Matthew 19

Anötö tec bu awhê lu ŋgac sêhu dau siŋ

(Mak 10:1-12)

1Yisu sôm yom dau su, goc hu gameŋ Galili-ŋga siŋ, ma têŋ gameŋ Judia-ŋga naŋ yêc Bu Jordan ŋadaŋga têŋ ac pi-ŋga, naŋ gi. 2Lau daêsam sêŋkuc iŋ, ma yêc gameŋ dinaŋ iŋ kôm ŋac si gêmbac ŋayham sa.

3Ma lau Palêsai ŋatô sêtêŋ iŋ si bu sêtim iŋ, dec sêndac iŋ bocdec bu, “Yom daŋ yêc, naŋ tôm bu ŋgac daŋ hu ndê awhê siŋ, me mba? Iŋ oc êŋgilì yomsu, me mba?” 4Goc iŋ sôm, “Mac aŋyalê Anötö ndê yom naŋ sêto yêc, me mba? Yom dau sôm bu, ‘Têŋ têm ŋamata-ŋga Anötö kêmasaŋ ŋamalac awhê ma ŋgac.’ 5Ma yom daŋ tiyham sôm, ‘Tu dinaŋ-ŋga ŋgac daŋ oc hu damba lu dinda siŋ, ma sap iŋ ndê awhê dôŋ. Ma iŋlu sêti gêŋ tigeŋ.’ 6Yom dau whê sa bu iŋlu sêmbo sêtôm ŋamalac lu dom, iŋlu sêti gêŋ tigeŋ yêc Anötö aŋgô-ŋga. Bocdinaŋ yham dom andô bu ŋamalac sêkac gêŋ naŋ Anötö dau kêŋ pitigeŋ, naŋ su.”

7Goc sêndac iŋ, “Bocdinaŋ dec tu sake-ŋga Moses to yomsu daŋ, naŋ sôm bu ŋgac daŋ gitôm bu to bapia hu nawhê siŋ-ŋga, goc hu iŋ siŋ?” 8Ma Yisu ô yom bocdec bu, “Moses kêyalê bu mac nem ŋalôm ŋadandi, dec sôm bu ŋgac daŋ gitôm bu hu ndê awhê siŋ. Tigeŋ têŋ têm ŋamata-ŋga Anötö kêmasaŋ ŋamalac awhê ma ŋgac tu bu sêhu dau siŋ-ŋga dom. 9Aö wasôm têŋ mac, bu yom tigeŋ yêc bu ŋgac daŋ hu ndê awhê siŋ, naŋ awhê dau kôm mêtê mockaiŋ-ŋga whiŋ ŋgac daŋ. Ma ŋgac daŋ bu hu ndê awhê siŋ tu gêŋ dau-ŋga daŋ-ŋga, ma nem awhê wakuc, naŋ kôm mêtê mockaiŋ-ŋga yêc Anötö aŋgô-ŋga.”

10Têŋ dinaŋ Yisu ndê ŋgac-sêŋomi sêsôm têŋ iŋ, “Bu bocdinaŋ, dec mboe oc ŋayham bu lau sênem dau dom, a? Oc ŋawapac atu bu awhê lu ŋgac sêsôc yom dau ŋapu.” 11Magoc iŋ sôm, “Mba! Anötö kêmasaŋ awhê lu ŋgac bu sênem dau. Magoc lau tigeŋ-tigeŋ iŋ kêmasaŋ ŋac bu sênem awhê me ŋgac dom. 12Lauŋgac ŋatô dindai sêkôc ŋac, naŋ sêtôm dom bu sênem awhê. Ma lauŋgac ŋatô naŋ sêsê ŋac bu sênem awhê dom. Ma ŋatô sêkêŋ dau sambuc tu gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga tu bu sêpo Anötö ndê gôliŋ sa, ma tu dinaŋ-ŋga dec sem awhê dom. Am asa naŋ gitôm bu kôc yom dindec sa ma sôc ŋapu, naŋ kôc sa.”

Yisu gêm mbec balêkoc

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Lau ŋatô sêkôc si balêkoc sêtêŋ Yisu si. Ŋac tac whiŋ bu iŋ kêŋ amba sac ŋac, ma teŋ mbec pi ŋac. Tigeŋ ŋgacsêŋomi sêsôm dinda ti dambai. 14Goc Yisu sôm, “Atec balêkoc sêtêŋ aö sêmeŋ. Alhac ŋac ahuc dom, bu Anötö ndê gôliŋ gic lau naŋ sêtôm balêkoc sauŋ dindec, naŋ ŋawaê.” 15Ma iŋ kêŋ amba sac ŋac hoŋ ma gêm mbec ŋac, goc tisa ma kölhö gi.

Ŋgac ti lêlôm

(Mak 10:17-22; Luk 18:18-23)

16Ma ŋgac daŋ têŋ Yisu gi, ma ndac iŋ bocdec bu, “Kêdôhôŋwaga, aö wakôm gêŋ ŋayham bocke, dec tiŋambu Anötö oc kôc aö sa wandöc taŋli yêc undambê?” 17Yisu ô yom ma sôm, “Tu sake-ŋga am ndac aö bu gêŋ sake iŋ gêŋ ŋayham? Anötö tawasê iŋ ŋayham. Am bu ndöc tamli yêc undambê, naŋ daŋam wambu yomsu naŋ Anötö kêŋ têŋ Moses.” 18Goc ŋgac dau ndac, “Yomsu hoŋ, me yomsu bocke?” Ma Yisu sôm, “Yomsu bocdec bu, ‘Ndic ŋamalac ndu dom. Kôm gêŋ mockaiŋ-ŋga dom. Nem kaŋ gêŋ dom. Sôm yom tasaŋ pi lau dom. 19Toc damam lu dinam sa,’ ma ‘Tac whiŋ lau ŋatô gitôm am tac whiŋ daôm.’” 20Goc iŋ sôm, “Yomsu hoŋ dinaŋ aö kakuc gambo. Ma gêŋ sake yêc tu wakôm-ŋga?” 21Ma Yisu sôm, “Am bu ti ŋgac gitêŋ, naŋ sa ndi ma kêŋ nem gêŋ hoŋ têŋ lau sênemlhi, ma kêŋ ŋa-awa têŋ lau ŋalôm sawa. Ma bocdinaŋ dec êmyalê bu am nem awa ŋandô yêc undambê. Ma tiŋambu mweŋ ma êmkuc aö.” 22Ŋgac dau iŋ ndê yala daêsam dom, ma têŋ ndoc iŋ ŋgô Yisu ndê yom dinaŋ, goc iŋ kölhö ti ŋalôm ŋawapac gi. Ŋahu bu iŋ ŋgac ti lêlôm.

Puc pi awa ti wapa

(Mak 10:23-31; Luk 18:24-30)

23Goc Yisu sôm têŋ ndê ŋgac-s êŋomi, “Yomandô wasôm têŋ mac, b u lau ti lêlôm oc tôm dom bu sêsôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu ŋagahô, ŋahu bu ŋac si awa ti wapa hê ŋac kwi. 24Aŋgô! Bôc atu daŋ gitôm kamel, oc tôm bu sôc so ŋalasê ŋagahô hôc gêlêc ŋgac ti lêlôm daŋ, naŋ bu sôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu.” 25Têŋ ndoc ŋgacsêŋomi sêŋgô yom dinaŋ dec sêhêdaê ŋandô, ma sêndac Yisu, “Bu bocdinaŋ dec asa oc tôm bu tap Anötö ndê mwasiŋ nem lau si-ŋga sa? Oc ŋawapac atu!” 26Magoc Yisu tahê ŋac ma sôm, “Gêŋ naŋ ŋamalac sêtôm dom bu sêkôm, naŋ Anötö gitôm bu kôm.”

27Ma Pita ô yom ma sôm, “Yac ahu gêŋ hoŋ siŋ tu aŋkuc am-ŋga. Bocdinaŋ yac oc atap mwasiŋ bocke sa?” 28Dec Yisu sôm têŋ ŋac hoŋ, “Yomandô wasôm têŋ mac, bu têŋ ndoc ŋambu-ŋga naŋ gêŋ hoŋ sêtiwakuc, naŋ Ŋamalac ndê Atu oc ndöc iŋ ndê pôŋ Kiŋ-ŋga ti ŋaclai ma ŋawasi atu. Ma mac lau naŋ aŋkuc aö, naŋ oc andöc pôŋ 12, ma anem gôliŋ lau Israel-ŋga si toŋ 12. 29Ma lau hoŋ naŋ sêhu andu me damba lu dinda, me asidôwai ma balêkoc, me nom siŋ tu aö-ŋga, naŋ Anötö oc kêŋ gêŋ kaiŋ dinaŋ daêsam têŋ ŋac ô. Ma tiŋambu iŋ oc kêŋ ŋac sêwêkaiŋ gameŋ sêndöc tali ŋapaŋ-ŋga.

30“Magoc lau daêsam naŋ sêti lau ŋamata-ŋga têŋ têm kwahic dec-ŋga, naŋ oc sêti lau ŋambu-ŋga, ma lau ŋambu-ŋga oc sêti lau ŋamata-ŋga.”

Copyright information for `BUK