Matthew 23

Yisu pu lau bata Israel-ŋga

(Mak 12:38-39; Luk 13:34-35; 20:45-46)

1Goc Yisu sôm têŋ lau daêsam naŋ sêkac dau sa sêmbo, ma têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi bu, 2“Lau Palêsai ti lau †Skraib sêndôhôŋ Anötö ndê yomsu têŋ lau, tôm Moses kôm têŋ têm ŋamata-ŋga. 3Bocdinaŋ asôc ŋac ŋapu, ma aŋgô ŋac si yom. Magoc aŋkuc ŋac si mêtê dom, bu ŋac lau sêtim yom lau-ŋga. Sêsôm yom ŋayham-ŋayham, magoc ŋac dau sêŋkuc si yom dau dom. 4Ma yomsu daêsam naŋ sêkêŋ têŋ lau, naŋ kêŋ ŋawapac atu têŋ ŋac, magoc ŋac dau sêkôm gêŋ daŋ tu sênem lau dau sa-ŋga dom.

5“Ma gêŋ hoŋ naŋ ŋac sêkôm, naŋ sêkôm yêc lau si aŋgô-ŋga tu sêtoc dau sa-ŋga. Yomsu ti apaŋ naŋ sêkic pi dau, naŋ sêmasaŋ atu-tu tu lau sêlic-ŋga, ma sêsôc ŋakwê ti ŋabala baliŋ.
23:5Lau Palêsai sêto yomsu ŋatô sip bapia ma sêkêŋ sip apaŋ sauŋ, goc sêkic pi si sêcbala ti amba têŋ ndoc sêteŋ mbec. Ŋac gauc gêm bu Anötö gic yomsu ŋac bu sêkôm bocdinaŋ - alic Eks 13:9, 16, Diut 6:4-9 ma 11:13-21. Ma sêsôc ŋakwê ti ŋabala bu sêtôc asê bu ŋac lau sem akiŋ Anötö-ŋga - alic Namba 15:37-41. Magoc lau Palêsai ti lau Skraib sêmasaŋ apaŋ atu, ma ŋakwê ti ŋabala baliŋ, tu bu sêtoc dau sa ma sêhôc gêlêc lau ŋatô su-ŋga.
6Ŋac atac whiŋ bu sêndöc lau tiwaê si pôŋ yêc lau si mwasiŋ ŋalôm, ma yêc lôm wê-ŋga. 7Ŋac tac whiŋ bu lau sêhê mwalêc ŋac yêc malac lôm, ma bu lau hoŋ sêtoc ŋac sa ma sêsam ŋac bu ‘Kêdôhôŋwaga.’

8“Magoc aŋkuc ŋac si mêtê dom. Mac hoŋ ambo nom atôm asidôwai, ma mac nem kêdôhôŋ-waga tigeŋ mbo. Tu dinaŋ-ŋga solop dom bu lau sêsam mac bu ‘Kêdôhôŋwaga.’ 9Ma asam lau nom-ŋga bu mac nem damami dom, bu mac nem Damam tigeŋ mbo undambê. 10Ma mac nem ŋadau tigeŋ mbo, naŋ Mesaya, dec solop dom bu lau sêsam mac bu ŋac si ŋadau. 11Asa naŋ gêm akiŋ mac, naŋ ti ŋamalac ŋamata-ŋga yêc Anötö aŋgô-ŋga. 12Bu asa naŋ toc dau sa, naŋ Anötö oc êŋgwiniŋ iŋ, ma asa naŋ kêgwiniŋ dau, naŋ Anötö oc toc iŋ sa.

13“Oyaê mac lau Skraib ti Palêsai! Mac lau atim yom lau-ŋga! Mac nem lêŋ kalhac lau ahuc bu sêsôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu dom. Mac daôm asôc iŋ ŋapu dom, ma lau naŋ tac whiŋ bu sêsôc iŋ ŋapu, naŋ mac alhac ŋac ahuc. [ 14Oyaê mac lau Skraib ti lau Palêsai, mac lau atim yom lau-ŋga. Mac ateŋ mbec baliŋ bu atoc daôm sa yêc lau si aŋgô-ŋga, magoc têŋ ndoc lau sêlic mac dom, naŋ mac aŋsau lauwhê sawa bu aŋgaho ŋac si andu su. Tu dinaŋ-ŋga Anötö oc kêŋ ŋagêyô sac sambuc têŋ mac.]

15“Oyaê mac lau Skraib ti Palêsai! Mac lau atim yom lau-ŋga! Mac aŋsêlêŋ seŋ baliŋ yêc b aö ma yêc gwêc, bu atap sêŋom daŋ sa tu êŋkuc mac-ŋga. Mac Sadaŋ ndê lau mac! Ma têŋ ndoc mac ahê sêŋom daŋ kêkuc mac, naŋ mac akôm iŋ ti Sadaŋ ndê balêkoc daŋ, hôc gêlêc mac daôm su.

16“Oyaê! Mac bu atôc seŋ têŋ lau ŋatô, magoc mac daôm tampec. Têŋ ndoc lau sêsôm yom pi lôm dabuŋ tu bu sêpuc si yom dôŋ-ŋga, naŋ mac asôm bu ŋac si yom iŋ yom ŋambwa. Magoc têŋ ndoc sêsôm yom pi gôlôŋ gol naŋ yêc lôm dabuŋ tu bu sêpuc si yom dôŋ-ŋga, naŋ mac asôm bu yom dau tidôŋ su, ma gitôm dom bu sêseŋ su. 17Mac lau tampec, gauc mbasi. Gêŋ sake hôc gêlêc su? Gol, me lôm dabuŋ naŋ kôm gol dau ti gêŋ dabuŋ? 18Ma lau bu sêsôm yom pi alta naŋ kalhac lôm dabuŋ tu bu sêpuc si yom dôŋ-ŋga, naŋ mac asôm bu ŋac si yom iŋ yom ŋambwa. Magoc ŋac bu sêsôm yom pi da naŋ kalhac alta ŋahô, naŋ mac asôm bu yom dau tidôŋ. 19Mac lau tampec! Gêŋ sake ti gêŋ ŋamata-ŋga? Da, me alta naŋ kôm da dau ti dabuŋ? 20Asa naŋ sôm yom pi alta, naŋ sôm pi alta ma pi gêŋ hoŋ naŋ kalhac alta ŋahô whiŋ. 21Ma asa naŋ sôm yom pi lôm dabuŋ, naŋ sôm pi lôm dau, ma pi Anötö naŋ ti lôm dabuŋ ŋadau, naŋ whiŋ. 22Ma asa naŋ sôm yom pi undambê, naŋ sôm pi Anötö ndê pôŋ atu, ma pi Anötö naŋ ndöc pôŋ ŋahô, naŋ whiŋ.

23“Oyaê mac lau Skraib ti Palêsai. Mac lau atim yom lau-ŋga! Mac awhê gêŋ sauŋ-sauŋ ôm-ŋga hoŋ kôc gi toŋ amaŋlu, ma akêŋ toŋ daŋ ti da. Magoc mac ahu mêtê ŋandô yomsu-ŋga siŋ. Mêtê atu hêganôŋ mac tamwalô lau, ma amatôc lau si yom ŋalêŋ gitêŋ, ma akôm nem yom ŋandô sa. Mêtê hoŋ dinaŋ iŋ gêŋ atu! Solop bu mac akôm gêŋ sauŋ-sauŋ tôm yomsu sôm, magoc akôm gêŋ atu-tu whiŋ.

24“Mac lau tampec naŋ akôm bu atôc seŋ têŋ lau ŋatô. Mac atôm lau naŋ sêhêgo dau bu sêŋgati gêŋ golop atêc naŋ poc bu ŋahô, naŋ sa, magoc gêŋ ŋadômbwi atu naŋ poc bu dau ŋalôm, naŋ sêlic apu.

25“Oyaê mac lau Skraib ti Palêsai, mac lau atim yom lau-ŋga! Mêtê tamgatu gêŋ ti aneŋ gêŋ ŋawahô-ŋga hôc mac nem ŋalôm ahuc. Bocdinaŋ mac atôm laclhu ti pele naŋ sêŋgwasiŋ ŋadômbwê-ŋga ŋambwa ŋawasi sa. 26O lau Palêsai, mac lau tampec! Gêŋ ŋamata-ŋga aŋgwasiŋ laclhu ti pele ŋalôm ŋawasi sa, goc gêŋ awê-ŋga oc ŋawasi sa bocdinaŋ.

27“Oyaê mac lau Skraib ti Palêsai, mac lau atim yom lau-ŋga! Mac atôm sêhô naŋ sêsê pen pi gi e ŋawasi sêp sambuc ma lau sêlic ŋayham. Magoc yêc sêhô dau ŋalôm lau batê si ŋakwa ti gêŋ mbôp meŋhu. 28Ma mac lau daôm bocdinaŋ. Lau sêlic gêŋ awê-ŋga naŋ mac akôm, dec gauc gêm bu mac lau gitêŋ. Magoc yêc mac nem ŋalôm, mêtê tasaŋ ma mêtê aŋgilì yomsu-ŋga hôc mac ahuc.

29“Oyaê mac lau Skraib ti Palêsai, mac lau atim yom-ŋga! Mac amasaŋ sêhô ti gôlôŋ atu, tu bu atoc lau propet ti lau gitêŋ naŋ mac apami sic ndu muŋ su, naŋ sa. 30Ma mac asôm bu mac bu ambo têŋ apami si têm, dec mac oc aŋkuc ŋac si lêŋ sêkêc propet dau si dac siŋ-ŋga dom. 31Mac nem yom dinaŋ tôc asê bu mac asa akêŋ lau Israel-ŋga naŋ sic lau propet ndu. 32Bocdinaŋ dec mac akôm mêtê sac tôm apami sêkôm. 33Mac mboc, ma mboc ŋatui mac! Gitôm dom bu mac awê Anötö ndê matôc sa. Iŋ oc êŋkiŋ mac asip lambwam andi.

34“Aŋgô! Aö waŋkiŋ lau propet ma lau tigauc, ma lau ŋatô bu sêndôhôŋ mac. Magoc mac oc andic ŋac lic ŋandê yêc mac nem lôm wê-ŋga, ma ambulu ŋac alom-alom malac. Ma ŋac si lau ŋatô mac oc andic ndu, ma andic ŋatô pi a gicso dau sêndi. 35Bocdinaŋ mac oc atap ŋagêyô sa tu lau gitêŋ hoŋ si dac, naŋ apami sêkêc siŋ-ŋga. Abel iŋ ŋgac ŋamata-ŋga, ma Berekaya ndê atu Sekaria iŋ ŋgac ŋambu-ŋga.
23:35Yisu sôm yom dinaŋ hêganôŋ lau gitêŋ hoŋ naŋ lau Israel sic ndu, naŋ sêto ŋamiŋ yêc Yom Lêŋsêm Akwa. Abel iŋ ŋgac ŋamata-ŋga - alic Gen 4:8, ma Sekaria iŋ ŋgac ŋambu-ŋga - alic 2 Kr 24:20-22.
Sekaria iŋ ŋgac naŋ sic ndu yêc lôm dabuŋ ma alta naŋ kalhac lôm dau ŋasactô, naŋ ŋalhu.
36Yomandô wasôm têŋ mac. Mac lau têm dindec-ŋga oc atap matôc sa pi lau hoŋ dinaŋ si dac.

37“O Jerusalem, Jerusalem. Mac ac Anötö ndê lau propet ndu, ma lau gitêŋ naŋ iŋ kêkiŋ têŋ mac, naŋ mac atuc ŋa hoc ndu. Ndoc daêsam aö tac whiŋ bu wandic mac sa asôc Anötö ndê gôliŋ ŋapu tiyham, gitôm mbac dalec dinda gic ŋatu sa sêsôc ŋamakê ŋapu. Tigeŋ mac atec. 38Bocdinaŋ Anötö oc hu mac ti mac nem andu siŋ. 39Aö wasôm têŋ mac, bu mac oc alic aö tiyham dom e mac asôm, ‘Tampiŋ Mesaya naŋ meŋ gêm Pômdau aŋgô.’”

Copyright information for `BUK