Matthew 14

Herod Antipas ŋgô ŋawaê pi Yisu

(Mak 6:14-16; Luk 9:7-9)

1Têŋ ndoc dinaŋ †Herod, naŋ gêm gôliŋ gameŋ Galili-ŋga, naŋ ŋgô ŋawaê pi Yisu. 2Ma iŋ sôm têŋ iŋ ndê lau akiŋ bu, “Ŋgac dê mboe Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga naŋ tisa akêŋ lau batê-ŋga. Ma tu dinaŋ-ŋga iŋ kôc ŋaclai bu kôm gêŋ dalô atu-tu dinaŋ.”

Herod gic Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndu ŋamiŋ

(Mak 6:17-29)

3Muŋ-ŋga, Herod gêm iŋ ndê asi Pilip ndê awhê Herodias ti ndê awhê, dec Jon sôm têŋ iŋ, “Am kôm gêŋ so sambuc.” Tu dinaŋ-ŋga Herod kêkiŋ ndê lau bu sêkôc Jon dôŋ ma sêkêŋ iŋ ndöc gapocwalô. 5Herod tac whiŋ bu ndic Jon ndu, tigeŋ iŋ töc lau daêsam naŋ sêlic Jon bu propet daŋ. 6Têŋ ndoc daŋ sêndê mwasiŋ tu Herod ndê bêc dinda kôc iŋ-ŋga, ma Herodias atuwê tê wê yêc mwasiŋ dau ŋalôm. Herod gêlic ma tac ŋayham atu, 7dec iŋ kêmatiŋ yom têŋ iŋ ma sôm, “Yomandô aö wasôm têŋ am. Gêŋ bocke am bu tac whiŋ naŋ sôm, ma aö oc wakêŋ têŋ am.” 8Goc bawhê dau sa gi gêlic dinda Herodias. Iŋ dinda tec Jon, dec sôm têŋ bawhê bu ndac Herod bocdec bu, “Aö tac whiŋ bu am tim Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndê kachu kic, ma kêŋ iŋ ndê ŋagôlôŋ sip pele daŋ ma kêŋ têŋ aö, bu walic pi tanôŋ bu iŋ mbac ndu ŋandô.” 9Têŋ ndoc Herod ŋgô yom dinaŋ, iŋ ndê ŋalôm ŋawapac atu. Tigeŋ tu iŋ kêmatiŋ yom yêc lau hoŋ aŋgô-ŋga, dec iŋ sôm têŋ iŋ ndê lau siŋ-ŋga bu sêkôm tôm bawhê dau teŋ. 10Iŋ kêkiŋ ŋac sêsôc gapoc-walô si, ma sêtim Jon ndê kachu kic. 11Ma sêkêŋ ŋagôlôŋ sip pele daŋ, ma sêkôc sêmeŋ ma sêkêŋ têŋ bawhê. Goc bawhê dau kôc sa gi kêŋ têŋ dinda gêlic. 12Tiŋambu Jon ndê sêŋomi sêmeŋ sêkôc iŋ ŋamlaŋ sa ma si sêŋsuhuŋ. Goc sêtêŋ Yisu si ma sic miŋ têŋ iŋ.

Yisu gôlôm lau 5,000

(Mak 6:32-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-15)

13Têŋ ndoc Yisu ŋgô ŋawaê pi Jon, naŋ iŋ pi waŋ daŋ gi bu pi bugictoŋ ŋadaŋga, ma lhö têŋ gameŋ sawa daŋ ndi ma mbo tawasê. Magoc lau malac-ŋga sêŋgô ŋawaê bu iŋ pi waŋ dau gi, ma daêsam sêwê sêmbo baö ma sêŋkuc iŋ. 14Têŋ ndoc Yisu sôc baö gi, naŋ gêlic lau daêsam dinaŋ ma tawalô ŋac. Ma iŋ kôm ŋac si gêmbac ŋayham sa.

15Têŋ telha, kêpiŋ bu ac ndi sip, goc ŋgacsêŋomi sêtêŋ iŋ sêmeŋ ma sêsôm, “Gameŋ dec gameŋ sawa, ma ac gi su. Kêŋ lau sêlhö sêtêŋ malac sêndi bu sênemlhi si gêŋ sêneŋ-ŋga.” 16Magoc Yisu sôm, “Mba! Oc tôm bu sêneŋ gêŋ yêc dec. Mac daôm akêŋ gêŋ têŋ ŋac sêneŋ.” 17Ma sêsôm, “Yac oc akôm ŋalêŋ nde, bu yac mba bolom amaŋdaŋ ma i lu solop dec yêc.” 18Goc iŋ sôm, “Akôc gêŋ dau sa ameŋ.” 19Ma iŋ sôm têŋ lau bu sêndöc sic sêndöc kwaŋ. Iŋ kôc bolom amaŋdaŋ ma i lu, tatac undambê goc gêm mbec ma pô bolom kôc-kôc. Ma iŋ kêŋ têŋ ŋgacsêŋomi, ma sic sam têŋ lau. 20Ŋac hoŋ seŋ gitôm, ma ŋgac-sêŋomi sic gêŋ ŋadêlê sa sip gatop 12 e meŋhu. 21Lau naŋ seŋ gêŋ dau, naŋ si lauŋgac ŋanamba gitôm 5,000. Ma lauwhê ti balêkoc daêsam sêmbo sêwhiŋ.

Yisu kêsêlêŋ mbo bu ŋahô

(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)

22Dinaŋ su, goc Yisu kêkiŋ ndê ŋgacsêŋomi sêpi waŋ bu sêmuŋ iŋ sêmbu sêpi bugictoŋ ŋadaŋga sêndi. Ma iŋ dau gacgeŋ mbo, bu kêŋ lau sêlhö sêndi. 23Sêlhö si su, goc iŋ pi lôc tawasê gi bu teŋ mbec. Ŋasec sa, ma iŋ tawasê mbo. 24Magoc waŋ dau sa awê tibaliŋ gi su, ma mbu ŋadinda gêli bu sa e gic sip waŋ.

25Têŋ ôbwêc lôm, Yisu kêsêlêŋ mbo bu ŋahô têŋ ŋac gi. 26Magoc têŋ ndoc ŋgacsêŋomi sêlic iŋ kêsêlêŋ mbo bu ŋahô, naŋ sêtöc dau ti sêmbwêc, ma sêsôm, “Êê! Ŋalau daŋ!” 27Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Atöc daôm dom! Ŋalôm pêŋ dôŋ, bu aö dauŋ dec.” 28Goc Pita sôm, “Pômdau, bu am daôm dinaŋ, naŋ goc sôm aö waŋsêlêŋ wambo bu ŋahô watêŋ am waloc.” 29Ma Yisu sôm, “Mweŋ!” Goc Pita sip yêc waŋ, ma kêsêlêŋ mbo bu ŋahô têŋ iŋ gi. 30Magoc mbu ŋadinda kôm iŋ töc dau atu ma iŋ kwê bu soloŋ tigeŋ. Goc iŋ mbwêc, “Pômdau, nem aö sa!” 31Ŋagahô Yisu kêmatôc amba gi, hê iŋ sa ma sôm, “O am ŋgac kêŋ whiŋ babalê-ŋga. Bocke ma am atac lu-lu tu aneŋ ŋaclai-ŋga?” 32Goc iŋlu sêpi waŋ si, ma mbu timalô. 33Ma ŋgacsêŋomi naŋ sêndöc waŋ sêpôŋ haduc ma sêmpiŋ iŋ ma sêsôm, “Yomandô, am Anötö ndê Atu!”

Yisu gêm lau gêmbac sa yêc malac Genesaret

(Mak 6:53-56; Jon 6:22-25)

34Sêlac waŋ si e sêsôc baö yêc malac Genesaret. 35Ma têŋ ndoc lau malac-ŋga sêlic bu Yisu meŋ, naŋ sêkêŋ ŋawaê têŋ gameŋ ŋamakê-ŋga hoŋ, ma lau sêkôc si lau gêmbac hoŋ sa sêtêŋ iŋ sêmeŋ. 36Ŋac sêteŋ bu sêmasec iŋ ndê ŋakwê ŋadali ŋambwa, ma lau hoŋ naŋ sêmasec iŋ, naŋ ŋayham sa.

Copyright information for `BUK