Luke 3

Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga kêmasaŋ Yisu ndê seŋ

(Mat 3:1-12; Mak 1:2-8)

1Tiŋambu Taibirias ti lau Rom-ŋga si kiŋ atu,
3:1Kiŋ atu naŋ gêm gôliŋ gameŋ Rom-ŋga hoŋ naŋ sêsam bu †Sisa.
ma têŋ iŋ ndê yala ti-15-ŋga, naŋ iŋ ndê la u bata bocdec sem gôliŋ lau Rom-ŋga si gameŋ ŋatô. Pontias Pailot gêm gôliŋ gameŋ Judia-ŋga, †Herod Antipas gêm gôliŋ Galili, Herod ndê dôwa Pilip gêm gôliŋ Ituria ma Trakonitas, ma Lisanias gêm gôliŋ Abelin.
2Ma Anas lu Kayapas sêti l au Israel-ŋga si †dabuŋsiga ŋamata-ŋga. Têŋ ndoc dinaŋ Anötö kêkiŋ iŋ ndê yom têŋ Jon, Sekaria ndê atuŋgac naŋ mbo gameŋ sawa. 3Bocdinaŋ Jon gic hu iŋ ndê gweleŋ. Iŋ golom-golom malac hoŋ naŋ yêc Bu Jordan ŋamakê, ma gêm mêtê bu lau sêliŋ saŋgu tu bu sêtôc asê bu sêkac si ŋalôm kwi ma sêhu mêtê sac siŋ, dec Anötö oc suc ŋac si sac kwi.

4Propet Aisaya hoc yom asê pi Jon muŋ su, tôm iŋ to yêc ndê buku bocdec bu:

 • Ŋamalac daŋ ta yom yêc gameŋ sawa bocdec bu, ‘Amasaŋ Pômdau ndê seŋ. Amasaŋ nem ŋalôm bu akôc iŋ sa.
5
 • Busuŋ hoŋ oc sêti gameŋ apa-pa, ma lôc ti ŋabaö hoŋ oc sêti gameŋ gapoŋ. Seŋ mbwê hoŋ oc sêtisolop, ma seŋ hoc-hoc oc sêti seŋ ŋayham.
 • 6
 • Ma lau nom-ŋga hoŋ oc sêlic Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga.’
 • [Ais 40:3-5]

  7Ma tu dinaŋ-ŋga Jon sôm têŋ lau daêsam naŋ sêsa si bu iŋ êŋku ŋac, “Mac mboc ŋatui mac! Tu sake-ŋga mac alhö ameŋ? Mac akôc gauc pi Anötö ndê atac ŋandê naŋ lau propet sêkêŋ puc yac bu oc meŋ sa, dec gauc gêm bu ameŋ ma aliŋ busaŋgu ŋambwa, a? 8Aŋgô! Akôm mêtê ŋayham naŋ tôc asê bu mac am daôm kwi yomandô. Asôm têŋ daôm dom, bu ‘Abraham apai yac, ma tu dinaŋ-ŋga Anötö oc kôc yac sa.’ Aö wasôm têŋ mac bu Anötö gitôm bu nem hoc hoŋ dindec kwi sêti Abraham atui sêô mac. 9A hoŋ naŋ sem ŋandô ŋayham dom, naŋ kwahic dec Anötö kêŋ ki ŋamata têŋ ŋawakac, ma iŋ oc lêŋ su ma tuc pi ya ndi.”

  10Lau toŋ atu dinaŋ sêŋgô Jon ndê yom ma sêndac iŋ, “Bocdinaŋ yac oc akôm sake?” 11Ma iŋ ô yom ma sôm, “Tamwalô lau ŋatô. Mac nem asa ndê ŋakwê ŋandô-ŋga lu bu sêyêc, naŋ kêŋ daŋ têŋ lau naŋ si ŋakwê mbasi. Ma asa ndê gêŋ daneŋ-ŋga yêc, naŋ nem lau naŋ sêpônda dau, naŋ sa bocdinaŋ.”

  12Lau sêkôc takis-ŋga ŋatô sêsa si bu Jon êŋku ŋac, ma sêndac, “Kêdôhôŋwaga, yac oc akôm sake?” 13Goc Jon sôm têŋ ŋac, “Akôc takis ŋapep, ma ahôc gêlêc dôhôŋ naŋ lau Rom-ŋga sêkêŋ, naŋ dom!”

  14Ma lau siŋ-ŋga ŋatô sêndac iŋ, “Ma yac, oc akôm sake?” Ma iŋ sôm, “Aŋgôliŋ yom tasaŋ pi lau, me akôm gêŋ ti ŋaclai bu aŋgaho ŋac si mone me gêŋ dom. Akôc ŋaôli gweleŋ-ŋga naŋ lau Rom-ŋga sêkêŋ têŋ mac, ma tamgatu awa ŋatô dom.”

  15Têŋ têm dinaŋ lau Israel-ŋga sêkêŋ bata bu Anötö oc êŋkiŋ iŋ ndê Mesaya, ma lau hoŋ naŋ sêŋgô Jon, naŋ sêhê gauc bu mboe iŋ Mesaya dau. 16Magoc Jon sôm têŋ lau hoŋ, “Ŋgac daŋ oc meŋ hôc asê. Iŋ ndê ŋaclai hôc gêlêc aö neŋ su. Aö ŋgac ŋambwa, gitôm dom bu wati iŋ ndê ŋgac akiŋ naŋ kêgapwêc iŋ ndê atapa ŋawalô. Aö dec kaku mac ŋa bu ŋambwa, tigeŋ iŋ oc êŋku mac ŋa Ŋalau Dabuŋ ti ya. 17Iŋ meŋ bu êŋsahê lau, gitôm ŋgac naŋ whê wit ŋandô ti ŋapa kôc, dec oc ndic ŋandô sa sôc andu gêŋ ŋandô-ŋga, ma tuc ŋapa sip ya naŋ sa ŋapaŋ ndi.” 18Ŋalêŋ dinaŋ Jon hoc ŋawaê ŋayham asê têŋ lau, ma gêm la ŋac ŋa yom ŋaŋga daêsam.

  19Tiŋambu Jon puc Kiŋ Herod ndê giso asê, bu Herod gêm iŋ asi ndê awhê Herodias, ma kôm mêtê sac daêsam whiŋ. 20Dec Herod gêm dau si, ma kôm giso daŋ tiyham bocdec bu, iŋ kêŋ Jon ndöc gapocwalô.

  Jon kêku Yisu

  (Mat 3:13-17; Mak 1:9-11; Jon 1:32-34)

  21Têŋ têm naŋ Herod kêŋ Jon ndöc gapocwalô su dom, naŋ Yisu sa têŋ Jon gi, ma Jon kêku iŋ whiŋ. Tiŋambu Yisu kalhac ma teŋ mbec mbo, ma undambê kac sa, 22ma Ŋalau Dabuŋ gêm balusi aŋgô, ma sip meŋ sac Yisu ŋahô. Ma awha daŋ sa akêŋ undambê, naŋ sôm, “Aö neŋ Atuŋgac atac whiŋ-ŋga am. Aö gatisambuc am ŋandô.”

  Yisu ndê apai si ŋadênaŋ

  (Mat 1:1-17)

  23Yisu gic hu ndê gweleŋ têŋ iŋ ndê yala gitôm 30. Ma iŋ ndê apai bocdindec. Lau sêsam Yisu bu Josep atu. Ma Josep iŋ Eli atu, 24naŋ Matat atu, naŋ Liwai atu, naŋ Melki atu, naŋ Yanai atu, naŋ Josep atu, 25naŋ Matatias atu, naŋ Amos atu, naŋ Nahum atu, naŋ Esli atu, naŋ Nagai atu, 26naŋ Mat atu, naŋ Matatias atu, naŋ Semin atu, naŋ Yosek atu, naŋ Yoda atu, 27naŋ Yoanan atu, naŋ Resa atu, naŋ Serubabel atu, naŋ Siltiel atu, naŋ Neri atu, 28naŋ Melki atu, naŋ Adi atu, naŋ Kosam atu, naŋ Elmadam atu, naŋ Er atu, 29naŋ Josua atu, naŋ Eliesa atu, naŋ Yorim atu, naŋ Matat atu, naŋ Liwai atu, 30naŋ Simeon atu, naŋ Juda atu, naŋ Josep atu, naŋ Yonam atu, naŋ Eliakim atu, naŋ Melea atu, 31naŋ Mena atu, naŋ Matata atu, naŋ Natan atu, naŋ Dawid atu, 32naŋ Jessi atu, naŋ Obed atu, naŋ Boas atu, naŋ Salmon atu, naŋ Nason atu, 33naŋ Aminadab atu, naŋ Ram atu, naŋ Hesron atu, naŋ Peres atu, naŋ Juda atu, 34naŋ Jakob atu, naŋ Aisak atu, naŋ Abraham atu, naŋ Tera atu, naŋ Naho atu, 35naŋ Serug atu, naŋ Reu atu, naŋ Peleg atu, naŋ Eber atu, naŋ Sela atu, 36naŋ Kenan atu, naŋ Apakad atu, naŋ Sem atu, naŋ Noa atu, naŋ Lamek atu, 37naŋ Metusela atu, naŋ Inok atu, naŋ Yared atu, naŋ Mahalalel atu, naŋ Kenan atu, 38naŋ Inos atu, naŋ Set atu, naŋ Adam atu, naŋ Anötö atu.

  Copyright information for `BUK