Mark 7

Gêŋ naŋ kôm ŋamalac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga

(Mt 15:1-20)

1Lau Palêsai ti kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga ŋatô akêŋ Jerusalem sêtêŋ Yisu si. 2Ma ŋac sêlic bu iŋ ndê ŋgacsêŋomi ŋatô sêŋgwasiŋ amba dom ma seŋ gêŋ. Bocdinaŋ ŋac gauc gêm bu ŋgac-sêŋomi si amba ŋadômbwi. 3Ŋac gauc gêm yom dinaŋ, ŋahu bu lau Palêsai ti lau Israel-ŋga daêsam sêŋkuc mêtê naŋ lau andô sic dulu têŋ ŋac, bu sêŋgwasiŋ amba muŋ su, goc sêneŋ gêŋ. 4Ma têŋ ndoc sêmbu akêŋ maket sêmeŋ,
7:4Têŋ ndoc lau Palêsai ma lau †Skraib sêmbo maket, naŋ semlhi gêŋ yêc lau Israel ŋatô naŋ sêhêgo dau tu Moses ndê yomsu-ŋga dom, ma †lau gameŋ apa-ŋga naŋ sêmbo maket ŋamala. Ŋac gauc gêm bu lau dau oc sêkôm ŋac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga, ma bocdinaŋ sêŋgwasiŋ amba têŋ ndoc sêmbu akêŋ maket sêmeŋ.
naŋ sêŋgwasiŋ amba muŋ, goc sêneŋ gêŋ. Ma ŋac sêŋgwasiŋ laclhu ti akôp ma suc, ma sêŋkuc mêtê kaiŋ dinaŋ daêsam, naŋ lau andô Israel-ŋga sic dulu têŋ ŋac.

5Bocdinaŋ lau Palêsai ti kêdôhôŋ-waga yomsu-ŋga dinaŋ sêndac Yisu, “Tu sake-ŋga am nem ŋgac-sêŋomi sêŋkuc ŋagôliŋ naŋ lau andô sic dulu têŋ yac, naŋ dom, ma seŋ gêŋ ti amba ŋadômbwi?” 6Ma Yisu ô yom ma sôm, “Propet Aisaya hoc yom asê muŋ su, naŋ hêganôŋ mac lau atim yom lau-ŋga solop. Yom dau sêto yêc bocdec bu:

 • Lau dindec sêtoc aö sa ŋa whasuŋ ŋambwa, tigeŋ ŋac si ŋalôm yêc daŋ dau-ŋga.
7
 • Ŋac sem akiŋ aö ŋandô dom, ma yom naŋ sêndôhôŋ têŋ lau, naŋ ŋamalac si yomsu ŋambwa.”
 • [Ais 29:13]

  8Goc Yisu gic têku yom ma sôm, “Mac ahu Anötö ndê yomsu siŋ, ma asap ŋamalac ŋambwa si ŋagôliŋ dôŋ. 9Mac alic ŋayham bu asap mac daôm nem ŋagôliŋ dôŋ, magoc atec Anötö ndê yomsu, a? 10Bu Moses to Anötö ndê yomsu bocdec bu, ‘Toc damam lu dinam sa.’ Ma iŋ to yom daŋ whiŋ bocdec bu,‘Ŋgac daŋ bu sôm yom sac pi iŋ damba lu dinda, naŋ lau sêndic iŋ ndu maŋ.’ 11Tigeŋ mac andôhôŋ lau bu sêŋgilì yomsu dinaŋ. Ŋamalac daŋ ndê awa me gêŋ bu yêc bu nem damba lu dinda sa, magoc iŋ bu ndic yao gêŋ dau ma sôm têŋ iŋlu, ‘Gêŋ naŋ bu nem amlu sa, naŋ gasam bu Koban.’ (Yom Koban dinaŋ ŋahu bu iŋ kêyaliŋ gêŋ dau sa bu kêŋ ti da têŋ Anötö.) 12Tu dinaŋ-ŋga iŋ gêm iŋ damba lu dinda sa dom, ma mac alic ŋayham. 13Ŋalêŋ dinaŋ mac aseŋ Anötö ndê yom popoc ma aŋkuc lau andô si ŋagôliŋ naŋ apami sic dulu têŋ mac. Mac akôm mêtê daêsam gitôm dinaŋ.”

  14Goc Yisu ta lau hoŋ sêtêŋ iŋ sêmeŋ tiyham, ma sôm, “Mac lau hoŋ, aŋgô ma aŋyalê. 15Gêŋ hoŋ naŋ yêc awê ma sip ŋamalac ŋatac ŋalôm, naŋ ŋadaŋ kôm iŋ ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga dom. Magoc mêtê ti gauc sac naŋ meŋ akêŋ ŋamalac ŋalôm, naŋ kôm iŋ ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga.”

  17Tiŋambu Yisu hu lau dinaŋ siŋ ma iŋ ti ndê ŋgacsêŋomi sêsôc andu daŋ si. Goc sêndac iŋ pi yom gôliŋ dinaŋ ŋahu. 18Ma iŋ ndac ŋac, “Bocke dec mac atôm lau ŋatô naŋ si gauc sa dom? Alic bu gêŋ n aŋ yêc awê, ma sip ŋamalac ŋatac ŋalôm, naŋ oc kôm iŋ ŋadômbwi sa dom. 19Ŋahu bu gêŋ dinaŋ sip iŋ ŋalôm ti gauc dom, magoc sip iŋ ŋatac ŋalôm goc tiŋambu sa meŋ tiyham.” (Yisu ndê yom dinaŋ tôc asê bu Anötö gic yao gêŋ daneŋ-ŋga daŋ bu gêŋ ŋadômbwi dom.)

  20Ma iŋ gic têku yom ma sôm, “Gêŋ sac bocke naŋ sa yêc ŋamalac si ŋalôm me whasuŋ, naŋ kôm iŋ ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga. 21Mêtê sac daêsam ŋahu yêc ŋamalac si ŋalôm. Gauc sac, mêtê sênem kaŋ gêŋ-ŋga, sêndic ŋamalac ndu-ŋga, mêtê mockaiŋ-ŋga naŋ lau naŋ sem dau sa su, ma lau naŋ sem dau sa su dom naŋ sêkôm, lêŋ atac whiŋ awa ti wapa-ŋga, mêtê sêlic lau sac-ŋga ti sêŋsau lau-ŋga, mêtê sêneŋ gêŋ ŋawahô-ŋga, mêtê ŋalôm ŋagalac-ŋga ti mêtê lêmuŋ-ŋga, ma sêsôm yom sac-sac-ŋga, mêtê sêtoc dau sa-ŋga, ma lêŋ gauc mbasi-ŋga. 23Mêtê sac kaiŋ dinaŋ hoŋ ŋahu yêc ŋamalac si ŋalôm, ma kôm ŋac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga.”

  Awhê Kanan-ŋga daŋ kêŋ whiŋ ŋaŋga

  (Mat 15:21-28)

  24Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêhu gameŋ dinaŋ siŋ, ma sêtêŋ gameŋ naŋ yêc kêpiŋ malac Taya ma sêsôc andu daŋ si. Iŋ tec bu lau daŋ sêŋyalê gameŋ naŋ iŋ mbo, magoc iŋ gitôm dom bu siŋ dau. 25Awhê daŋ mbo gameŋ dinaŋ, naŋ ŋalau sac daŋ mbo iŋ atuwê ŋalôm. Iŋ awhê Grik-ŋga naŋ dinda kôc iŋ yêc gameŋ Sairo-Pionisia-ŋga. Têŋ ndoc awhê dau ŋgô ŋawaê pi Yisu, naŋ têŋ iŋ gi, ma hu dau sip nom yêc iŋ gahi-ŋga. Ma iŋ teŋ Yisu ŋaŋga bu iŋ soc ŋalau sac dau su yêc iŋ atuwê.

  27Ma Yisu sôm têŋ iŋ, “Gêŋ ŋamata-ŋga dakêŋ gêŋ daneŋ-ŋga têŋ balêkoc bu sêneŋ e hôc ŋac dôŋ. Solop dom bu dakôc balêkoc si gêŋ daneŋ-ŋga, ma tambaliŋ têŋ giam sêneŋ.” 28Magoc awhê dau ô yom ma sôm, “Yomandô Pômdau, magoc giam naŋ sêndöc tebo ŋapu, naŋ seŋ gêŋ ŋapopoc naŋ balêkoc sêŋyaiŋ sip nom.” 29Goc Yisu sôm, “Tu am nem yom dinaŋ-ŋga dec aö wanem am sa. Am mbu ndi ma am oc lic bu ŋalau sac dau hu am atômwê siŋ su.” 30Goc awhê dau mbu têŋ ndê andu gi, ma tap sa bu ŋalau sac dau hu iŋ atuwê siŋ ma bawhê dau yêc bêc yêc ndê mbô.

  Ŋgac awha mba ma daŋgasuŋ bic

  31Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêhu malac Taya ŋagameŋ siŋ. Ŋac sêŋsêlêŋ sêmbo seŋ têŋ malac Saidon goc sêtêŋ bugictoŋ Galili-ŋga, ma sêpi bugictoŋ ŋadaŋga ma sêtêŋ gameŋ Dekapolis-ŋga si. 32Yêc gameŋ dinaŋ lau ŋatô sêkôc ŋgac daŋ daŋgasuŋ bic ma awha mba ma sêtêŋ Yisu si, ma sêteŋ iŋ bu kêŋ amba sac iŋ. 33Lau daêsam sêlhac dindê, goc Yisu kôc ŋgac dau ma iŋlu sêsa ŋasawa sauŋ si sêlhac dau-ŋga. Ma iŋ kêŋ amba-atu sôc ŋgac dau daŋgasuŋ, ma iŋ hu gasôp pi amba-atu ma kêŋ pi ŋgac dau êmbala. 34Goc iŋ tatac undambê, sê awha atu, ma sôm têŋ iŋ bu, “Epata.” (Yom dau danem kwi bu ‘Po asê.’ ) 35Ma ŋagahô iŋ daŋgasuŋ po asê, êmbala tigoloŋ, ma iŋ sôm yom yêc awê.

  36Yisu gic yao lau bu sêndic miŋ pi gêŋ dinaŋ têŋ lau ŋatô dom, magoc sêsôc iŋ ndê yom ŋapu dom. Iŋ gic yao ŋac tidim daêsam, magoc ŋac sic miŋ pi iŋ hôc gêlêc su. 37Ma lau hoŋ naŋ sêŋgô, naŋ sêhêdaê ŋandô ma sêsôm, “Iŋ kôm gêŋ hoŋ ŋapep eŋ, ma gitôm bu kôm lau daŋgasuŋ bic sêŋgô yom, ma lau awha mba sêsôm yom asê.”

  Copyright information for `BUK