Matthew 26

Lau bata sêkic yom bu sêndic Yisu ndu

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

1Yisu sôm yom hoŋ dinaŋ su, goc sôm têŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi, 2“Bêc lu yêc dôŋ yêc tu lau Israel-ŋga sêlic om atu †Pasowa-ŋga. Ma lau oc sêkêŋ Ŋamalac ndê Atu sip lau amba, bu sêndic iŋ ndu pi a gicso dau.”

3Têŋ ndoc dinaŋ dabuŋsiga atu-tu ti lau bata Israel-ŋga sic dau sa sêmbo †dabuŋsiga ŋamata-ŋga Kayapas ndê andu. 4M a ŋac sêŋsalê lêŋ bu sêkôc Yisu dôŋ gelec ma sêndic iŋ ndu. 5Magoc ŋac sêsôm, “Dakôm têŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga ŋandoc dom, mbo lau daêsam naŋ sêmbo Jerusalem tu Pasowa-ŋga, naŋ oc sêlic ma sêli dau sa.”

Awhê daŋ gêm oso Yisu

(Mak 14:3,9; Luk 7:36-50; Jon 12:1-8)

6Tiŋambu Yisu mbo whiŋ ŋgac daŋ ŋaê Saimon yêc malac Betani. Muŋ-ŋga iŋ ŋgac ti gêmbac leprasi. 7Yisu ndöc tebo, ma awhê daŋ meŋ kôc bu ŋamalu ŋayham naŋ ŋaôli atu sip kac daŋ, ma kêc pi iŋ ŋagôlôŋ. 8Yisu ndê ŋgacsêŋomi sêlic gêŋ dinaŋ ma tac ŋandê. Ma sêsôm têŋ dandi, “Tu sake-ŋga iŋ kêyaiŋ gêŋ ŋamalu ŋayham dinaŋ? 9Gitôm bu dakêŋ têŋ lau sênemlhi ŋa-awa atu, goc dakêŋ têŋ lau ŋalôm sawa.”

10Yi su kêyalê bu ŋac sêsôm yom dinaŋ, goc sôm, “Akêŋ ŋawapac têŋ iŋ dom! Iŋ kôm gêŋ ŋayham kêlêc têŋ aö. 11Lau ŋalôm sawa oc sêmbo sêwhiŋ mac ŋapaŋ. Tigeŋ aö oc wambo wawhiŋ mac ŋapaŋ dom. 12Iŋ kêc gêŋ ŋamalu dec pi aö, tôm iŋ kêmasaŋ aö neŋ ŋamlic gwanaŋ tu sêŋsuhuŋ aö-ŋga. 13Yomandô aö wasôm têŋ mac, bu tiŋambu lau oc sêhoc ŋawaê ŋayham asê yêc gameŋ hoŋ, ma têŋ dinaŋ ŋac oc sêsôm yom pi gêŋ naŋ awhê dindec kôm, ma lau oc gauc nem iŋ.”

Judas sôm tidôŋ bu hoc Yisu asê

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Têŋ dinaŋ ŋgacsêŋomi 12 si daŋ, ŋgac naŋ sêsam bu Judas Iskeriot, naŋ têŋ dabuŋsiga atu-tu gi, 15ma ndac, “Aö bu wahoc Yisu asê têŋ mac, goc mac oc akêŋ sake têŋ aö?” Dec sêlic ŋayham ma semlhi iŋ ŋa mone silba 30. 16Ma Judas gic hu kêsalê lêŋ tu bu hoc Yisu asê-ŋga.

Sêmasaŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga

(Mak 14:12-16; Luk 22:7-13)

17Têŋ †Mwasiŋ Bolom Yist Mba-ŋga ŋabêc ŋamata-ŋga, naŋ ŋgacsêŋomi sêtêŋ Yisu si, ma sêndac iŋ bocdec bu, “Am tac whiŋ bu yac amasaŋ gameŋ tu daneŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga yêc nde?” 18Goc iŋ sôm yom pi ŋgac malac Jerusalem-ŋga daŋ, ma kêkiŋ ŋac sêtêŋ iŋ si ma sôm, “Asôc malac ma atêŋ ŋgac dau andi, ma asôm têŋ iŋ, ‘Yac mba kêdôhôŋwaga sôm bu iŋ ndê têm meŋ kêpiŋ su. Ma iŋ bu neŋ Mwasiŋ Pasowa-ŋga whiŋ iŋ ndê ŋgacsêŋomi yêc am nem andu.’” 19Bocdinaŋ ŋgacsêŋomi sêkôm tôm iŋ sôm têŋ ŋac, ma sêmasaŋ Pasowa.

Yisu sôm bu ŋgac daŋ oc hoc iŋ asê

(Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

20Têŋ ôbwêc dinaŋ, Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi 12 sêtêŋ andu dau si, ma sêndöc sêwhiŋ dau. 21Ŋac seŋ gêŋ sêmbo, ma iŋ sôm, “Yomandô aö wasôm têŋ mac bu mac nem daŋ oc hoc aö asê.” 22Yom dau kôm ŋac sêsö ma ŋalôm ŋawapac atu, ma ŋac tigeŋ-tigeŋ sêsôm têŋ iŋ, “Pômdau, mboe aö, a?” 23Ma Yisu ô yom ma sôm, “Iŋ ŋgac naŋ alu aŋ gêŋ sip pele tigeŋ, naŋ oc hoc aö asê. 24Gêŋ dau oc ŋandô sa pi Ŋamalac ndê Atu, tôm yom naŋ sêto yêc. Tigeŋ ŋgac naŋ bu hoc aö asê, naŋ oc tap ŋawapac atu sa, ma tu dinaŋ-ŋga iŋ dinda bu kôc iŋ dom, dec oc ŋayham.” 25Goc Judas, naŋ oc hoc iŋ asê, naŋ sôm, “Kêdôhôŋ-waga, mboe aö, a?” Ma Yisu sôm, “Tôm naŋ am daôm sôm.”

Yisu gic hu Mwasiŋ Dabuŋ

(Mak 14:22-26; Luk 22:15-20)

26Têŋ ndoc ŋac seŋ gêŋ sêndöc, naŋ Yisu kôc bolom, gêm daŋge ma pô kôc-kôc. Goc iŋ kêŋ têŋ ŋgac-sêŋomi ma sôm, “Akôc loc ma aneŋ. Aö neŋ ŋandô dau dec.” 27Goc iŋ kôc laclhu wain-ŋga daŋ ma gêm daŋge, ma kêŋ têŋ ŋac ma sôm, “Mac hoŋ akôc loc anôm. 28Aneŋ dac wamatiŋ pwac-ŋga dau dec. Wakêc siŋ tu wasuc lau daêsam si sac kwi-ŋga. 29Aö wasôm têŋ mac bu aö oc wanôm wain tiyham dom e wanôm wawhiŋ mac têŋ ndoc Damaŋ ndê gôliŋ meŋ sa tiawê.”

30Tiŋambu ŋac sem wê daŋ ma sêsa sêtêŋ Lôc Olib si.

Yisu sôm gwanaŋ bu Pita oc sêc iŋ ahuc

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

31Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Tu gêŋ naŋ oc hôc asê aö têŋ ôbwêc dindec-ŋga, dec mac hoŋ oc ahu aö siŋ, tôm yom naŋ sêto yêc bocdec bu, ‘Aö wandic ŋgac yob domba-ŋga, ma domba oc sêlhö babalip.’ 32Magoc tiŋambu aö oc watisa tiyham, ma wamuŋ mac watêŋ gameŋ Galili-ŋga wandi.” 33Ma Pita ô yom ma sôm, “Lau hoŋ bu sêhu am siŋ, magoc aö oc wahu am siŋ dom.” 34Goc Yisu sôm, “Aö wasôm yom ŋandô têŋ am, têŋ ôbwêc dec am oc sêc aö ahuc tidim tö muŋ, naŋ goc dalec oc taŋ.” 35Magoc Pita sôm têŋ iŋ, “Mba! Gitôm sêndic aö ndu wawhiŋ am, aö oc wasêc am ahuc dom!” Ma ŋgacsêŋomi hoŋ sêsôm yom kaiŋ tigeŋ.

Yisu teŋ mbec mbo ôm Getsemani

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Goc Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêtêŋ gameŋ naŋ sêsam bu Getsemani, naŋ si. Ma iŋ sôm têŋ ŋac, “Andöc dec ma aö wasa dê wandi ma wateŋ mbec.” 37Goc iŋ kôc Pita, ma Sebedi ndê atu lu sêwhiŋ iŋ si. Têŋ ndoc dinaŋ iŋ ndê ŋalôm ŋawapac atu ma kedehe iŋ. 38Ma iŋ sôm têŋ ŋac, “Aö neŋ ŋalôm kêsahê ŋawapac atu, kêpiŋ bu oc wambac ndu. Andöc dec ma anem ali awhiŋ aö.” 39Goc iŋ hu ŋac siŋ ma sa ahic gi, ma hu dau aŋgô andô têŋ nom, ma teŋ mbec bocdec bu, “Damaŋ, aö wandac am bu nditôm, naŋ goc kôc laclhu ŋawapac-ŋga dindec su yêc aö. Magoc êmkuc aö neŋ atac whiŋ dom, kôm tôm am daôm nem atac whiŋ bu kôm.”

40Iŋ teŋ mbec su, goc tisa ma mbu têŋ ŋgacsêŋomi tö dinaŋ gi, ma gêlic ŋac sêyêc bêc sêyêc. Iŋ uŋ ŋac sa, ma ndac Pita, “Bocke? Mac atôm dom bu anem ali awhiŋ aö gitôm acgatu ŋasawa daŋ, a? 41A nem ali, ma ateŋ mbec bu lêtôm tap mac sa dom. Mac nem gatôm licbalê, tigeŋ ŋamlic kwapac.” 42Goc iŋ sa gi ma teŋ mbec tiyham ma sôm, “Damaŋ, am bu kôc ŋawapac dindec su yêc aö dom, naŋ aö wahôc, ma wakôm am nem yom ŋandô sa.” 43Iŋ teŋ mbec dau pacndê, ma mbu gi tiyham ma gêlic ŋac sêyêc bêc sêyêc. Ŋac tandô hê ŋac sa ŋandô. 44Dec iŋ hu ŋac siŋ ma sa gi teŋ mbec tidim tö-ŋga, ma sôm yom tigeŋ dinaŋ tiyham.

45Pacndê, ma iŋ mbu têŋ ŋgac-sêŋomi gi, ma sôm têŋ ŋac, “Tu sake-ŋga mac ayêc bêc ma aŋwhaŋ daôm ŋapaŋ? Aŋgô su naŋ! Sêhoc Ŋamalac ndê Atu asê su, ma ndoc meŋ sa bu sêkêŋ iŋ sip lau sac amba. 46Atisa ma dandi, bu ŋgac naŋ hoc aö asê dec meŋ su.”

Sêkôc Yisu dôŋ

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:1-11)

47Yisu sôm yom dinaŋ mbo, ma Judas, ŋgacsêŋomi 12 si daŋ, meŋ hôc asê whiŋ lau daêsam naŋ sêkôc bieŋ baliŋ ti siŋ. Dabuŋsiga atu-tu ti lau bata Israel-ŋga sêŋkiŋ lau dau sêwhiŋ Judas. 48Judas kêŋ puc ŋac gwanaŋ su bocdec bu, “Ŋgac naŋ mac aŋsalê, naŋ aö waŋgutô iŋ tu bu watôc iŋ asê, ma mac akôc iŋ dôŋ.” 49Bocdinaŋ iŋ têŋ Yisu gi, ma sôm, “Ôbwêc, Kêdôhôŋwaga,” ma ŋgutô iŋ. 50Ma Yisu sôm, “Aneŋ silip, gêŋ naŋ am gauc gêm bu kôm, naŋ kôm.” Têŋ dinaŋ lau naŋ sêwhiŋ Judas, naŋ sêtêŋ Yisu si ma sêkôc iŋ dôŋ. 51Goc Yisu ndê ŋgacsêŋom daŋ puc iŋ ndê bieŋ sa, ma pa dabuŋ-siga ŋamata-ŋga ndê ŋgac akiŋ ndê daŋgalauŋ daŋ su. 52Magoc Yisu sôm têŋ iŋ, “Kêŋ nem bieŋ mbu sip ŋapaŋ tiyham. Asa naŋ kôc bieŋ sa tu ndic lau-ŋga, naŋ oc sêndic iŋ ndu ŋa bieŋ. 53Aŋyalê ŋapep bu oc tôm bu aö wateŋ Damaŋ ma iŋ oc kêŋ aŋela tausen ma tausen sêmeŋ ŋagahô ma sênem aö sa. 54Tigeŋ aö bu wateŋ bocdinaŋ, dec gêŋ naŋ sêto yêc muŋ su, naŋ oc ŋandô sa ŋalêŋ nde?”

55Goc Yisu sôm têŋ lau daêsam dinaŋ, “Bocke dec mac akôc bieŋ ti wapa siŋ-ŋga, ma asa ameŋ bu akôc aö dôŋ gitôm ŋgac kaŋ daŋ? T ôm bêc hoŋ aö gandöc ti kadôhôŋ lau gambo lôm dabuŋ ŋabatêmndö, magoc mac akôc aö dôŋ dom. 56Tigeŋ gêŋ hoŋ dindec hôc asê bu kôm yom naŋ lau propet sêto pi aö muŋ su, naŋ ŋandô sa.” Têŋ dinaŋ Yisu ndê ŋgacsêŋomi hoŋ sêhu iŋ siŋ ma sêlhö si.

Lau bata Israel-ŋga sêmatôc Yisu

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Jon 18:12, 13, 19-24)

57Lau naŋ sêndôhôŋ yomsu ti lau bata Israel-ŋga sêkac dau sa su ma sêhôŋ sêmbo dabuŋsiga ŋamata-ŋga Kayapas ndê andu. Ma lau naŋ sêkôc Yisu dôŋ, naŋ sêwê iŋ sêtêŋ andu dau si. 58Pita kêsêlêŋ kêkuc Yisu mbo ahê e hôc asê dabuŋsiga ŋamata-ŋga ndê andu. Goc iŋ sôc gi ndöc andu ŋatuŋlôm whiŋ lau siŋ sêyob lôm dabuŋ-ŋga ŋatô, bu lic gêŋ bocke oc hôc asê Yisu.

59Dabuŋsiga atu-tu ma lau bata hoŋ naŋ sêndöc †Sanedrin si toŋ, naŋ sêŋsalê yom tu sêŋgôliŋ pi Yisu-ŋga ma sêkêŋ iŋ sip lau Rom-ŋga amba bu sêndic iŋ ndu. 60Lau tasaŋ daêsam sêtisa ma sêsôm yom tasaŋ pi iŋ, magoc yom ŋandô bu sêŋgôliŋ pi iŋ, naŋ sêtap daŋ sa dom. Tiŋambu ŋac si lu sêtisa, 61ma sêsôm, “Iŋ ŋgac dec sôm bu iŋ gitôm bu seŋ Anötö ndê lôm dabuŋ su, ma kwê sa tiyham tôm bêc tö.” 62Goc dabuŋsiga ŋamata-ŋga tisa ma sôm têŋ Yisu, “Am ŋgô yom dê sêŋgôliŋ pi am, me? Am bu ô yom, me mba?” 63Magoc Yisu gêm dôŋ. Ma dabuŋsiga dau sôm, “Sôm yom ŋandô yêc Anötö Tali aŋgô-ŋga! Sôm asê têŋ yac bu am Mesaya, Anötö ndê Atu, me mba?” 64Ma Yisu ô yom ma sôm, “Tôm naŋ am sôm. Tigeŋ aö wasôm têŋ mac hoŋ, tiŋambu mac oc alic Ŋamalac ndê Atu ndöc Anötö Ŋaclai Ŋadau ndê andô-ŋga, ma sip meŋ ndöc dao ŋahô.”

65Têŋ ndoc dabuŋsiga ŋamata-ŋga ŋgô yom dinaŋ, naŋ tac ŋandê atu dec kêc dau ndê ŋakwê kic ma sôm, “Iŋ ndê yom pi dau dê sac sambuc. Mac hoŋ aŋgô su. Yac dapônda yom daŋ tu taŋgôliŋ pi iŋ-ŋga dom. 66Mac gauc gêm sake?” Ma sêô yom ma sêsôm, “Iŋ mbac ndu maŋ.” 67Ma sêhê gasôp p i iŋ aŋgô andô, ma sêŋguluŋ amba ma sêpêŋ iŋ. Ma lau ŋatô sêtap iŋ, 68ma sêsôm, “Am Mesaya, a? Am bu propet, dec sôm asê bu asa tap am?”

Pita sêc Yisu ahuc

(Mak 14:66-72; Luk 22:55-62; Jon 18:15-18, 25-27)

69Têŋ têm dinaŋ Pita ndöc andu dau ŋamakê, ma awhê akiŋ daŋ têŋ iŋ gi, ma sôm, “Am ŋgac naŋ kêkuc Yisu Galili-ŋga whiŋ.” 70Magoc iŋ pa dau yêc ŋac hoŋ aŋgô-ŋga ma sôm, “Mba! Aö kayalê am nem yom ŋahu dom.”

71Goc iŋ sa gi kalhac gatam. Ma bawhê daŋ gêlic iŋ ma sôm têŋ lau, “Iŋ ŋgac dê, iŋ ŋgac daŋ naŋ kêkuc Yisu Nasaret-ŋga.” 72Ma Pita pa dau tiyham ma sôm yom ŋaŋga, “Yom ŋandô! Aö kayalê iŋ dom!” 73Ŋasawa sauŋ ma lau naŋ sêlhac dinaŋ, sêtêŋ Pita si ma sêsôm, “Lau naŋ sêŋkuc iŋ, naŋ si daŋ am! Yomandô! Am sôm yom ŋa awha naŋ gi tap lau Galili-ŋga dinaŋ si sa.” 74Goc iŋ sôm, “Mba! A ö bu wasôm yom tasaŋ, naŋ Anötö ndic aö. Aö kayalê iŋ dom andô!” Ma ŋagahô dalec taŋ. 75Dec Pita gauc gêm Yisu ndê yom bocdec, “Am oc sêc aö ahuc tidim tö, goc dalec oc taŋ.” Goc iŋ kölhö sa awê gi, ma taŋ dau ndu.

Copyright information for `BUK