Matthew 15

Gêŋ naŋ kôm ŋamalac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga

(Mak 7:1-23)

1Têŋ dinaŋ lau Palêsai ti kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga ŋatô sêmeŋ akêŋ Jerusalem sêtêŋ Yisu si, ma sêndac iŋ, 2“Tu sake-ŋga am nem ŋgacsêŋomi sêkôm ŋagôliŋ naŋ lau andô sic dulu têŋ yac, naŋ popoc? Têŋ ndoc sêneŋ gêŋ, naŋ sêŋgwasiŋ amba muŋ su dom.” 3Ma Yisu ô ŋac si yom bocdec bu, “Ma bocke? Tu sake-ŋga mac atoc lau andô si ŋagôliŋ sa ma akôm Anötö ndê yomsu popoc? 4Anötö dau sôm, ‘Toc damam lu dinam sa,’ ma iŋ sôm tiyham bu, ‘Asa naŋ sôm yom sac pi iŋ damba me dinda, naŋ oc sêndic iŋ ndu.’ 5Tigeŋ mac aŋkuc yomsu dau dom. Ŋgac daŋ ndê awa me gêŋ bu yêc bu nem damba lu dinda sa, magoc iŋ sôm têŋ iŋlu, ‘Oc tôm dom bu wanem amlu sa, bu gêŋ dindec aö wakêŋ ti da têŋ Anötö,’ 6goc mac alic ŋayham bu iŋ toc damba sa dom. Bocdinaŋ mac aseŋ Anötö ndê yom naŋ sôm bu atoc damam lu dinam sa, naŋ popoc, tu bu aŋkuc lau andô si ŋagôliŋ. 7Mac lau atim yom lau-ŋga! Yom naŋ propet Aisaya hoc asê muŋ su, naŋ hêganôŋ mac solop. Iŋ sôm bu, 8Lau dindec sêtoc aö sa ŋa whasuŋ ŋambwa, tigeŋ ŋac si ŋalôm yêc daŋ dau-ŋga. 9Ŋac sem akiŋ aö ŋandô dom, ma yom naŋ sêndôhôŋ têŋ lau, naŋ ŋamalac si yomsu ŋambwa.’

10Goc Yisu ta lau hoŋ ma sôm, “Aŋgô ma aŋyalê ŋapep. 11Gêŋ daneŋ-ŋga naŋ sip ŋamalac whasuŋ, naŋ kôm ŋac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga dom. Tigeŋ yom naŋ sa akêŋ ŋamalac whasuŋ, naŋ kôm ŋac ŋadômbwi sa.” 12Têŋ dinaŋ Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêtigasuc iŋ ma sêsôm têŋ iŋ, “Lau Palêsai sêŋgô am nem yom dinaŋ, dec kôm ŋac sêlic sac. Am kêyalê, me mba?” 13Goc iŋ sôm têŋ ŋac, “Ahêgo daôm tu ŋac-ŋga dom! Atec ŋac. Lau hoŋ naŋ daŋga wambu Damaŋ undambê-ŋga ndê yom dom, naŋ sêtôm wahô naŋ iŋ oc puc sa ti ŋawakac. Ŋac bu sêtôc seŋ têŋ lau ŋatô, magoc ŋac tandô pec. Ma ŋgac tapec daŋ bu wê tapec daŋ, iŋlu lu-lu oc sêpeŋ sêsip sê.”

15Dec Pita sôm, “Gitôm bu am whê yom gôliŋ dinaŋ ŋahu sa têŋ yac?” 16Goc Yisu ndac, “Ma bocke? Têŋ nde mac oc aŋyalê? 17Alic! Gêŋ naŋ sip ŋamalac whasuŋ, naŋ sip iŋ ŋatac ŋalôm gi, ma tiŋambu sa meŋ tiyham. 18Tigeŋ yom sac naŋ sa ŋamalac whasuŋ, naŋ sa akêŋ iŋ ndê ŋalôm, ma sac naŋ yêc ŋamalac ŋalôm, dec kôm iŋ ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga. 19Gauc sac, mêtê sêndic ŋamalac ndu-ŋga, mêtê mockaiŋ-ŋga naŋ lau naŋ sem dau sa su, ma lau naŋ sem dau sa su dom, naŋ sêkôm, mêtê sênem kaŋ gêŋ-ŋga, yom tasaŋ, ma yom sêpu lau-ŋga, 20naŋ yêc ŋamalac ŋalôm, naŋ kôm ŋac ŋadômbwi sa. Tigeŋ yac bu taŋgwasiŋ amaŋ dom ma daneŋ gêŋ, dec oc kôm yac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga dom.”

Awhê Kanan-ŋga kêŋ whiŋ ŋaŋga

(Mak 7:24-30)

21Yisu hu malac dinaŋ siŋ, ma iŋ ti ndê ŋgacsêŋomi sêtêŋ malac Taya ma Saidon ŋagameŋ ŋamakê-ŋga si. 22Ma awhê Kanan-ŋga daŋ, naŋ ndöc gameŋ dinaŋ, naŋ têŋ iŋ meŋ ma mbwêc, “O Pômdau, †Dawid ndê Atu, tamwalô aö. Ŋalau sac kêŋ ŋawapac atu têŋ aö atuŋwê, ma kôm iŋ tisac.” 23Yisu gêm dôŋ ma ô yom daŋ dom, goc ŋgacsêŋomi sêtigasuc iŋ ma sêsôm, “Kêŋ iŋ lhö ndi, bu iŋ kêkuc yac ma mbwêc yom ŋapaŋ.” 24Ma iŋ sôm, “Awhê dau iŋ awhê Israel-ŋga dom. Anötö kêkiŋ aö bu wanem lau Israel-ŋga sa, bu ŋac sêtôm domba naŋ siŋga su.”

25Têŋ dinaŋ awhê dau meŋ pôŋ haduc têŋ iŋ ma ndac tiyham, “Pômdau, nem aö sa.” 26Ma Yisu sôm, “Solop dom bu dakôc balêkoc si gêŋ daneŋ-ŋga su ma tambaliŋ têŋ giam sêneŋ.” 27Magoc awhê dau ô yom ma sôm, “Aêc Pômdau, tigeŋ giam naŋ sêndöc ŋadau ndê tebo ŋapu, naŋ seŋ gêŋ ŋapopoc naŋ peŋ yêc tebo.” 28Yisu ŋgô yom dinaŋ ma sôm, “O awhê, am kêŋ whiŋ ŋaŋga. Aö oc wakôm tôm am ndac.” Ma têŋ acgatu ŋasawa dau dinaŋ, awhê dau ndê atuwê ŋayham sa.

Yisu gôlôm lau 4,000

(Mak 8:1-10)

29Yisu kölhö gi ma kêsêlêŋ whiŋ ndê ŋgacsêŋomi mbo Bugictoŋ Galili-ŋga ŋamakê. Goc iŋ pi lôc daŋ gi ma ndöc sic. 30Ma lau daêsam sêwê sêtêŋ iŋ sêmeŋ. Ŋac sêkôc lau gahi sac, lau tapec, l au bôliŋ, awha mba, ti lau gêmbac daêsam, ma sêkêŋ ŋac sêyêc Yisu aŋgô-ŋga. Ma iŋ kôm ŋac hoŋ ŋayham sa. 31Têŋ ndoc lau sêlic awha mba sêsôm yom asê, ma lau gahi sac ti lau bôliŋ sêŋsêlêŋ tiyham, ma tapec si tandô ŋawa sa, naŋ sêhêdaê ŋandô. Ma sêmpiŋ Anötö Israel-ŋga.

32Yisu ta iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêmeŋ, goc sôm têŋ ŋac, “Aö taŋwalô lau dindec, bu sêmbo sêwhiŋ aö gitôm bêc tö su. Ŋac si gêŋ daneŋ-ŋga pacndê, ma aö gatec bu wakêŋ ŋac sêlhö sêndi ti gêŋ yô ŋac, mbo ŋac tagôlô yêc seŋ.” 33Magoc ŋgac-sêŋomi sêsôm, “Bocke? Gameŋ dec gameŋ sawa, ma danemlhi bolom yêc nde, bu dakêŋ têŋ ŋac sêneŋ?” 34Ma Yisu ndac, “Mac nem bolom hiŋga ndöc?” Ma sêsôm, “Bolom 7 ma i mwambwa ŋatô.” 35Goc Yisu sôm têŋ lau bu sêndöc sic. 36Dec iŋ k ôc bolom 7 ma i sa ma gêm daŋge, p ô kôc-kôc, ma kêŋ têŋ ŋgacsêŋomi, ma ŋac sic sam têŋ lau. 37Ŋac hoŋ seŋ e gitôm, ma tiŋambu ŋgac-sêŋomi sic gêŋ ŋadêlê sa sip gatop 7 e meŋhu. 38Lau daêsam seŋ gêŋ dinaŋ e gitôm. Ŋac si lauŋgac ŋanamba gitôm 4,000, ma lauwhê ti balêkoc sêmbo sêwhiŋ.

39Tiŋambu Yisu kêŋ lau hoŋ sêlhö si, goc iŋ ti ndê ŋgacsêŋomi sêpi waŋ daŋ ma sêtêŋ malac Magadan ŋagameŋ si.

Copyright information for `BUK