Matthew 10

Yisu kêyaliŋ †aposel 12 sa

(Mak 3:16-19; Luk 6:12-16)

1Yisu ta iŋ ndê ŋgac-sêŋomi 12 sêtêŋ iŋ si, ma kêŋ ŋaclai têŋ ŋac bu sêsoc ŋalau sac su yêc lau, ma bu sêkôm gêmbac hoŋ ŋayham sa. 2Aposel 12 dau si ŋaê bocdec. Ŋgac ŋamata-ŋga iŋ Saimon naŋ sêsam bu Pita, lu iŋ asi Andru, ma Sebedi ndê atu lu Jems lu Jon, 3P ilip ma Batolomeas, Tomas ma ŋgac kôc takis-ŋga Matyu, ma Alpayas ndê atu Jems, Tadaus, 4Saimon naŋ sêsam bu ‘Ŋgac †Selot,’ ma Judas Iskeriot naŋ tiŋambu hoc Yisu asê.

Yisu kêkiŋ aposel 12 sêsa si bu sênem mêtê lau

(Mak 6:7-11; Luk 9:1-5)

5Yisu kêkiŋ lau 12 dinaŋ sêsa si bu sênem mêtê, ma gic yomsu ŋac bocdec bu, “Asôc lau apa ti lau †Samaria-ŋga si malac daŋ dom, 6tigeŋ gêŋ ŋamata-ŋga atêŋ domba Israel-ŋga naŋ siŋga su, naŋ andi. 7Anem mêtê ma asôm têŋ lau bu Anötö ndê gôliŋ meŋ kêpiŋ su. 8Akôm lau gêmbac ŋayham sa, ma akôm lau ti gêmbac leprasi ŋamlic ŋawasi sa. Auŋ lau batê sêtisa, ma asoc ŋalau sac su yêc lau. Anötö kêŋ ŋaclai têŋ mac ŋaôli mba, ma bocdinaŋ anem lau sa ŋambwa. 9Ma têŋ ndoc mac aŋsêlêŋ andi, naŋ gauc nem wapa seŋ-ŋga dom. Aŋsêlêŋ amam sawa, akôc mone dom, ampwic talhi dom, akôc ŋakwê aô daôm-ŋga ti atapa dom, ma ahôc tôc dom. Ŋalêŋ solop bu lau sêlôm lau naŋ sem gweleŋ mêtê-ŋga ma sêpuc ŋac dôŋ ŋa gêŋ dinaŋ, naŋ ti ŋac si ŋaôli ô gweleŋ.

11“Malac bocke mac bu asôc andi, naŋ aŋsalê ŋamalac ŋayham naŋ toc Anötö sa ŋapep, bu ambo awhiŋ iŋ e mac ahu malac dau siŋ. 12Têŋ ndoc mac api iŋ ndê andu andi, naŋ anem mbec iŋ ndê lau ŋa mbec yom malô-ŋga. 13Ma ŋac lau dau bu lau gitêŋ, goc yom malô oc yêc ŋac. Ma ŋac bu lau gitêŋ dom, goc mac nem mbec yom malô-ŋga oc gacgeŋ yêc mac-ŋga. 14Ma lau malac daŋ bu sêkôc mac ti nem yom sa dom, goc ahu malac me andu dinaŋ siŋ ma atoŋ kop su yêc gahim. 15Aö wasôm têŋ mac bu têŋ Anötö ndê bêc êmatôc lau-ŋga, lau malac dinaŋ-ŋga oc sêtap ŋagêyô sac sambuc sa, hôc gêlêc ŋagêyô naŋ iŋ oc kêŋ têŋ lau Sodom ti Gomora-ŋga têŋ têm ŋambu-ŋga, naŋ su.”

Yisu ndê lau oc sêtap kisa sa

(Mak 13:11-13; Luk 21:12-17)

16“A ŋgô su naŋ! Aö waŋkiŋ mac asa andi, atôm domba naŋ sêsip giam pôm si gameŋ. Bocdinaŋ akôc gauc ŋapep ma akôm nem gweleŋ, ma akôm mêtê ŋayham eŋ e lau daŋ gitôm dom bu sêpu mac. 17Ayob daôm têŋ lau naŋ sêkêŋ whiŋ aö dom, bu ŋac oc sêkêŋ mac atêŋ lau sêmatôc yom-ŋga andi, ma sêhi mac ŋa sö yêc ŋac si lôm wê-ŋga. 18Tu mac aŋkuc aö-ŋga dec ŋac oc sêkêŋ mac alhac gôliŋwaga ti kiŋ si aŋgô-ŋga. Ndoc dinaŋ ti mac nem ndoc bu awhê aneŋ yom sa têŋ lau atu-tu dinaŋ, ma têŋ lau akêŋ gameŋ hoŋ, naŋ whiŋ. 19Ma têŋ ndoc sêkôc mac dôŋ, naŋ ahêgo daôm dom tu yom asôm-ŋga. Anötö oc nem mac sa tu asôm yom-ŋga. 20Ma yom naŋ mac bu asôm, naŋ mac nem yom dom. Damam undambê-ŋga oc kêŋ iŋ ndê Ŋalau puc mac dôŋ, ma hôc nem awham sa.

21“Têŋ ndoc ŋawapac-ŋga dinaŋ, lau naŋ sêkêŋ whiŋ dom oc sêhoc si asidôwai sêkêŋ whiŋ aö-ŋga asê bu sêndic ŋac ndu, ma dambai oc sêkôm têŋ atui boc-dinaŋ. Balêkoc oc sêli dau sa têŋ damba ti dindai, ma sêkêŋ ŋac sêtêŋ lau bu sêndic ŋac ndu. 22Ma lau sambob oc atac tec mac tu aö-ŋga. Magoc asa naŋ bu lhac ŋaŋga ma hu aö siŋ dom, naŋ oc tap Anötö ndê mwasiŋ nem iŋ si-ŋga sa. 23Ma lau bu sêkêŋ kisa mac, goc ahu ŋac si malac siŋ ma atêŋ malac daŋ andi. Yom ŋandô aö wasôm têŋ mac! Mac nem gweleŋ anem mêtê ŋawaê ŋayham-ŋga yêc malac Israel-ŋga hoŋ oc pacndê dom, e Ŋamalac ndê Atu meŋ sa tiawê.”

Lau naŋ sêŋkuc Yisu oc sêhôc ŋawapac gitôm iŋ dau

(Luk 6:40)

24“Kwapuc daŋ oc hôc gêlêc gwalam akwa naŋ kêdôhôŋ iŋ, naŋ dom. Ma ŋgac akiŋ oc hôc gêlêc iŋ ndê ŋadau dom. 25Kwapuc bu tôm ndê gwalam akwa ma ŋgac akiŋ bu tôm ndê ŋadau, goc tôm. Lau sêpu gôlôwac ŋadau aö ma sêsam aö bu †Belsebal, ma bocdinaŋ ŋac oc sêkôm têŋ ŋadau ndê lau mac, hôc gêlêc su.”

Atöc lau nom-ŋga dom

(Luk 12:2-7)

26“Magoc atöc daôm tu lau naŋ sêkêŋ kisa mac-ŋga dom. Ŋahu bu gêŋ hoŋ naŋ lau sem ahuc, me yêc siŋ dau, naŋ oc meŋ sa tiawê. 27Yom naŋ aö gasôm têŋ mac têŋ ôbwêc, naŋ asôm asê têŋ acsalô, ma yom naŋ aö gac yom sec têŋ mac, naŋ asôm tiatu alhac malac lôm. 28Atöc lau naŋ bu sêndic mac ndu-ŋga dom, bu ŋac gitôm dom bu sêseŋ mac gatôm su whiŋ. Atöc lau dom, magoc atöc Anötö ma asôc iŋ ŋapu. Bu mba, goc iŋ gitôm bu kêŋ mac ŋamlic ti gatôm lu-lu sêsip lambwam sêndi e sêniŋga gacgeŋ.

29“Akôc gauc pi mbac kecsoc naŋ lau sêlic bu gêŋ ŋambwa. Tigeŋ Anötö gêlic gêŋ sauŋ dinaŋ bu gêŋ ŋambwa dom, ma iŋ bu lôc dom, dec daŋ oc niŋga dom. 30Bocdinaŋ ahêgo daôm dom, bu Anötö tac whiŋ mac hôc gêlêc mbac kecsoc daêsam su. Iŋ kêyalê mac e pi sa, gitôm iŋ sê mac nem kêclauŋ hoŋ sa timala.”

Dasêc Yisu ahuc dom

(Luk 12:8-9)

32“Asa naŋ sôm asê yêc ŋamalac aŋgô-ŋga bu iŋ kêŋ whiŋ aö, naŋ aö wasôm iŋ ndê ŋaê asê yêc Damaŋ undambê-ŋga aŋgô-ŋga. 33Tigeŋ asa naŋ sêc iŋ ndê kêŋ whiŋ aö-ŋga ahuc yêc ŋamalac aŋgô-ŋga, naŋ wasêc iŋ ahuc yêc Damaŋ aŋgô-ŋga bocdinaŋ.”

Taŋkuc Yisu ti dahôc ŋawapac

(Luk 12:49-53; 14:26-27; 9:48)

34“Gauc nem bu aö gameŋ bu wahê wamba lau dom. Mba! Tu aö-ŋga dec lau oc sêwhê dau kôc ma sêkêŋ kisa dau. 35Tu aö-ŋga dec damba lu atuŋgac oc sêkêŋ kisa dau, ma dinda lu atuwê, ma lawawê akwa lu lawawê wakuc oc sêkêŋ kisa dau bocdinaŋ. 36Ŋgac daŋ oc tap iŋ ndê ŋacyo sa yêc iŋ dau ndê lau.

37“Asa naŋ tac whiŋ damba me dinda me atuŋgac me atuwê hôc gêlêc iŋ ndê atac whiŋ aö su, naŋ oc tôm dom bu ti aneŋ daŋ. 38Ma asa naŋ tec bu hôc iŋ ndê a gicso dau
10:38Yisu ndê yom pi a gicso dau, naŋ ŋahu bu tamasaŋ dauŋ tôm bêc hoŋ bu dahôc ŋandê ti ŋawapac tu iŋ-ŋga e tôm dambac ndu tôm iŋ dau mbac ndu.
ma êŋkuc aö, naŋ tôm dom bu ti aneŋ daŋ bocdinaŋ.
39Lau naŋ takwê gêŋ nom-ŋga ŋapaŋ tu puc ŋac si ŋamlic dôŋ-ŋga, naŋ oc sêniŋga. Magoc asa naŋ bu hu gêŋ nom-ŋga siŋ tu aö-ŋga, naŋ oc mbo tali ŋapaŋ.

40“Lau naŋ sêkôc mac sa, naŋ gitôm sêkôc aö dauŋ sa, ma ŋac naŋ sêkôc aö sa, naŋ sêkôc Anötö naŋ kêkiŋ aö gameŋ, naŋ sa. 41Asa naŋ toc aneŋ propet daŋ sa, ma kôc iŋ sa tu iŋ ti propet gêm aö aŋôŋ-ŋga, naŋ Anötö oc kêŋ ŋagêyô ŋayham têŋ iŋ gitôm iŋ kêŋ têŋ propet dau. Ma asa naŋ toc ŋamalac gitêŋ daŋ sa, ma kôc iŋ sa tu aneŋ ŋaê-ŋga, naŋ Anötö oc kêŋ ŋagêyô ŋayham têŋ iŋ gitôm iŋ kêŋ têŋ ŋgac gitêŋ dau. 42Ma asa naŋ kôm gêŋ sauŋ bocke bu nem lau naŋ sêŋkuc aö, naŋ sa, tôm iŋ kêŋ bu ŋalhuc têŋ ŋac sênôm, naŋ Anötö oc êŋlhiŋ iŋ siŋ dom. Iŋ oc kêŋ ŋagêyô ŋayham têŋ iŋ yomandô.”

Copyright information for `BUK