac am akiŋ Kilisi dau, ma tôm mac am akiŋ lau nom-ŋga tawasê dom. 8Bu mac aŋyalê su, bu lau hoŋ oc sêtap si ŋagêyô sa yêc Pômdau, tu gêŋ ŋayham bocke naŋ sêkôm-ŋga. Lau naŋ sem akiŋ ŋadaui, ma lau naŋ sêkôm gweleŋ tu dau-ŋga, naŋ sêwhiŋ.

9Ma mac ŋadaui, ayob nem lau akiŋ ŋalêŋ ŋayham eŋ. Asôm yom matôc-ŋga tu bu akac nem lau akiŋ tu sêkôm gweleŋ-ŋga, naŋ dom. Bu mac aŋyalê su bu Pômdau, naŋ ti mac nem Ŋadau ma ŋac si Ŋadau whiŋ, naŋ mbo undambê, ma iŋ oc toc ŋamalac daŋ sa hôc gêlêc daŋ dom, iŋ oc êŋsahê yac hoŋ ŋa saê tigeŋ.

Dandic siŋ ti Anötö ndê ŋaclai

10Aneŋ yom ŋambu-ŋga bocdec. Tamkwê Pômdau ti ndê ŋaclai atu bu puc mac dôŋ alhac ŋaŋga. 11Asôc Anötö ndê wapa siŋ-ŋga hoŋ sa, dec oc tôm bu mac alhac ŋaŋga ma aku Sadaŋ ndê lêŋ tasaŋ ti saê hoŋ dulu. 12Bu yac lau dakêŋ whiŋ-ŋga neŋ ŋacyo dec ŋamalac nom-ŋga dom. Mba! Yac tac siŋ têŋ gôliŋ ti ŋaclai hoŋ naŋ sêmbo Sadaŋ ŋapu. Yomandô! Yac tac siŋ têŋ Sadaŋ ma têŋ iŋ ndê ŋalau sac naŋ sêmbo umboŋ ŋasawa, ma sem gôliŋ lau sac têŋ têm ŋasec-ŋga dindec. 13Tu dinaŋ-ŋga asôc Anötö ndê wapa siŋ-ŋga hoŋ sa, bu alhac ŋaŋga ma andic siŋ têŋ ndoc mac nem ŋacyo sac hôc asê mac. Ma ŋalêŋ dinaŋ ŋacyo dau ndê lêŋ daŋ oc tôm dom bu kôm mac aku sa. 14Bocdinaŋ alhac ŋaŋga. Asap yom ŋandô dôŋ ŋapaŋ bu puc mac dôŋ, gitôm piŋkap naŋ lau siŋ-ŋga sêkic pi ŋac si ŋampêbalê. Ayob daôm bu asa lêŋ gitêŋ eŋ, gitôm lau siŋ-ŋga sêyob si ŋabapo ŋa wapa siŋ-ŋga. 15Amasaŋ daôm ŋapep tu ahoc ŋawaê ŋayham yom malô-ŋga asê, tôm lau siŋ-ŋga sêsôc atapa sa bu sêmasaŋ dau tu sêŋsêlêŋ-ŋga. 16Ma asap nem akêŋ whiŋ dôŋ ŋaŋga tôm têm hoŋ, bu yob mac têŋ Sadaŋ, gitôm lau siŋ-ŋga si lautuc naŋ tiŋ ŋac, ma si ŋacyo si sôp ti ya hoŋ ndu. 17Gauc nem ŋapaŋ bu Anötö gêm mac si su, ma yom dau oc yob mac nem gauc gitôm guluŋ ain naŋ lau siŋ-ŋga sêuŋ tiŋ ŋagôlôŋ. Ma Anötö ndê yom tidôŋ yêc mac, bu yom dau ti Ŋalau Dabuŋ ndê bieŋ baliŋ bu andic siŋ-ŋga. 18Akôc wapa siŋ-ŋga hoŋ dinaŋ, ma ateŋ mbec têŋ Anötö ti Ŋalau Dabuŋ ndê ŋaclai, ma andac iŋ bu nem mac sa tôm têm hoŋ. Anem ali, alhac ŋaŋga, ma ateŋ mbec tu lau dabuŋ-ŋga tôm bêc hoŋ.

19Ma ateŋ mbec tu aö-ŋga whiŋ. Anötö kêyaliŋ aö sa bu wahoc ŋawaê ŋayham asê pi iŋ ndê lêŋ nem lau si-ŋga, naŋ muŋ-ŋga yêc siŋ dau. Ateŋ mbec bu Anötö puc aö dôŋ ma kêŋ yom ti gauc têŋ aö bu wawhê ŋawaê dau ŋahu sa ŋapep eŋ, ma ti neŋ atac pa su, tôm iŋ ndê atac whiŋ. Kwahic dec aö gandöc gapocwalô tu aö neŋ gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga dinaŋ.

Pol gic bata ndê yom

21Tikikus, yac neŋ asidôwa atac whiŋ-ŋga, ma Pômdau ndê ŋgac akiŋ ŋandô, naŋ oc têŋ mac loc, bu ndic miŋ aneŋ yom ti gweleŋ ŋawaê hoŋ têŋ mac. 22Aö waŋkiŋ iŋ têŋ mac loc, tu bu ndic miŋ yac mba yom hoŋ têŋ mac, ma bu êŋgilí mac bu alhac ŋaŋga.

23Damaŋ Anötö lu Pômdau Yisu Kilisi sêpuc mac asidôwai hoŋ dôŋ, bu asap mêtê atac whiŋ ti akêŋ whiŋ-ŋga dôŋ ŋaŋga, ma ambo ti yom malô. 24Anötö ndê mwasiŋ nem mac lau hoŋ naŋ atac whiŋ yac neŋ Pômdau Yisu Kilisi, naŋ ahuc tôm têm hoŋ ndi.

Copyright information for `BUK