John 19

Sêsôm tidôŋ bu sêndic Yisu ndu

(Mat 27:15-13; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

1Goc Pailot kêŋ Yisu têŋ lau siŋ-ŋga bu sêhi iŋ ŋa sö. 2Ma sêŋsau bu sêtoc iŋ sa. Sêwhê wac kêm ma sêkêŋ iŋ uŋ gitôm suŋsuŋ, ma sêkêŋ iŋ sôc ŋakwê kokoc gitôm kiŋ si ŋakwê. 3Goc sêsôc sêsa sêlhac iŋ aŋgô-ŋga ma sêmbwêc, “Ei! Datoc lau Israel si Kiŋ dindec sa maŋ!” Ma sêtap iŋ sip ali andô.

4Ma Pailot sa meŋ tiyham ma sôm têŋ lau bata bu, “Aŋgô su naŋ! Aö neŋ lau siŋ-ŋga oc sêkôc iŋ sa têŋ mac meŋ. Ma bocdinaŋ dec aŋyalê bu aö gatap yom daŋ sa pi iŋ dom.” 5Goc sêkôc Yisu sa meŋ, ti suŋsuŋ wac kêm ma ŋakwê kokoc. Ma Pailot sôm, “Alic ŋgac dau dec.” 6Têŋ ndoc dabuŋsiga atu-tu ma lau siŋ lôm dabuŋ-ŋga sêlic iŋ, naŋ sêmbwêc, “Ndic iŋ pi a gicso dau! Ndic iŋ pi a!” Magoc Pailot sôm, “Mba! Aö gatap yom daŋ sa pi iŋ dom. Mac daôm akôc iŋ sa andi ma andic iŋ pi a.” 7Ma lau bata Israel-ŋga sêsôm, “Iŋ toc dau sa ma sam dau bu Anötö ndê Atu! Ma tu yom sac dinaŋ-ŋga, yac mba yomsu sôm bu iŋ mbac ndu maŋ.”

8Pailot ŋgô yom dinaŋ ma töc dau ŋandô. 9Goc iŋ kôc Yisu mbu sôc andu ŋalôm gi, ma ndac iŋ, “Am mweŋ akêŋ nde?” Magoc Yisu gêm dôŋ. 10Ma Pailot sôm têŋ iŋ, “Bocke am ô aneŋ yom dom? Aneŋ ŋaclai yêc bu waŋgapwêc am su, me bu wandic am pi a gicso dau ndi. Am kêyalê, a?” 11Dec Yisu ô yom ma sôm, “Anötö bu kêŋ têŋ am dom, dec am oc tôm dom bu kôm gêŋ daŋ têŋ aö. Bocdinaŋ dabuŋsiga naŋ kêŋ aö gasip am amam, naŋ kôm giso hôc gêlêc am nem su.”

12Pailot ŋgô yom dinaŋ, dec kêsalê lêŋ bu hu Yisu siŋ. Magoc lau bata Israel-ŋga sêmbwêc ŋapaŋ ma sêsôm, “Asa naŋ toc dau sa bu iŋ kiŋ daŋ, naŋ kôm bu hôc gêlêc Sisa, lau Rom-ŋga si kiŋ. Bocdinaŋ am bu hu ŋgac dindec siŋ, naŋ am Sisa ndê silip dom.”

13Bêc dinaŋ iŋ bêc lau Israel-ŋga sêmasaŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga, ma ac kalhac lhu su. Têŋ ndoc Pailot ŋgô lau bata Israel-ŋga si yom dinaŋ, naŋ dec iŋ kôc Yisu sa awê têŋ gameŋ naŋ sêsam bu Seŋ Hoc naŋ gi. (Yêc Yom †Hibru sêsam gameŋ dau bu Gabata.) Yêc dinaŋ, Pailot ndöc sic ndöc iŋ ndê pôŋ êmatôc yom-ŋga, ma sôm têŋ lau bata Israel-ŋga bu, “Alic mac nem kiŋ dindec!” 15Tigeŋ ŋac sêmbwêc, “Kôc iŋ sa ndi! Kôc iŋ sa ndi! Ndic iŋ pi a gicso dau!” Dec Pailot ndac, “Mac atac whiŋ bu aö wandic nem Kiŋ pi a gicso dau ndi, a?” Ma dabuŋsiga atu-tu sêô yom ma sêsôm, “Iŋ yac mba kiŋ dom! Sisa tigeŋ iŋ yac mba kiŋ.” 16Têŋ dinaŋ Pailot sôc ŋac si yom ŋapu, ma kêŋ Yisu têŋ ŋac bu lau siŋ-ŋga sêndic iŋ pi a gicso dau ndi.

Lau siŋ-ŋga sic Yisu pi a gicso dau

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

17Sêkêŋ Yisu hôc dau ndê a gicso dau, ma sêwê iŋ sêsa gameŋ naŋ sêsam bu Gameŋ Ŋakêcyha-ŋga si. Yêc Yom Hibru sêsam gameŋ dau bu Golgota. 18Ma yêc dinaŋ, ŋac sic iŋ pi a gicso dau gi. Ma ŋac sic ŋgac lu sêpi a sêwhiŋ, daŋ kêgalêŋ andô-ŋga ma daŋ kêgalêŋ gasê-ŋga.

19Pailot sôm bu sêto yom pi bapia daŋ ma sêndic pi a gicso dau ŋahô-ŋga. Bapia dau sôm, “Yisu Nasaret-ŋga. Lau Israel-ŋga si Kiŋ.” 20Sêto yom dau ŋa lau Israel, ti lau Rom-ŋga ma lau Grik-ŋga si awha. Gameŋ dinaŋ yêc suŋ sa têŋ malac Jerusalem, dec lau Israel-ŋga daêsam sêlic bapia dau. 21Boc-dinaŋ dabuŋsiga atu-tu Israel-ŋga sêtucdiŋ ma sêsôm têŋ Pailot, “Am to, ‘Lau Israel-ŋga si Kiŋ,’ ma yac alic yham dom! Am bu to, ‘Ŋgac dindec sam dau bu lau Israel-ŋga si kiŋ,’ dec oc solop.” 22Magoc iŋ ô yom ma sôm, “Aö gato yom dinaŋ, ma oc yêc bocdinaŋ.”

23Têŋ ndoc lau siŋ-ŋga sic Yisu pi a gicso dau, naŋ sêkôc iŋ ndê ŋakwê su. Ŋac lau hale, ma sêwhê ŋakwê awê-ŋga kôc gi toŋ hale, ma sêkôc sa tôm gi. Magoc ŋac sic sam iŋ ndê ŋakwê ŋalôm-ŋga dom. Ŋakwê dau ŋayham andô, sêsê dom, sêwhê sambuc ti po baliŋ yêc ŋasu ma sip têŋ gahi. 24Bocdinaŋ lau siŋ-ŋga sêsôm têŋ dandi, “Dakêc po dau kic dom. Dapuc gapoc ma yac neŋ daŋ kôc po sambuc.” Ŋac sêkôm bocdinaŋ, dec yom daŋ naŋ sêto yêc, naŋ ŋandô sa. Yom dau bocdec bu:

  • Ŋac sêwhê aneŋ ŋakwê kôc têŋ dandi, ma sêpuc gapoc tu aneŋ ŋakwê-ŋga.
[BW 22:18]

25Têŋ ndoc dinaŋ Yisu dinda lu asiwê daŋ, ma Klopas ndê awhê Maria lu Maria Magadala sêlhac sêmpiŋ a gicso dau. 26Ma Yisu gêlic iŋ dinda kalhac whiŋ ŋgac-sêŋom naŋ iŋ atac whiŋ ŋandô, dec iŋ sôm têŋ dinda, “O dinaŋ. Lic nem atômŋgac dinaŋ.” 27Ma iŋ sôm têŋ ŋgacsêŋom dau bu, “Lic am dinam dinaŋ.” Ma têŋ bêc dinaŋ ma gi, ŋgacsêŋom dau kôc Yisu dinda sa ndöc iŋ ndê andu.

Yisu mbac ndu

(Mat 27:48, 50; Mak 15:36-37; Luk 23:36)

28Yisu kêyalê bu iŋ gic dabiŋ gêŋ hoŋ su. Ma tu yom daŋ naŋ sêto yêc, naŋ ŋandô sa-ŋga, dec iŋ sôm, “Aö bu yô aö. 29Lôŋ wain ŋamakic-ŋga daŋ kalhac gameŋ dinaŋ, ma ŋgac siŋ-ŋga daŋ kôc sôwam daŋ ma kêŋ sip wain. Goc iŋ sô pi a baliŋ daŋ, ma hôc sa pi têŋ Yisu whasuŋ gi. 30Iŋ nôm su ma sôm, “Aö neŋ gweleŋ hoŋ pacndê su.” Goc iŋ wec, ma mbac ndu.

31Têŋ bêc dinaŋ lau Israel-ŋga sêmasaŋ dau tu bêc Sabat-ŋga, ma Sabat laŋsê-ŋga iŋ ŋac si om atu daŋ. Ŋac sêtec bu lau batê sêŋgalêŋ a gicso dau têŋ bêc atu dinaŋ, boc-dinaŋ dec lau bata sêndac Pailot bu lau siŋ-ŋga sêtuc lau dau si gahi dulu tu bu sêmbac ndu ŋagahô-ŋga, goc sêkôc ŋac si ŋamlaŋ su ma sêŋsuhuŋ. 32Pailot gôlôc su, dec lau siŋ-ŋga sêtêŋ ŋgac daŋ naŋ sic pi a gicso dau whiŋ Yisu naŋ si, ma sêtuc iŋ gahi dulu. Goc ŋac sêtuc ŋgac tilu-ŋga gahi dulu boc-dinaŋ. 33Tigeŋ têŋ têm sêtêŋ Yisu si, naŋ sêlic bu iŋ mbac ndu su, dec sic iŋ gahi dulu dom. 34Magoc ŋgac siŋ-ŋga daŋ kôc iŋ ndê kêm ma kuŋ Yisu sip ŋabi, ma ŋagahô dac ti bu kêc sa meŋ. 35(Ŋgac naŋ gêlic gêŋ hoŋ dinaŋ su, naŋ dec sôm asê, ma iŋ ndê yom iŋ yom ŋandô. Iŋ dau kêyalê bu iŋ ndê yom iŋ yom ŋandô, ma iŋ sôm asê bu mac akêŋ whiŋ bocdinaŋ.) 36Gêŋ dinaŋ hôc asê, dec yom lu naŋ sêto yêc, naŋ ŋandô sa.

Yom daŋ yêc bocdec bu:

  • Ŋac oc sêtuc iŋ ndê ŋakwa daŋ dulu dom.
[BW 34:20]

37Ma yom daŋ tiyham yêc bocdec:

  • Ŋac oc sêlhac ma tahê ŋgac naŋ sêkuŋ iŋ naŋ.
[Sek 12:10]

Sêkêŋ Yisu ndê ŋamlaŋ yêc hoc ŋasuŋ

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Ŋgac daŋ mbo, naŋ sêsam bu Josep, ma iŋ meŋ akêŋ malac A rimatiya. Iŋ kêŋ whiŋ Yisu, magoc sêc dau ahuc, bu iŋ töc lau bata Israel-ŋga. Têŋ telha dinaŋ iŋ têŋ Pailot gi ma ndac Yisu ndê ŋamlaŋ. Pailot gôlôc, dec Josep sa gi ma kôc Yisu ndê ŋamlaŋ su yêc a gicso dau. 39Ma Nikodemas gêm iŋ sa. Nikodemas iŋ ŋgac bata Israel-ŋga naŋ muŋ-ŋga gi gêlic Yisu têŋ ôbwêc daŋ. Iŋ kôc a ŋakwi ti gêŋ ŋamalu naŋ sêŋgaluŋ whiŋ dau su, naŋ gitôm 30 kilogram, ma whiŋ Josep gi. 40Iŋlu sêkôc Yisu ndê ŋamlaŋ, ma sem oso ŋa gêŋ ŋamalu, goc sêhi ahuc ŋa po ŋayham. Sêkôm gêŋ dau kêkuc lau Israel-ŋga si gêbôm sêŋsuhuŋ lau batê-ŋga. 41Ôm daŋ yêc suŋ sa têŋ gameŋ naŋ lau siŋ-ŋga sic Yisu pi a gicso dau. Ma sêhô daŋ yêc ôm dau ŋalôm, naŋ lau sêlêŋ gwanaŋ su yêc hoc ŋalôm, ma sêkêŋ ŋgac batê daŋ yêc hoc ŋasuŋ dau muŋ su dom. 42Bocdinaŋ sêŋsuhuŋ Yisu ŋamlaŋ yêc hocsuŋ dinaŋ, ŋahu bu bêc dinaŋ iŋ bêc lau Israel-ŋga sêmasaŋ dau tu Sabat-ŋga, ma hocsuŋ dau yêc kêpiŋ.

Copyright information for `BUK