Matthew 21

Yisu hôc asê Jerusalem

(Mak 11:1-10; Luk 19:29-38; Jon 12:12-15)

1Ŋac sêsuŋ sa Jerusalem ma sêhôc asê malac Betpagi yêc Lôc Olib. Ma Yisu kêkiŋ ndê ŋgacsêŋomi si ŋgac lu, 2ma sôm têŋ iŋlu, “Amlu asôc malac dindê andi, ma amlu oc atap doŋki dinda daŋ sa, naŋ sêsô dôŋ kalhac, whiŋ doŋki dau ŋatu. Aŋgapwêc su, ma akôc sa atêŋ aö ameŋ. 3Ma ŋamalac daŋ bu ndac amlu pi gêŋ dau, naŋ asôm têŋ iŋ bu, ‘Pômdau tac whiŋ bu doŋki lu dindec sênem iŋ sa,’ ma ŋagahô iŋ oc kêŋ doŋki lu dau têŋ amlu.”

4Ŋalêŋ dinaŋ dec yom naŋ propet akwa daŋ sôm, naŋ ŋandô sa. Yom dau sêto yêc bocdec:

5
  • Asôm têŋ lau †Sayon-ŋga bu, “Alic su naŋ! Mac nem Kiŋ têŋ mac meŋ. Iŋ ŋgac malô, ma iŋ meŋ ndöc doŋki ŋatu daŋ ŋahô.”
[Sek 9:9; Ais 62:11]

6Ŋgacsêŋom lu dinaŋ sêsôc malac si, ma sêkôm tôm Yisu sôm. 7Sêwê doŋki dinda lu ŋatu sêtêŋ Yisu si, ma sêkêŋ ŋac si ŋakwê awê-ŋga sac doŋki, ma Yisu pi gi ndöc ŋahô. 8Ma lau daêsam sêhê si ŋakwê yêc seŋ, ma sêhêako a ŋalauŋ ma sêkêŋ yêc seŋ. 9Ma lau toŋ atu naŋ sêŋsêlêŋ sêmuŋ Yisu, ti lau naŋ sêŋkuc iŋ, naŋ sêmbwêc, “Hosana têŋ Dawid ndê Atu. Anötö nem mbec iŋ naŋ meŋ gêm Pômdau aŋgô. Hosana têŋ Anötö lôlôc-ŋga.”

10Têŋ ndoc Yisu sôc malac Jerusalem gi, naŋ lau malac-ŋga hoŋ gauc gêm yom daêsam ma sêndac, “Iŋ asa dê?” 11Ma lau daêsam sêŋgô ŋac si yom ma sêsôm, “Iŋ Yisu, propet atu naŋ meŋ akêŋ malac Nasaret yêc gameŋ Galili-ŋga.”

Yisu soc lau su yêc lôm dabuŋ

(Mak 11:15-18; Luk 19:45-46)

12Yisu sôc lôm dabuŋ ŋabatêm-ndö gi, ma soc lau naŋ sic dulu gêŋ ti semlhi gêŋ, naŋ su. Ma iŋ tac lau naŋ sêô mone,
21:12Lau sêmeŋ akêŋ gameŋ baliŋ bu sêlic om atu-atu yêc malac Jerusalem, ma bu sêkêŋ da ya ti sêtoc Anötö sa yêc lôm dabuŋ. Ŋac gitôm dom bu sênemlhi gêŋ bu sêkêŋ ti da, me sênemlhi takis lôm dabuŋ-ŋga ŋa mone akêŋ ŋac si gameŋ, ma bocdinaŋ lau ŋatô sêkôm gweleŋ yêc lôm dabuŋ ma sêô ŋac si mone ŋa mone naŋ gitôm bu sênemlhi gêŋ-ŋga.
naŋ si tebo sa, ma lau naŋ sêkêŋ balusi
21:12Lau ŋalôm sawa naŋ gitôm dom bu sênemlhi domba bu sêkêŋ ti da, naŋ semlhi balusi bu sêkêŋ ti da. (Alic Lev 5:7, 12:6, 14:22 ma Luk 2:22-24).
tu lau sênemlhi-ŋga, naŋ iŋ kêbalip ŋac si gêŋ hoŋ giŋga.
13Ma iŋ sôm, “Sêto Anötö ndê yom yêc, naŋ sôm, ‘Aneŋ andu gic waê bu lau sêteŋ mbec sêmbo-ŋga.’ Tigeŋ mac akôm Anötö ndê andu ti lau kaŋ si gameŋ.”

14Lau bôliŋ ti lau tapec sêtêŋ Yisu si yêc lôm dabuŋ ŋamakê, ma iŋ kôm ŋac ŋayham sa. 15Ma balêkoc naŋ sêmbo gameŋ dinaŋ, n aŋ sêmbwêc yom bocdec, “Hosana têŋ Dawid ndê Atu!” Magoc têŋ ndoc dabuŋsiga atu-tu ma kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga sêlic gêŋ dalô naŋ Yisu kôm, ma sêŋgô balêkoc dau si yom, dec kôm ŋac atac ŋandê atu. 16Ma sêndac iŋ, “Am ŋgô balêkoc dindec sêmbwêc yom so, me?” Ma iŋ sôm, “Mba! Sêto yom yêc bocdec bu, ‘Anötö kêyaliŋ balêkoc ti lau sauŋ sa, tu bu sêhoc iŋ ndê waê asê-ŋga.’”

17Tiŋambu Yisu hu ŋac siŋ ma sa yêc malac Jerusalem gi, ma têŋ ôbwêc dinaŋ iŋ yêc malac Betani.

Yisu pucbo a kiŋ daŋ

(Mak 11:12-14, 20-24)

18Têŋ bêbêc ganduc Yisu kêsêlêŋ bu mbu têŋ Jerusalem ndi, ma gêŋ yô iŋ. 19Ma iŋ gêlic a kiŋ daŋ kalhac seŋ ŋamakê, goc têŋ a dau gi ma kêsalê a ŋandô. Tigeŋ a dau ŋandô mba, iŋ tap ŋalauŋ ŋambwa sa. Dec iŋ pucbo a dau ma sôm, “Am oc nem ŋandô tiyham dom!” Ma ŋagahô a dau mbac. 20Têŋ ndoc ŋgacsêŋomi sêlic gêŋ dau, dec sêhêdaê ma sêndac dandi, “Bocke dec a dindê mbac ŋagahô?” 21Ma Yisu ô yom ma sôm, “Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac. Akêŋ whiŋ, ma atac lu-lu pi Anötö ndê ŋaclai dom. Ma mac oc atôm bu akôm tôm naŋ aö gakôm têŋ a dindê. Ma mac oc atôm bu akôm gêŋ dalô atu-tu ŋatô whiŋ. Oc nditôm mac asôm têŋ lôc dindê bu, ‘Puc daôm sa, ma sip gwêc ŋalôm ndi,’ ma gêŋ dau oc ŋandô sa. 22Mac bu akêŋ whiŋ, goc gêŋ naŋ mac ateŋ têŋ Anötö, naŋ iŋ oc kêŋ têŋ mac.”

Gêndac pi Yisu ndê ŋaclai ŋahu

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23Yisu têŋ lôm dabuŋ gi, ma kêdôhôŋ lau mbo lôm ŋamakê, ma dabuŋsiga atu-tu ti lau bata Israel-ŋga sêtêŋ iŋ si. Ma sêndac iŋ, “Am kôc ŋaclai yêc nde, bu kôm gêŋ hoŋ naŋ am kôm? Asa kêŋ têŋ am?” 24Ma iŋ sôm, “Gêŋ ŋamata-ŋga aö wakêŋ gêndac daŋ têŋ mac. Mac aô aneŋ yom muŋ, goc wasôm aneŋ ŋaclai ŋahu asê têŋ mac. 25Mac asôm têŋ aö, asa kêŋ ŋaclai têŋ Jon, dec iŋ kêku lau? Anötö kêŋ ŋaclai têŋ iŋ, me mba?”

Goc ŋac sem yomgalôm pi Yisu ndê gêndac, ma sêsôm têŋ dandi, “Yac bu dasôm bu Anötö kêŋ ŋaclai têŋ Jon, goc iŋ oc ndac yac, ‘Tu sake-ŋga mac akêŋ whiŋ Jon dom?’
26Magoc yac bu dasôm bu Jon kêku lau kêkuc ŋamalac nom-ŋga si gauc ŋambwa, dec lau oc sêkôm yac ŋayom, ŋahu bu sêlic Jon bu Anötö ndê propet daŋ.” 27Bocdinaŋ sêsôm têŋ Yisu, “Yac aŋyalê dom.” Ma iŋ sôm têŋ ŋac, “Ma bocdinaŋ aö wasôm aneŋ ŋaclai ŋahu asê têŋ mac dom.”

Yom gôliŋ pi balê lu

28Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Akôc gauc pi yom dindec. Ŋgac daŋ ti iŋ ndê atu lu sêmbo. Têŋ bêc daŋ iŋ ndac balê daŋ bocdec bu, ‘Aneŋ balê, kwahic dec aö bu wandac am bu sôc ôm wain-ŋga ndi ma nem gweleŋ.’ 29Ma balê dau sôm, ‘Mba, aö gatec!’ Tigeŋ tiŋambu iŋ kac ndê ŋalôm kwi, ma sôc ôm gi ma gêm gweleŋ. 30Ma damba gi tap balê tilu-ŋga sa, ma ndac iŋ bu nem gweleŋ ôm-ŋga. Ma iŋ sôm, ‘Aêc, oc wandi.’ Tigeŋ tiŋambu iŋ tec ma gi dom.”

31Dec Yisu ndac ŋac, “Mac gauc gêm sake? Balê lu si asa kôm tôm damba tac whiŋ?” Ma sêsôm, “Balê ŋamata-ŋga.” Goc iŋ sôm têŋ ŋac, “Yomandô aö wasôm têŋ mac. Lau naŋ sêkôc takis ma lauwhê seŋ-ŋga sêsôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu, sêhôc gêlêc mac lau dabuŋsiga ti lau bata su. 32Bu Jon hôc asê mac bu tôc lêŋ gitêŋ têŋ mac, tigeŋ mac akêŋ whiŋ iŋ dom. Lau naŋ sêkôc takis ma lauwhê seŋ-ŋga sêkêŋ whiŋ iŋ ndê yom ma sem dau kwi. Ma têŋ têm mac alic gêŋ naŋ lau dau sêkôm, naŋ mac am daôm kwi dom, ma akêŋ whiŋ dom.”

Yom gôliŋ pi lau sêyob ôm wain-ŋga

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33Ma Yisu sôm, “Aŋgô yom gôliŋ daŋ tiyham. Ŋgac daŋ sô ôm wain-ŋga daŋ, sô tuŋ kêgihi, kêmasaŋ gameŋ sêmasaŋ wain ŋakwi-ŋga, ma kwê andu baliŋ daŋ, bu lau sêlhac ma sêtip lau kaŋ. Goc iŋ kêŋ ôm dau têŋ lau ŋatô sêyob, ma kölhö gi mbo gameŋ daŋ. 34Têŋ ndoc sêhoŋ ôm dau ŋandô sa-ŋga, naŋ iŋ kêkiŋ lau akiŋ ŋatô sêtêŋ lau sêyob ôm-ŋga si, bu sêkêŋ wain ŋandô ŋatô têŋ ŋac. 35Magoc ŋac sêlô lau akiŋ dau dôŋ. Sic ŋgac akiŋ daŋ ŋamlic ŋandê, sic daŋ ndu, ma sêtuc daŋ ŋa hoc. 36Ma tiŋambu ôm ŋadau kêkiŋ lau akiŋ toŋ hic atu tiyham, magoc lau naŋ sêyob iŋ ndê ôm, naŋ sêkôm mêtê kaiŋ tigeŋ têŋ ŋac. 37Tiŋambu iŋ kêkiŋ iŋ ndê atuŋgac têŋ ŋac gi, bu iŋ gauc gêm bu ŋac oc sêtoc iŋ ndê atu dau sa. 38Tigeŋ têŋ têm lau sêyob ôm-ŋga sêlic ŋadau ndê atu dau kêsêlêŋ meŋ, naŋ sêsôm têŋ dandi, ‘Balê kêlê oc wêkaiŋ ôm dindec ti ndê gêŋ lêŋsêm. Bocdinaŋ dandic iŋ ndu, ma dakôc ôm dindec su ti yac neŋ.’ 39Goc sêlô iŋ dôŋ ma sêhê iŋ sa awê gi, ma sic iŋ ndu.”

40Yisu gic bata yom gôliŋ dau, ma ndac, “Têŋ ndoc ôm ŋadau mbu meŋ, naŋ iŋ oc kôm sake?” 41Ma sêsôm têŋ iŋ, “Ôm ŋadau oc ndic lau sac dinaŋ ndu, ma kêŋ ndê ôm têŋ lau ŋatô sêyob. Ma ŋac oc sêkêŋ ôm ŋandô têŋ iŋ têŋ ndoc sêhoŋ ŋandô sa-ŋga.” 42Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Gauc nem yom naŋ sêto yêc bocdec bu, ‘Hoc naŋ lau sêkwê andu-ŋga sêtec, naŋ kwahic dec ti hoc ŋamata-ŋga yêc andu dau. Pômdau kôm gêŋ dau, ma yac alic ŋayham.’ Mac asam yom dau su, me mba? 43[Asa naŋ peŋ tu hoc dinaŋ-ŋga, naŋ oc niŋga, ma hoc dau bu peŋ pi ŋamalac, dec oc sec iŋ popoc.] Bocdinaŋ aö wasôm têŋ mac, bu Anötö oc seŋ mac su bu ayob lau naŋ sêmbo iŋ ndê gôliŋ ŋapu, naŋ tiyham dom. Ma iŋ oc êŋyaliŋ lau ŋatô sa bu sêyob iŋ ndê lau, naŋ oc sêkôm gweleŋ ŋapep ma sênem ŋandô ŋayham.”

45Dabuŋsiga atu-tu ti lau Palêsai sêŋgô Yisu ndê yom gôliŋ dinaŋ, ma sêŋyalê bu yom dau hêganôŋ ŋac. 46Dec sêŋsalê lêŋ bu sêkôc iŋ dôŋ, magoc sêtöc lau, bu lau hoŋ sêlic iŋ bu propet daŋ.

Copyright information for `BUK