Matthew 20

Yom gôliŋ pi lau naŋ sem gweleŋ yêc ôm wain-ŋga.

1Goc Yisu sôm, “Aŋgô yom gôliŋ dindec pi Anötö ndê gôliŋ, oc whê aneŋ yom dinaŋ sa. Ŋgac daŋ mbo, naŋ wêkaiŋ ôm wain-ŋga atu daŋ. Iŋ tisa têŋ bêbêc ganduc ma sôc malac lôm gi, ma kêsalê lau tu sênem gweleŋ yêc iŋ ndê ôm-ŋga. 2Iŋ tap lau ŋatô sa, ma sôm bu iŋ oc nemlhi ŋac ŋa mone gitôm †denarias tigeŋ tu gweleŋ bêc tigeŋ-ŋga. Goc iŋ kêkiŋ ŋac sêsôc iŋ ndê ôm si. 3Ma têŋ acgatu gitôm 9 kilok, iŋ sa gi gêlic lau ŋatô sêlhac ŋambwa sêlhac malac lôm. 4Ma iŋ sôm têŋ ŋac, ‘Andi akôm gweleŋ yêc aneŋ ôm wain-ŋga, ma aö oc wakêŋ ŋaôli solop têŋ mac ô nem gweleŋ.’ 5Goc sêsôc ôm si ma sem gweleŋ. Ma iŋ kôm bocdinaŋ têŋ ac kalhac lhu ma têŋ 3 kilok telha-ŋga. Iŋ gi tap lau sa, ma kêkiŋ ŋac si sêkôm gweleŋ. 6Ma têŋ 5 kilok telha-ŋga iŋ sa gi tap lau ŋatô sa, naŋ sêlhac ŋambwa. Ma iŋ sôm têŋ ŋac, ‘Tu sake-ŋga mac ambo ŋambwa têŋ acsalô sambuc dindec?’ 7Ma sêsôm, ‘Lau daŋ sêmeŋ sêkêŋ gweleŋ têŋ yac tu akôm-ŋga dom.’ Goc iŋ sôm, ‘Mac andi anem gweleŋ yêc aneŋ ôm.’

8“Têŋ ac gi sip, goc ôm ŋadau sôm têŋ iŋ ndê ŋgac ŋamata-ŋga, ‘M bwêc lau naŋ sem gweleŋ sêmbo, naŋ sêmeŋ, ma kêŋ ŋac si ŋaôli têŋ ŋac. Nemlhi lau naŋ sêmeŋ têŋ 5 kilok telha-ŋga naŋ muŋ, goc tiŋambu nemlhi lau naŋ sêmeŋ têŋ bêbêc.’ 9Ma lau naŋ ŋadau kôc ŋac sa têŋ 5 kilok, naŋ sêkôc denarias tigeŋ-tigeŋ ti ŋac si ŋaôli tôm gi. 10Tu dinaŋ-ŋga dec lau naŋ sic hu gweleŋ têŋ bêbêc, sêkêŋ bata bu oc sêkôc ŋaôli hôc gêlêc denarias tigeŋ su. Magoc ŋac hoŋ sêkôc denarias tigeŋ. 11Têŋ dinaŋ ŋac sic hu sêtucdiŋ ŋadau, 12ma sêsôm, ‘Lau naŋ sêmeŋ tiŋambu, naŋ sem gweleŋ gitôm ŋasawa apê, ma yac am gweleŋ atu ma ac pec yac acsalô sambuc dindec. Magoc yac hoŋ akôc ŋaôli kaiŋ tigeŋ.’ 13Magoc ŋadau sôm têŋ ŋac si daŋ, ‘O aneŋ silip! Bocke dec am sôm bu aö gakôm gêŋ so têŋ am? Bêbêc lec am gôlôc bu kôc denarias tigeŋ ti am nem ŋaôli gweleŋ-ŋga. 14Boc-dinaŋ kôc nem ŋaôli sa, ma lhö ndi. Aö tac whiŋ bu wakêŋ ŋaôli têŋ lau ŋambu-ŋga gitôm aö gakêŋ têŋ am. 15Mone dindec aneŋ gêŋ, ma wakôm tôm aö atac whiŋ. Bocke dec am gêlic sac bu aö ŋgac wamwasiŋ lau-ŋga.’”

16Goc Yisu sôm têŋ ndê ŋgac-sêŋomi, “Bocdinaŋ, lau ŋambu-ŋga oc sêti lau ŋamata-ŋga, ma lau ŋ amata-ŋga oc sêti lau ŋambu-ŋga.”

Yisu sôm tiyham bu iŋ oc mbac ndu

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-33)

17Tiŋambu Yisu ma lau naŋ sêŋkuc iŋ, sêŋsêlêŋ sêmbo seŋ bu sêpi malac Jerusalem sêndi. Ma Yisu wê ŋgacsêŋomi 12 sêsa si sêmbo dau-ŋga, ma sôm têŋ ŋac, 18“Kwahic dec yac oc dapi malac Jerusalem dandi, ma ŋgac daŋ oc kêŋ Ŋamalac ndê Atu sip dabuŋ-siga atu-tu ti kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga amba. Ŋac oc sêkic yom bu sêndic iŋ ndu, 19ma sêkêŋ iŋ sip lau Rom-ŋga amba. Ma lau Rom-ŋga oc sêsu iŋ susu, ma sêndic iŋ ŋamlic ŋandê atu, goc sêndic iŋ ndu pi a gicso dau. Ma têŋ bêc titö-ŋga, Anötö oc uŋ iŋ sa mbo tali tiyham.”

Jems lu Jon bu sêhôc gêlêc ŋgac-sêŋomi ŋatô

(Mak 10:35-45)

20Têŋ ndoc dinaŋ Jems lu Jon dinda bu teŋ gêŋ daŋ têŋ Yisu nem iŋlu awha, goc kôc Sebedi ndê atu lu dinaŋ sa sêtêŋ Yisu si, ma pôŋ haduc yêc iŋ aŋgô-ŋga. 21Ma Yisu ndac, “Am tac whiŋ sake?” Goc awhê dau sôm, “Aö tac whiŋ bu am toc aneŋ atuŋ lu dindec sa, ma sôm bu iŋlu sêndöc sêwhiŋ am têŋ ndoc am ndöc nem pôŋ kiŋ-ŋga ma nem gôliŋ lau. Kêŋ daŋ ndöc amam andô-ŋga, ma daŋ ndöc gasê-ŋga.” 22Dec Yisu sôm têŋ iŋlu, “Amlu aŋyalê gêŋ naŋ amlu andac, naŋ dom. Amlu atôm bu anôm gêŋ sip laclhu ŋawapac-ŋga naŋ aö wanôm, a?” Ma iŋlu sêsôm, “Aêc, alu atôm.” 23Ma Yisu sôm, “Yomandô, amlu oc ahôc ŋawapac gitôm aö wahôc. Magoc aö dec oc waŋyaliŋ lau sa bu sêndöc aö amaŋ andô-ŋga me gasê-ŋga, naŋ dom. Aneŋ Damaŋ ti ŋadau bu êŋyaliŋ lau sa bu sêndöc dinaŋ.”

24Têŋ ndoc ŋgacsêŋomi amaŋlu sêŋgô yom dau ŋawaê, dec kôm ŋac atac ŋandê têŋ Jems lu Jon. 25Goc Yisu mbwêc ŋac sêtêŋ iŋ si, ma sôm, “Mac aŋyalê bu lau sambuc si gôliŋwaga sêtoc dau sa têŋ ŋac si lau, ma ŋac si lau bata sêŋgwiniŋ lau naŋ sêmbo ŋac ŋapu. 26Tigeŋ mac aŋkuc ŋac si mêtê dau dom. Mba! Mac nem asa naŋ tac whiŋ bu ti ŋamalac tiwaê yêc Anötö aŋgô-ŋga, naŋ nem akiŋ mac. 27Aêc! Asa naŋ bu ti mac nem ŋamalac ŋamata-ŋga, naŋ êŋgwiniŋ dau ma ti mac nem ŋgac akiŋ ŋambwa. 28Ŋalêŋ tigeŋ Ŋamalac ndê Atu meŋ bu lau sênem akiŋ iŋ dom. Iŋ meŋ bu nem akiŋ lau, ma bu kêŋ dau ti da bu nemlhi lau daêsam si sac ŋatôp.”

Yisu kôm ŋgac tapec lu ŋayham sa

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29Têŋ ndoc Yisu ti iŋ ndê ŋgac-sêŋomi sêhu malac Jeriko siŋ, naŋ lau daêsam sêŋkuc iŋ. 30Ŋgac tapec lu sêndöc seŋ ŋamakê, ma sêŋgô ŋawaê bu Yisu kêsêlêŋ meŋ, goc sêmbwêc, “Pômdau, Dawid ndê Atu, tamwalô alu.” 31Goc lau sêsôm iŋlu bu sênem dau dôŋ. Magoc iŋlu sêmbwêc ti ŋaŋga, “Pômdau, Dawid ndê Atu, tamwalô alu.” 32Yisu kwê dôŋ kalhac ma ta iŋlu sêmeŋ. Ma iŋ ndac, “Amlu atac whiŋ bu wakôm sake têŋ amlu?” 33Ma sêô yom ma sêsôm, “Pômdau, alu atac whiŋ bu tanôŋ ŋayham sa.” 34Dec Yisu tawalô iŋlu, ma kêmasec iŋlu tandô. Ma ŋagahô iŋlu tandô ŋayham sa, ma sêŋkuc iŋ.

Copyright information for `BUK