Matthew 22

Yom gôliŋ pi mwasiŋ atu

(Luk 14:16-24)

1Ma Yisu sôm yom gôliŋ daŋ tiyham têŋ ŋac bocdec bu, 2“Ŋalêŋ naŋ Anötö kêgalêm lau sa bu sêmbo iŋ ndê gôliŋ ŋapu, naŋ bocdec. Kiŋ daŋ kêmasaŋ mwasiŋ atu daŋ tu iŋ ndê atuŋgac naŋ bu nem awhê-ŋga. 3Ma iŋ kêkiŋ iŋ ndê lau akiŋ bu sêkêŋ aheŋ lau naŋ sic waê bu sêneŋ mwasiŋ dau. Magoc ŋac hoŋ sêtec bu sêmeŋ. 4Goc iŋ kêkiŋ lau akiŋ ŋatô ma sôm, ‘Mac asa andi asôm têŋ lau naŋ aö kagalêm ŋac sa su, bu aö kamasaŋ gêŋ hoŋ pacndê su. Aneŋ lau sic makao tôp ŋayham ndu su, bocdinaŋ dec ameŋ aneŋ mwasiŋ dau.’ 5Tigeŋ lau hoŋ sêtec iŋ ndê yom dau, ma sêmbo si gêŋ. Ŋatô sêsôc ôm si, ma ŋatô sem si gweleŋ awa-ŋga. 6Ma ŋatô sêlô Kiŋ ndê lau akiŋ dôŋ, sêkôm ŋatô ŋayom, ma sic ŋatô ndu. 7Goc Kiŋ dau tac ŋandê atu. Ma iŋ kêkiŋ iŋ ndê lau siŋ-ŋga ma ŋac sic lau sac dinaŋ ndu. Ma sêkêŋ ya gêŋ ŋac si malac hoŋ su.

8“Goc iŋ sôm têŋ ndê lau akiŋ, ‘Aö kamasaŋ gêŋ hoŋ su. Magoc aö galic lau naŋ aö kagalêm ŋac sa, naŋ gitôm dom bu sêneŋ mwasiŋ dau. 9Bocdinaŋ asa seŋ malac-ŋga andi, ma aŋgalêm lau bocke naŋ mac bu atap sa, naŋ sa sêmeŋ ma sêneŋ mwasiŋ dau.’ 10Goc ŋac sêsa seŋ si ma sêŋsalê lau, ma sêhoŋ lau daêsam sa, lau ŋayham ma lau sac sêwhiŋ sêmeŋ, e andu ŋalôm atu sêneŋ mwasiŋ-ŋga meŋhu.

11“Têŋ ndoc Kiŋ meŋ bu lic iŋ ndê ŋacleŋ dinaŋ, dec iŋ gêlic ŋgac daŋ naŋ sôc ŋakwê mwasiŋ-ŋga dom. 12Ma iŋ ndac, ‘Bocke dec am sôc mweŋ, magoc am sôc ŋakwê mwasiŋ-ŋga dom?’ Ma ŋgac dau ndê yom mba. 13Goc Kiŋ sôm têŋ iŋ ndê lau akiŋ, ‘Mac asô iŋ ndê amba ti gahi dôŋ, ma atuc iŋ sa awê ndi mbo gameŋ ŋasec-ŋga. Yêc dê lau oc sêtaŋ atu ti lhô êŋsiŋ pi dau.’”

14Goc Yisu gic bata yom dau ma sôm, “Anötö kêgalêm lau daêsam sa, magoc iŋ oc kôc ŋac hoŋ sa dom.”

Lau bu sêtim Yisu pi yom takis-ŋga

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15Têŋ dinaŋ lau Palêsai sêsa si, ma sêmasaŋ yom bu sêtim Yisu bu sôm yom so daŋ. 16Goc sêŋkiŋ ŋac si lau ŋatô sêwhiŋ lau Israel-ŋga ŋatô naŋ sêpuc Herod ma lau Rom-ŋga si gôliŋ dôŋ, naŋ sêtêŋ iŋ si, ma sêsôm têŋ iŋ, “Kêdôhôŋwaga, yac aŋyalê bu am ŋgac sôm yom ŋandô-ŋga, ma bu am whê Anötö ndê lêŋ sa ti yom ŋandô. Ma am gauc gêm lau si waê dom, magoc toc ŋac hoŋ sa ŋalêŋ tigeŋ. 17Boc-dinaŋ sôm asê têŋ yac. Solop bu dakêŋ takis têŋ †Sisa, me mba?”

18Yisu kêyalê su bu ŋac bu sêtim iŋ, dec sôm, “Mac lau daêtim-ŋga! Tu sake-ŋga mac bu atim aö? 19Atôc mone anemlhi takis-ŋga daŋ têŋ aö.” Goc sêkêŋ denarias tigeŋ têŋ iŋ. 20Ma iŋ ndac ŋac, “Asa ndê ŋagatu ti ŋaê yêc mone dindec?” 21Ma sêsôm, “Sisa ndê.” Goc iŋ sôm, “Bocdinaŋ atoc Sisa sa ŋa gêŋ naŋ gic iŋ ŋawaê, ma atoc Anötö sa ŋa gêŋ naŋ gic iŋ ŋawaê.” 22Têŋ ndoc sêŋgô Yisu ndê yom dinaŋ, naŋ sêhêdaê tu iŋ ndê gauc-ŋga, ma sêhu iŋ siŋ ma sêlhö si.

Lau Sadiusi bu sêtim Yisu pi yom datisa akêŋ lau batê-ŋga

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23Têŋ bêc dinaŋ lau ŋatô akêŋ Sadiusi si toŋ sêtêŋ Yisu si bu sêkêŋ gêndac têŋ iŋ. Lau dau sêkêŋ whiŋ bu dom lau batê oc sêtisa tiyham. 24Ma sêsôm têŋ iŋ, “Kêdôhôŋwaga, Moses to yom pi ŋgac naŋ gêm awhê sa su magoc mbac ndu ma iŋ ndê balêkoc mba. Moses ndê yom sôm têŋ yac bu ŋgac dau ndê asi nem awhê sawa dau, ma kwê balêkoc asê tu dôwa-ŋga. 25Têŋ ndoc daŋ, asidôwa 7 sêmbo sêwhiŋ yac. Ŋgac ŋamata-ŋga gêm awhê sa magoc iŋ mbac ndu ma balêkoc mba. Ma ŋgac tilu-ŋga gêm dôwa ndê awhê sawa. 26Magoc iŋ mbac ndu, ma ŋalêŋ tigeŋ ŋgac titö-ŋga sip e gi têŋ ŋgac ŋambu-ŋga ŋac sem awhê sawa, magoc sêmbac ndu ma balêkoc mba. 27Ma tiŋambu awhê dau mbac ndu. 28Kwahic dec yac bu andac am bocdec bu. Lau batê bu sêtisa tiyham tôm lau ŋatô sêsôm, goc awhê dau oc ti asidôwa 7 dinaŋ si asa nawhê? Bu ŋac hoŋ sem iŋ su têŋ ndoc sêmbo tali.”

29Goc Yisu ô yom ma sôm, “Mac akôc gauc so, bu mac aŋyalê Anötö ndê yom ti iŋ ndê ŋaclai dom. 30Têŋ têm ŋambu-ŋga naŋ lau batê sêtisa, naŋ lau oc sênem dau dom. Ŋac oc sêmbo sêtôm aŋela undambê-ŋga. 31Ma yom daŋ tiyham tôc asê bu lau batê oc sêtisa. Gauc nem Anötö dau ndê yom, naŋ mac asam su. 32Iŋ sam dau bu Abraham, ma Aisak, ma Jakob si Anötö. Lau batê bu sêtisa dom, dec tu sake-ŋga Anötö sam dau bu lau tö dinaŋ si Anötö? Iŋ lau batê si Anötö dom, iŋ lau tali si Anötö.” 33Ŋalêŋ dinaŋ Yisu kêdôhôŋ lau, ma lau hoŋ naŋ sêŋgô iŋ ndê yom dinaŋ sêhêdaê.

Yomsu ŋamata-ŋga

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34Lau Sadiusi sêŋgô Yisu ndê yom dinaŋ ma ŋac si yom mba. Ma lau Palêsai sêŋgô gêŋ dau ŋawaê, goc ŋac si lau ŋatô sêtêŋ Yisu si. 35Ŋac si daŋ iŋ gwalam akwa yomsu-ŋga ma iŋ bu êŋsahê Yisu dec ndac iŋ bocdec bu, 36“Kêdôhôŋ-waga, yêc Moses ndê buku, yomsu bocke ti yomsu ŋamata-ŋga?” 37Ma Yisu ô yom ma sôm, “Yomsu naŋ sôm, ‘Am atac whiŋ Pômdau am nem Anötö, ti nem ŋalôm sambuc, ma ti gatôm sambuc, ma ti nem gauc sambuc.’ 38Yomsu dinaŋ tiŋamata ma hôc gêlêc yomsu ŋatô hoŋ su. 39Ma yomsu tilu-ŋga naŋ gitôm ŋamata-ŋga, naŋ sôm, ‘Atac whiŋ nem asidôwai gitôm am atac whiŋ daôm.’ 40Yomsu lu dinaŋ sêpiŋ yom hoŋ naŋ Moses ti lau propet sêto, naŋ dôŋ sêpitigeŋ.”

Yisu kêsahê lau si gauc pi Mesaya

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41Lau ŋatô akêŋ Palêsai si toŋ sêlhac dinaŋ, dec Yisu ndac ŋac, 42“Mac asôm sake pi Mesaya? Iŋ asa ndê atuŋgac?” Ma sêsôm têŋ iŋ bu, “Mesaya iŋ Dawid ndê Atu.” 43Goc Yisu sôm, “Ma bocke Dawid dau sam Mesaya bu iŋ dau ndê Pômdau? Ŋalau Dabuŋ puc Dawid dôŋ, dec iŋ to yom yêc bocdec bu, 44Anötö sôm têŋ aneŋ Pômdau, “Am ndöc aö amaŋ andô-ŋga e nditôm aö wakêŋ nem ŋacyo sêsôc am gahim ŋapu.” ’ 45Bocdinaŋ Dawid dau sam Mesaya bu Pômdau, ma bocke mac asam Mesaya bu Dawid ndê Atu?” 46Ma ŋac si daŋ gitôm dom bu ô iŋ ndê yom. Ma tiŋambu lau hoŋ sêtöc dau bu sêkêŋ gêndac têŋ iŋ tiyham.

Copyright information for `BUK